ДСТУ 3017:2015 Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Інформація та документація

ВИДАННЯ ОСНОВНІ ВИДИ
Терміни та визначення понять

ДСТУ 3017:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова» РОЗРОБНИКИ: Н. Петрова (науковий керівник), Г. Плиса

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016—07—01; згідно з наказом від 04 березня 2016 р. № 65 змінено дату чинності

3 НА ЗАМІНУ: ДСТУ 3017-95

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Загальні пояснення

3 Загальні поняття

4 Види видань

4.1 Види видань за знаковою природою інформації

4.2 Види видань за способом виготовлення

4.3 Види видань за періодичністю

4.4 Види друкованих видань за матеріальною конструкцією

4.5 Види видань за складом основного тексту

4.6 Види видань за мовною ознакою

4.7 Види видань за ступенем аналітико-синтетичного перероблення інформації

4.8 Види видань за цільовим призначенням

4.9 Види неперіодичних видань за характером інформації

4.10 Види неперіодичних видань за структурою

4.11 Види неперіодичних видань за повторністю випуску

4.12 Види неперіодичних друкованих видань за обсягом

4.13 Види неперіодичних друкованих видань за форматом

4.14 Види періодичних і продовжуваних видань

Додаток А Абетковий покажчик українських термінів

Додаток Б Абетковий покажчик німецьких термінів

Додаток В Абетковий покажчик англійських термінів

Додаток Г Абетковий покажчик французьких термінів

Додаток Д Абетковий покажчик російських термінів

Додаток Е Бібліографія

ВСТУП

Цей термінологічний стандарт розроблено згідно з ДСТУ 1.5:2003 Національна стандарти­зація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів та ДСТУ 3966:2009 Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять.

Стандарт містить терміни та визначення понять основних видів видань, потрібних для впо­рядкування й розвитку видавничої справи, налагоджування взаємозв’язків між суміжними сфе­рами діяльності, забезпечування відповідності вітчизняних видань міжнародним і національним стандартам інших країн.

Мета цього стандарту — сприяти розвитку та уніфікації української термінології у видавничій і суміжних сферах.

Класифікацію електронних видань за такими ознаками: наявність друкованого еквівалента, природа основної інформації, цільове призначення, технологія використовування, характер взає­модії з користувачем, періодичність і структура — наведено в ДСТУ 7157:2010 Інформація та до­кументація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ВИДАННЯ ОСНОВНІ ВИДИ
Терміни та визначення понять

ДСТУ 3017:2015

ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ
ИЗДАНИЯ ОСНОВНЫЕ ВИДЫ
Термины и определения

ПОНЯТИЙ INFORMATION AND DOCUMENTATION
EDITIONS BASIC TYPES
Terms and definitions conceptions

Чинний від 2016-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на видавничу продукцію й установлює терміни та визначення основних видів видань.

Терміни, встановлені цим стандартом, рекомендовано застосовувати в усіх видах нормативних документів, а також у документації, що стосується сфери видавничої діяльності.

Стандарт призначено суб’єктам видавничої справи, незалежно від їх організаційно-правової форми господарювання, а також працівникам бібліотек, архівів, інформаційних центрів тощо.

2 ЗАГАЛЬНІ ПОЯСНЕННЯ

Зміст стандарту систематизовано за об’єктами класифікування та класифікаційними озна­ками розподілу видань на види.

Для кожного поняття встановлено один термін, в окремих випадках — два стандартизовані терміни-синоніми. У межах однієї термінологічної статті вжито тільки один термін-синонім. Терміни-синоніми наведено через крапку з комою. Наявність квадратних дужок у термінологічній статті означає, що до неї вміщено два терміни-синоніми, які мають спільні терміноелементи.

Уточнення, подане в круглих дужках після стандартизованого терміна, не є його частиною.

Терміни, уживані в текстах визначень цього стандарту, підкреслено.

Стандартизовані терміни набрано грубим шрифтом; недозволені для вживання терміни-си­ноніми наведено світлим курсивом із познакою «Нд» у круглих дужках під цим стандартизова­ним терміном.

У стандарті як довідкові подано німецькі (de), англійські (еn), французькі (fr) і російські (ru) терміни-відповідники стандартизованих термінів, узяті з міждержавних і національних стандартів та словників.

У додатках А, Б, В, Г, Д до стандарту подано абетковий покажчик стандартизованих україн­ських термінів та абеткові покажчики їхніх іншомовних відповідників. Багатослівні терміни пода­но у зворотному порядку.

Список документальних джерел подано в додатку Е «Бібліографія».

3 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

3.1 видання; назва, публікація, примірник (Нд) Твір (документ), що містить інформацію, при­значену для поширення, пройшов редакцій­но-видавниче опрацювання, відтворений дру­куванням, тисненням або виготовлений елект­ронним записом на будь-якому носієві чи іншим способом, видавниче оформлення, поліграфічне й технічне виконання якого відповідає вимогам правових і нормативних документів

(див. також Закон України «Про видавничу справу»)

de

еn

fr

ru

Ausgabe [4] issue;

edition [4]

edition [4]

издание [4]

3.2   видавнича продукція

Сукупність видань, призначених до випуску чи випущених у світ видавцем (видавцями)

 

 

3.3   вид видання

Сукупність видань, об’єднаних за однією чи кількома суттєвими типологічними ознаками

de

еп

fr

ru

de

en

fr

ru

Druckproduktion [4]

publisher’s output; printed matter [4]

production editoriale [4]

