ДСТУ 1.7:2001 Національна стандартизація. Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів (ISO/IEC Guide 21:1999, NEQ). Зі Зміною № 1 (ІПС 11-2002)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Національна стандартизація

ПРАВИЛА І МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ
ТА ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ
І РЕГІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ
(ISO/IEC Guide 21:1999, NEQ)

ДСТУ 1.7-2001

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2003

ПЕРЕДМОВА

1 ОРГАНІЗАЦІЯ-РОЗРОБНИК: Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформатики Держспоживстандарту України (УкрНДІССІ)

РОЗРОБНИКИ: О. Одноколов; В. Тетера, канд. фіз.-мат. наук; Я. Юзьків, канд. техн. наук (керівник розробки)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держстандарту України від 29 травня 2001 р. № 247

3 Стандарт відповідає ISO/IEC Guide 21:1999 Adoption of International Standards as regional or national standards (Прийняття міжнародних стандартів як регіональних чи національних стандартів) е частині розділів 4, 5, 6, 7, 8, додатків А, Б, В, Г, Д

Ступінь відповідності — нееквівалентний (NEQ)

Переклад з англійської (en)

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ПЕРЕВИДАННЯ із зміною № 1 :наказ Держспоживстандарту України від 29 листопада 2002 р. № 19 та поправкою: ІПС №4-2003

ЗМІСТ

1 Сфера застосовності

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Ступені відповідності

5 Методи прийняття міжнародних і регіональних стандартів

6 Методи позначення технічних відхилів та редакційних змін

7 Способи позначення національних стандартів за ідентичного ступеня відповідності міжнародним і регіональним стандартам (Змінено, Зміна № 1)

8 Способи позначення ступеня відповідності

9 Вимоги до побудови і викладання національних стандартів (Викладено вновій редакції, зміна № 1).

10 Особливості прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів        

Додаток А Приклади переліків технічних відхилів та їх пояснень.

Додаток Б Зв’язок між ступенями відповідності та методами прийняття/публікування    

Додаток В Приклади повідомлень про прийняття.

Додаток Г Приклади національних вступів

Додаток Д Приклади способів датування ідентичних стандартів

Додаток Е Приклади оформлення обкладинок і титульних аркушів проектів національних стандартів.

Додаток Ж Приклад зміни структури національного стандарту, модифікованого відносно до MC (Долучено, Зміна № 1)

ВСТУП

За ринкових відносин міжнародні та регіональні стандарти широко приймають на національному рівні, їх застосовують виробники, торговельні організації, покупці, споживачі, випробувальні лаборато­рії, органи влади та інші зацікавлені сторони.

Оскільки міжнародні стандарти відображають найкращий досвід промисловості, дослідників, споживачів і аудиторів у всьому світі і відповідають загальним потребам у багатьох країнах, вони є одним із дієвих засобів усунення технічних перешкод у торгівлі. Це було однозначно визнано в Угоді про технічні бар’єри в торгівлі Світової організації торгівлі (WTO/TBT).

Прийняття міжнародного стандарту як національного ускладнюється, якщо національні правила і традиції щодо структури та розроблення національних стандартів відрізняються від правил розроблен­ня стандарту, що його приймають.

Для встановлення єдиних правил прийняття міжнародних стандартів Міжнародною організацією з стандартизації (ISO) та Міжнародною електротехнічною комісією (ІЕС) розроблено настанову ISO/IEC Guide 21:1999 «Прийняття міжнародних стандартів як регіональних чи національних стандартів».

(Вилучено, абзац 5, Зміна № 1)

Ця настанова встановлює методи прийняття міжнародних стандартів як регіональних чи націо­нальних стандартів, наводить систему позначення ступеня відповідності, щоб сприяти послідовності регіональних чи національних органів стандартизації у прийнятті міжнародних стандартів і позначенні ступеня відповідності з міжнародними стандартами. Однаковість позначення країнами як відповід­ності, так і відхилів сприятиме зв’язкам, торгівлі, запобігатиме плутанині.

Однак, не в усіх випадках повне прийняття може бути корисним з таких причин, як національна безпека, захист здоров’я людини чи її безпека, захист навколишнього природного середовища, чи через суттєві кліматичні, географічні або технологічні проблеми. Угода WTO/TBT визнає, що це є за­конні причини для національних відхилів. Тому Настанова ISO/IEC 21:1999 опрацьована і доповнена відповідними національними положеннями (розділи 9, 10, додаток Е). Розділи 1, 2, 3 викладено у змі­неній редакції.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ
ПРАВИЛА І МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ
МІЖНАРОДНИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТАНДАРТИЗАЦИЯ
ПРАВИЛА И МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

NATIONAL STANDARDIZATION
RULES AND METHODS FOR ADOPTION AND APPLICATION
OF INTERNATIONAL OR REGIONAL STANDARDS

Чинний від 2001 -07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює основні правила і методи прийняття міжнародних і регіональних стан­дартів як національних ідентичних та модифікованих стандартів, а також їх застосування.

Положення цього стандарту застосовують у разі прийняття стандартів міжнародних організацій зі стандартизації, членом яких є Україна, а також інших міжнародних і регіональних організацій, за якими Генеральною угодою з тарифів і торгівлі та Світовою організацією торгівлі визнано право прий­мати нормативні документи.

Положення цього стандарту застосовують усі суб’єкти підприємницької діяльності, що діють в Україні, незалежно від форм власності та організаційно-правових форм господарювання, які викону­ють роботи в означеній сфері.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 1.0:2003 Державна система стандартизації України. Основні положення

ДСТУ 1.1-2001 Державна система стандартизації. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 1.2:2003 Державна система стандартизації України. Порядок розроблення державних стан­дартів

ДСТУ 1.5:2003 Державна система стандартизації України. Загальні вимоги до побудови, викла­ду, оформлення та змісту стандартів

ДСТУ ISO 639-94 Коди назв мов

ДСТУ 3966-2000 Термінологія. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначен­ня понять (Долучено, Зміна № 1)

ДК 004-1999 Український класифікатор нормативних документів (Долучено, Зміна №1)

ГОСТ 2.303-68 ЕСКД Линии.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online