ДСТУ 7882:2015 Торф і продукти його перероблення для сільського господарства. Методи визначення обмінної й активної кислотності

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТОРФ І ПРОДУКТИ ЙОГО ПЕРЕРОБЛЕННЯ
ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Методи визначення обмінної й активної кислотності

ДСТУ 7882:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН

РОЗРОБНИКИ: О. Бердніков, д-р с.-г. наук; В. Волкогон, д-р с.-г. наук (науковий керівник); П. Ковпак; І. Пищур, канд. с.-г. наук; Л. Токмакова, канд. с.-г. наук; А. Трепач, канд. с.-г. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2015 р. № 61 з 2016-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Відбирання проб

5 Метод визначення обмінної кислотності

5.1 Суть методу

5.2 Засоби та допоміжні пристрої

5.3 Готування до аналізування

5.4 Аналізування

5.5 Оформлення результатів

5.6 Допустима похибка

6 Метод визначення активної кислотності

6.1 Суть методу

6.2 Засоби та допоміжні пристрої

6.3 Готування до аналізування

6.4 Аналізування

6.5 Опрацювання результатів

6.6 Оформлення результатів

6.7 Допустима похибка

7 Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТОРФ І ПРОДУКТИ ЙОГО ПЕРЕРОБЛЕННЯ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Методи визначення обмінної й активної кислотності

ТОРФ И ПРОДУКТЫ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Методы определения обменной и активной кислотности

PEAT AND PRODUCTS OF ITS PROCESSING FOR AGRICULTURE
Methods for the determination of exchange and active acidity

Чинний від 2016-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює методи визначення обмінної й активної кислотності в закритому ґрунті.

1.2 Цей стандарт поширюється на торф і продукти його перероблення для сільського господарства.

1.3 Вимоги щодо безпеки викладено в розділі 7.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2215-93 Розчини та індикатори. Терміни та визначення

ДСТУ 2216-93 Реактиви та особливо чисті речовини. Позначення та методи визначення чистоти. Терміни та визначення

ДСТУ 2439-94 Елементи хімічні та речовини прості. Терміни та визначення основних понять. Умовні позначення

ДСТУ 5019:2008 Торф. Терміни та визначення понять

ДСТУ 7238:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги, порядок та методи атестації

ДСТУ 7274:2012 Хімічні реактиви. Реактиви, розчини для аналізу та матеріали допоміжні. Методи готування

ДСТУ ГОСТ МЭК 61010-2-010:2004 Безпечність електричного обладнання для вимірювання, керування і лабораторного застосування. Частина 2-010. Окремі вимоги до лабораторного устатковання для нагрівання матеріалів (ГОСТ МЭК 61010-2-010-2002, IDT)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпека. Захисне заземлення, занулення)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия (Реактиви. Кислота хлоридна. Технічні умови)

ГОСТ 4234-77 Реактивы. Калий хлористый. Технические условия (Реактиви. Калій хлорид. Технічні умови)

ГОСТ 4328-77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия (Реактиви. Натрій гідроксид. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд і обладнання лабораторні фарфорові. Технічні умови)

ГОСТ 14183-78 Стекло органическое часовое. Технические условия (Скло органічне годинникове. Технічні умови)

ГОСТ 17644-83 Торф. Методы отбора проб из залежи и обработки их для лабораторных испытаний (Торф. Методи відбирання проб із покладу й оброблення їх для лабораторних випробувань)

ГОСТ 24363-80 Реактивы. Калия гидроокись. Технические условия (Реактиви. Калій гідроксид. Технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд і обладнання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 29228-91 (ИСО 835-2-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 2. Пипетки градуированные без установленного времени ожидания (Посуд лабораторний скляний. Піпетки градуйовані. Частина 2. Піпетки градуйовані без установленого часу очікування)

ГОСТ 29252-91 (ИСО 385-2-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 2. Бюретки без установленного времени ожидания (Посуд лабораторний скляний. Бюретки. Частина 2. Бюретки без установленого часу очікування)

НПАОП 73.1-1.11-12 Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online