ПР-Д.0.06.555-20-ІІ Перечень действующих нормативных документов эксплуатирующей организации (по состоянию на 17.07.2020)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Державне підприємство
«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом»
ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

ПЕРЕЛІК
діючих нормативних документів
експлуатуючої організації

ПР-Д.0.06.555-20-II

ЗМІСТ

ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1 НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ З БЕЗПЕКИ, ПРАВИЛА І НОРМИ В АТОМНІЙ ЕНЕРГЕТИЦІ (ПН АЭ)

1.1 НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ З БЕЗПЕКИ

1.2 ПРАВИЛА І НОРМИ В АТОМНІЙ ЕНЕРГЕТИЦІ - ПН АЭ

2 НОРМИ ТА ПРАВИЛА З ЯДЕРНОЇ ТА РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ (НП)

3 НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ТА НОРМАТИВНІ АКТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ - НПАОП, НАПБ

3.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ - НПАОП

3.2 НОРМАТИВНІ АКТИ З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ - НАПБ, СОУ

4 ГАЛУЗЕВI КЕРIВНI ДОКУМЕНТИ - ГКД

5 ГАЛУЗЕВI ДОВІДКОВІ ТА НОРМАТИВНI ДОКУМЕНТИ - ГІД, ГНД, СОУ

5.1 ГАЛУЗЕВI ДОВІДКОВІ ТА НОРМАТИВНI ДОКУМЕНТИ - ГІД, ГНД

5.2 ГАЛУЗЕВI НОРМАТИВНI ДОКУМЕНТИ - СОУ

6 КЕРIВНI НОРМАТИВНI ДОКУМЕНТИ - КНД

7 НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ - НД

8 ДОКУМЕНТИ ВИДУ РД, РДИ, РК, РД МУ, РД ОП, РД РТМ, РТМ

8.1 ДОКУМЕНТИ ВИДУ РД 34

8.2 ДОКУМЕНТИ ВИДУ РД 5, РД 16, РД 24, РД 52, РД 53, РД 95, РД 108, РД 210, РД 302, РД 306

8.3 ДОКУМЕНТИ ВИДУ РДИ, РД МУ, РД ОП, РД РТМ, РМ, РТИ, РТМ

9 ІНСТРУКЦІЇ, ПОЛОЖЕННЯ, НОРМИ - АИП, АОИ, ВСН, И, ИМ, ТИ, ТП

9.1 ІНСТРУКЦІЇ - АИП, АОИ

9.2 НОРМИ - ВСН

9.3 ІНСТРУКЦІЇ - И, ИМ

9.4 ТИПОВІ ІНСТРУКЦІЇ - ТИ

9.5 ТИПОВІ ПОЛОЖЕННЯ (ТП)

10 НОРМИ ВИТРАТ- НР

11 МЕТОДИКИ, ВКАЗІВКИ ТИМЧАСОВІ, МЕТОДИЧНІ - ВУ, МТ, МУ

12 ЦИРКУЛЯРИ, РІШЕННЯ - Ц, ПЦ, ЭЦ, Р

12.1 ЦИРКУЛЯРИ

12.2 РІШЕННЯ

13 ГАЛУЗЕВІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ - ГСТУ

14 ГАЛУЗЕВІ (ОТРАСЛЕВЫЕ) СТАНДАРТИ - ОСТ

15 ДОКУМЕНТИ З ЦИФРОВИМ ПОЗНАЧЕННЯМ

16 ДОКУМЕНТИ ІНШІ

17 ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ПОЗНАЧЕННЯ

18 СТАНДАРТИ ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

ДОДАТОК А ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПОЗНАЧЕННЯ НД, ЯКІ ВНЕСЕНО ДО ПЕРЕЛІКУ НД ЕО

ДОДАТОК Б СПИСОК СКОРОЧЕНЬ НАЗВ ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКІ РОЗРОБИЛИ АБО ЗАТВЕРДИЛИ НД

ДОДАТОК В ПОЗНАЧЕННЯ ТА НАЙМЕНУВАННЯ НД, ЯКІ ВИЛУЧЕНО З ПЕРЕЛІКУ НД ЕО БЕЗ ЗАМІНИ

ДОДАТОК Г ІНФОРМАЦІЯ ПРО НД, ЯКІ ВИЛУЧЕНО З ПЕРЕЛІКУ НД ЕО ЗГІДНО З ОРД ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЗАМІНОЮ НА НОВІ НД

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ

ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ

ВХР - водно-хімічний режим

ГІД - галузевий інформаційний довідник

ГКД - галузевий керівний документ

ГНД - галузевий нормативний документ

ГСТУ - галузевий стандарт України

ДГН - державні гігієнічні нормативи

ДНАОП - державний нормативний акт з охорони працi

И, АИ, АИП - инструкции

ИМ - инструкция по монтажу

ИЭ - инструкция по эксплуатации

КМУ - Кабінет Міністрів України

КНД - керiвний нормативний документ

МВВ/МВИ - методика виконання вимірювань/выполнения измерений

МТ - методики

МУ - методические указания

НАОП - нормативний акт з охорони працi (галузевий)

