ДСТУ 7588:2014 Сільськогосподарська техніка. Установки біогазові. Методи випробування

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Сільськогосподарська техніка

УСТАНОВКИ БІОГАЗОВІ

Методи випробування

ДСТУ 7588:2014

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробовування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Мінагрополітики України та Підкомітет «Випробування машин» (ПК 4)

Технічного комітету стандартизації «Трактори і сільськогосподарські машини» (ТК 69)

РОЗРОБНИКИ: В. Горбатов; В. Клименко; Т. Коломієць; В. Кравчук, д-р. техн. наук; В. Погоріла; В. Погорілий; В. Роженко; В. Смоляр, канд. с.-г. наук; О. Тонковид; А. Шкляр; В. Ясенецький, канд. техн. наук (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 02 грудня 2014 року № 1430 з 2015-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять і скорочення

4 Загальні положення

5 Методи випробування

5.1 Загальні положення

5.2 Визначання загального та робочого об’єму біореактора

5.3 Визначання продуктивності щодо біогазу

5.4 Визначання продуктивності щодо добрив

5.5 Визначання питомої витрати енергії

5.6 Перевіряння на відповідність вимогам до біомаси

5.7 Оцінювання параметрів процесу зброджування біомаси

5.8 Перевіряння на відповідність вимогам до біогазу

5.9 Перевіряння на відповідність вимогам до добрив

5.10 Визначання конструкційних параметрів

5.11 Визначання показників надійності

5.12 Перевіряння на відповідність вимогам щодо тривкості до зовнішніх чинників

5.13 Перевіряння на відповідність вимогам щодо безпеки та ергономіки

Додаток А — Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА
УСТАНОВКИ БІОГАЗОВІ
Методи випробування

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА
УСТАНОВКИ БИОГАЗОВЫЕ
Методы испытаний

AGRICULTURAL MACHINERY
BIOGAS PLANTS
Test methods

Чинний від 2015-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює методи випробування біогазових установок (БГУ) різної потужності, призначених для анаеробного (метанового) зброджування сільськогосподарських органічних відходів тваринного та рослинного походження з вироблянням біогазу та органічних добрив на відповідність основним вимогам, установленим в ДСТУ 4516.

Цей стандарт не поширюється на БГУ, які виробляють біогаз з промислових та комунальних стічних вод та полігонів твердих побутових відходів.

Методи випробування, викладені в цьому стандарті, призначені для контролювання якості БГУ на відповідність вимогам чинних нормативних документів і ТУ на конкретну БГУ під час усіх видів випробування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2275-93 Енергозбереження. Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії. Терміни та визначення

ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ 2860-94 Надійність техніки. Терміни та визначення

ДСТУ 2861-94 Надійність техніки. Аналіз надійності. Основні положення

ДСТУ 2862-94 Надійність техніки. Методи розрахунку показників надійності. Загальні вимоги

ДСТУ 3004-95 Надійність техніки. Методи оцінки показників надійності за експериментальними даними

ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення

ДСТУ 3215-95 Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ 4516:2006 Енергоощадність. Поновлювані джерела енергії. Установки біогазові. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 7234:2011 Дизайн і ергономіка. Обладнання виробниче. Загальні вимоги дизайну та ергономіки

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7251:2011 Дизайн і ергономіка. Вимоги дизайну та ергономіки. Номенклатура та порядок вибору

ДСТУ EN 292-2-2001 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи та технічні умови (EN 292-2:1991, IDT)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.026-80 ССБТ. Шум. Определение шумовых харатеристик источников шума в свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью. Технический метод (ССБП. Шум. Визначання шумових характеристик джерел шуму у вільному звуковому полі над звуковідбивальною площиною. Технічний метод)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.002-91 ССБТ. Техника сельскохозяйственная. Методы оценки безопасности (ССБП. Техніка сільськогосподарська. Методи оцінювання безпеки)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (ССБП. Вироби електротехнічні. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования (ССБП. Робоче місце для виконання робіт стоячи. Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности (ССБП. Кольори сигнальні та знаки безпеки)

ГОСТ 27.003-90 Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности (Надійність у техніці. Склад і загальні правила задання вимог щодо надійності)