издательская продукция [4]

Ausgabeform [11]

type of edition [11]

genre d’edition; type d’edition [11]

вид издания [11]

3.4  твір

Результат (продукт) творчої діяльності лю­дини, який має закінчений вигляд і втілений у будь-яку матеріальну форму

3.5   матеріальна конструкція видання

Форма, конструкційна будова видання

3.6  знакова природа інформації

Форма знаків, за допомогою яких фіксують і передають умішену у виданні інформацію

de

en

fr

ru

ru

Werk [11]

production; work [11]

oeuvre; ouvrage [11]

произведение [11]

материальная конструкция издания [6]

3.7  цільове призначення

Характеристика видання щодо виконання ним певної соціальної функції (сприяння розвитку науки, освіти, культури, вдосконалення ви­робництва тощо)

3.8  характер інформації

Сукупність ознак, які характеризують типо­логічні риси видання відповідно до особли­востей твору, вмішеного В НЬОМУ

ru

 

 

ru

целевое назначение [6]

 

 

характер информации [6]

3.9 читацька адреса

Характеристика видання, за якою виокрем­люють групу читачів (за віком, родом занять, рівнем освіти, спеціальністю тощо), яким воно призначене.

Примітка. За читацькою адресою розрізняють видання для дітей та юнацтва, широкого кола читачів, фахівців певного профілю тощо

ru

читательский адрес [12]

3.10 аналітико-синтетичне перероблення інформації

Перероблення інформації з первинного доку­мента методами аналізування, синтезування, узагальнення тощо для створення вторинно­го документа.

ru

аналитико-синтетическая переработка ин­формации [8]

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Про видавничу справу : Закон України від 5 черв. 1997 № 318/97-ВР // Верховна Рада Ук­раїни. — Офіц. вид. — Київ : Парлам. вид-во, 2004. — 17, [3] с. — (Серія «Закони України»),

2. ДСТУ 1,1:2001 Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять. — Чин. від 2001-07-01. — Київ : Держстандарт Украї­ни, 2001. — 38 с.

3. ДСТУ 2392-94. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. — Чин. від 1995-01-01. — Київ : Держстандарт України, 1994. — 53 с.

4. ДСТУ 3017-95. Видання. Основні види. Терміни та визначення. — Чин. від 1996-01-01. — Київ : Держстандарт України, 1995. — 46 с.

5. ОСТ 29.130-97. Издания. Термины и определения // Стандарты по издательскому делу: сб. док. — 3-e изд. — М., 2004. — С. 507—548. (Видання. Терміни та визначення // Стандарти з видавничої справи: зб. док. — 3-тє вид. — М.; 2004. — С. 507—548.)

6. ГОСТ 7.60-2003. СИБИД. Издания. Основные виды. Термины и определения. — Введ. 01.07.2004. — М. : ИПК Изд-во стандартов, 2003. — 17 с. (СІБВС. Видання. Основні види. Тер­міни та визначення. — Чин. від 01.07.2004. — М. : ВПК Вид-во стандартів, 2003. — 17 с.)

7. ISO 5127:2001 Information and documentation — Vocabulary (Інформація та документація. Словник термінів). — 152 с.

8. Короткий термінологічний словник з бібліографознавства та соціальної інформатики / [Г. М. Швецова-Водка (керівник) та ін.]. — Київ : Кн. палата України, 1998. — 115 с.

9. Мильчин А. Э. Издательский словарь-справочник / А. Э. Мильчин. —2-е изд., испр. и доп.

—   М. : ОЛМА-Пресс, 2003. — 560 с. (Мільчин А. Е. Видавничий словник-довідник / А. Е. Мільчин.

—   2-ге вид., випр. й допов. — М. : ОЛМА-Прес, 2003. — 560 с.)

10. Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчаль­ному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України : наказ М-ва освіти і науки України від 23 груд. 2004 року № 973.

11. Словарь издательских терминов / под. ред. А. Э. Мильчина. — М. : Книга, 1983. — 207 с. (Словник видавничих термінів / за ред. А. Е. Мільчина. — М. : Книга, 1983. — 207 с.)

12. Словник книгознавчих термінів / [уклад.: В. Я. Буран та ін.]. — Київ : Кн. палата Украї­ни, 2003. — 159 с..

13. Російсько-український словник / за ред. В. В. Жайворонка. — Київ : Абрис, 2003. — 1424 с.

14. Великий німецько-український, українсько-німецький словник : 270000 слів та словоспо­лучень / уклад. О. Мазур. — Донецьк : ТОВ «Глорія Трейд», 2011. — 792 с.

15. Швецова-Водка Г. М. Документознавство : словник-довідник термінів і понять / Швецо­ва-Водка Г. М. — Київ : Знання, 2011. — 319 с.

16. Швецова-Водка Г. М. Типологія книги : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. культури і мистецтв] / Г. М. Швецова-Водка. — Київ : Кн. палата України, 1999. — 68 с.

17. Швецова-Водка Г. М. Документознавство : навч. посіб. / Швецова-Водка Г. М. — Київ : Знання, 2007. — 398 с. — (Серія «Вища освіта XXI століття»)

18. Швецова-Водка Г. Н. Общая теория документа и книги : учеб. пособие / Г. Н. Швецова- Водка. — М. : Рыбари; Київ : Знання, 2009. — 487 с. (Швецова-Водка Г. М. Загальна теорія доку­мента й книги : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. — М. : Рибарі; Київ : Знання, 2009. — 487 с.)

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online