НАПБ - нормативний акт з пожежної безпеки

НД - нормативний(і) документ(и)

НП - норми та правила з ядерної та радіаційної безпеки

НПА - нормативно-правовий акт

НПАОП - нормативно-правовий акт з охорони працi

НР - нормативы, нормы расхода, нормы времени

ОИ - отраслевая инструкция

ОНТП - общесоюзные нормы технологического проектирования

ОРД - організаційно-розпорядчий документ

ОСТ - отраслевой стандарт

ОТП - обязательные технологические правила

ОТТ - общие (основные) технические требования

П - положения

ПКМУ - постанова Кабінета Міністрів Украіни

ПН АЭ - правила и нормы в атомной энергетике

Пр - правила

РД - руководящий документ

РД МУ - руководящий документ, методические указания

РМ - руководящий материал

РОЭБ - руководство по обоснованию экологической безопасности

РСН - республиканские строительные нормы

РТМ - руководящий технический материал

РУ - руководящие указания

СанПиН - санитарные правила и нормы

С/З - службова записка

СОУ - стандарт організації України

СН - строительные нормы, указания в строительстве

СниП - строительные нормы и правила

ТИ - типовая инструкция

ТП - типовое положение

ТР - техническое решение

ТС - технологическая инструкция по сварке

ТТ - технические требования

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Цей «Перелік діючих нормативних документів експлуатуючої організації» ПР-Д.0.06.555 (далі — Перелік НД ЕО), що забезпечують безпечну експлуатацію АЕС, є складовою комплекту документів інтегрованої системи управління експлуатуючої організації. Зміст Переліку НД ЕО згруповано за видами нормативних документів (далі — НД).

Відповідно до вимог НП 306.1.190-2012 «Загальні вимоги до системи управління діяльністю у сфері використання ядерної енергії», до Переліку НД ЕО внесено найменування, позначення та бібліографічно-облікові дані впроваджених у ДП «НАЕК «Енергоатом» (Компанія) у встановленому порядку підзаконних нормативно-правових актів України (правила і норми в атомній енергетиці, нормативно-правові акти та стандарти з ядерної та радіаційної безпеки, з охорони праці та з питань пожежної безпеки тощо), стандартів і настанов міністерств та організацій, виконання вимог яких забезпечує безпеку на всіх етапах життєвого циклу АЕС.

До Переліку НД ЕО не включено закони, національні стандарти (ДСТУ, ГОСТ), будівельні норми України (ДБН), технічні умови (ТУ, ТУ У), конструкторська документація тощо, інформація про чинність яких міститься у відповідних каталогах, покажчиках та переліках, і доступна користувачам фонду нормативних документів ДП «НАЕК «Енергоатом», що функціонує відповідно до «Положення про порядок роботи з нормативними документами в ДП «НАЕК «Енергоатом» ПЛ-Д.0.06.019-18.

Позначення НД, які складаються з індексу, номера та року прийняття, розміщено у першій колонці Переліку НД ЕО. Документи з подвійним позначенням вказуються лише в єдиному розділі за місцем головної належності.

Наприклад:

НРБУ-97

ДГН 6.1.-6.5.001-98

(належать до нормативних документів з безпеки, розміщуються у розділі 1.1 цього Переліку)

Повне найменування НД надруковано мовою оригіналу та розміщено у другій колонці Переліку НД ЕО. У разі видання НД двома мовами (українською та російською), або за наявності аутентичного перекладу НД, його назва наводиться обома мовами. Назви або скорочені назви організацій, що затвердили та зареєстрували НД, дати затвердження/реєстрації та номери організаційно-розпорядчих документів про затвердження розміщено у третій колонці Переліку НД ЕО. Назва організації-розробника НД та організації, що затвердила НД, наводиться мовою оригіналу документа. Відомості про зміни, внесені до НД, скасування НД, примітки, у т.ч. щодо попередніх позначень НД (визначено курсивом) розміщено у четвертій колонці.

Нормативні документи в Переліку НД ЕО наведено в порядку зростання цифрового позначення та у послідовному переліку позначень НД в алфавітному порядку індексів або текста.

Відомості про нормативні документи, які впроваджено як довідкові (методичні, рекомендаційні) НД, розміщено наприкінці кожного розділу Переліку НД ЕО.

Інформацію щодо позначень НД, які внесено до Переліку НД ЕО, наведено у додатку А до Переліку НД ЕО.

Список скорочень назв організацій, які розробили або затвердили НД, розміщено у додатку Б до Переліку НД ЕО.

Інформацію про НД, які вилучено з Переліку НД ЕО без заміни, наведено у додатку В до цього Переліку.

Інформацію про НД, які вилучено з Переліку НД ЕО згідно з ОРД органів виконавчої влади та ДП «НАЕК «Енергоатом» у зв’язку із заміною на нові НД, наведено у додатку Г до Переліку НД ЕО.

