ДСТУ Б EN 508-1:2015 Изделия кровельные и облицовочные металлические листовые. Технические требования к самонесущим стальным, алюминиевым листам или листам из нержавеющей стали. Часть 1. Сталь (EN 508-1:2014, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18838 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ Б EN 508-1:2015 Изделия кровельные и облицовочные металлические листовые. Технические требования к самонесущим стальным, алюминиевым листам или листам из нержавеющей стали. Часть 1. Сталь (EN 508-1:2014, IDT)
Дата начала действия01.07.2016
Дата принятия30.12.2015
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский/Английский
На заменуДСТУ Б EN 508-1:2014
Утверждающий документПриказ от 30.12.2015 № 363 О принятии национальных стандартов Украины ДСТУ Б EN 508-1:2015, ДСТУ Б EN 13084-6:2015
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа508-1:2015
РазработчикУкраинский научно-исследовательский и проектный институт стальных конструкций им. В.М. Шимановского (УкрНИИпроектстальконструкция)
Принявший органУкраинский научно-исследовательский и проектный институт стальных конструкций им. В.М. Шимановского (УкрНИИпроектстальконструкция)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.01.2019 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.05.2018 года)

Действующие национальные нормативные документы Украины и документы, которые вступят в силу в области строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на 01.07.2019 года)

ДСТУ 8802:2018 Изделия из тонколистовой стали с защитно-декоративным покрытием для строительства. Общие технические условия

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.02.2019 года

Перечень отмененных строительных нормативов и соответствующие им действующие нормативные документы, принятые на замену по состоянию на 01.07.2019 года

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИРОБИ ПОКРІВЕЛЬНІ ТА ОБЛИЦЮВАЛЬНІ МЕТАЛЕВІ ЛИСТОВІ.
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО САМОНЕСУЧИХ СТАЛЕВИХ,
АЛЮМІНІЄВИХ ЛИСТІВ АБО ЛИСТІВ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ
Частина 1. Сталь

(EN 508-1:2014, IDT)
ДСТУ Б EN 508-1:2015

Видання офіційне

Київ
Мінрегіон України
2016

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Товариство з обмеженою відповідальністю "Український інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського", ТК 301 "Металобудівництво" / ПК-1 "Проектування металевих конструкцій"

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Адріанов, В. Гаврилова, В. Гор- деєв, д-р техн. наук, О. Кордун (науковий керівник), О. Шимановський, д-р техн. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: накази Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30 грудня 2015 p., № 363, та від 29.03.2016 p., № 74, чинний з 2016-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 508-1:2014 Roofing and cladding products from metal sheet - Specification for self-supporting of steel, aluminium or stainless steel sheet - Part 1: Steel (Вироби покрівельні та облицювальні металеві листові. Технічні вимоги до самонесучих сталевих, алюмінієвих листів або листів із нержавіючої сталі. Частина 1. Сталь).

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

Цей стандарт видано з дозволу CEN

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ Б EN 508-1:2014


ЗМІСТ

CONTENTS

Національний вступ

Передмова

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення, познаки та абревіатури

3.1 Загальні положення

3.2 Матеріали

3.3 Визначення профілів

3.4 Геометрія виробу

3.5 Познаки та абревіатури

4 Вимоги

4.1 Загальні положення

4.2 Матеріали

4.2.1 Матеріали для холодноформованих і гнутих профілів

4.2.2 Матеріали для черепиці

4.2.3 Номінальні значення металевого покриття

4.2.4 Органічні покриття

4.3 Вироби

4.3.1 Механічний опір

4.3.2 Розрахунок і випробування механічного опору

4.3.3 Розміри

4.3.4 Допуски на розмір для профільованих листів

4.3.5 Безпека у випадку пожежі

5 Методи випробувань

5.1 Властивості матеріалу

5.2 Механічні властивості

6 Позначення

7 Маркування,етикетування і пакування

7.1 Маркування та етикетування

7.2 Пакування і особливі умови замовлення

7.3 Транспортування, зберігання і вантажно-розвантажувальні роботи

Додаток A

Сталевий лист з алюмінієвим покриттям (тип А)

