ДСТУ EN 378-2:2017 Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина 2. Проектування, спорудження, випробування, маркування та документація (EN 378-2:2016, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Замовити документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ EN 378-2:2017
(EN 378-2:2016, IDT)

Холодильні установки та теплові насоси
Безпечність та екологічні вимоги
Частина 2. Проектування, спорудження, випробування, маркування та документація

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь до
національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.gov.ua)

Право власності на цей національний стандарт належить державі.
Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати задля розповсюдження і розповсюджувати як
офіційне видання цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації
без дозволу ДП «УкрНДНЦ» чи уповноваженої ним особи

ДП «УкрНДНЦ», 2021

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Енергозбереження» (ТК 48)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 28 грудня 2020 р. № 500 з 2021–11–01

3 Національний стандарт відповідає EN 378-2:2016 Refrigerating systems and heat pumps — Safety and

ENvironmental requirements — Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation (Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина 2. Проектування, спорудження, випробування, маркування та документація) і внесений з дозволу CENELEC, Management Centre, Rue de la Science 23, B-1040 Brussels, Belgium.

Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CENELEC

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до EN 378-2:2016

1 Сфера застосування

2 Нормативні посиланняя

3 Терміни, визначення понять та скорочення

4 Основні небезпечні чинники

5 Вимоги щодо безпечності

5.1 Загальні вимоги безпечності та/або екологічні вимоги

5.2 Вимоги безпечності для складників і трубопроводів

5.3 Допоміжні складники

6 Вимоги до складанних одиниць

6.1 Загальні положення

6.2 Проектування та конструювання

6.3 Випробування

6.4 Маркування та документація

Додаток А (обов’язковий) Додаткові вимоги до холодильних установок і теплових насосів, які містять R717

А.1 Установки з завантаженням холодоагенту понад 50 кг

А.2 Установки з завантаженням холодоагенту понад 3 000 кг

А.3 Насоси

Додаток В (обов’язковий) Визначення категорій складників та складанних одиниць холодильних машин

В.1 Загальні положення

.2 Класифікація холодоагентів

В.3 Визначення максимально допустимого тиску складанної одиниці

В.4 Визначення стану (рідина чи газ) холодоагенту

В.5 Визначення категорій складників

В.6 Визначення категорії складанної одиниці

Додаток С (обов’язковий) Вимоги до випробування на іскробезпечність

С.1 Загальні положення

С.2 Визначення максимального тиску в разі порушення нормальної роботи

С.3 Випробування на міцність під тиском

С.4 Результати випробування

Додаток D (обов’язковий) Перелік суттєвих небезпечних чинників

Додаток Е (довідковий) Оцінювання складанних одиниць на відповідність Директиві 2014/68/EU

Додаток F (довідковий) Приклади розташування пристроїв скидання тиску в холодильних48 установках

Додаток G (довідковий) Контрольний список для зовнішнього візуального контролю установки

Додаток H (довідковий) Корозійне розтріскування під дією напружень

H.1 Вступ

Н.2 Корозія під дією напружень у міді

Н.3 Корозія під дією напружень у сталі

H.4 Чинники, що впливають на корозійне розтріскування під дією напружень

Додаток І (довідковий) Імітаційне випробування на виток для холодоагентів A2L, A2, A3, B2L, B2, B3

Додаток J (довідковий) Порядок введення в експлуатацію

Додаток К (довідковий) Інформація про наявні джерела займання

Додаток ZА (довідковий) Співвідношення між EN 378-2:2016 та основними вимогами Директиви ЄС 2014/68/EU

Додаток ZB (довідковий) Співвідношення між EN 378-2:2016 та основними вимогами Директиви ЄС 2006/42/EC

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ EN 378-2:2017 (EN 378-2:2016, ІDT) «Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина 2. Проектування, спорудження, випробування, маркування та документація», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо EN 378-2:2016 «Refrigerating systems and heat pumps — Safety and environmental requirements — Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation». Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 48 «Енерго- збереження».

