ДСТУ 7175:2010 Металлы и сплавы. Методы металлографического контроля. Термины и определения понятий

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19064 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 7175:2010 Металлы и сплавы. Методы металлографического контроля. Термины и определения понятий
Дата начала действия01.01.2012
Дата принятия09.12.2010
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 09.12.2010 № 555 Об утверждении национальных стандартов Украины, изменений к национальным стандартам Украины, национальных изменений к межгосударственным стандартам и отмене действия национального стандарта Украины
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа7175:2010
РазработчикНаучно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности (НИТИ)
Принявший органНаучно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности (НИТИ)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТАЛИ ТА СПЛАВИ
Методи металографічного контролювання Терміни та визначення понять

ДСТУ 7175:2010

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2011

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім. Я. Ю. Осади» (ДП «НДТІ»), Технічний комітет «Стандартизація методів контролю механічних, металографічних та корозійних властивостей металопродукції» (ТК 81)

РОЗРОБНИКИ: Т. Буряк, канд. техн. наук (науковий керівник); В. Вахрушева, д-р техн. наук; Є. Кузьмічов; О. Малиш; А. Тараненко; Н. Ярошенко

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 9 грудня 2010 р. № 555

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Загальні пояснення

4 Загальні терміни

5 Види та методи металографічних випробовувань

Додаток А Пояснення до деяких термінів

Додаток Б Абетковий покажчик українських термінів

Додаток В Абетковий покажчик німецьких термінів

Додаток Г Абетковий покажчик англійських термінів

Додаток Д Абетковий покажчик російських термінів

Додаток Е Терміни та визначення понять російською мовою

Додаток Ж Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТАЛИ І СПЛАВИ
Методи металографічного контролювання Терміни та визначення понять

МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ
Методы металлографического контроля Термины и определения понятий

METALLS AND ALLOYS
Methods of metallographic control Terms and definitions of concepts

Чинний від 2012-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять у галузі металографії, стан­дартних та інших видах та методах металографічного контролювання, а також основних харак­теристик структури металу, використовуваних у науці, техніці, виробництві різних видів металопродукції і напівфабрикатів зі сталей та сплавів усіх класів та марок.

Терміни, установлені стандартом, рекомендовано для застосування в усіх видах докумен­тації та літератури, що входять до сфери робіт або використовують результати робіт зі стандар­тизації та контролювання металопродукції, та тісно пов’язаній з ними процедурі встановлюван­ня відповідності продукції, процесів і послуг певним вимогам, яка полягає у випробовуванні, оцінюванні відповідності, інспектуванні та нагляді за відповідністю, у декларуванні, сертифікації, реєстрації, затвердженні та акредитації, або використовують результати цих робіт, а також у нор­мативних документах, навчально-методичній і довідковій літературі та в інших текстах.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 1.0:2003 Національна стандартизація. Основні положення.

ДСТУ 1.5:2003 Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту норматив­них документів.

ДСТУ 3966-2009 Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стандартів на тер­міни та визначення понять.

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЯСНЕННЯ

3.1 Для кожного поняття установлено один застандартизований термін. Застосування термінів-синонімів застандартизованого терміна не допустиме.

3.2 Терміни, встановлені цим стандартом та вжиті у визначеннях, виділено підкресленням.

3.3 Терміни та визначення понять (терміностатті) оформлено відповідно до ДСТУ 3966. Видання офіційне

3.4 У стандарті наведено абеткові покажчики термінів українською мовою (иа), а також, як довідкові, німецькі (de), англійські (еп) та російські (ru) відповідники застандартизованих україн­ських термінів та їхні абеткові покажчики (додатки Б, В, Г, Д). Пояснення термінів російською мовою наведено у довідковому додатку Е.

3.5 Стандарт містить примітки та довідковий додаток А з поясненням до деяких термінів і стандартних методів металографічних випробовувань та додаток Ж — «Бібліографія».