А.1 Загальні положення

А.2 Технічні вимоги до покрівельних або облицювальних виробів

А.2.1 Марки сталі

А.2.2 Маса покриття

А.2.3 Допуски на розмір

Додаток В

Сталевий лист з багатошаровим покриттям

В.1 Загальні положення

В.2 Матеріал основи

В.З Особливі вимоги

В.3.1 Мінімальні номінальні значення товщини

В.3.2 Технічні вимоги до бітумного покриття

В.3.3 Довговічність

В.4 Відсутність дефектів

Додаток С

Металеві покриття

Додаток D

Допуски на розмір

D.1 Допуски для трапецієподібних листів

D.1.1 Загальні положення

D.1.2 Висота профілю

D.1.3 Висота елементів жорсткості

D.1.4 Крок

D.1.5 Ширина гребеня і розжолобка

D.1.6 Ширина покриття

D.1.7 Радіус вигинів

D.1.8 Відхилення від прямолінійності

D.1.9 Відхилення від прямокутності

D.1.10 Довжина

D.1.11 Відхилення бічного напуску

D.1.12 Радіус кривизни і кути

D.2 Допуски на синусоїдальні профілі

D.3 Допуски на черепицю

D.3.1 Загальні положення

D.3.2 Висота черепиці

D.3.3 Кутове зміщення стінки (рисунок D. 13)

D.3.4 Крок

D.3.5 Ширина гребеня і розжолобка (рисунок D. 15)

D.3.6 Ширина покриття

D.3.7 Радіус вигинів

D.3.8 Відхилення від прямолінійності

D.3.9 Відхилення від прямокутності

D.3.10 Довжина

D.3.11 Звуження або розширення

D.4 Методи вимірювання профілів

D.4.1 Загальні положення

D.4.2 Висота профілю

D.4.3 Висота елементів жорсткості

D.4.4 Крок

D.4.5 Ширина гребеня і розжолобка

D.4.6 Ширина покриття

D.4.7 Радіус вигинів

D.4.8 Прямолінійність

D.4.9 Прямокутність

D.4.10 Довжина

D.4.11 Бічні напуски

Бібліографія

Додаток НА Перелік регіональних стандартів, посилання на які є в EN 508-1:2014, та відповідних національних стандартів України (за їх наявності)

 

Foreword

Introduction

1 Scope

2 Normative references

3 Terms, definitions, symbols and abbreviations

3.1 General

3.2 Materials

3.3  Profile definitions

3.4 Product geometry

3.5 Symbols and abbreviations

4 Requirements

4.1 General

4.2 Materials

4.2.1 Materials for roll formed and brake pressed profiles

4.2.2 Materials for tiles

4.2.3 Nominal metallic coating

4.2.4 Organic coatings

4.3 Products

4.3.1 Mechanical resistance

4.3.2 Calculation and test of mechanical resistance

4.3.3 Dimensions

4.3.4 Dimensional tolerances for the profiled sheets

4.3.5 Safety in case of fire

5 Test methods

5.1 Material properties

5.2 Mechanical properties

6 Designation

7 Marking, labelling and packaging

7.1 Marking and labelling

7.2 Packaging and special ordering conditions

7.3 Transport, storage and handling

Annex A (informative)

Aluminium coated steel sheet (type A)

A.1 General

A.2 Specification for roof covering or cladding products

A.2.1 Steel grades

A.2.2 Coating mass

A.2.3 Dimensional tolerances

Annex В (normative)

Multilayer coated steel sheet

B.1 General

B.2 Substrate material

B.3 Specific requirements

B.3.1 Minimum nominal values of thickness

B.3.2 Bituminous coating specification

B.3.3 Durability

B.4 Freedom from defects

Annex С (informative)

Metallic coatings

Annex D (normative)

Dimensional tolerances

D.1 Tolerances for trapezoidal sheets

D.1.1 General

D.1.2 Depth of profile

D.1.3 Depth of stiffeners

D.1.4 Pitch

D.1.5 Widths of crown and valley

D.1.6 Cover width

D.1.7 Radius of bends

D.1.8 Deviation from straightness

D.1.9 Deviation from squareness

D.1.10 Length

D.1.11 Deviation of side lap

D.1.12 Curve radius and angles

D.2 Tolerances for sinusoidal profiles

D.3 Tolerances on tiles

D.3.1 General

D.3.2 Depth of tile

D.3.3 Web angular displacement (Figure D. 13)

D.3.4 Pitch

D.3.5 Width of crown and valley (Figure D.15)

D.3.6 Cover width

D.3.7 Radius of bends

D.3.8 Deviation from straightness

D.3.9 Deviation from squareness

D.3.10 Length

D.3.11 Contraction or bulging

D.4 Methods for measuring profiles

D.4.1 General

D.4.2 Depth of profile

D.4.3 Depth of stiffeners

D.4.4 Pitch

D.4.5 Width of crown and valley

D.4.6 Cover width

D.4.7 Radius of bends

D.4.8 Straightness

D.4.9 Squareness

D.4.10 Length

D.4.11 Side laps

Bibliography


Цей стандарт є тотожним перекладом EN 508-1:2014 "Roofing and cladding products from metal sheet - Specification for self-supporting of steel, aluminium or stainless steel sheet - Part 1: Steel" ("Вироби покрівельні та облицювальні металеві листові. Технічні вимоги до самонесучих сталевих, алюмінієвих листів або листів із нержавіючої сталі. Частина 1. Сталь").

