ДСТУ IEC/TS 61850-2:2013 Коммуникационные сети и системы на подстанциях. Часть 2. Словарь терминов (ІЕС/ТS 61850-2:2003, IDТ)

ВАЖНО ЗНАТЬ

БУДСТАНДАРТ Online в социальных сетях Facebook и ВКонтакте


Показатели опосредованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины (по состоянию на 1 января 2017 года)


Индексы изменения строительных работ по состоянию на 1 января 2017 года


Порядок расчета размера сметной заработной платы в 2017 году, который учитывается при определении стоимости строительства объектов


Об утверждении ДСТУ Б В.2.7-136:2016 Материалы для герметизации швов и трещин в покрытиях дорожной одежды автомобильных дорог. Общие технические требования


Об утверждении ДСТУ Б В.2.6-209:2016 Шпалы железобетонные предварительно напряженные для железных дорог колеи 1520 и 1435 мм. Технические условия


Текст документа ДСТУ Б В.1.1-36:2016 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности


Смотреть все новости >>>

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 15452 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ IEC/TS 61850-2:2013 Коммуникационные сети и системы на подстанциях. Часть 2. Словарь терминов (ІЕС/ТS 61850-2:2003, IDТ)
Дата начала действия01.07.2014
Дата принятия29.11.2013
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 29.11.2013 № 1423 О принятии национальных стандартов Украины, гармонизированных с международными и европейскими стандартами, межгосударственных нормативных документов как национальных стандартов Украины, утверждении национальных стандартов Украины, изменений к национальным стандартам Украины и отмене национальных стандартов Украины и нормативных документов в Украине
Вид документаДСТУ IEC (Государственный Стандарт Украины IEC)
Шифр документа61850-2:2013
РазработчикИнститут электродинамики Национальной Академии наук Украины
Принявший органИнститут электродинамики Национальной Академии наук Украины


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ ТА СИСТЕМИ НА ПІДСТАНЦІЯХ
Частина 2. Словник термінів

(ІЕС/ТS 61850-2:2003, IDТ)
ДСТУ ІЕС/Т
S 61850-2:2013

Видання офіційне

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2014

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО:Інститут електродинаміки НАН України, Технічний комітет стандартизації «Керування енергетичними системами та пов’язані з цим процеси інформаційної взаємодії» (ТК 162)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ:І. Блінов, канд. техн. наук (науковий ке­рівник); О. Кириленко, д-р техн. наук; О. Рибіна, канд. техн. наук; С. Танкевич, канд. техн. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ:наказ Мінекономрозвитку України від 29 листопада 2013 р. № 1423 з 2014-07-01

3 Національний стандарт відповідає IEC/TS 61850-2:2003 Communication networks and Systems in substations — Part 2:Glossary (Комунікаційні мережі та системи на підстанціях. Частина 2. Словник термінів)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова до IEC/TS 61850-2:2003

1 Сфера застосування

2 Терміни та визначення понять

3 Познаки та скорочення

Бібліографія

Додаток НА Абетковий покажчик українських термінів

Додаток НБ Абетковий покажчик англійських термінів

Додаток НВ Перелік національних стандартів, згармонізованих із міжнародними нормативними документами, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад IEC/TS 61850-2:2003 Communication networks and systems in substations — Part 2:Glossary (Комунікаційні мережі та системи на підстанціях. Частина 2. Словник термінів).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 162 «Керування енерге­тичними системами та пов'язані з цим процеси інформаційної взаємодії».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця частина міжнародного стандарту» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту:«Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Націо­нальний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять», «Бібліографію» — оформле­но згідно з вимогами комплексу стандартів «Національна стандартизація»;

— з передмови до IEC/TS 61850-2 долучено лише ту інформацію, яка безпосередньо сто­сується тематики стандарту;

— долучено додатки НА, НБ з абетковими покажчиками українських і англійських термінів.