EN 378-2:2016 підготовлено відповідно до мандату, наданого CEN Європейською комісією та Євро- пейською асоціацією вільної торгівлі, і підтримує суттєві вимоги Директиви(в) ЄС. Зв’язок з директивою(-ами) ЄС показано у довідкових додатках ZA та ZВ, які є невід’ємними частинами цього стандарту.

EN 378 складається з таких частин під загальною назвою «Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги»: Part 1: Basic requirements, defi nitions, classifi cation and selection criteria (Частина 1. Основні вим оги, визначення, класифікація та критерії вибору) Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation (Частина 2. Проектування, спорудження, випробування, маркування та документація) Part 3: Installation site and personal protection (Частина 3. Місце встановлення та захист персоналу) Part 4: Operation, maintenance, repair and recovery (Частина 4. Експлуатація, технічне обслуговування, ремонт і поновлення).

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей документ» та «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни, визначення та скорочення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— в розділах 2, 6 та «Бібліографія» наведено «Національні пояснення», виділені в тексті рамкою;

— з «Передмови» до EN 378-2:2016 у цей «Національний вступ» внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту;

— долучено довідковий додаток На (Перелік національних стандартів України, ідентичних європейським та міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

Копії нормативних документів, посилання на які є в цьому стандарті, можна отримати в Національному фонді нормативних документів.

ВСТУП до EN 378-2:2016

Для цього стандарту застосовний вступ до EN 378-1.

Цей стандарт є стандартом типу С згідно з EN ISO 12100. Техніку, якої стосуються і на яку поширюються небезпечні чинники, небезпечні ситуації та небезпечні події, зазначено у сфері застосування цього стандарту. якщо положення цього стандарту типу C відрізняються від тих, які зазначено в стандартах типів а чи В, то положення цього стандарту типу C мають пріоритет над положеннями інших стандартів для машин, які було спроектовано і побудовано відповідно до положень цього стандарту типу C. 1

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Холодильні установки та теплові насоси
Безпечність та екологічні вимоги
Частина 2. Проектування, спорудження, випробування, маркування та документація

REFRIGERATING SYSTEMS AND HEAT PUMPS
SAFETY AND ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS
Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation

Чинний від 2021–11–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті визначено вимоги до безпеки людей та майна, наведено настанову щодо охорони навколишнього середовища та встановлено порядок дій під час експлуатації, обслуговування і ремонту холодильних систем та відновлення холодоагентів. Термін «холодильна установка», використаний в цьому стандарті, охоплює теплові насоси.

Цей стандарт застосовний для проектування, спорудження та встановлення холодильних установок, охоплюючи трубопроводи, складники та матеріали. Цей стандарт застосовний до допоміжного обладнання, на яке не поширюються EN 378-1, EN 378-3 чи EN 378-4 і яке безпосередньо пов’язане з цими установ- ками. В ньому також визначено вимоги до випробування, введення в експлуатацію, маркування та документування. Цей стандарт не поширюється на вторинні теплообмінні контури за винятком будь-яких вимог щодо захисту, пов’язаних з холодильною установкою. До допоміжного обладнання належать, наприклад, вентилятори, вентиляторні електродвигуни, електричні двигуни та вузли трансмісії для відкритих комп- ресорних установок.

Цей стандарт застосовний до а) холодильних установок, стаціонарних або мобільних, будь-яких розмірів, за винятком автомобільних систем кондиціонування повітря, на які поширюється спеціальний стандарт, наприклад, ISO 13043; b) вторинних систем охолодження або нагрівання; c) місця розташування холодильних установок; d) замінених деталей та доданих складників після прийняття цього стандарту, якщо вони не однакові за призначенням та за потужністю. Цей стандарт не поширюється на установки, в яких використовують холодоагенти, інші ніж пере- лічені в додатку Е EN 378-1:2016.

Цей стандарт не застосовний до виробів, що зберігаються. Цей стандарт не застосовний до холодильних установок, які були виготовлені до дати його публікації як європейського стандарту, за винятком удосконалень та модифікацій установок, які були впроваджені після публікації.

Цей стандарт застосовний до нових холодильних установок, удосконалень або модифікацій вже існуючих установок, а також до існуючих стаціонарних установок, які перенесені та експлуатуються в іншому місці.