EN 508-1 підготовлено Технічним комітетом CEN/TC 128 "Roof covering products for discontinu­ous laying and products for wall cladding" ("Вироби покрівельні для укладання внапуск та вироби для облицювання стін"), секретаріатом якого керує NBN.

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ Б EN 508-1:2015 "Вироби покрівельні та облицювальні металеві листові. Технічні вимоги до самонесучих сталевих, алюмінієвих листів або листів із нержавіючої сталі. Частина 1. Сталь (EN 508-1:2014, IDT)", викладена українською мовою.

Відповідно до ДБН А. 1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" цей стандарт відноситься до комплексу нормативних документів В.2.6. "Конструкції будинків і споруд".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 301 "Металобудівництво" / ПК-1 "Проектування металевих конструкцій".

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова "цей Європейський стандарт" замінено на "цей стандарт";

- структурні елементи стандарту: - "Обкладинку", "Національний вступ", "Зміст", "Передмова" та "Бібліографія" - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- познаки одиниць вимірювання відповідають серії стандартів ДСТУ 3651-97 "Метрологія. Оди­ниці фізичних величин";

- національний довідковий додаток наведено як настанову для користувачів.

Перелік регіональних стандартів, посилання на які є в EN 508-1:2014, та відповідних національних стандартів України (за їх наявності), наведено в додатку НА.

Копії міжнародних та регіональних стандартів, на які є посилання в EN 508-1:2014 і які не прийняті в Україні як національні стандарти, можна отримати в Головному фонді нормативних документів ДП "УкрНДНЦ".


ПЕРЕДМОВА

FOREWORD

Цей документ (EN 508-1:2014) підготовлений Технічним комітетом CEN/TC 128 "Вироби покрівельні для укладання внапуск та вироби для облицювання стін", секретаріат якого підтримується NBN.

Цьому стандарту буде надано статус націо­нального з публікацією ідентичного тексту або схваленням не пізніше листопада 2014 року, при цьому не сумісні з ним національні стандарти повинні бути скасовані не пізніше листопада 2014 року.

Звертаємо увагу на те, що деякі елементи цього документа можуть бути предметом па­тентних прав. CEN (і/або CENELEC) не має нести відповідальність за ідентифікацію будь- якого чи всіх таких патентних прав.

Цей документ замінює EN 508-1:2008.

EN 508 "Вироби покрівельні та облицювальні металеві листові. Технічні вимоги до самоне­сучих сталевих, алюмінієвих листів або листів із нержавіючої сталі" складається з таких час­тин:

- Частина 1: Сталь

- Частина 2: Алюміній

- Частина 3: Нержавіюча сталь

Відповідно до внутрішніх постанов CEN/CE- NELEC цей стандарт зобов'язані прийняти національні органи стандартизації наступних країн: Австрії, Бельгії, Болгарії, Великої Бри­танії, Греції, Данії, Естонії, Ірландії, Ісландії, Іспанії, Італії, Кіпру, Латвії, Литви, Люксем­бургу, колишньої республіки Югославії Маке­донії, Мальти, Нідерландів, Німеччини, Нор­вегії, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Туреччини, Угорщини, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чеської Республіки, Швей­царії та Швеції.

This document (EN 508-1:2014) has been pre­pared by Technical Committee CEN/TC 128 "Roof covering products for discontinuous laying and products for wall cladding", the secretariat of which is held by NBN.

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by November 2014 and conflicting national stan­dards shall be withdrawn at the latest by Novem­ber 2014.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. CEN [and/or CENELEC] shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This document supersedes EN 508-1:2008.

EN 508 Roofing products from metal sheet - Specification for self-supporting products of steel, aluminium or stainless steel sheet consists of the following parts:

- Part 1: Steel

- Part 2: Aluminium

- Part 3: Stainless steel

According to the CEN-CENELEC Internal Regu­lations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Bul­garia, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Den­mark, Estonia, Finland, Former Yugoslav Republic of Macedonia, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Nor­way, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slo­venia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the United Kingdom.