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ДСТУ 2680-94 Труби безшовні катані із сталей і сплавів. Терміни та визначення дефектів поверхні

2 ДСТУ 3295-95 Труби сталеві. Металографічний метод визначення забрудненості металу неметалевими включеннями

3 ДСТУ 3715-98 Метали. Види поверхонь руйнування (зломів). Терміни та визначення

4 ДСТУ 3953-2000 (ГОСТ 5950-2000) Прутки, штаби та мотки з інструментальної легованої сталі. Загальні технічні умови

5 ДСТУ ISO 4885:2002 Продукція чорної металургії. Термічне оброблення. Словник термінів

6 ДСТУ 3833-98 (ГОСТ 1435-99) Прутки, штаби й мотки з інструментальної нелегованої сталі. Загальні технічні умови

7 ГОСТ 800-78 Трубы подшипниковые. Технические условия (Труби вальничні. Технічні умови)

8 ГОСТ 1778-70 (IS04967-79) Сталь. Металлографические методы определения неметал­лических включений (Сталь. Металографічні методи визначання неметалічних включень)

9 ГОСТ 3443-87 Отливки из чугуна с различной формой графита. Методы определения структуры (Виливки із чавуну з різною формою графіту. Методи визначання структури)

10 ГОСТ 5639-82 Сталь и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна (Сталь і сплави. Методи виявляння й визначання величини зерна)

11 ГОСТ 5640-68 Сталь. Металлографический метод оценки микроструктуры листов и лен­ты. См. Шкалы микроструктуры. (Сталь. Металографічний метод оцінювання мікроструктури ли­ста і стрічки. Див. Шкали мікроструктури)

12 ГОСТ 8233-56 Сталь. Эталоны микроструктуры (Сталь. Еталони мікроструктури)

13 ГОСТ 10243-75 Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры (Сталь. Методи випробовувань і оцінювання макроструктури)

14 ГОСТ 11878-66 Сталь аустенитная. Методы определения содержания ферритной фазы в прутках (Сталь аустенітна. Методи визначання змісту феритної фази в прутках)

15 ГОСТ 19265-73 Прутки и полосы из быстрорежущей стали. Технические условия. См. Шкалы микроструктуры (Прутки й смуги зі швидкорізальної сталі. Технічні умови. Див. Шка­ли мікроструктури)

16 ГОСТ 21073.0-75 Металлы цветные. Определение величины зерна (Метали кольорові. Визначання величини зерна)

17 ГОСТ 22838-77 Сплавы жаропрочные. Методы контроля и оценки макроструктуры (Сплави жароміцні. Методи контролювання й оцінювання макроструктури. Загальні вимоги)

18 ГОСТ 26492-82 Прутки катаные из титана и титановых сплавов. Технические условия: (Прутки катані з титану і титанових сплавів. Технічні умови. Див. додаток 2, 3, 4)

19 ISO 643 Steels-Micrographic determination of the ferretic or austenitic grain size (Сталь різних марок. Металографічне визначення феритного чи аустенітного розміру зерна)

20 ISO 4967 Steel — Determination of content of nonmetallic inclusions — Micrographic method using standard diagrams (Сталь. Визначання вмісту неметалевих включень. Мікрографічний ме­тод з використанням стандартних діаграм)

21 ASTM Е112 Standard Test Methods for Determining Average Grain Size (Стандартний ме­тод визначання середнього розміру зерна)

22 ASTM Е562 Standard method of the study for determination of the three-dementional share by way systematic manual count point (the nodes of the lattice) (Стандартний метод дослідження щодо визначання об’ємної частки систематичним ручним обліковуванням крапок (вузлів решітки)

23 DIN 50602 Microscopic tests of high-quality steel on nemetallic of the cut-in with master scale (Микроскопічні випробовування високоякісних сталей на неметалеві включення з еталоними шкалами)

24 Російсько-українсько-англо-німецький металургійний словник / за редакцією канд. техн. наук В. И. Ножина. — Дніпропетровськ: Пороги. — 2000. — С. 452

25 Металознавство й термічна обробка сталі: довід, вид. — 3-є вид. у 3-х т. Т. 1. Методи випробувань дослідження / за редакцією Бернштейна М. Л., Рахштадта А. Г. — М.: Металургія, 1983. — 352 с.

26 Тлумачний металургійний словник. Основні терміни. Г. А. Лопухів, В. А. Цирульников, В. И. Кумианин і ін. за редакцією Кумарина В. И. — М.: Російський мова, 1989. — 446 с.

27 Прилади й методи фізичного металознавства. Вип. 1 / за редакцією Вейнберга. Переклад з англійської. — М.: Мир, 1973. — 427 с.

28 Прилади й методи фізичного металознавства. Вип. 2 / за редакцією Вейнберга. Переклад з англійської. — М.: Мир, 1973. — 427 с.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com