СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006 Изоляторы опорные стержневые полимерные. Общие технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006

СТАНДАРТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ

ІЗОЛЯТОРИ ОПОРНІ СТРИЖНЬОВІ ПОЛІМЕРНІ
Загальні технічні умови
 

Відповідає офіційному тексту

ОБ’ЄДНАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
„ГАЛУЗЕВИЙ РЕЗЕРВНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ”
КИЇВ
2006

 ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО  Об’єднанням енергетичних підприємств „Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики” (ОЕП „ГРІФРЕ”)

2 РОЗРОБЛЕНО Державним підприємством „Науково-дослідний інститут високих напруг” (ДП „НДШН”)

3 ВИКОНАВЦІ Кім Єн Дар, Р. О. Соломатова, Н. П. Малюкова, В. М. Соломатов

4 УЗГОДЖЕНО Заступником Міністра палива та енергетики України, С. М. Тітенко

Департаментом з питань електроенергетики, С. Я. Меженний

Об’єднанням енергетичних підприємств „Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики”, В. Т. Коданьова

5 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Міністерством палива та енергетики Укреши, наказ від 05.01.2006 р. за № 2

6 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ  

7 СТРОК ПЕРЕГЛЯДУ 2011 рік

8 ЗАРЕЄСТРОВАНО ДП „УкрНДНЦ” за № 32595752/1147 від 03.04.2006 р.

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація, основні параметри і розміри

5 Загальні технічні вимоги

5.1 Основні показники і характеристики (властивості)

5.2 Вимоги до складових частин ізолятора

5.3 Вимоги до надійності

5.4 Комплектність

6 Вимоги безпеки та охорони довкілля

7 Маркування

8 Пакування

9 Правила приймання

9.1 Приймально-здавальні випробування

9.2 Періодичні випробування

9.3 Типові випробування

9.4 Сертифікаційні випробування

9.5 Випробування на надійність

9.6 Приймальні випробування

10 Методи контролювання

10.1 Загальні вимоги до випробувань

10.2 Перевіряння розмірів і маси ізолятора

10.3 Перевіряння якості поверхні та складових частин ізолятора

10.4 Контролювання якості та товщини цинкового покриття

10.5 Механічні випробування

10.6 Кліматичні випробування

10.7 Електричні випробування

10.8 Випробування на трекінг-ерозійну стійкість

10.9 Випробування на стійкість до горіння

10.10 Перевіряння показників надійності

11 Транспортування та зберігання

12 Правила експлуатування

13 Гарантії виробника

Додаток А Методика вимірювання паралельності та ексцентриситету торцевих поверхонь фланців, кутового відхилу кріпильних отворів фланців

Додаток Б Ескізи зразків для визначення адгезії захисної оболонки

Додаток В Методика випробування на дифузію води

Додаток Г Методика визначення класу гідрофобності захисної оболонки

Додаток Д Випробування на термомеханічну міцність

Додаток Е Бібліографія

ВСТУП

 

Метою розроблення цього нормативного документу є встановлення єдиних загальних технічних вимог до опорних стрижньових полімерних ізоляторів.

Зміст та структура стандарту відповідає загальним вимогам ДСТУ 1.5 „Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів (ISO/IEC Directives, part 2, 2001, NEQ)”, викладеним для стандартів виду „Загальні технічні умови”.

Вимоги та методики випробувань цього стандарту відповідають вимогам і методикам IEC 61109:1992 Composite insulators for a. с. overhead lines with a nominal voltage greater than 1000 V – Definitions, test methods and acceptance criteria. (Ізолятори полімерні для ПЛ змінного струму номінальною напругою понад 1000 В. Визначення, методи випробувань, правила приймання) та IEC 61952 Insulators for overhead lines – Composite line post insulators for a. c. with a nominal voltage greater than 1000 V (Ізолятори для повітряних ліній електропередачі. Композиційні лінійні опорні ізолятори змінного струму номінальною напругою понад 1000 В).  

СТАНДАРТ МІНПАЛИВЕНЕРГО УКРАЇНИ

ІЗОЛЯТОРИ ОПОРНІ СТРИЖНЬОВІ ПОЛІМЕРНІ
Загальні технічні умови

Чинний від 01 червня 2006 р.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на опорні стрижньові полімерні ізолятори (далі ізолятори), призначені для прикріплювання та ізолювання струмовідних частин в електричних апаратах і розподільних пристроях електростанцій і підстанцій змінного струму частотою до 100 Гц напругою до 220 кВ включно.

