ДСТУ 7526:2014 Послід пташиний. Технологія переробляння на органічні та органомінеральні добрива високотемпературним методом. Загальні вимоги

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОСЛІД ПТАШИНИЙ

ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБЛЯННЯ
НА ОРГАНІЧНІ ТА ОРГАНОМІНЕРАЛЬНІ
ДОБРИВА ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИМ
МЕТОДОМ

Загальні вимоги

ДСТУ 7526:2014

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут тваринництва НААН

РОЗРОБНИКИ: Д. Гриценко (науковий керівник); Г. Єрмішко; В. Ковач; В. Мельник, канд. с.-г. наук; К. Савост’янова

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 23 жовтня 2014 р. № 1257 з 2015-02-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Етапи технологічного процесу та основні параметри

6 Методи контролювання

7 Засоби та допоміжні пристрої

8 Вимоги щодо безпеки

9 Вимоги щодо охорони довкілля

Додаток А Інформація для використання у розрахунках переробляння пташиного посліду

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОСЛІД ПТАШИНИЙ
ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБЛЯННЯ НА ОРГАНІЧНІ ТА ОРГАНОМІНЕРАЛЬНІ
ДОБРИВА ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИМ МЕТОДОМ
Загальні вимоги

ПОМЕТ ПТИЧИЙ
ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ НА ОРГАНИЧЕСКИЕ И ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ
УДОБРЕНИЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫМ МЕТОДОМ
Общие требования

POULTRY EXCREMENT
PROCESSING FOR ORGANIC AND ORGANOMINERAL
FERTILIZER BY HIGH TEMPERATURE METOD
General reguirements

Чинний від 2015-02-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює загальні вимоги щодо технологічного переробляння пташиного посліду (далі — послід) на органічні та органомінеральні добрива методом високотемпературного висушування та його основні параметри.

1.2 Вимоги щодо безпеки технологічного процесу переробляння посліду та щодо охорони довкілля викладено в розділах 8 і 9.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 4884:2007 Добрива органічні та органомінеральні. Терміни та визначення понять

ДСТУ ГОСТ 20851.2:2009 (ИСО 5316-77, ИСО 6598-85, ИСО 7497-84) Удобрения минеральные. Методы определения фосфора (Добрива мінеральні. Методи визначення фосфору) (ГОСТ 20851.2-75 (ИСО 5316-77, ИСО 6598-85, ИСО 7497-84), IDT)

ДСТУ EN 346-1-2002 В Взуття захисне виробничого призначення. Частина 1. Технічні умови (EN 346-1:1992, IDT)

ДСТУ EN 405:2003 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтрувальні півмаски з клапанами для захисту від газів і аерозолів. Вимоги, випробування, маркування (EN 405:2001, IDT)

ДСТУ EN 563-2001 Безпечність машин. Температури поверхонь, доступних для дотику. Ергономічні дані для встановлення граничних значень температури гарячих поверхонь (EN 563:1994, IDT)

ДСТУ EN 12944-2:2005 Добрива, вапнувальні матеріали та ґрунтов меліоранти. Словник термінів. Частина 2. Терміни, що стосуються добрив (EN 12944-2:1999, IDT)

ГОСТ 2-85 Селитра аммиачная. Технические условия (Селітра аміачна. Технічні умови)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.014-84 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками (ССБП. Повітря робочої зони. Метод визначення концентрацій шкідливих речовин індикаторними трубками)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (ССБП. Вироби електротехнічні. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 Процессы производственные. Общие требования безопасности (Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.4.009-83 Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание (Пожежна техніка для захисту об’єктів. Основні види. Розміщення та обслуговування)

ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия (ССБП. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования (ССБП. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества атмосферного воздуха (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролю якості атмосферного повітря)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 112-78 Термометры метеорологические стеклянные. Технические условия (Термометри метеорологічні скляні. Технічні умови)

ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия (Манометри, вакуумметри, мановакуумметри, напороміри, тягоміри та тягонапороміри. Загальні технічні умови)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю)

ГОСТ 4568-95 Калий хлористый. Технические условия (Калій хлористий. Технічні умови)

ГОСТ 5716-74 Мука фосфоритная. Технические условия (Борошно фосфоритне. Технічні умови)

