СОУ-Н МЕВ 40.1-00013741-77:2012 Порядок внедрения новейших технологий и оборудования в новое строительство, реконструкцию и техническое переоснащение электрических сетей. Руководство

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19072 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаСОУ-Н МЕВ 40.1-00013741-77:2012 Порядок внедрения новейших технологий и оборудования в новое строительство, реконструкцию и техническое переоснащение электрических сетей. Руководство
Дата начала действия01.03.2013
Дата принятия21.12.2012
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 21.12.2012 № 1079
Вид документаСОУ (Стандарт Организации Украины)
Шифр документа40.1-00013741-77:2012
РазработчикНаучно-технический центр электроэнергетики «НЭК «Укрэнерго»
Принявший органНаучно-технический центр электроэнергетики «НЭК «Укрэнерго»


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНЕНЕРГОВУГІЛЛЯ УКРАЇНИ

ПОРЯДОК ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ І ОБЛАДНАННЯ В НОВЕ БУДІВНИЦТВО,
РЕКОНСТРУКЦІЮ ТА ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

Настанова

СОУ-Н МЕВ 40.1-00013741-77:2012

Відповідає офіційному тексту

Київ
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
2013

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Відокремлений підрозділ «Науково-технічний центр

2 РОЗРОБНИКИ: електроенергетики» Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» А. Квицинський, В. Молчанов, В. Стафійчук,

3 ВНЕСЕНО: М. Поночевний, А. Замулко, Ю. Чернецька Відділ розвитку та методологічного забезпечення

4 УЗГОДЖЕНО: надійної роботи електричних мереж Департаменту електроенергетики Міненерговугілля України, Л. Власенко Державна інспекція з енергетичного нагляду за ре­

5 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: жимами споживання електричної і теплової енергії, В. Пушкін (лист № 01/12-3954 від 08.10.2012 р.) Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21 грудня 2012 р. № 1079

6 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

7 ТЕРМІН ПЕРЕВІРЕННЯ: 2017 р.

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Позначення та скорочення

5 Загальні положення

6 Забезпечення реалізації напрямів інноваційної діяльності в частині освоєння новітніх технологій транспортування енергії і обладнання

7 Організація вивчення передового досвіду з використання новітніх технологій та обладнання

8 Прийняття рішення та організація впровадження новітніх технологій та обладнання

9 Вимоги до новітніх технологій та обладнання

10 Порядок розроблення, погодження та затвердження технічних вимог на обладнання

Додаток А Можливі очікувані ефекти від реалізації інноваційного проекту

Додаток Б Орієнтовні заходи, які передбачають в інноваційних проектах

Додаток В Вимоги до змісту технічних вимог на постачання обладнання

ВСТУП

Досвід експлуатації електричних мереж, аналіз технологічних порушень свідчить про те, що одним з негативних чинників надійності роботи електротехнічного обладнання, пристроїв і приладів є досить низький рівень застосування інновацій на об’єктах елект­ромереж.

У широкому розумінні інновації - це нові технічні, технологічні, організаційні або інші рішення, що плануються підприємством до використання. За змістом їх (інновації) можна поділити на технічні, організаційні, інформаційні, соціальні та економічні.

Технічні інновації - це нові конструкторсько-технологічні рішення у вигляді нових конструкторських рішень деталей, складальних оди­ниць, готових виробів, технологій їх виготовлення та застосування. Матеріальним втіленням технічних інновацій є конструкторська і тех­нологічна документація, дослідні зразки, технологічне обладнання тощо.

Організаційні інновації - це нові методи організації і плану­вання, що використовуються у виробничо-господарській діяльності підприємства з метою зростання продуктивності праці, прибутку тощо.

Інформаційні інновації - це сукупність різноманітних форм впро­вадження інформаційних технологій, які дають змогу ефективно використовувати документообіг електронних форм документів, автоматизовані системи проектування, геоінформаційні системи та інфор­маційну базу даних.

Соціальні інновації-це інновації, що дозволяють поліпшувати умови праці, відпочинку і побуту працівників, підвищувати безпеку i привабливість праці.

Економічні інновації - це удосконалення елементів економічної системи підприємства.

Сьогодні в галузі немає єдиного нормативного документа, який регламентував би порядок впровадження обладнання в нове будів­ництво, реконструкцію та технічне переоснащення електричних мереж.

Нормативний документ «Порядок впровадження новітніх техно­логій і обладнання в нове будівництво, реконструкцію та технічне переоснащення електричних мереж. Настанова» (далі— Настанова) встановлює вимоги до формування інноваційної політики підприємствами електричних мереж, визначає основні організаційні принципи щодо вивчення передового досвіду у сфері розроблення новітніх технологій та обладнання, а також з виконання робіт з впровадження технічних інновацій на об’єктах електричних мереж.

НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ МІНЕНЕРГОЕІУГІЛЛЯ УКРАЇНИ

ПОРЯДОК ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ І ОБЛАДНАННЯ В НОВЕ БУДІВНИЦТВО,
РЕКОНСТРУКЦІЮ ТА ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

Настанова

Чинний від 2013-03-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ця Настанова визначає основні організаційні засади, а та­кож принципи і підходи до впровадження новітніх технологій і облад­нання під час нового будівництва, реконструкції та технічного пере­оснащення електричних мереж.