У цьому стандарті є посилання на ISO/IEC 2382-15, ISO/IEC 2382-17, ISO/IEC 7498-1,

ISO/IEC 8823-1, ISO/IEC 8823-2, ISO 9000, ISO 9001, які впроваджено в Україні як національні стандарти. Перелік їх наведено у додатку НВ.

Інші стандарти, на які є посилання в цьому стандарті, не впроваджено в Україні як національні й чинних замість них немає. Їх копії можна замовити в Головному фонді нормативних документів.

ПЕРЕДМОВА до IEC/TS 61850-2:2003

Серія стандартів ІЕС 61850 складається із наведених нижче частин із загальною назвою «Комунікаційні мережі та системи на підстанціях».

ІЕС 61850-1 Вступ і огляд

ІЕС 61850-2 Словник термінів

ІЕС 61850-3 Загальні вимоги

ІЕС 61850-4 Керування системою та проектуванням

ІЕС 61850-5 Комунікаційні вимоги до функцій і моделей приладів

ІЕС 61850-6 Мова опису конфігурації зв'язку між мікропроцесорними електронними прила­дами підстанцій

ІЕС 61850-7-1 Базова структура інформаційного обміну для обладнання підстанції та ліній. Принципи й моделі

ІЕС 61850-7-2 Базова структура інформаційного обміну для обладнання підстанції та ліній. Абстрактний інтерфейс комунікаційного сервісу (ACSI)

ІЕС 61850-7-3 Базова структура інформаційного обміну для обладнання підстанції та ліній. Загальні класи даних

ІЕС 61850-7-4 Базова структура інформаційного обміну для обладнання підстанції та ліній. Сумісні класи логічних вузлів і даних

ІЕС 61850-8-1 Специфічне відображення комунікаційного сервісу (SCSM). Схема відобра­ження згідно з MMS (ISO 9506-1 та ISO 9506-2) і згідно з ISO/IEC 8802-3

ІЕС 61850-9-1 Специфічне відображення комунікаційного сервісу (SCSM). Миттєві значен­ня у послідовній багатоканальній лінії «точка—точка»

ІЕС 61850-9-2 Специфічне відображення комунікаційного сервісу (SCSM). Миттєві значен­ня згідно з ISO/IEC 8802-3

ІЕС 61850-10 Випробування на сумісність.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ ТА СИСТЕМИ НА ПІДСТАНЦІЯХ
Частина 2. Словник термінів

КОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ И СИСТЕМЫ НА ПОДСТАНЦИЯХ
Часть 2. Словарь терминов

COMMUNICATION NETWORKS AND SYSTEMS IN SUBSTATIONS
Part 2. Glossary

Чинний від 2014-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на системи автоматизації підстанцій (САП) і визначає зв’язок між інтелектуальними електронними приладами (ІЕП) на підстанції та відповідні вимоги до систем.

Цей стандарт містить словник термінів спеціальної термінології й визначень понять, які використовують у контексті систем автоматизації підстанцій у різних частинах стандарту.

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Для всіх стандартів серії ІЕС 61850 використовують наведені нижче терміни та визначення позначених ними понять:

2.1

абстрактний інтерфейс комунікаційного сервісу; ACSI

Віртуальний інтерфейс до ІЕП, що забезпе­чує абстрактні інформаційні методи моделю­вання для логічних приладів, логічних вузлів, даних та атрибутів даних і комунікаційних сервісів, таких, як під’єднання, регульований доступ, передавання даних без запиту, серві­си керування обладнанням та передаванням файлів, і не залежить від застосовуваного реального комунікаційного стеку або профілів

[ІЕС 61850-1]

en

abstract communication service interface

2.2

точка доступу

Комунікаційна точка доступу до ІЕП. Це може бути послідовний порт, з’єднання Ethernet, або адреса клієнта або сервера, що зале­жить від застосовуваного стеку. Кожну точку доступу ІЕП до комунікаційної шини визначе­но однозначно. Кожний сервер має лише одну логічну точку доступу

