ДСТУ Б CEN/TR 14788:2015 Вентиляция зданий. Проектирование и определения характеристик систем вентиляции жилых домов (CEN/TR 14788:2006, IDT). Проект, окончательная редакция

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19128 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ Б CEN/TR 14788:2015 Вентиляция зданий. Проектирование и определения характеристик систем вентиляции жилых домов (CEN/TR 14788:2006, IDT). Проект, окончательная редакция
Дата начала действия01.10.2016
Дата принятия30.12.2015
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский/Английский
Утверждающий документПриказ от 30.12.2015 № 358 О принятии национальных стандартов Украины ДСТУ Б CEN/TR 14788:2015; ДСТУ Б EN 15241:2015; ДСТУ Б EN 15242:2015; ДСТУ Б EN 15243:2015
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа14788:2015
РазработчикГосударственный институт "УкрНИИводоканалпроект"
Принявший органГосударственный институт "УкрНИИводоканалпроект"


В данном документе нет ссылок на другие нормативные документы.

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВЕНТИЛЯЦІЯ БУДІВЕЛЬ

ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ

(CEN/TR 14788:2006, IDT)

ДСТУ Б CEN/TR 14788:201Х

(Проект, остаточна редакція)

Київ

МІНРЕГІОН

201Х

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Український державний науково-дослідний і проектно-вишукувальний інститут «УкрНДІводоканалпроект», ТК 306 «Інженерні мережі та споруди»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Голтвянський; О. Оглобля, докт. техн. наук; О. Сізов, канд. техн. наук (науковий керівник)

За участі: Н. Стеблій; А. Яригін, канд. біол. наук (Державна установа «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марззєєва АМН України»)

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону від__________ №_____ з ______________

3 Національний стандарт відповідає CEN/TR 14788:2006 «Ventilation for buildings - Design and dimensioning of residential ventilation systems» (Вентиляція будівель. Проектування та визначення характеристик систем вентиляції житлових будинків) Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

Цей стандарт видано з дозволу CEN

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

Зміст

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Умовні познаки та одиниці виміру

5 Необхідність вентиляції у житлових приміщеннях

6 Вихідні дані для проектування систем вентиляції житлових будинків

7 Вимоги до виконання систем вентиляції

8 Правила проектування систем вентиляції житлових будинків

9 Проектна та експлуатаційна документація

Додаток А (довідковий) Інтенсивність виділення забруднюючих речовин у житлових приміщеннях

Додаток B (довідковий) Взаємозв’язок між вологістю і температурою та використання психрометричної діаграми

Додаток C (довідковий) Метод розрахунку процесу поглинання водяної пари

Додаток D (довідковий) Взаємозв’язок між характеристиками будинку і системи вентиляції

Додаток E (довідковий) Методи розрахунку вимог до вентиляції

Додаток F (довідковий) (довідковий) Приклади результатів розрахунку витрат повітря для різних вхідних даних

Додаток G (довідковий) Шум

Додаток H (довідковий) Номограма для розрахунку витрати повітря, що необхідна для запобігання конденсації вологи на внутрішніх поверхнях стін, при різних коефіцієнтах теплопередачі стін і параметрах оточуючого повітря

Бібліографія

Додаток НА Перелік регіональних стандартів, посилання на які є в CEN/TR 14788:2006, та відповідних національних стандартів України (за їх наявності)

Contents

 

1 Scope

2 References

3 Terms and definitions

4 Symbols and units

5 Need for ventilation in dwellings (residences)

6 Design assumptions for residential ventilation

7 Performance requirements for ventilation systems

8 Design rules for residential ventilation systems

9 Specification and documentation

Annex A (informative) Residential pollutant production rates

Annex B (informative) The relationship between humidity and temperature and use of the psychrometric chart

Annex C (informative) Method of calculating water vapour absorption effect

Annex D (informative) Residential ventilation systems and their interaction with the dwelling

Annex E (informative) Calculation methods for ventilation requirements

Annex F (informative) Examples of assumptions and resulting calculated values for ventilation air flow rates

Annex G (informative) Noise Annex H (informative) Nomograph for calculating air flow rate to reduce the risk of surface condensation occurring on the inner wall surface for various wall U-values and ambient air conditions

Bibliography

 

 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад CEN/TR 14788:2006 «Ventilation for buildings - Design and dimensioning of residential ventilation systems» (Вентиляція будівель - Проектування та визначення характеристик систем вентиляції житлових будинків).

CEN/TR 14788:2006 підготовлено Технічним комітетом CEN/TC 156 «Ventilation for buildings» (Вентиляція будівель), секретаріатом якого керує BSI (Британський інститут стандартів).

