СОУ 60.3-20077720-037:2009 Магистральные трубопроводы. Сварные соединения труб. Техническое диагностирование

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18954 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаСОУ 60.3-20077720-037:2009 Магистральные трубопроводы. Сварные соединения труб. Техническое диагностирование
Дата начала действия29.12.2009
Дата принятия29.12.2009
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 29.12.2009 № 497
Вид документаСОУ (Стандарт Организации Украины)
Шифр документа60.3-20077720-037:2009
РазработчикНаучно-исследовательский институт нефтегазовой промышленности (ДП «Науканефтегаз»)
Принявший органНаучно-исследовательский институт нефтегазовой промышленности (ДП «Науканефтегаз»)


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Магістральні трубопроводи
Зварні з’єднання труб
ТЕХНІЧНЕ ДІАГНОСТУВАННЯ

СОУ 60.3-20077720-037:2009

Київ
НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»
2009

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Дочірнє підприємство «Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості» НАК «Нафтогаз України» (ДП “Науканафтогаз“ НАК «Нафтогаз України»);

РОЗРОБНИКИ: В. Буренков; Ю. Волков; М. Трусова; А. Дроздов

2 ВНЕСЕНО: НАК «Нафтогаз України»

3 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ НАК «Нафтогаз України» від 29.12.2009 року № 497

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

4.1 Завдання технічного діагностування

4.2 Підготовка до технічного діагностування

4.3 Вимоги до точності методів контролю

4.4 Кадрове забезпечення робіт з технічного діагностування

5 Засоби контролю зварних з’єднань труб

6 Діагностування зварних з’єднань труб магістральних трубопроводів перед введенням в експлуатацію, після реконструкції або капітального ремонту

6.1 Загальні вимоги

6.2 Візуально-вимірювальний контроль зварних з’єднань труб

6.3 Радіографічний контроль зварних з’єднань труб

6.4 Ультразвуковий контроль зварних з’єднань труб

7 Діагностування зварних з’єднань труб магістральних трубопроводів під час експлуатації

7.1 Загальні вимоги

7.2 Візуально-вимірювальний контроль зварних з’єднань труб

7.3 Ультразвуковий контроль зварних з’єднань труб

7.4 Радіографічний контроль зварних з’єднань труб

7.5 Вимірювання твердості металу зварних з’єднань труб

7.6 Визначання напружено-деформованого стану металу в зоні зварних з’єднань труб

7.7 Акустико-емісійний контроль зварних з’єднань труб

7.8 Діагностування зварних з'єднань труб з використанням снаряду-дефектоскопу

7.9 Капілярний контроль зварних з’єднань труб

8 Прогнозування технічного стану металу зварних з’єднань магістральних трубопроводів

9 Обробляння результатів технічного діагностування зварних з’єднань труб і підготовка висновків

10 Складання технологічних карт технічного діагностування зварних з’єднань труб

11 Вимоги безпеки

Додаток А Співвідношення діаметрів патрубків у трійниках та трійникових з’єднаннях

Додаток Б Класифікація, зображення та допустимі розміри дефектів у зварних з’єднаннях труб магістральних трубопроводів

Додаток В Типова технологічна карта технічного діагностування зварних з’єднань труб магістральних трубопроводів

Додаток Г Типові форми протоколів контролю та висновку про результати технічного діагностування зварних з’єднань труб магістральних трубопроводів перед введенням у експлуатацію, після реконструкції або капітального ремонту із заміною труби

Додаток Д Типова форма технічного висновку про результати технічного діагностування зварних з’єднань труб магістральних трубопроводів під час експлуатації

Додаток Е Бібліографія

СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ

Магістральні трубопроводи
Зварні з’єднання труб
ТЕХНІЧНЕ ДІАГНОСТУВАННЯ

Магистральные трубопроводы
Сварные соединения труб
ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ

Чинний від 2009-12-29

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює основні вимоги до технічного діагностування зварних швів та біляшовних зон найбільшого термічного впливу розміром до 20 мм (далі - біляшовної зони) стикових та кутових зварних з’єднань труб, труб з деталями та труб з арматурою, виконаних ручним, напівавтоматичним й автоматичним електродуговим зварюванням під флюсом, зварюванням обертовою дугою та стиковим контактним зварюванням плавленням.

Цей стандарт застосовують до зварних з’єднань труб магістральних трубопроводів та відгалужень від них, спроектованих та споруджених згідно з вимогами державних будівельних норм, чинних в Україні.

Цей стандарт поширюється на дочірні підприємства та товариства, що знаходяться у корпоративному управлінні НАК «Нафтогаз України».

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2389-94 Технічне діагностування та контроль технічного стану. Терміни та визначення

ДСТУ 3215-95 Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ 4227-2003 Настанови щодо проведення акустико-емісійного діагностування об’єктів підвищеної небезпеки

ДСТУ-Н Б В.2.3-21:2008 Настанова. Визначення залишкової міцності магістральних газопроводів з дефектами

ДСТУ ІSО 17637:2003 Неруйнівний контроль зварних швів. Візуальний контроль з’єднань, виконаних зварюванням плавленням

ДСТУ ЕN 473-2001 Неруйнівний контроль. Кваліфікація і сертифікація персоналу в галузі неруйнівного контролю. Основні вимоги

НПАОП 0.00-7.02-93 Проведення робіт щодо оцінювання залишкової працездатності технологічного устаткування нафтопереробних, нафтохімічних та хімічних виробництв

НПАОП 60.3-1.03-04 Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів

НПАОП 60.3-1.35-03 Правила безпеки під час будівництва та реконструкції магістральних трубопроводів

