ВБН В.2.3-00013741-05:2006 Магистральные трубопроводы. Линейная часть. Строительство. Основные положения

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

МАГІСТРАЛЬНІ ТРУБОПРОВОДИ.
ЛІНІЙНА ЧАСТИНА. БУДІВНИЦТВО.
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

ВБН В.2.3-00013741-05:2006

Відповідає офіційному тексту

Міністерство палива та енергетики України
НАК “НАФТОГАЗ УКРАЇНИ”

1 РОЗРОБЛЕНО: Товариство з обмеженою відповідальністю “ІЦК-Інститут магістральних трубопроводів” (м. Київ)

РОЗРОБНИКИ: О. Гопкало, В. Кастнер (керівник розробки), М. Кащенко, А. Кузьменко, Г. Кузьменко, Н. Курдюк, Т. Устименко

2 ВНЕСЕНО: НАК “Нафтогаз України”

3 УЗГОДЖЕНО: лист Мінбуду України від 30.05.2006 р. № 12/7-452 лист Мінприроди України від 10.03.2005 р. № 1478/21-10 лист Держнагяядохоронпраці України від 28.03.2005 р. № 07-01-17/1659 лист Держпожбезпеки МНС України від 31.12.2004р. № 21/1/4276

4 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінпаливенерго України

Дані будівельні норми (надалі - Норми) регламентують та конкретизують виконання основних видів робіт з будівництва та реконструкції лінійної частини сталевих магістральних трубопроводів з діаметром труб до 1420 мм включно, якими транспортується нафта і вуглеводневі гази, визначені СНиП Ш-42, з надлишковим тиском понад 1,2 МПа (12 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2).

Вимоги цих Норм не поширюються на будівництво магістральних трубопроводів у морських акваторіях та районах з сейсмічністю понад 8 балів для підземних і понад 6 балів для надземних трубопроводів, промислових трубопроводів, а також трубопроводів, що прокладають на території міст та інших населених пунктів. У цих випадках потрібно дотримуватися вимог відповідних відомчих будівельних норм, затверджених у встановленому порядку, а при їх відсутності - спеціальних вимог до виконання і приймання робіт, регламентованих у проектній документації на будівництво.

Ці Норми враховують наявність природних і штучних перешкод при будівництві магістральних трубопроводів на суші, болотах і в гірській місцевості.

Вимоги цих Норм є обов’язковими для підприємств системи магістрального трубопровідного транспорту України відповідно до ст.2 Закону України „Про трубопровідний транспорт” та будівельно-монтажних організацій усіх форм власності при будівництві нових і реконструкції діючих магістральних трубопроводів і відгалужень від них для транспортування:

а) нафти, природного та попутного, природного та штучного вуглеводневих газів з районів їх добування, виробництва або зберігання (від головних перекачувальних і компресорних станцій) до місць споживання (нафтобаз, перевалочних баз, пунктів наливу, газорозподільних станцій міст та населених пунктів, окремих промислових і сільськогосподарських підприємств та портів);

б) товарної продукції в межах головних і проміжних газокомпресорних і нафтоперекачувальних станцій, підземних сховищ газу, газорозподільних станцій, замірних пунктів.

У цих Нормах враховані вимоги основоположних чинних нормативно- правових актів України стосовно організації будівельного виробництва, охорони навколишнього природного середовища, охорони праці, промислової і пожежної безпеки, які прийняті Мінбудом України, Держпромгірнаглядом МНС України, Держпожбезпеки МИС України, Мінприроди України, а також Мінтранспорту України.

Ці Норми розроблені в доповнення до вимог СНиП 111-42.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 До складу лінійної частини сталевих магістральних трубопроводів (ЛЧ МТ), згідно з „Правилами охорони магістральних трубопроводів”, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 № 1747, входять: трубопровід з відгалуженнями, лупінгами, запірною арматурою, переходами через природні та штучні перешкоди, вузлами підключення насосних і компресорних станцій, вузлами запуску і приймання очисних засобів, вузлами вимірювання кількості продукту, який транспортується, конденсатозбірниками та пристроями для введення метанолу.