Цей стандарт застосовний також у разі переведення установки на інший тип холодоагенту, коли треба оцінювати відповідність вимогам EN 378-1, EN 378-2, EN 378-3, EN 378-4.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи, повністю або частково, необхідні для застосування цього стандарту.

У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих потрібно користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

EN 378-1:2016 Refrigerating systems and heat pumps — Safety and environmental requirements — Part 1: Basic requirements, defi nitions, classifi cation and selection criteria

EN 378-3:2016 Refrigerating systems and heat pumps — Safety and environmental requirements — Part 3: Installation site and personal protection

EN 378-4 Refrigerating systems and heat pumps — Safety and environmental requirements — Part 4: Operation, maintenance, repair and recovery

EN 809 Pumps and pump units for liquids — Common safety requirements

EN 837-1:1996 Pressure gauges — Part 1: Bourdon tube pressure gauges — Dimensions, metrology, requirements and testing

EN 837-2:1997 Pressure gauges — Part 2: Selection and installation recommendations for pressure gauges

EN 837-3:1996 Pressure gauges — Part 3: Diaphragm and capsule pressure gauges — Dimensions, metrology, requirements and testing

EN 1012-3 Compressors and vacuum pumps — Safety requirements — Part 3: Process compressors

EN 1092-1 Flanges and their joints — Circular fl anges for pipes, valves, fi ttings and accessories, PN designated — Part 1: Steel fl anges

EN 1092-3:2003 Flanges and their joints — Circular fl anges for pipes, valves, fi ttings and accessories , PN designated — Part 3: Copper alloy fl anges

EN 1736:2008 Refrigerating systems and heat pumps — Flexible pipe elements, vibration isolators and expansion joints — Requirements, design and installation

EN 1861:1998 Refrigerating systems and heat pumps — System fl ow diagrams and piping and instrument diagrams — Layout and symbols

EN 12178:2003 Refrigerating systems and heat pumps — Liquid level indicating devices — Requirements, testing and marking

EN 12263:1998 Refrigerating systems and heat pumps — Safety switching devices for limiting the pressure — Requirements and tests

EN 12284:2003 Refrigerating systems and heat pumps — Valves — Requirements, testing and marking

EN 12693:2008 Refrigerating systems and heat pumps — Safety and environmental requirements — Positive displacement refrigerant compressors

EN 12735-1 Copper and copper alloys — Seamless, round copper tubes for air conditioning and refrigeration — Part 1: Tubes for piping systems

EN 12735-2 Copper and copper alloys — Seamless, round copper tubes for air conditioning and refri- geration — Part 2: Tubes for equipment

EN 12799:2000 Brazing — Non destructive examination of brazed joints

EN 13136:2013 Refrigerating systems and heat pumps — Pressure relief devices and their associated piping — Methods for calculation

EN 13313:2010 Refrigerating systems and heat pumps — Competence of personnel

EN 13445-1:2014 Unfi red pressure vessels — Part 1: General

EN 13445-2:2014 Unfi red pressure vessels — Part 2: Materials

EN 13445-3:2014 Unfi red pressure vessels — Part 3: Design

EN 13445-4:2014 Unfi red pressure vessels — Part 4: Fabrication

EN 13445-5:2014 Unfi red pressure vessels — Part 5: Inspection and testing

EN 13445-6:2014 Unfi red pressure vessels — Part 6: Requirements for the design and fabrication of pressure vessels and pressure parts constructed from spheroidal graphite cast iron

EN 13445-8:2014 Unfi red pressure vessels — Part 8: Additional requirements for pressure vessels of aluminium and aluminium alloys

EN 13480-1:2012 Metallic industrial piping — Part 1: General

EN 13480-2:2012 Metallic industrial piping — Part 2: Materials

EN 13480-3:2012 Metallic industrial piping — Part 3: Design and calculation

EN 13480-4:2012 Metallic industrial piping — Part 4: Fabrication and installation

EN 13480-5:2012 Metallic industrial piping — Part 5: Inspection and testing

EN 13480-6:2012 Metallic industrial piping — Part 6: Additional requirements for buried piping

EN 13480-8:2012 Metallic industrial piping — Part 8: Additional requirements for aluminium and aluminium alloy piping

