ДСТУ ISO 10018:2015 Управление качеством. Руководство по вовлечению персонала и его компетентности (ISO 10018:2012, IDT). С поправкой

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 17136 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO 10018:2015 Управление качеством. Руководство по вовлечению персонала и его компетентности (ISO 10018:2012, IDT). С поправкой
Дата начала действия01.01.2017
Дата принятия27.11.2015
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 27.11.2015 № 164 О принятии нормативных документов Украины, гармонизированных с международными и европейскими нормативными документами, национальных стандартов Украины, отмене нормативных документов Украины и межгосударственных стандартов в Украине
Вид документаДСТУ ISO (Государственный Стандарт Украины - выдано ISO)
Шифр документа10018:2015
РазработчикНаучно-исследовательский институт метрологии измерительных и управляющих систем (ГП «НИИ «Система»)
Принявший органНаучно-исследовательский институт метрологии измерительных и управляющих систем (ГП «НИИ «Система»)


ДСТУ ISO 10001:2013 Управление качеством. Удовлетворенность заказчиков. Руководящие указания относительно кодексов поведения для организаций (ISO 10001:2007, IDT)

ДСТУ ISO 10002:2007 Управление качеством. Удовлетворенность заказчиков. Руководящие указания по рассмотрению жалоб в организациях (ISO 10002:2004, IDТ)

ДСТУ ISO 10003:2013 Управление качеством. Удовлетворенность заказчиков. Руководящие указания относительно решения споров вне организаций (ISO 10003:2007, IDT)

ДСТУ ISO 10004:2013. Управление качеством. Удовлетворенность заказчиков. Руководство по мониторингу и оцениванию (ISO 10004:2012, IDT)

ДСТУ ISO 10015:2008. Руководство по обучению персонала

ДСТУ ISO 10018:2015 Управление качеством. Руководство по привлечению персонала и по его компетентности. Поправка

ДСТУ ISO 19011:2012 Руководство по проведению аудитов систем управления (ISO 19011:2011, IDT)

ДСТУ ISO 9001:2009 Системы управления качеством. Требования (ISO 9001:2008, IDT)

ДСТУ ISO 9004:2012 Управление с целью достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе управления качеством (ISO 9004:2009, IDT)

ДСТУ ISO/TR 10017:2005 Руководство по применению статистических методов в соответствии с ISO 9001:2000 (ISO/TR 10017:2003, IDT)


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Управління якістю
НАСТАНОВИ ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ ПЕРСОНАЛУ ТА ЩОДО ЙОГО КОМПЕТЕНТНОСТІ

(ISO 10018:2012)
ДСТУ ISO 10018:2015

Видання офіційне

Київ
ДП «УкрНДНЦ»
2017

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управ­ляючих систем» (ДП НДІ «Система»)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Горопацький, канд. фіз. -мат. наук; І. Єршова, канд. техн. наук; А. Сухенко (науковий керівник); Ю. Тройнін

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ ДП «УкрНДНЦ» від 27 листопада 2015 р. за № 164 з 2017-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 10018:2012 Quality management — Guidelines on people involvement and competence (Управління якістю. Настанови щодо залучення персоналу та щодо його компетентності)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Керування залученням персоналу та його компетентністю

4.1 Загальні положення

4.2 Залучення керівників і стратегія

4.3 Процес залучення персоналу та набуття ним компетентності

4.4 Аналізування даних щодо залучення персоналу та набуття ним компетентності

4.5 Планування залучення персоналу та його компетентності

4.6 Запровадження

4.7 Оцінювання

5 Відповідальність керівництва

5.1 Зобов’язання керівництва

5.2 Орієнтація на замовника

5.3 Політика у сфері якості

5.4 Цілі у сфері якості та планування

5.5 Відповідальність, повноваження та інформування

5.6 Критичне аналізування з боку керівництва

6 Керування ресурсами

6.1 Забезпечення ресурсами

6.2 Людські ресурси

6.3 Інфраструктура

6.4 Робоче середовище

7 Виготовлення продукції

7.1 Планування виготовлення продукції

7.2 Процеси, що стосуються замовників

7.3 Проектування та розроблення

7.4 Закупівля

7.5 Виробництво та обслуговування

7.6 Контроль засобів монітори вимірювального устатковання

8 Вимірювання, аналізування та поліпшування

8.1 Загальні положення

8.2 Моніторинг і вимірювання

8.3 Контроль невідповідної продукції

8.4 Аналізування даних

8.5 Поліпшування

Додаток А Чинники, що впливають на залучення персоналу та його компетентність

Додаток В Самооцінювання

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними нормативними документами, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є повний письмовий переклад ISO 10018:2012 Quality management — Guidelines on people involvement and competence (Управління якістю. Настанови щодо залучення персоналу та його компетентності).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 93 «Системи управління якістю, довкіл­лям та безпечністю харчових продуктів» (підкомітет ПК 93/1 «Системи управління якістю»).