[ІЕС 61850-6]

en

access point

2.3

прикладний рівень

Сьомий рівень в еталонній моделі ОSI для взаємодії відкритих систем, що містить інтер­фейс між оточенням ОSI та ІЕП або програ­мою користувача

[ISО/ІЕС 7498-1]

en

application layer

2.4

асоціація

Транспортний шлях, встановлений між клієн­том та сервером для обміну повідомленнями

[ІЕС 61850-7-1]

en

association

 

2.5

атрибут

Поіменований елемент даних та елемент особливого типу

[ІЕС 61850-8-1]

en

attribute

 

2.6

комірка

Підстанція складається з тісно пов'язаних компонентів, що мають певну спільну функційність. Прикладом може бути вимикач між вхідною або вихідною лінією та шиною, шиноз’єднувальний вимикач із супутніми роз’єд­нувачами і уземлювальними роз’єднувачами, трансформатор із перемикачем між двома шинами двох різних рівнів напруги. Поняття комірки може бути застосовано до схем з’єд­нання «півтора вимикача на під’єднання» і кільцевої схеми з’єднання шин за допомо­гою згруповування цих вимикачів первинно­го кола і їх допоміжного обладнання у вірту­альну комірку. Ці комірки містять підмножину елементів енергосистеми, що потребують захисту, таких як трансформатор або кінце­ва лінія, і керування їхнім розподільчим при­строєм має певні спільні обмеження, такі як взаємне блокування або чітко визначені ко­мутаційні цикли. Ідентифікування таких ком­понентів дуже важливе для цілей технічного обслуговування (які частини має бути від’єд­нано одночасно з мінімальним впливом на іншу частину підстанції), або для планів роз­ширювання (яке обладнання треба долучи­ти під час під’єднання нової лінії). Такі ком­поненти називають «комірками» і можуть ке­руватися приладами, що узагальнено називають «контролер комірки» і мати системи захисту — «захист комірки».

Поняття комірки не є широковживаним у сві­ті. Рівень комірки — це додатковий рівень ке­рування, що нижчий за рівень станції загалом

[ІЕС 61850-1]

en

bау

 

2.7

функції рівня комірки

Функції, що в основному використовують дані однієї комірки та які, головним чином, вико­нуються на первинному обладнанні цієї ко­мірки. Такі функції зв’язуються через логічний інтерфейс 3 на рівні самої комірки і за допо­могою логічних інтерфейсів 4 та 5 із рівнем процесу, тобто з будь-яким видом віддалених приладів введення/виведення або інтелекту­альними давачами і приводами.

Приклади. Лінія або трансформатор, захист, керування та блокування

Повідомлення в комунікаційній мережі, що його може зчитати або виконати будь-який ІЕП, за потреби. Мовленнєве передавання має зазвичай містити адресу відправника та мережеву адресу приймача.

[ІЕС 61850-5]

en

bay level functions

2.8

мовленнєве передавання

Приклад. Синхронізація часу

[ІЕС 61850-7-2]

en

broadcast

2.9

шина

З’єднання комунікаційної системи між ІЕП за допомогою засобів зв’язку

[ІЕС 61850-1]

en

bus

2.10

клас

Опис набору об’єктів, що спільно використовують одні й ті самі атрибути, сервіси, взаємозв’язки та семантику [ІЕС 61850-7-1]

en

class

2.11

клієнт

Сторона, що робить запит сервісу з сервера або яка отримує дані з ініціативи сервера

[ІЕС 61850-7-1]

en

client

2.12

комунікаційне з’єднання

З’єднання, яке використовує функцію кому­нікаційного відображення одного або більше ресурсів для передавання інформації

[ІЕС 61850-10]

en

communication connection

2.13

комунікаційний стек

Багаторівневий стек. У семирівневій еталонній моделі OSI для взаємодії відкритих систем кожний рівень виконує певні функції, що стосуються комунікації OSI