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВИРОБИ ПОКРІВЕЛЬНІ ТА ОБЛИЦЮВАЛЬНІ МЕТАЛЕВІ ЛИСТОВІ.
ВИМОГИ ДО САМОНЕСУЧИХ СТАЛЕВИХ,
АЛЮМІНІЄВИХ ЛИСТІВ АБО ЛИСТІВ ІЗ НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ
Частина 1. Сталь

ROOFING AND CLADDING PRODUCTS FROM METAL SHEET SPECIFICATION
FOR SELF-SUPPORTING OF STEEL,
ALUMINIUM OR STAINLESS STEEL SHEET
Part 1: Steel

Чинний від 2016-07-01

ВСТУП

На рисунку 1 показано положення цього Євро­пейського стандарту в системі нормативних документів CEN, що стосуються покрівельних виробів з металу.

У цьому Європейському стандарті технічні характеристики виробу визначені з точки зору розрахункових умов і кількості типових випробувань.

Технічні характеристики покрівлі, виконаної з цих виробів, залежать не тільки від властивос­тей кожного виробу, як це вимагається цим Європейським стандартом, але також від проекту, виготовлення конструкції та робочих характеристик покрівлі в цілому з урахуванням умов навколишнього середовища та експлуа­тації.

INTRODUCTION

Figure 1 indicates the position of this European Standard in the CEN framework of standards con­cerning roofing products of metal.

In this European Standard, the performance of the product has been defined in terms of calcula­tion and a number of type tests.

The performance of a roof constructed with these products depends not only on the properties of the product as required by this European Stan­dard, but also on the design, construction and performance of the roof as a whole in relation to the environment and conditions of use.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ця частина EN 508 встановлює вимоги до самонесучих виробів для покрівлі, облицюван­ня стін, обшивання, облицювальних елементів жолобчастої форми та черепиці, призначених для укладання внапуск, виготовлених із сталевого листа з металічним покриттям та додатковим органічним покриттям або без нього. Стандарт охоплює також листи, призна­чені для застосування з ізоляційним матеріа­лом, та оболонки.

Даний стандарт встановлює загальні характе­ристики, визначення, види, класифікації і мар­кування виробів, а також вимоги до матеріалів, з яких можна виготовляти вироби. Цей стан­дарт призначений для використання виробни­ками для забезпечення відповідності виробів вимогам або покупцями для перевірки відпо­відності виробів перед їх відправленням із підприємства-виробника. Стандарт встанов­лює вимоги до виробів, що забезпечують їх відповідність за нормальних умов експлуа­тації.

Цей стандарт застосовується до всіх укла­дених внапуск самонесучих профільованих листів зовнішньої покрівлі, стінового облицю­вання, обшивки та облицювальних елементів жолобчастої форми, за винятком черепиці з площею поверхні менше ніж 1 м2 та виготов­леної методом штампування. Ці профільовані листи розраховані для зовнішнього захисту будівлі від вітру, дощу і снігу та передачі на конструкцію будь-яких сумарних навантажень і нечастих навантажень від технічного обслуго­вування.

Цей стандарт не поширюється на вироби для конструктивних цілей, тобто він охоплює виро­би, що використовуються в конструкціях класу III (згідно з EN 1993-1-3), але не застосовується до виробів, що використовуються в конструк­ціях класів І і II (згідно з EN 1993-1-3), призначених для забезпечення загальної або частко­вої стійкості будівельної конструкції шляхом забезпечення опору поперечним деформа­ціям або опору постійним статичним наванта­женням (без урахування власної ваги мета­левого листа).

До цього стандарту не включено вимоги до несучої конструкції, проектування покрівлі, об­лицювання, обшивання, укладання черепиці та виконання з'єднань і водозливів.

1 SCOPE

This part of EN 508 specifies requirements for self-supporting roofing, covering, wall cladding, lining, liner trays and tiles products for discontinu­ous laying made from metallic coated steel sheet with or without additional organic coatings. Sheets intended to be used with insulation and membranes are also covered.

This European Standard establishes general characteristics, definitions, classifications and la­belling for the products, together with require­ments for the materials from which the products can be manufactured. It is intended to be used ei­ther by manufacturers to ensure that their prod­ucts comply with the requirements or by purchasers to verify that the products comply when purchased before they are despatched from the factory. It specifies the requirements for prod­ucts which enable them to meet all normal service conditions.

