ДСТУ 7997:2015 Мікробіологія ґрунту. Визначання нітратредуктазної активності фотоколориметричним методом

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Мікробіологія ґрунту

ВИЗНАЧАННЯ НІТРАТРЕДУКТАЗНОЇ АКТИВНОСТІ
 ФОТОКОЛОРИМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ

ДСТУ 7997:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН

ВНЕСЕНО: Міністерство аграрної політики та продовольства України

РОЗРОБНИКИ: В. Волкогон, д-р с.-г. наук (науковий керівник); М. Комок; І. Пищур, канд. с.-г. наук; Л. Токмакова, канд. с.-г. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2015 року № 61 з 2017-01-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Відбирання проб

5 Суть методу

6 Засоби та допоміжні пристрої

7 Готування до аналізування

8 Проведення аналізування

9 Опрацювання результатів

10 Контролювання результатів

11 Оформлювання результатів

12 Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля

Додаток А Запис результатів визначання нітратредуктазної активності ґрунту фотоколориметричним методом

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МІКРОБІОЛОГІЯ ҐРУНТУ
ВИЗНАЧАННЯ НІТРАТРЕДУКТАЗНОЇ АКТИВНОСТІ
ФОТОКОЛОРИМЕТРИЧНИМ МЕТОДОМ

МИКРОБИОЛОГИЯ ПОЧВЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НИТРАТРЕДУКТАЗНОЙ АКТИВНОСТИ
ФОТОКОЛОРИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

SOIL MICROBIOLOGY
NITRATEREDUCTASE ACTIVITY DETERMINATION BY
PHOTOCOLORIMETRIC METHOD

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на всі типи ґрунтів та встановлює вимоги до визначання нітратредуктазної активності ґрунту фотоколориметричним методом.

Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля роботи викладено в розділі 12.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»

ДСТУ 2215-93 Розчини та індикатори. Терміни та визначення

ДСТУ 2216-93 Реактиви та особливо чисті речовини. Позначення та методи визначення чистоти. Терміни та визначення

ДСТУ 2439-94 Елементи хімічні та речовини прості. Терміни та визначення основних понять. Умовні позначення

ДСТУ 2636-94 Загальна мікробіологія. Терміни та визначення

ДСТУ 3750-98 Мікробіологія ґрунту. Терміни та визначення

ДСТУ 4287:2004 Якість ґрунту. Відбирання проб

ДСТУ ГОСТ МЭК 61010-2-010:2004 Безпечність електричного обладнання для вимірювання, керування і лабораторного застосування. Частина 2-010. Окремі вимоги до лабораторного устаткування для нагрівання матеріалів

ДСТУ 7238:2011 ССБП. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7239:2011 ССБП. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги, порядок та методи атестації

РСТ УССР 1444-82 Сита господарські. Технічні умови

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпека. Захисне уземлення, занулення)

ГОСТ 334-73 Бумага масштабно-координатная. Технические условия (Папір масштабно-координатний. Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 3145-84 Часы механические с сигнальным устройством. Общие технические условия (Годинник механічний із сигнальним пристроєм. Загальні технічні умови)

ГОСТ 4144-79 Реактивы. Калий азотнокислый. Технические условия (Реактиви. Калій нітрат. Технічні умови)

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия (Реактиви. Кислота сульфатна. Технічні умови)

ГОСТ 4328-77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия (Реактиви. Натрій гідроксид. Технічні умови)

ГОСТ 4329-77 Реактивы. Квасцы алюмокалиевые. Технические условия (Реактиви. Калій алюміній дисульфат додекагідрат. Технічні умови)

ГОСТ 4530-76 Реактивы. Кальций углекислый. Технические условия (Реактиви. Кальцій карбонат. Технічні умови)

ГОСТ 6038-79 Реактивы. D-глюкоза. Технические условия (Реактиви. D-глюкоза. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд і устатковання лабораторні порцелянові. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 13646-68 Термометры стеклянные ртутные для точных измерений. Технические условия (Термометри скляні ртутні для точних вимірювань. Технічні умови)

ГОСТ 23519-93 Фенол синтетический технический. Технические условия (Фенол синтетичний технічний. Технічні умови)

ГОСТ 23932-90 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие технические условия (Посуд і устатковання лабораторні скляні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд і устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри і розміри)

ГОСТ 29169-91 (ИСО 648-77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой. (Посуд лабораторний скляний. Піпетки з однією позначкою)

ГОСТ 29252-91 (ИСО 385-2-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 2. Бюретки без времени ожидания (Посуд лабораторний скляний. Бюретки. Частина 2. Бюретки без часу очікування)

ДСанПіН Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила та норми охорони поверхневих вод від забруднення).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online