[ISO/IEC 7498-1]

en

communication stack

2.14

конфігурування [системи] або [приладу]

Етап проектування системи, наприклад виби­рання функціональних елементів, призначен­ня місць їх розташування та визначання їхніх взаємозв’язків

[IEV 351]

en

configuration (of a system or device)

2.15

перелік конфігурування

Огляд усіх сумісних версій програмного й апаратного забезпечення та ІЕП, зокрема версії програмного забезпечення відповідних засобів технічного підтримування, що спільно використовуються в сімействі виробів САП. Додатково перелік кон­фі­гу­ру­ван­ня ґрунтовно описує протоколи передавання, що підтриму­ються для комунікації з ІЕП інших виробників

[ІЕС 61850-4]

en

configuration list

 

2.16

випробовування на сумісність

Перевіряння потоку даних комунікаційних ка­налів відповідно до стандартних умов у час­тині організації доступу, форматів і послідов­ності бітів, часової синхронізації, розрахову­вання часу, форми сигналу і його рівня, реак­ції на помилки. Випробовування на сумісність можна проводити і сертифікувати згідно з стан­дартом або певними частинами стандарту. Випробовування на сумісність має проводити організація або системний інтегратор, сертифіковані згідно з ISO 9001

[ІЕС 61850-4]

en

conformance test

 

2.17

з’єднання

Зв'язок, встановлений між функційними елемен­тами для передавання інформації. Зв’язок вста­новлюється між двома ІЕП перед будь-яким обміном даними. Зв’язок може бути коротко­часним або довготривалим

[ІЕС 61850-3]

en

connection

2.18

вузол з'єднування

Ідентифікована, поіменована, спільна точка з’єднання між виводами первинних приладів, єдиною функцією яких є електрично з’єдну­вати первинні прилади з мінімальним опо­ром; наприклад, збірні шини як вузол зв’яз­ності з’єднує роз’єднувачі шин. Зв’язок із приладом здійснюється на виводах приладу. Вузол для з’єднування може з’єднувати до­вільну кількість виводів (приладів)

[ІЕС 61850-6]

en

connectivity node

 

2.19

циклічний надлишковий код; CRC

Цей код обчислюється і долучається до кож­ного кадру, переданого передавальним при­ладом, приймальний пристрій також обчис­лює CRC для кадру, отриманого для пере­віряння будь-якої помилки передавання в цьому кадрі

[ІЕС 61850-9-1]

en

cyclic redundancy check

 

2.20

дані

Значима, структурована інформація програм, розміщених на ІЕП, яка може бути прочита­на або записана

[ІЕС 61850-8-1]

en

data

2.21

атрибут даних                                                            

Атрибут визначає ім’я (семантичне), формат, діапазон можливих значень і подання зна­чень під час передавання

[ІЕС 61850-7-2]

en

data attribute

 

2.22

клас даних                                                                  

Клас, який об’єднує класи даних або атрибу­ти даних. Визначені класи даних містять се­мантику в межах логічного вузла

[ІЕС 61850-7-2]

en

data class

 

2.23

рівень керування передаванням даних

Другий рівень в еталонній моделі OSI, яка відповідає за передавання даних у фізично­му середовищі. Після встановлення зв’язку другий рівень контролює швидкість переда­вання даних, виявляє помилки, виявляє кон­куренції/конфлікти, відстежує якість сервісу та усуває помилки

[ISO/IEC 7498-1]

en

data link layer

 

2.24

об’єкт даних                                                               

Частина логічного вузла, що надає визначену інформацію, наприклад про стан або вимірю­вання. Як об’єктно зорієнтований, об’єкт да­них є прикладом класу об’єктів даних

[ІЕС 61850-1]

en

data object

 

2.25

клас набору даних                                                     

Поіменований перелік упорядкованих поси­лань на один або більше функційно обмеже­них даних (ФОД) або функціонально обмеже­них атрибутів даних (ФОАД). Застосовують для згруповування часто використовуваних об’єктів даних для швидкого їх пошуку

[ІЕС 61850-7-2]

en

data set class

2.26

прилад

Елемент або складанна одиниця елементів, що виконують необхідні функції.