Перелік формується щорічно, ведеться та супроводжується в електронному вигляді шляхом:

– внесення змін та доповнень у встановленому в Компанії порядку на підставі організаційно-розпорядчих документів (наказів або розпоряджень Компанії) про введення в дію, внесення змін до НД чи скасування дії НД;

– розміщення актуального Переліку НД ЕО у форматі .PDF для структурних підрозділів Дирекції ДП «НАЕК «Енергоатом» на загальному мережевому ресурсі Дирекції Компанії: за адресою: J:\Сommon на dsr-0044\10. Виконавча дирекція з якості та управління\Інформаційні виробничі документи\щоквартально (без випуску повідомлення);

– розміщення та супроводження Переліку НД ЕО у Корпоративному порталі знань ДП «НАЕК «Енергоатом» шляхом поповнення бібліотеки порталу за адресою: http://cnkp.atom/SiteAssets/Documents.aspx.;

– розсилки електронною поштою актуальної електронної версії Переліку НД ЕО для відокремлених підрозділів ДП «НАЕК «Енергоатом» у форматі .PDF (без випуску повідомлення) щоквартально.

Зміни, що вносяться до актуальної версії Переліку НД ЕО, можуть бути позначені кольором.

Для забезпечення доступу до Переліку НД ЕО зовнішнім користувачам його актуальна електронна версія розміщується на офіційному сайті ДП «НАЕК «Енергоатом».

Відповідальним підрозділом за ведення Переліку НД ЕО є відділ стандартизації департаменту з управління документацією та стандартизації виконавчої дирекції з якості та управління. НАЕК Перелік діючих нормативних документів експлуатуючої організації Стор 8 ПР-Д.0.06.555-19

1 НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ З БЕЗПЕКИ, ПРАВИЛА І НОРМИ В АТОМНІЙ ЕНЕРГЕТИЦІ (ПН АЭ)

1.1 НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ З БЕЗПЕКИ

№ п/п Позначення документа Найменування документа Організація, яка затвердила документ, ОРД НАЕК Відомості про зміни, примітка
1.1.1 ДСП 6.177-2005-09-02 Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України МОЗУ 02.02.2005 №54
МЮУ 20.05.2005 552/10832
НАЕК 25.08.2005 №724р
 
1.1.2 ДСЕПіН 6.6.1.- 079/211.3.9.001-02 Державні санітарно-екологічні правила і норми. Державні санітарно-екологічні правила і норми з радіаційної безпеки при проведенні операцій з металобрухтом МОЗУ 17.01.2002
МЕРУ 27.02.2002 №89
НАЕК 05.05.08 № 449-р
 
1.1.3 НРБУ-97 ДГН 6.6.1.-6.5.001-98 Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи МОЗУ 1997
ДКАУ 15.01.98 №3
НАЕК 03.02.98 №37
На заміну ДНАОП 0.03- 3.24-97
1.1.4 НРБУ-97/Д-2000 ДГН 6.6.1.-6.5.061- 2000 Норми радіаційної безпеки України. Доповнення: Радіаційний захист від джерел потенційного опромінення. Державні гігієнічні нормативи МОЗУ. Постанова ГДСЛУ 12.07.2000 №116  
1.1.5 ПБЯ-06-00-88 П и Н АЭ п.14.1 Основные правила ядерной безопасности при переработке, хранении и транспортировании ядерноопасных делящихся материалов ГКАЭ СССР ГИЯБ Никипелов Б.В. 26.05.88  
1.1.6 ПБЯ-06-08-77 Правила ядерной безопасности при транспортировании отработавшего ядерного топлива ГКАЭ СССР ГАН СССР 14.09.77 На заміну ДНАОП 0.04- 1.02-77
1.1.7 ПБЯ-06-09-90 Правила ядерной безопасности при хранении и транспортировке ядерноопасных делящихся материалов МАЭП СССР 04.02.91 На заміну ДНАОП 0.04- 1.03-91
1.1.8 ПБЯ-06-10-91 П и Н АЭП п.14.10 Правила и нормы в атомной энергетике и промышленности. Правила проектирования и эксплуатации систем аварийной сигнализации о возникновении самоподдерживающейся цепной реакции и организации мероприятий по ограничению ее последствий МАЭП СССР 21.02.91  
1.1.9 ПиН АЭ-5.6 Нормы строительного проектирования АС с реакторами различного типа. Правила и нормы в атомной энергетике МАЭ СССР 29.12.86  
1.1.10 ПРБ АС-89 Правила радиационной безопасности при эксплуатации атомных станций МЗ СССР 09.01.89
МАЭ СССР 15.11.89 №299
На заміну ДНАОП 0.03- 1.76-89
1.1.11 СППНАЭ-87 Правила монтажа электротехнических устройств и средств автоматизации атомных станций МЭ СССР 1987 НИКИМТ  
1.1.12 б/п Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань (зі змінами) МОЗУ 01.08.1996, МЮУ 29.08.1996, НАЕК 08.06.2017 № 484-р Довідковий Зміни: МОЗУ 13.03.2017 № 266, МЮУ 16.05.2017 № 625/30493; МОЗУ 27.11.2017 № 1477, МЮУ 15.12.2017 № 1518/31386, НАЕК 30.01.2018 № 113-р НАЕК

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online