1.2 Ізолятори експлуатують у діапазоні температур навколишнього повітря від мінус 60 °С до плюс 50 °С, на висоті до 1000 м над рівнем моря, у районах до 4 ступеня забруднення (СЗ) відповідно до ГОСТ 9920.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 180 780-2001 Паковання. Графічне марковання щодо поводження з товарами

ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форми, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 2839-94 (ГОСТ 1583-93) Сплави алюмінієві ливарні. Технічні умови

ДСТУ 2864-94 Надійність техніки. Експериментальне оцінювання та контроль надійності. Основні положення

ГОСТ 2.601-95 ЕСКД. Эксплуатационные документы (ЄСКД - Експлуатаційні документи)

ГОСТ 9.307-89 ЕСЗКС. Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля (ЄСЗКС. Покриття цинкові гарячі. Загальні вимоги і методи контролю)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и метода их определения (ССБП. Пожежовибухова небезпека речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення)

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (ССБП. Вироби електротехнічні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.007.3-75 ССБТ. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности (ССБП. Електротехнічні пристрої на напругу понад 1000 В. Вимоги безпеки)

ГОСТ 27.410-87 Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность (Надійність в техніці. Методи контролювання показників надійності та плани контрольних випробувань на надійність)

ГОСТ 1516.2-97 Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции (Електрообладнання та електроустановки змінного струму на напругу 3 кВ і вище. Загальні методи випробувань електричної міцності ізоляції)

ГОСТ 2991-85 Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия (Ящики дощаті нерозбірні для вантажів масою до 500 кг. Загальні технічні умови)

ГОСТ 6433.3-71 Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения электрической прочности при переменном (частотою 50 Гц) и постоянном напряжении (Матеріали електроізоляційні тверді. Методи визначення електричної міцності за змінної (частотою 50 Гц) та постійної напруги.)

ГОСТ 6581-75 Материалы электроизоляционные жидкие. Методы электрических испытаний (Матеріали електроізоляційні рідинні. Методи електричних випробувань)

ГОСТ 9142-90 Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия (Ящики з брижованого картону. Загальні технічні умови)

ГОСТ 9920-89 (МЭК 815-86, МЭК 694-80) Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пуги утечки внешней изоляции (Електроустановки змінного струму на напругу від 3 до 750 кВ. Довжина шляху витоку зовнішньої ізоляції)

ГОСТ 10390-86 Электрооборудование на напряжение свыше 3 кВ. Методы испытаний внешней изоляции в загрязненном состоянии (Електрообладнання на напругу понад 3 кВ. Методи випробувань зовнішньої ізоляції в забрудненому стані)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажу)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання та транспортування стосовно впливу кліматичних чинників зовнішнього середовища)

ГОСТ 15543.1-89 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам (Вироби електротехнічні. Загальні вимоги стосовно стійкості до кліматичних зовнішніх виливних чинників)

ГОСТ 17512-82 Электрооборудование и электроустановки на напряжение 3 кВ и выше. Методы измерения при испытаниях высоким напряжением (Електрообладнання та електроустановки на напругу 3 кВ та вище. Методи вимірювань під час випробування високою напругою)

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции (Статистичний контроль якості. Методи випадкового відбирання виборок штучної продукції)

ГОСТ 18620-86 Изделия электротехнические. Маркировка (Вироби електротехнічні. Марковання)

ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита и упаковка. Общие требование и метода испытаний (Вироби електротехнічні. Зберігання, транспортування, тимчасовий протикорозійний захист та пакування. Загальні вимоги та методи випробування)

ГОСТ 23706-93 (МЭК 51-6-Щ Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 6. Особые требования к омметрам (приборам для измерения полного сопротивления) и приборам для измерения активной проводимости (Прилади аналогові показувальні електровимірювальні прямої дії і допоміжні частини до них. Частина 6. Загальні вимоги до омметрів (приладів для вимірювання повного опору) і приладів для вимірювання активної провідності)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 26196-84 (МЗК 437-73) Изоляторы. Метод измерения индустриальных радиопомех (Ізолятори. Метод вимірювання індустрійних радіозавад)

ГОСТ 28259-89 Производство работ под напряжением в электроустановках. Основные требования (Виконання робіт під напругою в електроустановках. Основні вимоги)

ГОСТ 28779-90 (МЗК 707-81) Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения воспламеняемости под воздействием источника зажигания (Матеріали електроізоляційні тверді. Методи визначення займистості під дією джерела запалювання)  

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции (Статистичний контроль якості. Методи випадкового відбирання виборок штучної продукції)

ГОСТ 18620-86 Изделия электротехнические. Маркировка (Вироби електротехнічні. Марковання)

ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная зашита и упаковка. Общие требование и методы испытаний (Вироби електротехнічні. Зберігання, транспортування, тимчасовий протикорозійний захист та пакування. Загальні вимоги та методи випробування)

ГОСТ 23706-93 (МЭК 51-6-Щ Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 6. Особые требования к омметрам (приборам для измерения полного сопротивления) и приборам для измерения активной проводимости (Прилади аналогові показувальні електровимірювальні прямої дії і допоміжні частини до них. Частина 6. Загальні вимоги до омметрів (приладів для вимірювання повного опору) і приладів для вимірювання активної провідності)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 26196-84 (МЭК 437-73) Изоляторы. Метод измерения индустриальных радиопомех (Ізолятори. Метод вимірювання індустрійних радіозавад)

ГОСТ 28259-89 Производство работ под напряжением в электроустановках. Основные требования (Виконання робіт під напругою в електроустановках. Основні вимоги)

ГОСТ 28779-90 (МЭК 707-81) Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения воспламеняемости под воздействием источника зажигания (Матеріали електроізоляційні тверді. Методи визначення займистості під дією джерела запалювання)

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online