Примітка. Прилад може бути складовою частиною більшо­го приладу.

[IEV 151]

Механізм або частина обладнання, розроб­лена для забезпечення досягнення певних цілей, або для виконання функцій, наприклад вимикач, реле або комп’ютер підстанції [IEEE Std. 100-1996, IEEE dictionary of elect­rical and electronic terms (словник термінів з електрики та електроніки)]

У контексті розподільчого пристрою, прилад — це фізичний станційний пристрій, наприклад, трансформатор або вимикач; у контексті автоматики підстанції прилад — це ІЕП

[ІЕС 61850-1]

en

device

2.27

діаметр

Стосується схеми «півтора вимикача на під’єднання» і містить повний розподільчий пристрій між двома секціями шин, тобто 2 лінії і 3 вими­кача з усіма їхніми роз'єднувачами, уземлювальними роз’єднувачами, трансформаторами струму (ТС) і трансформаторами напруги (ТН). Діаметр має деяку загальну функційну за­лежність як для експлуатування, технічного обслуговування, так і для розширення

[ІЕС 61850-5]

en

diameter

 

2.28

розподілена функція

Коли два або більше логічних вузли (ЛВ), роз­ташованих у різних фізичних приладах, викону­ють одну й ту саму функцію. Так як усі функції взаємодіють якимось чином, визначання ло­кальної та розподіленої функції не є однознач­ним, а залежить від визначання функційних кроків, які виконуються доти, доки функцію не буде за­вер­ше­но. У разі втрати одного ЛВ або одного відповідного канала зв’язку функцію може бути повністю заблоковано або поступо­во знижено функційність, якщо це можливо

[ІЕС 61850-5]

en

distributed function

2.29

розподілення

Щодо енергосистеми, то розподілення сто­сується тієї частини енергосистеми, що за­звичай працює за напруги до 69 кВ включно

[ІЕС 61850-4]

en

distribution

 

БІБЛІОГРАФІЯ /БИБЛИОГРАФИЯ

ІЕС 60044-7:1999 Instrument transformers — Part 7:Electronic voltage transformers

IEC 60044-8:2002 Instrument transformers — Part 8:Electronic current transformers

IEC 60050-101:1998 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Part 101:Mathematics

IEC 60050-151:2001 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Part 151:Electrical and magnetic devices

IEC 60050-191:1990 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 191:Dependability and quality of service

Amendment 1(1999)

Amendment 2(2002)

IEC 60050-351:1998 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Part 351:Automatic Control

IEC 60050(371):1984 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 371:Telecontrol

Amendment 1(1997)

ІЕС 60050(446):1983 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 446:Electrical relays

IEC 60050(448):1995 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 448:Power system protection

IEC 60050-714:1992 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 714:Switching and signalling in telecommunications

IEC 60050-715:1996 International Electrotechnical Vocabulary — Chapter 715:Telecommunication networks, teletraffic and operation

IEC 60050-716-1:1995 International Electrotechnical Vocabulary — Chapter 716-1:Integrated Digital Services Network (ISDN) — Part 1:General aspects

IEC 60050-721:1991 International Electrotechnical Vocabulary — Chapter 721:Telegraphy, facsimile and data communication

IEC 60870-1-3:1997 Telecontrol equipment and systems — Part 1:General considerations — Section 3:Glossary

IEC 61850-1 Communication networks and systems in substations — Part 1:Introduction and overview

IEC 61850-3 Communication networks and systems in substations — Part 3:General requirements IEC 61850-4 Communication networks and systems in substations — Part 4:System and project management