Положення, зазначені в стандарті, відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять», «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— до розділу 2 долучено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— долучено національний додаток НА «Перелік національних стандартів України, згармонізова- них з міжнародними стандартами, на які є посилання в цьому стандарті»;

— вилучено «Передмову» до ISO 10018:2012;

— в А.6 вилучено останнє речення 3-го абзацу, оскільки воно повністю дублює перше речення в цьому абзаці.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Націо­нальному фонді нормативних документів.

ВСТУП

0.1 Загальні положення

Загальна дієвість системи управління якістю та її процесів залежить від залучення компетент­ного персоналу та від того, як його представлено та інтегровано в організації. Залучення персоналу є важливим для того, щоб система управління якістю організації досягала результатів, узгоджених з її стратегічними цілями та відповідали її цінностям. Для результативного залучення персоналу з необ­хідною компетентністю вирішальним є визначання, розвиток та оцінювання його знань, навичок, поведінки та необхідних умов роботи.

У цьому стандарті подано настанови щодо людських чинників, які впливають на залучення пер­соналу, його компетентність та цінності.

0.2 Взаємозв’язок з системами управління якістю

Стандарти на системи управління якістю, розроблені ISO/TC 176, ґрунтуються на принципах управ­ління якістю, поданих у ISO 9000.

Відповідність між цим стандартом і ISO 9001 сприяє залученню персоналу та його компетентності у межах системи управління якістю. Однак цей стандарт можна також застосовувати для інших систем управління.

0.3 Процесний підхід щодо залучення персоналу та його компетентності

Цей стандарт ґрунтується на стратегії процесного підходу (див. рисунок 1) для розвитку залучен­ня персоналу та його компетентності на всіх рівнях організації.

Модель процесу (див. рисунок 2) ілюструє оперативні дії, результати та плани щодо залучення персоналу та його компетентності.

Якщо здійснювати моніторинг, вимірювання та аналізування щодо залучення персоналу та його компетентності у межах системи управління якістю, то це дає результати, які уможливлюють найвищо­му керівництву приймати рішення щодо підвищення рівня задоволеності замовників.

0.4 Застосування цього стандарту

У розділі 4 описано процеси, які організація може застосовувати, щоб запровадити та підтриму­вати залучення персоналу та його компетентність у системі управління якістю.

У 4.6 описано чинники, а також дії, які можуть бути прийняті для посилення залучення персоналу. У настановах розділів 5—8 подано конкретні дії, які можуть бути виконані, щоб відповідати окремим вимогам системи управління якістю, згідно з ISO 9001.

Цей стандарт подає настанови керівникам усіх рівнів, фахівцям-практикам у сфері якості, пред­ставникам керівництва у сфері якості та менеджерам з управління персоналом.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
НАСТАНОВИ ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ ПЕРСОНАЛУ ТА ЩОДО ЙОГО КОМПЕТЕНТНОСТІ

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
РУКОВОДСТВО ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА И ЕГО КОМПЕТЕНТНОСТИ

QUALITY MANAGEMENT
GUIDELINES ON PEOPLE INVOLVEMENT AND COMPETENCE

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт подає настанови щодо участі персоналу в системі управління якістю організації та підвищення його залучення та компетентності у межах системи. Цей стандарт застосовний до будь-якої організації, незалежно від її розміру, типу чи виду діяльності.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче документи необхідні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують лише зазначене видання. У разі недатованих посилань застосовують останнє видання нормативного документа (разом зі змінами).

ISO 9000 Quality management systems — Fundamentals and vocabulary.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 9000 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2017 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
61166, Харьков, пр.Науки, 40, оф. 241 Тел.: +38 (057) 752-04-35 E-mail: online@budstandart.com