EN 14276-1:2006 + A1:2011 Pressure equipment for refrigerating systems and heat pumps — Part 1: Vessels — General requirements

EN 14276-2:2007 + A1:2011 Pressure equipment for refrigerating systems and heat pumps — Part 2: Piping — General requirements

EN 16084:2011 Refrigerating systems and heat pumps — Qualifi cation of tightness of components and joints

EN 60079-15:2010 Explosive atmospheres — Part 15: Equipment protection by type of protection «n» (IEC 60079-15:2010)

EN 60204-1:2006 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 60204-1:2005, modified)

EN 60335-1:2012 Household and similar electrical appliances — Safety — Part 1: General requirements (IEC 60335-1:2001, modifi ed)

EN 60335-2-24:2010 Household and similar electrical appliances — Part 2-24: Particular requirements for refrigerating appliances, ice-cream appliances and ice-makers (IEC 60335-2-24:2010)

EN 60335-2-34:2013 Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-34: Particular requirements for motor-compressors (IEC 60335-2-34:2012)

EN 60335-2-40:2003 Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifi ers (IEC 60335-2-40:2002)

EN 60335-2-89:2010 Household and similar electrical appliances — Safety — Part 2-89: Particular requirements for commercial refrigerating appliances with an incorporated or remote refrigerant condensing unit or compressor (IEC 60335-2-89:2010)

EN 61000-6-1:2007 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-1: Generic standards — Immunity for residential, commercial and light-industrial environments (IEC 61000-6-1:2005)

EN 61000-6-2:2005 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-2: Generic standards — Immunity for industrial environments (IEC 61000-6-2:2005)

EN 61000-6-3:2007 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-3: Generic standards — Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments (IEC 61000-3-3:2006)

EN 61000-6-4:2007 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 6-4: Generic standards — Emission standard for industrial environments (IEC 61000-6-4:2006)

EN ISO 3744:2010 Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure — Engineering methods for an essentially free fi eld over a refl ecting pla ne (ISO 3744:2010)

EN ISO 3746:2010 Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure Survey method using an enveloping measurement surface over a refl ecting plane (ISO 3746:2010)

EN ISO 4126-1:2013 Safety devices for protection against excessive pressure — Part 1: Safety valves (ISO 4126-1:2013)

EN ISO 4126-2:2003 Safety devices for protection against excessive pressure — Part 2: Bursting disc safety devices (ISO 4126-2:2003)

EN ISO 4871:2009 Acoustics — Declaration and verifi cation of noise emission values of machinery and equipment (ISO 4871:1996)

EN ISO 6708:1995 Pipework components — Defi nition and selection of DN (nominal size) (ISO 6708:1995)

EN ISO 7010:2012 Graphical symbols — Safety colours and safety signs — Registered safety signs (ISO 7010:2011)

EN ISO 10675-1:2013 Non-destructive testing of welds — Acceptance levels for radiographic testing — Part 1: Steel, nickel, titanium and their alloys (ISO 10675-1:2008)

EN ISO 10675-2:2013 Non-destructive testing of welds — Acceptance levels for radiographic testing — Part 2: Aluminium and its alloys (ISO 10675-2:2010)

EN ISO 11202:2010 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specifi ed positions applying a pproximate environmental corrections (ISO 11202:2010)

EN ISO 11688-1:2009 Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment — Part 1: Planning (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 12100:2010 Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010)

EN ISO 13732-1:2008 Ergonomics of the thermal environment — Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces — Part 1: Hot surfaces (ISO 13732-1:2006)

EN ISO 13849-1:2015 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design (ISO/DIS 13849-1:2015)

EN ISO 13850:2015 Safety of machinery — Emergency stop function — Principles for design (ISO 13850:2015)

EN ISO 13857:2008 Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (ISO 13857:2008)

EN ISO 14120:2015 Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fi xed and movable guards (ISO 14120:2015)

EN ISO 17636-1:2013 Non-destructive testing of welds — Radiographic testing — Part 1: X- and gamma- ray techniques with fi lm (ISO 17636-1:2013)