ГОСТ 25.506-85 Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний металлов. Определение характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении (Розрахунки і випробування на міцність. Методи механічних випробувань металів. Визначення характеристик тріщиностійкості (в’язкості руйнування) при статичному навантаженні)

ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики (Шорсткість поверхні. Параметри та характеристики)

ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод (Контроль неруйнівний. З’єднання зварні. Радіографічний метод)

ГОСТ 6996-66 Сварные соединения. Методы определения механических свойств (Зварні з’єднання. Методи визначення механічних властивостей)

ГОСТ 9012-59 (ИСО 410:82, ИСО 6506-81) Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю) (Метали. Метод вимірювання твердості за Брінелем)

ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы ультразвуковые (Контроль неруйнівний. З’єднання зварні. Методи ультразвукові)

ГОСТ 15843 -79 Принадлежности для промышленной радиографии. Основные размеры (Приладдя для промислової радіографії. Основні розміри)

ГОСТ 17410-78 Контроль неразрушающий. Трубы металлические бесшовные цилиндрические. Методы ультразвуковой дефектоскопии (Контроль неруйнівний. Труби металічні безшовні циліндричні. Методи ультразвукової дефектоскопії)

ГОСТ 18442-80 Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования (Контроль неруйнівний. Капілярні методи. Загальні вимоги)

ГОСТ 19300-86 Средства измерения шероховатости поверхности профильным методом. Профилографы-профиоломеры контактные. Типы и основные параметры (Засоби вимірювання шорсткості поверхні профільним методом. Профілографи-профіломіри контактні. Типи та основні параметри)

ГОСТ 20426-82 Контроль неразрушающий. Методы дефектоскопии радиационные. Область применения (Контроль неруйнівний. Методи дефектоскопії радіаційні. Галузь застосування)

ГОСТ 21105-87 Контроль неразрушающий. Магнитопорошковий метод (Контроль неруйнівний. Магнітопорошковий метод)

ГОСТ 21616-91 Тензорезисторы. Общие технические условия (Тензорезистори. Загальні технічні умови)

ГОСТ 22727-88 Прокат листовой. Методы ультразвукового контроля (Прокат листовий. Методи ультразвукового контролю)

ГОСТ 22761-77 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю переносными твердомерами статического действия (Метали та сплави. Вимірювання твердості за Брінелем переносними твердомірами статичної дії)

ГОСТ 23273-78 Металлы и сплавы. Измерение твердости методом упругого отскока бойка (по Шору) (Метали та сплави. Вимірювання твердості методом пружного відскоку бойка (за Шором))

ГОСТ 23677-79 Твердомеры для металлов. Общие технические требования. (Твердоміри. Загальні технічні вимоги)

ОСПУ-2005 Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затв. наказом МОЗ України від 02.02.2005 № 54, зареєстр. в Мінюсті України від 20.05.2005 за № 552/10832

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, але не встановлені іншими стандартами та визначення позначених ними понять:

3.1 біляшовна зона

Прилегла до зварного шва зона металу, у якій відбулися зміни від термічного впливу

3.2 валик посилення зварного шва

Частина зварного шва, сформована на заключній стадії зварювання

3.3 зварне з’єднання труб

З’єднання металевих труб, утворене зварюванням металів плавленням

3.4 зварний шов

Зона зварного з’єднання, у якій відбулося розплавлення металу

3.5 корінь зварного шва

Частина зварного шва, сформована на початковій стадії зварювання

3.6 технічне діагностування

Визначення технічного стану об’єкта з означеною (заданою) точністю(ДСТУ 2389)

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ВСН 012-88/Миннефтегазстрой СССР Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приёмка работ. Части I и II (Будівництво магістральних та промислових газопроводів. Контроль якості та приймання робіт. Частини І та II)

2 СНиП ІІІ-42-80 Магистральные трубопроводы. Правила производства и прийомки работ (Магістральні трубопроводи. Правила виробництва і прийняття робіт)

3 ГСТУ 3-037-2003 Посудини та апарати, що працюють під тиском. Методика ультразвукового контролю зварних з’єднань

4 ВСН 1-84/Мінгазпром СССР Тройники и тройниковые соединения сварные на Ру 5,5 и 7,5 МПа (55 и 75 кгс/см2) (Трійники та трійникові з’єднання зварні на Ру 5,5 і 7,5 МПа (55 и 75 кгс/см2))

5 ВСН 006-88/Миннефтегазстрой СССР Строительство магистральных и промысловых газопроводов. Сварка (Будівництво магістральних та промислових газопроводів. Зварювання)

6 Инструкция по освидетельствованию, отбраковке и ремонту труб в процессе эксплуатации и капитального ремонта линейной части магистральных газопроводов (Інструкція з опосвідчення, відбракування та ремонту труб у процесі експлуатації і капітального ремонту лінійної частини магістральних газопроводів), ВНИИГАЗ, 1991

7 СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы (Магістральні трубопроводи)

8 Ремонт магистральных и промысловых газопроводов. Справочное пособие /Груднистый В.Н., Зорин Е.Е., Огурцов С.А. и др., .Киев: Интерграфик, 1996. - 192 с. (Ремонт магістральних та промислових газопроводів. Довідковий посібник)

9 СТП 320.30019801.052-2002 Магістральні газопроводи. Пропускання внутрішньотрубних засобів на дільниці газопроводу, затверджено наказом ДК «Укртрансгаз» від 28.02.2002 № 63

10 СТП 320.30019801.066-2002 Магістральні газопроводи. Внутрішньотрубне обстеження лінійної частини, затверджено наказом ДК «Укртрансгаз» від 28.12.2002 № 367

11 НРБУ-97 Норми радіаційної безпеки України

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com