ДСТУ 4110-2002 Энергосбережение. Методика анализа и расчета удельных затрат энергоресурсов (ANSI/IEEE 739:95, NEQ)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18977 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 4110-2002 Энергосбережение. Методика анализа и расчета удельных затрат энергоресурсов (ANSI/IEEE 739:95, NEQ)
Дата начала действия01.07.2003
Дата принятия01.07.2002
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 01.07.2002 № 387
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа4110-2002
РазработчикЭлектромеханика
Принявший органЭлектромеханика


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕНЕРГООЩАДНІСТЬ
Методика аналізу та розрахування питомих витрат енергоресурсів

(ANSI/IEEE 739:95, NEQ)
ДСТУ 4110-2002

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2003

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО підприємством «Електромеханіка» (м. Київ)

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 1 липня 2002 р. № 387 з 2003-07-01

3 Цей стандарт відповідає ANSI/IEEE 739-95 ІЕЕ Recommended Practice for Energy Conservation and Cost-Effective Planning in Industrial Facilities (Рекомендована практика енергоощадження та економічно обґрунтованого планування в промислових установках) в частині основних вимог до складання енергобалансу; необхідності аналізу споживання енергоресурсів залежно від обсягів виробництва, доцільності складання типових форм для впорядкування первинної інформації щодо енергоспоживання

Ступінь відповідності — нееквівалентний (NEQ)

Переклад з англійської (еn)

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 РОЗРОБНИКИ: В. Дерзський, д-р техн. наук; С. Дубовський, канд. техн. наук; Ю. Ковриго, канд. техн. наук; С. Кукарцева; В. Мамалига, канд. техн. наук (керівник розробки); В. Сало, канд. техн. наук; Г. Семчук, канд. техн. наук; В. Сліпченко, д-р техн. наук; Валерій Соріш; Володимир Соріш; І. Стоянова, канд. техн. наук; О. Стремоухова; Д. Федосенко; К. Халявко, канд. техн. наук; М. Халявко, канд. техн. наук; А. Шульга; О. Ямко

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Визначення понять

4 Розрахунок питомих витрат енергоресурсів

5 Алгоритм аналізу ефективності використання енергоресурсів залежно від обсягів виробництва

6 Нормування витрат паливно-енергетичних ресурсів

7 Рекомендації щодо встановлення та перевірки нормативів питомого енергоспоживання

8 Рекомендації щодо встановлення та перевірки енергетичного складника тарифів на паливно-енергетичні ресурси

Додаток А Рекомендації щодо розрахування питомих витрат енергоресурсів залежно від обсягів виробництва

Додаток Б Рекомендована форма подання первинної інформації для експертизи з енергоощадження, інспектування та енергетичного обстеження споживачів енергоресурсів

Додаток В Чинники зменшення витрат енергоресурсів через запровадження систем автоматизованого керування споживанням ПЕР

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕНЕРГООЩАДНІСТЬ
Методика аналізу та розрахування питомих витрат енергоресурсів

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Методика анализа и расчета удельных затрат энергоресурсов

ENERGY SAVING
Analysis and calculation technique of specific energy consumption

Чинний від 2003-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на порядок ведення аналізу та розрахунку питомих витрат енергоресурсів робочих машин і механізмів, технологічних процесів й виробництв підприємств усіх форм власності та відомчого підпорядкування, а також державних (зокрема — бюджетних) установ та організацій.

Стандарт установлює:

— вимоги щодо порядку ведення аналізу та розрахунку питомих витрат паливно-енергетич- них ресурсів (далі — ПЕР) під час ведення енергетичних обстежень (енергетичних аудитів), проведення державної експертизи з енергоощадження (далі - експертиза з енергоощадження) та інспектування споживачів енергоресурсів;

— методологію оцінювання ефективності використання енергоресурсів залежно від обсягів виробництва;

— алгоритм оцінювання ефективності використання енергоресурсів (рекомендації для енерго- аудиторів та працівників державної інспекції з енергозбереження);

— рекомендації щодо встановлення та перевірки нормативів питомого енергоспоживання;

— рекомендації щодо порядку обчислення питомих витрат енергоресурсів залежно від обсягів виробництва.

Цей стандарт мають використовувати організації, юридичні та фізичні особи, що провадять аналіз питомого споживання енергоресурсів, для виконання енергетичного аудиту (далі — ЕА), та/чи для складання бізнес-планів, упровадження енергоощадних заходів тощо, згідно з ДСТУ 4065.

Цей стандарт рекомендовано використовувати спеціалізованим організаціям, атестованим Державним комітетом України з енергозбереження (далі — Держкоменергозбереження) на право проведення енергетичного обстеження (далі — ЕО), під час виконання ними ЕА підприємств усіх форм власності та відомчого підпорядкування, а також державних (зокрема — бюджетних) установ та організацій.

Цей стандарт є рекомендованим для всіх інших фірм, установ та організацій для виконання ними ЕО підприємств усіх форм власності та відомчого підпорядкування (далі — підприємств).

Вимоги цього стандарту рекомендовано для співробітників Державної інспекції з енергозбереження під час проведення ними державної експертизи з енергоощадження, для працівників державних підприємств, організацій, установ та їхніх підрозділів, що діють в Україні, а також інших юридичних і фізичних осіб, що адміністративно, організаційно й технічно підпорядковані міністерствам, відомствам, державним адміністраціям, іншим органам державного управління.

Вимоги цього стандарту рекомендовано співробітникам спеціалізованих організацій і Державної інспекції з енергозбереження, працівникам державних підприємств, організацій, установ та їх підрозділів, що діють в Україні, а також іншим юридичним і фізичним особам для оцінювання ними ефективності основних галузей економіки.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2804-94 Енергобаланс промислового підприємства. Загальні положення. Терміни та визначення

ДСТУ 3886-99 Енергозбереження. Системи електроприводу. Метод аналізу та вибору

ДСТУ 4005-2001 Енергозбереження. Енергетичний аудит. Загальні технічні вимоги

3 ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Основні терміни та визначення понять, використані в цьому стандарті:

3.1 енергетичний аудит; енергоаудит; ЕА; енергетичне обстеження; ЕО

Вид діяльності, спрямований на зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів (далі — ПЕР) суб’єктами господарювання, який полягає в проведенні енерготехнологічної і техніко-еконо- мічної експертизи, веденні обліку ПЕР, а також у розробленні та обґрунтуванні енергоощадних заходів (ДСТУ 3886)

3.2 енерготехнічна і техніко-економічна експертиза

Вид діяльності, який полягає в перевірці та аналізі науково-технічної та проектної документації, а також звітів суб’єктів господарювання (зокрема бухгалтерських) щодо споживання всіх видів ПЕР та їх відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам (ДСТУ 3886)

3.3 паливно-енергетичні ресурси; ПЕР

Сукупність усіх природних і перетворених видів палива та енергії, які використовують у національному господарстві (Закон України «Про енергозбереження»)

3.4 норматив витрат палива та енергії

Регламентоване значення витрат палива та енергії для даного виробництва, продукції, роботи, послуги (Закон України «Про енергозбереження»)

3.5 споживачі енергоресурсів

Усі юридичні та фізичні особи, функціонування яких пов’язано з видобуванням, виробленням і споживанням ПЕР, а також із перетворенням одного виду палива та енергії в інший

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com