Під час будівництва ЛЧ МТ у складі відповідно до пункту 3 „Правил охорони магістральних трубопроводів”, споруджують:

а) установки електрохімічного захисту (ЕХЗ) МТ від корозії — згідно з вимогами ДСТУ 4219 та розділу 16 цих Норм;

б) лінії технологічного зв’язку — згідно з вимогами розділу 18 цих Норм;

в) протипожежні, протиерозійні та захисні споруди — згідно з вимогами 3.24 СНиП 2.05.06 та ВСН 014.

1.2 Категорії МТ (надалі — трубопроводів) і їх ділянок визначаються згідно з вимогами розділу 2 СНиП 2.05.06.

1.3 Будівництво трубопроводів потрібно виконувати з використанням максимальної індустріалізації будівельно-монтажних робіт за рахунок використання труб із заводською ізоляцією.

1.4 Відносини підприємств трубопровідного транспорту з місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, будівельними і будівельно-монтажними організаціями, а також відповідальність кожного суб'єкту господарювання, регламентується Законом України „Про трубопровідний транспорт”.

1.5 Підприємства та організації, які причетні до виконання робіт, пов'язаних з будівництвом трубопроводів, повинні:

а) отримати документи, пов'язані з ліцензуванням та сертифікацією робіт на підставі ст.13 Закону України „Про трубопровідний транспорт*’;

б) на підставі Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” — отримати від Мінбуду України ліцензію на їх виконання згідно з „Ліцензійними умовами проведення будівельної діяльності”, затвердженими наказом Держпідприємництва України і Держбуду України від 13.09.2001 №112/182;

в) згідно з „Порядком видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 № 1631 — отримати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки;

1.6 Виконавці будівельно-монтажних робіт, що пов’язані з будівництвом трубопроводів, повинні проходити відповідну атестацію згідно з „Переліком окремих видів проектних та будівельно-монтажних робіт, інженерних вишукувань для будівництва, надання інжинірингових та інших послуг, які потребують відповідної атестації виконавця”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів.України від 06.04.98 №451.

1.7 Перед виконанням будівельних робіт замовник повинен отримати дозвіл на виконання будівельних робіт згідно з вимогами „Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт”, затвердженого наказом Держбуду України від 05.12.2000 № 273.

1.8 Всім виконавцям будівельних, будівельно-монтажних робіт та робіт з підвищеною небезпекою, які визначені в „Переліку робіт з підвищеною небезпекою”, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраді України від 26.01.2005 № 15, потрібно пройти навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки згідно з вимогами ДНАОП 0.00-1.35, НПАОП 0.00-4.12 та НАПБ А.01.001.

1.9 Будівництво трубопроводу потрібно здійснювати згідно з проектною документацією (ПД) на будівництво, яка пройшла погодження із організаціями, визначеними законодавством, державну експертизу та затвердження замовником відповідно до вимог розділу 9 ДБН А.2.2-3, і передана замовником підряднику у виробництво (при цьому на кожному екземплярі переданих робочих креслень повинен бути штамп „У виробництво” з підписом замовника).

У ПД у складі розділу „Промислова безпека” повинні бути вимоги щодо необхідності складання декларації безпеки об'єкта підвищеної небезпеки згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956 „Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки”.

1.10 Будівництво трубопроводу повинно здійснюватися на основі попередньо розроблених рішень по організації будівництва і технології виконання робіт, які повинні бути відображені у затвердженій проектно-технологічній документації (ПТД). ПТД є невід’ємною складовою частиною документації на будівництво поряд з проектною документацією. До складу ПТД входить проект організації будівництва (ПОБ) і проект виконання робіт (ПВР).

ПОБ повинна розробляти проектна організація.

ПВР розробляють на основі ПД генеральні підрядні будівельно-монтажні організації, а на окремі види будівельно-монтажних і спеціальних робіт - організації, що виконують ці роботи. За замовленням замовника, генеральної проектної організації, генеральної підрядної або субпідрядної організації ПВР дозволено також розробляти спеціалізованим проектним організаціям.