EN ISO 17636-2:2013 Non-destructive testing of welds — Radiographic testing — Part 2: X- and gamma- ray techniques with digital detectors (ISO 17636-2:2013)

EN ISO 17638:2009 Non-destructive testing of welds — Magnetic particle testing (ISO 17638:2003)

EN ISO 17640:2010 Non-destructive testing of welds — Ultrasonic testing — Techniques, testing levels, and assessment (ISO 17640:2010)

ISO 817:2014 Refrigerants — Designation and safety classifi cation

ISO 13043:2011 Road vehicles — Refrigerant systems used in mobile air conditioning systems (MAC) — Safety requirements

ASTM D 4728:2006 Standard Test Method for Random Vibration Testing of Shipping Containers.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 378-1:2016 Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина 1. Основні вимоги, визначення, класифікація та критерії вибору

EN 378-3:2016 Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина 3: Місце встановлення та захист персоналу

EN 378-4 Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Частина 4: Експлуатація, технічне обслуговування, ремонт та поновлення

EN 809:1998 Насоси та насосні агрегати для рідин. Загальні вимоги безпечності

EN 837-1:1996 Манометри. Частина 1. Манометри з трубкою Бурдона. Розміри, вимірювання, вимоги і випробування

EN 837-2:1997 Манометри. Частина 2. Вибір і рекомендації зі встановлення для манометрів

EN 837-3:1996 Манометри. Частина 3. Діафрагменні та мембранні манометри. Розміри, вимірювання, вимоги та випробування

EN 1012-3 Компресори та вакуумні насоси. Вимоги щодо безпечності. Частина 3. Технологічні компресори

EN 1092-1 Фланці та їхні з’єднання. Круглі фланці для труб, клапанів, з’єднувальної арматури та допоміжних деталей з позначеним номінальним тиском PN. Частина 1. Сталеві фланці

EN 1092-3:2003 Фланці та їхні з’єднання. Круглі фланці для труб, клапанів, з’єднувальної арматури та допоміжних деталей з позначеним номінальним тиском PN. Частина 3. Фланці з мідних сплавів

EN 1736:2008 Холодильні установки та теплові насоси. Гнучкі елементи трубопроводів, віброізолятори і комбіновані розширення. Вимоги, проектування та встановлення

EN 1861:1998 Холодильні установки та теплові насоси. Блок-схема установки та схеми трубопроводів і приладів. Схеми розміщення та позначення

EN 12178:2003 Холодильні установки та теплові насоси. Пристрої індикації рівня рідини. Вимоги, випробування та маркування

EN 12263:1998 Холодильні установки та теплові насоси. Захисні перемикальні пристрої для обме- ження тиску. Вимоги та випробування

EN 12284:2003 Холодильні установки та теплові насоси. Клапани. Вимоги, випробування та маркування ЕN 12693:2008 Холодильні установки та теплові насоси. Безпечність та екологічні вимоги. Холо- дильні компресори об’ємного типу

EN 12735-1 Мідь і мідні сплави. Безшовні круглі мідні труби для систем кондиціювання та охоло- дження повітря. Частина 1. Труби для систем трубопроводів

EN 12735-2 Мідь і мідні сплави. Безшовні круглі мідні труби для систем кондиціювання та охоло- дження повітря. Частина 2. Труби для обладнання

EN 12799:2000 Пайка. Неруйнівний контроль паяних з’єднань

EN 13136:2013 Холодильні установки та теплові насоси. Пристрої скидання тиску та сполучені з ними системи трубопроводів. Методи розраховування

EN 13313:2010 Холодильні установки та теплові насоси. Компетентність персоналу

EN 13445-1:2014 Посудини високого тиску без вогневого підведення теплоти. Частина 1. Загальні положення

EN 13445-2:2014 Посудини високого тиску без вогневого підведення теплоти. Частина 2. Матеріали

EN 13445-3:2014 Посудини високого тиску без вогневого підведення теплоти. Частина 3. Проек- тування

EN 13445-4:2014 Посудини високого тиску без вогневого підведення теплоти. Частина 4. Виготовлення

EN 13445-5:2014 Посудини високого тиску без вогневого підведення теплоти. Частина 5. Контроль та випробування