ГОСТ 10062-75 Газы природные горючие. Метод определения удельной теплоты сгорания (Гази природні горючі. Метод визначання питомої теплоти згоряння)

ГОСТ 18917-82 Газ горючий природный. Метод отбора проб (Газ горючий природний. Метод відбирання проб)

ГОСТ 20060-83 Газы горючие природные. Метод определения содержания водяных паров и точки росы влаги (Гази горючі природні. Метод визначання вмісту водяної пари та точки роси вологи)

ГОСТ 20915-75 Сельскохозяйственная техника. Методы определения условий испытаний (Сільськогосподарська техніка. Методи визначання умов випробовування)

ГОСТ 21623-76 Система технического обслуживания и ремонта техники. Показатели для оценки ремонтопригодности. Термины и определения (Система технічного обслуговування і ремонту техніки. Показники для оцінювання ремонтопридатності. Терміни та визначення)

ГОСТ 22387.2-97 Газы горючие природные. Методы определения сероводорода и меркаптано- вой серы (Гази горючі природні. Методи визначання сірководню та меркаптанової сірки)

ГОСТ 22667-82 Газы горючие природные. Расчетный метод определения теплоты сгорания, относительной плотности и числа Воббе (Гази горючі природні. Розрахунковий метод визначання теплоти згоряння, відносної густини і числа Воббе)

ГОСТ 24057-88 Техника сельскохозяйственная. Методы эксплуатационно-технологической оценки машинных комплексов, специализированных и универсальных машин на этапе испытаний (Техніка сільськогосподарська. Методи експлуатаційно-технологічного оцінювання машинних комплексів, спеціалізованих і універсальних машин на етапі випробовування)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 24555-81 Система государственных испытаний продукции. Порядок аттестации испытательного оборудования. Основные положения (Система державних випробувань продукції. Порядок атестації випробовувального устатковання. Основні положення)

ГОСТ 26074-84 Навоз жидкий. Ветеринарно-санитарные требования к обработке, хранению, транспортированию и использованию (Гній рідкий. Ветеринарно-санітарні вимоги щодо обробляння, зберігання, транспортування та використовування)

ГОСТ 26712-94 Удобрения органические. Общие требования к методам анализа (Добрива органічні. Загальні вимоги щодо методів аналізування)

ГОСТ 26713-85 Удобрения органические. Метод определения влаги и сухого остатка (Добрива органічні. Метод визначання вологи і сухого залишку)

ГОСТ 26715-85 Удобрения органические. Методы определения общего азота (Добрива органічні. Методи визначання загального азоту)

ГОСТ 26716-85 Удобрения органические. Методы определения аммонийного азота (Добрива органічні. Методи визначання амонійного азоту)

ГОСТ 26717-85 Удобрения органические. Метод определения общего фосфора (Добрива органічні. Метод визначання загального фосфору)

ГОСТ 26718-85 Удобрения органические. Метод определения общего калия (Добрива органічні. Метод визначання загального калію)

ГОСТ 27193-86 Газы горючие природные. Метод определения теплоты сгорания водяным калориметром (Гази горючі природні. Метод визначання теплоти згоряння водяним калориметром)

ГОСТ 27262-87 Корма растительного происхождения. Методы отбора проб (Корми рослинного походження. Методи відбирання проб)

ГОСТ 27487-87 (МЭК 204-1-81) Электрооборудование производственных машин. Общие технические требования и методы испытаний (Електроустатковання промислових машин. Загальні вимоги та методи випробовування)

ГОСТ 27548-97 Корма растительные. Методы определения содержания влаги (Корми рослинні. Методи визначання вмісту вологи)

ГОСТ 27979-88 Удобрения органические. Методы определения pH (Добрива органічні. Методи визначання pH)

ГОСТ 27980-88 Удобрения органические. Методы определения органического вещества (Добрива органічні. Методи визначання органічної речовини)

ГОСТ 28305-89 Машины и тракторы сельскохозяйственные и лесные. Правила приемки на испытания (Машини і трактори сільськогосподарські та лісогосподарські. Правила приймання для випробування)

ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 9.01.1998 року № 4

ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок, затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 21.06.2001 року № 272.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online