This European Standard applies to all discontinu­ously laid self-supporting external profiled sheets for roofing covering, wall cladding, lining and liner trays with the exception of tiles with a surface area less than 1 m2 and produced by stamping. These profiled sheets are designed to keep wind, rain and snow out of the building and to transfer any resultant loads and infrequent maintenance loads to the structure.

This European Standard does not cover products for structural purposes, i.e. it does cover products used in constructions of Class III (according to EN 1993-1-3), it does not cover products used in constructions of Classes I and II (according to EN 1993-1-3) intended to contribute to the global or partial stability of the building structure by pro­viding racking resistance or resistance to perma­nent static loads (excluding selfweight of the metal sheet).

No requirements for supporting construction, de­sign of roof, cladding, lining, tile system and exe­cution of connections and flashings are included.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Для застосування цього стандарту обов'язко­вими є посилання на зазначені нижче доку­менти або їх частини. Для датованих посилань дійсним є тільки наведене нижче видання. Для недатованих посилань дійсним є останнє ви­дання документа (включаючи будь-які поправ­ки).

EN 10143, Лист і штаба сталеві з покривом, нанесеним методом безперервного гарячого занурювання. Допуски на розміри та форму EN 10169:2010+А1:2012, Прокат сталевий плос­кий з органічним покриттям (за технологією койл-коатинг) з безперервних ліній. Технічні умови постачання

EN 10346, Вироби плоскі сталеві з покривом, нанесеним методом безперервного гарячого занурювання. Технічні умови постачання

EN 14782, Листи металеві самонесучі для покрівлі, зовнішнього обшиття і внутрішнього облицювання. Технічні умови на продукцію та вимоги

EN ISO 6270-1, Фарби та лаки. Визначення вологостійкості. Частина 1. Постійна конденса­ція (ISO 6270-1)

EN ISO 6988, Металеві та інші неорганічні покриття. Випробування на дію двоокису сірки з загальною конденсацією вологи (ISO 6988) EN ISO 9227, Випробування на корозію у штуч­ному середовищі. Випробування в соляному тумані (ISO 9227)

2 NORMATIVE REFERENCES

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated refer­ences, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

EN 10143, Continuously hot-dip coated steel sheet and strip - Tolerances on dimensions and shape

EN 10169:2010+A1:2012, Continuously organic coated (coil coated) steel flat products - Techni­cal delivery conditions

EN 10346, Continuously hot-dip coated steel flat products - Technical delivery conditions

EN 14782, Self-supporting metal sheet for roof­ing, external cladding and internal lining - Product specification and requirements

EN ISO 6270-1, Paints and varnishes - Determi­nation of resistance to humidity - Part 1: Continu­ous condensation (ISO 6270-1)

EN ISO 6988, Metallic and other non-organic coatings - Sulfur dioxide test with general con­densation of moisture (ISO 6988)

EN ISO 9227, Corrosion tests in artificial atmo­spheres - Salt spray tests (ISO 9227)

БІБЛІОГРАФІЯ

BIBLIOGRAPHY

[1] EN 1427 Бітуми і сполучні матеріали на основі бітуму. Визначення точки розм'якшен­ня. Метод кільця і кулі

[2] EN 1993-1-3 Єврокод 3. Проектування ста­левих конструкцій. Частина 1-3. Загальні пра­вила. Додаткові правила для холоднофор- мованих елементів та профільованих листів

[3] EN 10204 Вироби металеві. Види доку­ментів контролю

[4] EN ISO 9001 Системи менеджменту якості. Вимоги (ISO 9001)

[5] NF А36-345 Залізо і сталь. Лист з алю­мінієвим покриттям. Відрізні штаби і рулони

[6] ASTM А 463/463М-05 Стандартні технічні вимоги до сталевих листів з алюмінієвим по­криттям, нанесеним методом занурення у розплав

[1]  EN 1427, Bitumen and bituminous binders - Determination of the softening point - Ring and Ball method

[2] EN 1993-1-3, Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1 -3: General rules - Supplemen­tary rules for cold-formed members and sheeting

[3] EN 10204, Metallic products - Types of in­spection documents

[4] EN ISO 9001, Quality management systems - Requirements (ISO 9001)

[5] NF A36-345, Iron and steel. Aluminium coated sheet. Cut lengths and coils

[6] ASTM A463/463M-05, Standard Specification for Steel Sheet, Aluminum-Coated, by the Hot-Dip Process

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2019 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com