EN 13445-6:2014 Посудини високого тиску без вогневого підведення теплоти. Частина 6. Вимоги до проектування та виготовлення посудин високого тиску і елементів, що працюють під тиском, зроблених з магнієвого чавуну

EN 13445-8:2014 Посудини високого тиску без вогневого підведення теплоти. Частина 8. Додаткові вимоги до посудин високого тиску з алюмінію та алюмінієвих сплавів

EN 13480-1:2012 Металеві промислові трубопроводи. Частина 1. Загальні положення

EN 13480-2:2012 Металеві промислові трубопроводи. Частина 2. Матеріали

EN 13480-3:2012 Металеві промислові трубопроводи. Частина 3. Проектування та розрахунок

EN 13480-4:2012 Металеві промислові трубопроводи. Частина 4. Виготовлення та монтаж

EN 13480-5:2012 Металеві промислові трубопроводи. Частина 5. Контроль та випробування

EN 13480-6:2012 Металеві промислові трубопроводи. Частина 6. Додаткові вимоги до заглиблених трубопроводів

EN 13480-8:2012 Металеві промислові трубопроводи. Частина 8. Додаткові вимоги до трубопроводів з алюмінію та алюмінієвих сплавів

EN 14276-1:2006 + A1:2011 Обладнання, що працює під тиском, для холодильних установок і теплових насосів. Частина 1. Посудини. Загальні вимоги

EN 14276-2:2007 + A1:2011 Обладнання, що працює під тиском, для холодильних установок і теплових насосів. Частина 2. Трубопроводи. Загальні вимоги

EN 16084:2011 Холодильні установки та теплові насоси. Кваліфікація герметичності складників і з’єднань

EN 60079-15:2010 Вибухонебезпечні середовища. Частина 15. Електричне устатковання. Вид вибухозахисту «n» (IEC 60079-15:2010)

EN 60204-1:2006 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги (IEC 60204-1:2005, модифікований)

EN 60335-1:2012 Побутові та аналогічні електричні прилади. Безпечність. Частина 1. Загальні вимоги (IEC 60335-1:2010, модифікований)

EN 60335-2-24:2010 Побутові та аналогічні електричні прилади. Безпечність. Частина 2-24. Додат- кові вимоги до холодильних приладів, морожениць і льодогенераторів (IEC 60335-2-24:2010)

EN 60335-2-34:2013 Побутові та аналогічні електричні прилади. Безпечність. Частина 2-34. Додат- кові вимоги до компресорів з вбудованим електродвигуном (IEC 60335-2-34:2012)

EN 60335-2-40:2003 Побутові та аналогічні електричні прилади. Безпечність. Частина 2-40. Додаткові вимоги до електричних теплових насосів, кондиціонерів повітря та вологопоглиначів (IEC 60335-2-40:2002)

EN 60335-2-89:2010 Побутові та аналогічні електричні прилади. Безпечність. Частина 2-89. Додаткові вимоги до промислових холодильних приладів з вбудованим або відокремленим вузлом скраплення холодоагента чи компресором (IEC 60335-2-89:2010)

EN 61000-6-1:2007 Електромагнітна сумісність (ЕМС). Частина 6-1. Загальні стандарти. Завадостійкість обладнання, призначеного для встановлення у житлових, комерційних середовищах та у виробничих зонах з малим енергоспоживанням (ІЕС 61000-6-1:2005)

EN 61000-6-2:2005 Електромагнітна сумісність (ЕМС). Частина 6-2. Загальні стандарти. Завадостійкість обладнання, призначеного для встановлення в промисловому середовищі (ІЕС 61000-6-2:2005)

EN 61000-6-3:2007 Електромагнітна сумісність (ЕМС). Частина 6-3. Загальні стандарти. Норми емісії завад для житлових, комерційних середовищ та виробничих зон з малим енергоспоживанням (ІЕС 61000-3-3:2006)

EN 61000-6-4:2007 Електромагнітна сумісність (ЕМС). Частина 6-4. Загальні стандарти. Норми емісії завад для промислового середовища (ІЕС 61000-6-4:2006)

