ДСТУ 7938:2015 Удобрения органические. Агрономические требования к качеству удобрений для использования в органическом производстве

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДОБРИВА ОРГАНІЧНІ

Агрономічні вимоги щодо якості добрив
 для використання в органічному виробництві

ДСТУ 7938:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Ґрунтознавство» (ТК 142), Національний науковий центр «Інститут агрохімії та ґрунтознавства імені О. Н. Соколовського»

РОЗРОБНИКИ: А. Кутова, канд. с.-г. наук; М. Лазебна, канд. с.-г. наук; Є. Скрильник, д-р с.-г. наук (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДН» від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-09-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Агрономічні вимоги щодо якості добрив

5 Контролювання добрив

6 Вимоги щодо безпеки

7 Вимоги щодо охорони довкілля, утилізування

7.1 Охорона поверхневих вод від забруднення

7.2 Охорона атмосферного повітря від забруднення

7.3 Охорона ґрунту від забруднення

7.4 Утилізування добрив

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДОБРИВА ОРГАНІЧНІ
Агрономічні вимоги щодо якості добрив
для використання в органічному виробництві

УДОБРЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИЕ
Агрономические требования к качеству удобрений
для использования в органическом производстве

ORGANIC FERTILIZERS
Agronomic requirements for the quality
of fertilizers which being used at organic farming

Чинний від 2016-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює агрономічні вимоги щодо якості органічних добрив (далі — добрива) для використання в органічному виробництві.

1.2 Цей стандарт застосовний для підприємств і господарств, які працюють або планують працювати в галузі органічного виробництва.

1.3 Вимоги щодо безпечності застосування добрив та охорони довкілля викладено в розділах 6 і 7.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 4884:2007 Добрива органічні та органо-мінеральні. Терміни та визначення понять

ДСТУ 4944:2008 Агрохімікати. Встановлювання допустимих концентрацій шкідливих речовин

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси переміщення вантажів на підприємствах. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона довкілля. Атмосфера. Правила контролю якості повітря населених пунктів)

ГОСТ 17.4.2.01-81 Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния (Охорона довкілля. Ґрунти. Номенклатура показників санітарного стану)

ГОСТ 17.4.4.02-84 Охрана природы. Почвы. Метод отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа (Охорона довкілля. Ґрунти. Методи відбирання і готування проб для хімічного, бактеріологічного, гельмінтологічного аналізування)

ГОСТ 26712-94 Удобрения органические. Общие требования к методам анализа (Добрива органічні. Загальні вимоги до методів аналізування)

ГОСТ 26713-85 Удобрения органические. Методы определения влаги и сухого остатка (Добрива органічні. Методи визначення вологи та сухого залишку)

ГОСТ 26715-85 Удобрения органические. Методы определения общего азота (Добрива органічні. Методи визначення загального азоту)

ГОСТ 26717-85 Удобрения органические. Метод определения общего фосфора (Добрива органічні. Метод визначення загального фосфору)

ГОСТ 26718-85 Удобрения органические. Метод определения общего калия (Добрива органічні. Метод визначення загального калію)

ГОСТ 27979-88 Удобрения органические. Метод определения pH (Добрива органічні. Метод визначення pH)

ГОСТ 27980-88 Удобрения органические. Методы определения органического вещества (Добрива органічні. Методи визначення органічної речовини)

ДСанПiН 2.2.7.029-99 Державні санітарні правила та норми. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення

ДГН 6.6.1-6.5.061-2000 Норми радіаційної безпеки України. Доповнення: Радіаційний захист від джерел потенційного опромінення (НРБУ-97/Д-2000)

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НПАОП 01.0-1.01-12 Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила й норми охорони поверхневих вод від забруднення)

Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць Про затвердження значень гігієнічних нормативів хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online