ДСТУ 8101:2015 Овощи для детского питания. Технология выращивания. Общие требования

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОВОЧІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ
ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ
Загальні вимоги

ДСТУ 8101:2015

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України (ІОБ НААНУ)

РОЗРОБНИКИ: О. Вітанов, д-р с.-г. наук (науковий керівник); В. Гончаренко, д-р с.-г. наук; С. Кирюхін, канд. с.-г. наук; В. Черненко, канд. с.-г. наук; О. Шабетя, канд. с.-г. наук; Г. Яровий, д-р с.-г. наук; А. Ящук, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22 червня 2015 року № 61 з 2017-01-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Технологічні вимоги

5.1 Ґрунти

5.2 Сівозміни. Попередники

5.3 Обробляння ґрунту

5.4 Внесення добрив

5.5 Захист від шкідників і хвороб

5.6 Захист від бур’янів

5.7 Вимоги до сортів овочевих культур

5.8 Готування насіння до сівби, сівба, садіння

5.9 Догляд за рослинами

5.10 Збирання врожаю

6 Методи контролювання

7 Оцінювання якості робіт

8 Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля

Додаток А Орієнтовні норми внесення вапна (СаСО3) залежно від pH і механічного складу ґрунтів України

Додаток Б Орієнтовні норми внесення гіпсу залежно від типу ґрунтів

Додаток В Кращі попередники овочевих культур для ґрунтово-кліматичних зон України

Додаток Г Орієнтовна система удобрення в овочевій сівозміні для дерново-підзолистих ґрунтів Полісся

Додаток Д Орієнтовна система удобрення в овочевій сівозміні для чорноземних і темно-сірих лісових ґрунтів Правобережного Лісостепу в умовах без зрошення

Додаток Ж Орієнтовна система удобрення в овочевій сівозміні для чорноземів Правобережного Лісостепу в умовах зрошення

Додаток З Орієнтовна система удобрення в овочевій сівозміні для чорноземних ґрунтів Лівобережного Лісостепу в умовах зрошення

Додаток К Орієнтовна система удобрення в овочевій сівозміні для чорноземних і каштанових ґрунтів Степу в умовах зрошення

Додаток Л Дози та строки внесення добрив під баштанні культури

Додаток М Рослини, які дезорієнтують або відлякують шкідників

Додаток Н Сумісність різних овочевих і пряно-ароматичних культур під час вирощування у змішаних посівах

Додаток П Перелік рослин, які мають фітонцидні властивості

Додаток Р Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОВОЧІ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ
ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ
Загальні вимоги

ОВОЩИ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ
Общие требования

VEGETABLES FOR INFANT FOOD
TECHNOLOGY OF GROWING
General requirements

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює вимоги до виконання технологічних операцій у тій послідовності, якої потрібно дотримуватися під час вирощування овочів, призначених для дитячого харчування, а також визначає методи контролювання та регламентує оцінку якості робіт

1.2 Положення цього стандарту застосовують суб’єкти господарювання України, незалежно від форм власності, які вирощують овочі для дитячого харчування.

1.3 Вимоги щодо безпеки для життя, здоров’я людини та до охорони довкілля під час виконання технологічних операцій викладено у розділі 8.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти та нормативні документи:

Закон України «Про пестициди і агрохімікати»

ДК 004-2008 Український класифікатор нормативних документів (ICS:2001, IDT)

ДСТУ 2175-93 Овочі. Терміни та визначення

ДСТУ 2176-93 Баштанні культури. Терміни та визначення

ДСТУ 2177-93 Коренеплоди та бульбоплоди. Терміни та визначення

ДСТУ 2189-93 ССБП. Машини сільськогосподарські навісні та причіпні. Загальні вимоги безпеки

ДСТУ 4138-2002 Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості

ДСТУ 7160:2010 Насіння овочевих, бобових, кормових і пряно-ароматичних культур. Сортові та посівні якості

ДСТУ ГОСТ 162:2009 Штангенглубиномеры. Технические условия (Штангенглибиноміри. Технічні умови)

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.2.019-86 ССБТ. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Общие требования безопасности (ССБП. Трактори та машини самохідні сільськогосподарські. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.4.3.05-86 Охрана природы. Почвы. Требования к сточным водам и их осадкам для орошения и удобрения (Охорона природи. Ґрунти. Вимоги до стічних вод та їхніх осадів для зрошення і удобрення)

ГОСТ 17435-72 Линейки чертежные. Технические условия (Лінійки креслярські. Технічні умови)

Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць

НПАОП 01.0-1.01-12 Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві

ДСанПіН 2.2.4-171-10 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы по охране поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми з охорони поверхневих вод від забруднення).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online