1.2 Настанова спрямована на забезпечення відповідності і ре­алізації у галузевих інвестиційних програмах пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, визначенню пріоритетних напрямів розвитку електричних мереж Об’єднаної енергетичної системи України (ОЕС), організації інформування та надання роз’яснень щодо здійснення державної політики у паливно-енергетичному комплексі в частині впровадження новітніх технологій, а також проведення конкурсних відборів інвестиційних проектів з розвитку електричних мереж.

1.3 Вимоги цієї Настанови є обов’язковими для виконання державними підприємствами, що належать до сфери управління Міненерговугілля України, та господарськими товариствами, щодо яких Міненерговугілля України здійснює управління корпоративними правами держави.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цій Настанові є посилання на такі нормативні документи: Закон України «Про електроенергетику»

Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні»

Закон України «Про здійснення державних закупівель»

Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» Закон України «Про інноваційну діяльність»

Закон України «Про особливості здійснення закупівель в окре­мих сферах господарської діяльності»

Закон України «Про стандартизацію»

Указ Президента України від 06.04.2011 № 382 «Про затвер­дження Положення про Міністерство енергетики та вугільної промис­ловості України»

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1094 «Про затвердження порядку формування, експертизи та обговорення пріоритетних напрямів інноваційної діяльності»

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.03,2012 №> 294 «Деякі питання визначення середньо строкових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2012-2016 роки»

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2012 № 397 «Деякі питання визначення середньо строкових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня на 2012-2016 роки»

Перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, затвёрджений наказом Державного комітету України з питань техніч­ного регулювання та споживчої політики від 01.02.2005 № 28

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 389 «Про затвердження Програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяль­ності в Україні»

Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України від 08.07.2010 № 795 «Про затвердження Прядку встанов­лення роздрібних тарифів на електричну енергію для суб’єктів гос­подарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти, зареєст­ровані в установленому законом порядку, що передбачають впрова­дження та виробництво обладнання, а також матеріалів, сировини і комплектуючих для виробництва обладнання, яке виробляє енер­гію з використанням альтернативних джерел енергії»

Правила взаємовідносин між Державним підприємством «Національна енергетична компанія «Укренерго» та суб'єктами (об’єктами) електроенергетики в умовах паралельної ро­боти в складі Об’єднаної енергетичної системи України, затверджені наказом Мінпаливенерго України від 02.06.2003 № 303, зареєстро­вані в Міністерстві юстиції України 23.07.2008 за №673/15364

Положення про науково-технічну раду Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, затверджене наказом Мінпалив­енерго України від 25.05.2011 № 150

ДБН А.2.2-3-2012 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДСТУ 1.1:2001 Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять ДСТУ 1.3:2004 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення, погодження, прийняття та позначення технічних умов

ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів (ISO/IEC Directives, part 2, 2001, NEQ)

ДСТУ 3021—95 Випробування і контроль якості продукції. Тер­міни та визначення

ДСТУ 3215—95 Метрологія. Державна система забезпечення єдності вимірювань. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення

ДСТУ 3400:2006 Метрологія. Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення і розгляду результатів

ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок про­ведення сертифікації продукції

ДСТУ 3417-96 Система сертифікації УкрСЕПРО Процедура визнання результатів сертифікації продукції, шо імпортується

ДСТУ 3419-96 Система сертифікації УкрСЕЕПРО. Сертифікація систем якості. Порядок проведення

ДСТУ 3429-96 Електрична частина електростанції та електрич­ної мережі. Терміни та визначення

ДСТУ 3440-96 Системи енергетичні. Терміни та визначення

ДСТУ 3957-2000 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок об­стеження виробництва під час проведення сертифікації продукції ДСТУ ГОСТ 15.001:2009 Система разработки и постановки про­дукции на производство. Продукция производственно-технического назначения (Система розроблення та поставлення продукції на ви­робництво. Продукція виробничо-технічного призначення)

ДСТУ ГОСТ 15.005:2009 Система разработки и постановки про­дукции на производство. Создание изделий единичного и мелко­серийного производства, собираемых на месте эксплуатации (Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Створення виробів одиничного та дрібносерійного виробництва, які збирають на місці експлуатації)

ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи

ГОСТ 2.106-96 Единая система конструкторской документации. Текстовые документы (Єдина система конструкторської докумен­тації. Текстові документи)

ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Ос­новные положения (Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Випробування та приймання продукції, що випус­кається. Основні положення)

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продук­ции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения (Система державних випробувань продукції. Випробу­вання та контроль якості продукції. Основні терміни та визначення) ГКД 340.000.001-95 Визначення економічної ефективності капі­тальних вкладень в енергетику. Методика. Загальні методичні поло­ження

ГКД 340.000.002-97 Визначення економічної ефективності капі­тальних вкладень в енергетику. Методика. Енергосистеми і електричні мережі.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com