СОУ 10.1.00174094.002:2005 Оценка технического состояния и определение сроков безопасной эксплуатации оборудования шахтных подъемных установок

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19060 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаСОУ 10.1.00174094.002:2005 Оценка технического состояния и определение сроков безопасной эксплуатации оборудования шахтных подъемных установок
Дата начала действия01.01.2006
Дата принятия29.11.2005
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 29.11.2005 № 47
Вид документаСОУ (Стандарт Организации Украины)
Шифр документа10.1.00174094.002:2005
РазработчикНаучно-исследовательский институт горной механики им. М. М. Федорова (НИИГМ)
Принявший органНаучно-исследовательский институт горной механики им. М. М. Федорова (НИИГМ)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

СТАНДАРТ МІНІСТЕРСТВА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

ОЦІНЮВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ БЕЗПЕЧНОЇ
ЕКСПЛУАТАЦІЇ УСТАТКУВАННЯ ШАХТНИХ ПІДЙОМНИХ УСТАНОВОК

СОУ 10.1.00174094.002:2005

Відповідає офіційному тексту

Київ
Мінвуглепром України
2005

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Відкрите акціонерне товариство “Науково-дослідний інститут гірничої механіки імені М.М.Федорова” (ВАТ “НДІГМ ім. М.М.Федорова”).

РОЗРОБНИКИ: В.Зданевич (керівник розробки); Л.Іноземцева; A.Коваль, канд. техн. наук; І.Коверзнєв; А.Коршун; В.Нікітін; І.Поляков; B.Пристром, канд. техн. наук; Ю.Суслін, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінвуглепрому України від 2005.11.29. №47

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 ЗАРЕЄСТРОВАНО: Державним підприємством “Український науково - дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” (ДП УкрНДНЦ) від 15.12.2005 р. № 32595752/1021

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Вимоги щодо оцінювання технічного стану і прогнозування залишкового ресурсу та терміну безпечної експлуатації 

6 Вимоги до методик з проведення технічного діагностування устаткування ШПУ

7 Вимоги до реєстрації та оформлення результатів технічного діагностування

8 Додаткові вказівки

Додаток А. Класифікація методів оцінювання технічного стану устаткування  підйомних установок

Додаток Б. Формуляр експертного висновку про відповідність вимогам промислової безпеки устаткування ШПУ

Додаток В. Форма програми виконання робіт з діагностування устаткування ШПУ

Додаток Г Бібліографія

СТАНДАРТ МІНВУГЛЕПРОМУ УКРАЇНИ

ОЦІНЮВАННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ БЕЗПЕЧНОЇ
ЕКСПЛУАТАЦІЇ УСТАТКУВАННЯ ШАХТНИХ ПІДЙОМНИХ УСТАНОВОК

ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКОВ БЕЗОПАСНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ШАХТНЫХ ПОДЪЕМНЫХ УСТАНОВОК

Чинний від 2006-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до оцінювання технічного стану, ви­значення терміну безпечної експлуатації та формування системи технічного діагностування устаткування шахтних підйомних установок, як промислових об’єктів підвищеної небезпеки.

Цей стандарт поширюється на устаткування шахтних підйомних устано­вок шахт, а саме підйомні машини, підйомні посудини (скіпи, кліпи, противаги), підвісні та парашутні пристрої, що знаходяться в експлуатації, а також на ті, що відпрацювали нормативний термін.

Вимоги цього стандарту застосовують організації і підприємства, які виконують роботи з експертного обстеження (технічного діагностування), а також науково-дослідні інститути, які розробляють методики обстежень зазначе­ного устаткування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

НПАОП 10.1-1.01-05 Правила безпеки у вугільних шахтах.

ДСТУ EN 583 - 1 - 2001 Неруйнівний контроль. Ультразвуковий конт­роль. Частина 1. Загальні вимоги.

ДСТУ ISO/IEC 17025-2001 Загальні вимоги до компетентності випробу­вальних та калібрувальних лабораторій.

ДСТУ 2708-99 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Орга­нізація та порядок проведення.

ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.

ДСТУ 3215-95 Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація і порядок проведення.

ГОСТ 27.001-95 Система стандартов «Надежность в технике». Основные положения. (Система стандартів „Надійність у техніці”. Основні положення).

ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения. (Надійність у техніці. Основні поняття. Терміни та визначення).

ГОСТ 28.001-83 Система технического обслуживания и ремонта техники. Основные положения. (Система технічного обслуговування та ремонту техніки. Основні положення).

ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения (Система технічного обслуговування та ремонту техніки. Терміни та визначення).

ГОСТ 20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения. (Технічна діагностика. Терміни та визначення).

ГОСТ 27518-87 Диагностирование изделий. Общие требования. (Діагнос­тика виробів. Загальні вимоги);

ГОСТ 27.003-90 Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности (Надійність у техніці. Склад та загальні правила задавання вимог з надійності).

ГОСТ 27.003-90 Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности (Надійність у техніці. Склад та загальні правила задавання вимог з надійності).

ГОСТ 27.310-95 Надежность в технике. Анализ видов, последствий и критичности отказов. Основные положения. (Надійність у техніці. Аналіз видів, наслідків та критичності відмовлень. Основні положення).

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни, установлені у ГОСТ27.001,

ГОСТ 27.002, ГОСТ 27.003: ресурс, ресурс залишковий; ГОСТ 20911,

ГОСТ 27518: технічний стан, об’єкт технічної діагностики; ГОСТ 28.001: технічне обслуговування та ремонт.

Нижче подано терміни, використані в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.1 термін безпечної експлуатації

Термін експлуатації устаткування, на протязі якого його технічний стан забезпечує виконання функціональних завдань з дотриманням вимог безпеки, встановлених нормативною документацією.

3.2 оцінювання технічного стану

Розпізнавання технічного стану. визначення показників працездатності, надійності і безпеки устаткування у нинішній момент часу.

3.3 розпізнавання технічного стану

Віднесення технічного стану до одного з можливих діагнозів. Кіль­кість діагнозів (типових етапів, еталонів) залежить від особливостей завдань і мети дослідження.

3.4 об'єкт технічної діагностики

Складальна одиниця, вузол або деталь устаткування шахтних підйом­них установок

3.5 моделі об'єктів технічної діагностики

Функціональні, структурні, математичні та інші моделі, що описують фі­зичні процеси роботи устаткування.

3.6 словник несправностей

Перелік можливих несправностей устаткування та їх характеристики.

3.7 алгоритм діагностування

Порядок організації збору і обробки метрологічних і статистичних даних, що характеризують технічний стан устаткування.

3.8 система технічного діагностування

Сукупність засобів і пристроїв діагностування та відповідних методів технічної діагностики, за допомогою яких розпізнають та оцінюють технічний стан об'єкту діагностування.

3.9 експертна організація

Суб’єкт господарчої діяльності, який має дозвіл Держгірпромнагляду на проведення експертного обстеження (технічного діагностування) устаткування.

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (тех­нічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небез­пеки. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004, №687.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com