EN ISO 3744:2010 акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Технічні методи в істотно вільному звуковому полі над звуковідбивальною площиною (ISO 3744:1994)

EN ISO 3746:2010 акустика. Визначення рівнів звукової потужності та рівнів звукової енергії джерел шуму за звуковим тиском. Орієнтувальний метод з використанням обгинальної вимірювальної поверхні над звуковідбивальною площиною (ISO 3746:2010)

EN ISO 4126-1:2013 Захисні пристрої для захисту від надмірного тиску. Частина 1. Запобіжні клапани (ISO 4126-1:2013)

EN ISO 4126-2:2003 Захисні пристрої для захисту від надмірного тиску. Частина 2. Захисні пристрої з розривними мембранами (ISO 4126-2:2003)

EN ISO 4871:2009 акустика. Декларування та перевіряння рівнів шуму, утворюваного машинами й устаткованням (ISO 4871:1996)

EN ISO 6708:1995 Складники системи трубопроводів. Визначення і вибір DN (номінальний розмір) (ISO 6708:1995)

EN ISO 7010:2012 Графічні символи. Кольори та знаки безпечності. Зареєстровані знаки безпечності (ISO 7010:2011)

EN ISO 10675-1:2013 Неруйнівний контроль зварних швів. Рівні приймання для радіографічного контролю. Частина 1. Сталь, нікель, титан та їх сплави (ISO 10675-1:2008)

EN ISO 10675-2:2013 Неруйнівний контроль зварних швів. Рівні приймання для радіографічного контролю. Частина 2. алюміній та його сплави (ISO 10675-2:2010)

EN ISO 11202:2010 акустика. Шум, утворюваний машинами та устаткованням. Визначення рівнів звукового тиску випромінювання на робочому місці та в інших зазначених позиціях з урахуванням наближених поправок на середовище (ISO 11202:2010)

EN ISO 11688-1:2009 акустика. Практичні рекомендації щодо проектування малошумних машин й устатковання. Частина 1. Планування (ISO/TR 11688-1:1995)

EN ISO 12100:2010 Безпечність машин. Загальні принципи проектування. Оцінювання ризиків та зменшення ризиків (ISO 12100:2010)

EN ISO 13732-1:2008 Ергономіка теплового середовища. Методи оцінювання реакції людини на контакт з поверхнею. Частина 1. Гарячі поверхні (ISO 13732-1:2006)

EN ISO 13849-1:2015 Безпечність машин. Частини системи контролю, пов’язані з безпекою. Частина 1. Загальні принципи проектування (ISO/DIS 13849-1:2015)

EN ISO 13850:2015 Безпечність машин. Функція аварійного зупинення. Принципи проектування (ISO 13850:2015)

EN ISO 13857:2008 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягнення небезпечних зон верхніми та нижніми кінцівками (ISO 13857:2008)

EN ISO 14120:2015 Безпечність машин. Захисні огорожі. Загальні вимоги до проектування та будівництва стаціонарних і знімних захисних огорож (ISO 14120:2015)

EN ISO 17636-1:2013 Неруйнівний контроль зварних швів. Радіографічний контроль. Частина 1. Способи контролю рентгенівським і гамма-випромінюванням із застосуванням плівки (ISO 17636-1:2013)

EN ISO 17636-2:2013 Неруйнівний контроль зварних швів. Радіографічний контроль. Частина 2. Способи контролю рентгенівським і гамма-випромінюванням із застосуванням цифрових детекторів (ISO 17636-2:2013)

EN ISO 17638:2009 Неруйнівний контроль зварних швів. Магнітно-порошковий контроль (ISO 17638:2003)

EN ISO 17640:2010 Неруйнівний контроль зварних швів. Ультразвуковий контроль. Методи, рівні контролювання та оцінювання (ISO 17640:2010)

ISO 817:2014 Холодоагенти. Позначення та класифікація безпечності

ISO 13043:2011 Дорожній транспорт. Системи холодоагенту, які використовуються в мобільних системах кондиціонування повітря. Вимоги безпечності

ASTM D 4728:2006 Стандартний метод випробувань для випробовування морських контейнерів на вібрацію з випадковими характеристиками.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online