ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення. Зміна № 1

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ
Зміна № 1 ДБН А

Зміна № 1 ДБН А. 1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення."

Затверджена та введена в дію наказом Держбуду України від 30.06.2000 р.143. Дата введення в дію 2000-07-01

Текст зміни

Додаток 1. Схему класифікації нормативних докумен­тів України в галузі будівництва доповнити класом Д, підкласами Д.1 та Д.2, комплексами Д.1.1, Д.1.2, Д.2.1, Д.2.2, Д.2.3, Д.2.4, Д.2.5, Д.2.6 і викласти у вигляді:

СХЕМА КЛАСИФІКАЦІЇ

нормативних документів України в галузі будівництва

 

У таблиці "Класифікація нормативних документів Ук­раїни в галузі будівництва" графу "Напрямки стандар­тизації та нормування" під шифром Г. 1 викласти в новій редакції:

"Норми тривалості проектування, будівництва та нор­мативи відряду. Норми витрат матеріалів. Норми пот­реби в будівельному інвентарі, інструментах, приладах, будівельній техніці. Норми оплати праці в будівництві. Базові нормативи питомих капітальних вкладень. Норми споживання енергетичних ресурсів."

Таблицю "Класифікація нормативних документів Ук­раїни в галузі будівництва" доповнити рядками такого змісту

 

Шифр

Найменування класів, підкласів та комплексів документів

Напрямки стандартизації та нормування

Д.

Кошторисні норми та правила

Д.1

Організація робіт з кошторисного нормування

Д.1.1

Кошторисна документація

Вимоги щодо складання та застосування кошторисної документації. Розроблення відповідних правил порядків, вказівок тощо)

Д.1.2

Вартість будівництва об'єктів і робіт

Вимоги щодо визначення вартості будівництва та окремих видів робіт. Розроблення відповідних НД і рекомендацій

Д.2

Кошторисні норми

Д.2.1

Кошторисні норми на проектно-вишукувальні роботи

Кошторисні нормативи на проектно-вишукувальні роботи різного призначення

Д.2.2

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи

Ресурсні елементні кошторисні нормативи на окремі види будівельних робіт

Д.2.3

Ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування

Кошторисні нормативи на монтаж устаткування різного призначення

Д.2.4

Кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи

Кошторисні нормативи на окремі види ремонтно-будівельних робіт

Д.2.5

Кошторисні норми на ремонтно-реставраційні роботи

Кошторисні нормативи на окремі види ремонтно-реставраційних робіт

Д.2.6

Кошторисні норми на пусконалагоджувальні роботи

Кошторисні нормативи на пусконалагоджувальні роботи устаткування різного призначення

 

Изменение № 1 ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизации и нормирования в строительстве. Основные положения".

Утверждено и введено в действие приказом Госстроя Украины от 30.06.2000 г.  № 143. Дата введения в действие 2000-07-01

Текст изменений

Дополнение 1. Схему классификации нормативных документов Украины в области строительства дополнить классом Д, подклассами Д.1 и Д 2, комплексами Д.1.1, Д.1,2, Д.2.1, Д.2.2, Д.2.3, Д.2.4, Д.2.5, Д.2.6 и изложить в виде:

СХЕМА КЛАССИФИКАЦИИ

нормативных документов Украины в области строительства

 

 

В таблице "Классификация нормативных документов Украины в области строительства" графу "Направления стандартизации и нормирование" под шифром Г.1 изло­жить в новой редакции:

"Нормы продолжительности проектирования, строи­тельства и нормативы задела. Нормы расхода материа­лов. Нормы потребности в строительном инвентаре, ин­струментах, приборах, строительной технике. Нормы оп­латы труда в строительстве. Базовые нормативы удель­ных капитальных вложений. Нормы потребления энер­гетических ресурсов."

Таблицу "Классификация нормативных документов Украины в области строительства" дополнить строками следующего содержания:

 

Шифр

Наименование классов, подклассов и комплексов документов

Направления стандартизации и нормирования

Д.

Сметные нормы и правила

Д.1

Организация работ по сметному нормированию

Д.1.1

Сметная документация

Требования по составлению и применению сметной документации. Разработка соответствую-щих правил порядков, указаний и т. п.)

Д.1.2

Стоимость строительства объектов и работ

Требования по определению стоимости строительства и отдельных видов работ. Разработка соответствующих НД и рекомендаций

Д.2

Сметные нормы

Д.2.1

Сметные нормы на проектно-изыскательские работы

Сметные нормативы на проектно-изыскательские работы разного назначения

Д.2.2

Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы

Ресурсные элементные сметные нормативы на отдельные виды строительных работ

Д.2.3

Ресурсные элементные сметные нормы на монтаж оборудования

Ресурсные элементные сметные нормативы на монтаж оборудования разного назначения

Д.2.4

Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы

Ресурсные элементные сметные нормативы на отдельные виды ремонтно-строительных работ

Д.2.5

Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-реставрационные работы

Ресурсные элементные сметные нормативы на отдельные виды ремонтно-реставрационных работ

Д.2.6

Ресурсные элементные сметные нормы на пусконаладочные работы

Ресурсные элементные сметные нормативы на пусконаладочные работы оборудования разного назначения