ГОСТ 5956-78 Суперфосфат гранулированный из апатитового концентрата без добавок и с добавками микроэлементов. Технические условия (Суперфосфат гранульований з апатитового концентрату без добавок і з добавками мікроелементів. Технічні умови)

ГОСТ 6376-74 Анемометры ручные со счетным механизмом. Технические условия (Анемометри ручні з лічильним механізмом. Технічні умови)

ГОСТ 9871-75 Термометры стеклянные ртутные электроконтактные и терморегуляторы. Технические условия (Термометри скляні ртутні електроконтактні й терморегулятори. Технічні умови)

ГОСТ 11078-78 Натр едкий очищенный. Технические условия (Натрій їдкий очищений. Технічні умови)

ГОСТ 12997-84 Изделия ГСП. Общие технические условия (Вироби ДСП. Загальні технічні умови)

ГОСТ 13474-79 Лабораторная электропечь сопротивления (сушильный шкаф) (Лабораторна електропіч опору (сушильна шафа))

ГОСТ 13646-68 Термометры стеклянные ртутные для точных измерений. Технические условия (Термометри скляні ртутні для точних вимірювань. Технічні умови)

ГОСТ 16306-80 Суперфосфат двойной гранулированный. Технические условия (Суперфосфат подвійний гранульований. Технічні умови)

ГОСТ 17187-81 Шумомеры. Общие технические требования и методы испытаний (Шумоміри. Загальні технічні вимоги і методи випробування)

ГОСТ 21560.0-82 Удобрения минеральные. Методы отбора и подготовки проб (Добрива мінеральні. Методи відбирання і готування проб)

ГОСТ 21560.1-82 Удобрения минеральные. Метод определения гранулометрического состава (Добрива мінеральні. Метод визначення гранулометричного складу)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 24363-80 Реактивы. Калия гидроокись. Технические условия (Реактиви. Калію гідрооксид. Технічні умови)

ГОСТ 26074-84 Навоз жидкий. Ветеринарно-санитарные требования к обработке, хранению, транспортированию и использованию (Гній рідкий. Ветеринарно-санітарні вимоги до оброблення, зберігання, транспортування і використання)

ГОСТ 26712-94 Удобрения органические. Общие требования к методам анализа (Добрива органічні. Загальні вимоги до методів аналізування)

ГОСТ 26713-85 Удобрения органические. Метод определения влаги и сухого остатка (Добрива органічні. Метод визначення вологи і сухого залишку)

ГОСТ 26714-85 Удобрения органические. Метод определения золы (Добрива органічні. Метод визначення золи)

ГОСТ 26715-85 Удобрения органические. Метод определения общего азота (Добрива органічні. Метод визначення загального азоту)

ГОСТ 26717-85 Удобрения органические. Метод определения общего фосфора (Добрива органічні. Метод визначення загального фосфору)

ГОСТ 26718-85 Удобрения органические. Метод определения общего калия (Добрива органічні. Метод визначення загального калію)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина і продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначення вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 27979-88 Удобрения органические. Метод определения pH (Добрива органічні. Метод визначення pH)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробовувань)

ГОСТ 29057-91 Костюмы мужские для защиты от нетоксичной пыли. Технические условия (Костюми чоловічі для захисту від нетоксичного пилу. Технічні умови)

ГОСТ 29058-91 Костюмы женские для защиты от нетоксичной пыли. Технические условия (Костюми жіночі для захисту від нетоксичного пилу. Технічні умови)

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования (Ваги для статичного зважування. Загальні технічні вимоги)

ДБН Б.2.4-1-94 Планування та забудова сільських поселень

ДБН В.2.2-1-95 Будівлі і споруди для тваринництва

ДБН В.2.5.-28-2006 Державні будівельні норми. Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

НПАОП 0.00-1.07-94 Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

НПАОП 0.00-1.29-97 (ДНАОП 0.00-1.29-97) Правила защиты от статического электричества (Правила захисту від статичної електрики)

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення

ДСанПін «Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць»

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні. Затв. наказом МНС України № 126 від 19.10.2004

СанПиН № 4630-88 Санитарные правила и нормы по охране поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забрудненнь)

СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий (Внутрішній водопровід і каналізація будівель)

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалювання, вентиляція і кондиціювання)

СНиП 2.09.04-87* Строительные нормы и правила. Административные и бытовые здания (Будівельні норми і правила. Адміністративні і побутові будівлі)

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства (Електротехнічні пристрої).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online