ДСТУ 8358:2015 Брикеты и гранулы топливные из древесного сырья. Технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БРИКЕТИ ТА ГРАНУЛИ ПАЛИВНІ
З ДЕРЕВИННОЇ СИРОВИНИ
Технічні умови

ДСТУ 8358:2015

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Асоціація «Лісові ресурси»

РОЗРОБНИКИ: В. Дерев’янко; І. Дерев’янко, канд. техн. наук (науковий керівник); В. Дубровін, д-р техн. наук; С. Зражва, канд. с.-г. наук; Л. Ковалюк; 3. Сірко, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 21 серпня 2015 р.'№ 101 з 2017-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація

5 Розміри та допустимі відхили

6 Технічні вимоги

7 Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля

8 Пакування

9 Маркування

10 Транспортування

11 Зберігання

12 Методи контролювання

13 Правила приймання

14 Гаранти виробника

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БРИКЕТИ ТА ГРАНУЛИ ПАЛИВНІ
З ДЕРЕВИННОЇ СИРОВИНИ
Технічні умови

БРИКЕТЫ И ГРАНУЛЫ ТОПЛИВНЫЕ
ИЗ ДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ
Технические условия

FUEL BRIQUETTES AND PELLETS
FROM WOOD
Specification

Чинний від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАНННЯ

Цей стандарт поширюється на брикети і гранули, що їх виготовляють із будь-яких об’єктів, які містять деревину, і використовують для опалення.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3242-95 Взуття спеціальне. Номенклатура показників якості

ДСТУ 7796:2015 Мішки паперові. Технічні умови

ДСТУ Б А. 3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ГОСТ 12.1.012-90, IDT) (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ДСТУ ГОСТ 166:2009 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (ГОСТ 166:2009 (ИСО 3599-76), IDT) (Штангенциркулі. Технічні умови)

ДСТУ EN 14774-1:2013 Тверде біопаливо. Визначення вмісту вологи. Метод висушування в су­шильній шафі. Частина 1. Загальна волога. Стандартний метод (EN 14774-1:2009, IDT)

ДСТУ EN 14774-2:2013 Тверде біопаливо. Визначення вмісту вологи. Метод висушування в су­шильній шафі. Частина 2. Загальна волога. Спрощений метод (EN/TS 14774-2:2009, IDT)

ДСТУ EN 15149-1:2013 Тверде біопаливо. Методи визначання гранулометричного складу. Час­тина 1. Метод з використанням вібраційного решета з отворами 1 мм і більше (EN 15149-1:2010, IDT)

ДСТУ EN 15149-2:2013 Тверде біопаливо. Методи визначання гранулометричного складу. Частина 2. Метод з використанням вібраційного решета з отворами 3,15 мм і менше (EN 15149-2:2010, IDT)

ДСТУ EN 15289:2013 Тверде біопаливо. Методи визначання загального вмісту сірки та хлору (EN 15289:2011, IDT)

ДСТУ-П CEN/TS 14775:2012 Біопаливо тверде. Метод визначання вмісту золи (CEN/TS 14775:2004, IDT)

ДСТУ-П CEN/TS 14780:2012 Біопаливо тверде. Метод готування проб (CEN/TS 14780:2005, IDT)

ДСТУ-П CEN/TS 15150:2012 Біопаливо тверде. Методи визначання щільності часток (CEN/TS 15150:2005, IDT)

ДСТУ-П CEN/TS 15297:2012 Біопаливо тверде. Методи визначання мікроелементів (CEN/TS 15297:2006, IDT)

ДСТУ ISO 1928:2006 Палива тверді мінеральні. Визначення найвищої теплоти згоряння методом спалювання в калориметричній бомбі та обчислення найнижчої теплоти згоряння (ISO 1928:1995, IDT)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требо­вания (ССБП. Пожежовибухобезпечність статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (ССБП. Вироби електротехнічні. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Техничес­кие условия (ССБП. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні умови)

ГОСТ 2228-81 Бумага мешочная. Технические условия (Папір мішковий. Технічні умови)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги й контролювання якості)

ГОСТ 9557-87 Поддон плоский деревянный размерами 800x1200 мм. Технические условия (Піддон плоский дерев’яний розмірами 800x1200 мм. Технічні умови)

ГОСТ 11022-95 (ИСО 1171-81) Топливо твердое минеральное. Методы определения зольности (Паливо тверде мінеральне. Методи визначення зольності)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 15102-75 Контейнер универсальный металлический закрытый, номинальной массой брутто 5,0 т. Технические условия (Контейнер універсальний металевий закритий, номінальною масою брутто 5,0 т. Технічні умови)

ГОСТ 20259-80 Контейнеры универсальные. Общие технические условия (Контейнери універ­сальні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 20435-75 Контейнер универсальный металлический закрытый, номинальной массой брутто 3,0 т. Технические условия (Контейнер універсальний металевий закритий, номінальною масою брутто 3,0 т. Технічні умови)

ГОСТ 22225-76 Контейнеры универсальные массой брутто 0,625 и 1,25 т. Технические условия (Контейнери універсальні масою брутто 0,625 і 1,25 т. Технічні умови)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 25133-82 Волокна лубяные. Метод определения влажности (Волокна луб’яні. Метод визначення вологості)

ГОСТ 27574-87 Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и меха­нических воздействий. Технические условия (Костюми жіночі для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів. Технічні умови)

ГОСТ 27575-87 Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и меха­нических воздействий. Технические условия (Костюми чоловічі для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних впливів. Технічні умови)

ДБН В.2.5-28:2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне та штучне освітлення

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць

ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

ДНАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про навчання з питань охорони праці

ДНАОП 0.00-4.26-96 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спе­ціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

ДСанПІН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визна­чення їх класу небезпеки для здоров'я населення

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

НАПБ А. 01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила й норми охорони поверхневих вод від забруднення)

СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий (Внутрішній водопровід і кана­лізація будинків)

СНиП 2.09.02-85 Производственные здания (Виробничі будинки)

СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания (Адміністративні та побутові будинки)

СП 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические тре­бования к производственному оборудованию (Санітарні правила організації технологічних процесів і гігієнічні вимоги до виробничого устатковання).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online