IEC 61850-5 Communication networks and systems in substations — Part 5:Communication requirements for functions and device models

IEC 61850-6 Communication networks and systems in substations — Part 6:Configuration description language for communication in electrical substations related to lEDs

IEC 61850-7-1 Communication networks and systems in substations — Part 7-1:Basic communication structure for substation and feeder equipment — Principles and models

IEC 61850-7-2 Communication networks and systems in substations — Part 7-2:Basic communication structure for substation and feeder equipment — Abstract communication service interface (ACSI)

IEC 61850-7-3 Communication networks and systems in substations — Part 7-3:Basic communication structure for substation and feeder equipment — Common data classes

IEC 61850-7-4 Communication networks and systems in substations — Part 7-4:Basic communication structure for substation and feeder equipment — Compatible logical node classes and data classes

IEC 61850-8-1 Communication networks and systems in substations — Part 8-1:Specific Communication Service Mapping (SCSM) — Mappings to MMS (ISO/IEC 9506-1 and ISO/IEC 9506-2) over ISO 8802-3 3

IEC 61850-9-1 Communication networks and systems in substations — Part 9-1:Specific Communication Service Mapping (SCSM) — Sampled values over serial unidirectional multidrop point to point link

IEC 61850-9-2:2002 Communication networks and systems in substations — Part 9-2:Specific Communication Service Mapping (SCSM) — Sampled values over ISO/IEC 8802-3

IEC 61850-10 Communication networks and systems in substations — Part 10:Conformance testing

IEC 61970-301 Energy management system application program interface (EMS-API) — Part 301:Common information model (СІМ) base

ISO/IEC 2382-1:1993 Information technology — Vocabulary  —   Part 1:Fundamental terms

ISO/IEC 2382-7:2000 Information technology — Vocabulary  —   Part 7:Computer programming

ISO/IEC 2382-9:1995 Information technology — Vocabulary —   Part 9:Data communication

ISO/IEC 2382-15:1999 Information technology — Vocabulary  —   Part 15:Programming languages

ISO/IEC 2382-16:1996 Information technology — Vocabulary — Part 16:Information theory

ISO/IEC 2382-17:1999 Information technology — Vocabulary —Part 17:Databases

ISO/IEC 7498-1:1994 Information technology — Open systems interconnection — Basic reference model:The basic model

ISO/IEC 8802 (all parts) Information technology — Telecommunications and information exchange between systems — Local and metropolitan area networks — Specific requirements

ISO/IEC 8823-1:1994 Information technology — Open systems interconnection — Connectionoriented presentation protocol:Protocol specification

ISO/IEC 8823-2:1997 Information technology — Open systems interconnection — Connectionoriented presentation protocol:Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) proforma

ISO 1000:1992 SI Units and recommendations for the use of their multiples and of certain other units Amendment 1(1998)

ISO 8650-1:1996 Information technology — Open systems interconnection — Connectionoriented protocol for the association control service element:Protocol specification

ISO 9000:2000 Quality management systems — Fundamentals and vocabulary

ISO 9001:2000 Quality management systems — Requirements

ISO 9506-1:2000 Industrial automation systems — Manufacturing message specification — Part 1:Service definition

ISO 9506-2:2000 Industrial automation systems — Manufacturing message specification — Part 2:Protocol specification

IEEE C37.2:1996 IEEE standard electrical power device function numbers and contact desig­nations

IEEE-SA TR 1550-1999 — Utility Communication Architecture (UCA) Version 2.2

The Authoritative Dictionary of IEEE Standards Terms, 7th Edition, IEEE, 2000

Extensible Markup Language (XML) 1.0, W3C, available at <http://www.w3.org/TR/1998/RECxml- 19980210>.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2017 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
61166, Харьков, пр.Науки, 40, оф. 241 Тел.: +38 (057) 752-04-35 E-mail: online@budstandart.com