1.11 Організація будівельного виробництва МТ повинна відповідати загальним вимогам, визначеним ДБН А.3.1-5 та ВСН 004 і забезпечувати організаційні, технічні і технологічні рішення та заходи на виконання зобов’язань по контрактах на будівництво (введення їх в дію з необхідною якістю і в обумовлені терміни).

1.12 При організації будівельного виробництва потрібно керуватись чинними нормативними документами (НД), що регламентують:

- договірні відношення у будівництві;

- розробку ПД та ПТД і забезпеченню нею виконавців;

- правила виконання і приймання будівельно-монтажних робіт та приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів;

- охорону праці, техніку безпеки* пожежну безпеку;

- охорону навколишнього природного середовища.

1.13 При проведенні будівельних робіт заборонено застосування і встановлення пожежонебезпечного технологічного обладнання, як без відповідних технічних умов, погоджених з центральним органом державного пожежного нагляду, так і без сертифікату якості.

1.14 Виконанню робіт на будівництві трубопроводу повинен передувати комплекс заходів по підготовці будівельного виробництва, які забезпечують можливість здійснення будівництва у відповідності з умовами підрядних контрактів.

1.15 Підготовка будівельного виробництва включає загальну організаційно-технічну підготовку^ підготовку до будівництва трубопроводу, підготовку будівельної організації і підготовку будівельно-монтажних робіт відповідно до вимог розділу 2 ДБН А.3.1-5.

1.16 Організація будівництва трубопроводів повинна базуватися переважно на потоковому методі виконання робіт пересувними механізованими колонами або комплексами, що забезпечують безперервність виконання всіх робіт у суворій технологічній послідовності. В окремих випадках (будівництво відводів, перемичок, лупінгів тощо) дозволяється виконання етапів будівництва (або всього комплексу робіт) спеціалізованими по видах робіт підрозділами.

1.17 При потоковому будівництві основним технологічним будівельним підрозділом повинен бути комплексний технологічний потік, що працює на правах генеральної підрядної будівельної організації.

1.18 Переходи через водні перешкоди, яри, залізничні і автомобільні шляхи та інші інженерні комунікації, які не можуть бути виконані по ходу роботи пересувними механізованими колонами або комплексами потоковим методом, потрібно збудувати до часу підходу цих колон.

Підготовчі роботи і спорудження переходів через природні і штучні перешкоди треба виконувати спеціалізованими будівельно-монтажними підрозділами.

1.19 На правах субпідряду разом з комплексним технологічним потоком повинні бути сформовані дорожній, транспортний та інженерно-технологічний потоки, спеціалізовані на виконанні окремих закінчених етапів будівництва трубопроводів, а також інші спеціалізовані будівельні і обслуговуючі підрозділи.

1.20 Дозволено одночасне ведення будівельних робіт комплексним технологічним потоком на двох або більше трубопровідних об’єктах у межах відведених йому ділянок (при роботі в єдиному трубопровідному коридорі).

1.21 Прокладання трубопроводів може здійснюватися окремо або в одному технічному коридорі, паралельно Іншим діючим МТ (або тим, що проектуються).

1.22 Для забезпечення безпечної експлуатації об'єктів магістрального трубопровідного транспорту, навколо них встановлюються охоронні зони, розміри яких і умови проведення в них будівельних і інших робіт регламентуються „Правилами охорони магістральних трубопроводів”, ВСН Зі, ВСН 51-1 та іншими чинними НД і нормативно-правовими актами з питань пожежної безпеки.

1.23 Ширина смуги відводу земель на час будівництва трубопроводів визначається в ПД на будівництво трубопроводів у відповідності з чинними нормами відводу земель для МТ.

1.24 Перед початком будівельних робіт в охоронній зоні трубопроводу організація, яка виконує ці роботи, зобов’язана отримати письмовий дозвіл установленої форми на проведення цих робіт від організації, що експлуатує цей трубопровід, а також погодити проведення зазначених робіт з органами державного пожежного нагляду.

1.25 При перетинанні споруджуваного трубопроводу з підземними комунікаціями проведення будівельно-монтажних робіт дозволено при наявності письмового дозволу організації, що експлуатує ці комунікації, і в присутності її представників.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online