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ Б CEN/TR 14788:201Х Вентиляція будівель. Проектування та визначення характеристик систем вентиляції житлових будинків (CEN/TR 14788:2006, IDT), викладена українською мовою.

Згідно з ДБН А.1.1-1-93 «Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення» цей стандарт відноситься до комплексу В.2.5 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт, - ТК 306 «Інженерні мережі та споруди».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова «цей технічний звіт» замінено на «цей стандарт»;

- структурні елементи цього стандарту: «Обкладинка», «Передмова», «Національний вступ» та «Бібліографічні дані» оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

-  з передмови до CEN/TR 14788:2006 у цей «Національний вступ» взяте те, що безпосередньо стосується цього стандарту.

Перелік регіональних стандартів, посилання на які є в CEN/TR 14788:2006, та відповідних національних стандартів України (за їх наявності), наведений у національному додатку НА.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Вентиляція будівель.

Проектування та визначення характеристик систем вентиляції житлових будинків

Вентиляция зданий.

Проектирование и определение характеристик систем вентиляции жилых зданий

Ventilation for buildings Design and dimensioning of residential ventilation systems

Чинний від

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті надано рекомен­дації з проектування та виконання систем вентиляції, які обслуговують одноквартирні та багатоквартирні будинкі, апартаменти готельного типу в холодний та теплий періоди року. Він призначений для архітекторів, проекту­вальників і будівельників, а також для відповідальних за дотримання вимог національних, регіональних та місцевих нормативних документів.

Розглянуто чотири базових типа вентиляції: вентиляція з природним спонуканням (природна вентиляція), припливна, витяжна та припливно- витяжна вентиляція з механічним спонукання (механічна вентиляція). Можливо використання комбінованої вентиляції (природної та механічної), а також застосування системи вентиляції як тільки для одного приміщення (місцева система вентиляції), так і для декількох приміщень (центральна система вентиляції). Положення стандарту можливо поширити на системи вентиляції з підігрівом та/або охолодженням повітря.

Стандарт не поширюється на вентиляцію гаражів, допоміжних примі­щень будинку, технічних поверхів, порожніх просторів між поверхами та стінами навколо житлових приміщень.

Можливе потрапляння в систему вентиляції радону та інших ґрунтових газів і розбавлення їх у вентиляційному повітрі, а також проектні рішення, що призначені для зменшення потрапляння цих газів у систему вентиляції, в цьому стандарті не розглядаються.

2 ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче стандарти, на які зроблені посилання, є невід’ємними для застосування цього стандарту. Для датованих посилань чинні тільки наведені видання. Для недатованих посилань чинним є останнє видання (включаючи будь-які зміни).
EN 779 Повітряні фільтри зважених часток для загальної вентиляції. Визначення характеристик фільтрації

EN 1507 Вентиляція будівель. Повітроводи прямокутного перерізу з листового металу. Вимоги до міцності та повітропроникності

ENV 12097 Вентиляція будівель. Повітроводи. Вимоги до складових частин повітроводів для спрощення обслуговування систем повітроводів

EN 12236 Вентиляція будівель. Кронштейни і кріплення повітроводів. Вимоги до міцності

EN 12237 Вентиляція будівель. Повітроводи. Міцність і повітро­проникність круглих повітроводів з листового металу

EN 12792:2003 Системи вентиляції та кондиціонування повітря. Терміни та визначення понять. Умовні познаки

EN 13141-1 Вентиляція будівель. Випробування робочих характеристик складових систем вентиляції житлових будинків. Частина 1. Зовнішні та внутрішні змонтовані пристрої для переміщення повітря

EN 13465 Вентиляція будівель. Методи розрахунку для визначення витрат повітря в житлових будинках

EN 14134 Вентиляція будівель. Випробування характеристик і перевірка установлення систем вентиляції житлових будинків

EN 13779 Вентиляція громадських будівель. Вимоги до виконання систем вентиляції та кондиціонування повітря

EN 20140-10 Акустика. Вимірювання звукоізоляції будівлі та її складових. Частина 10. Стендові вимірювання звукоізоляції від шуму в оточуючому просторі малих складових будівлі (ISO 140-10:1991)

EN ISO 140-3 Акустика. Вимірювання звукоізоляції будівлі та її складових. Частина 3. Стендові вимірювання звукоізоляції від шуму в оточуючому просторі складових будівлі (ISO 140-3:1995)

EN ISO 10211-1 Теплопровідні включення в будівельних конструкціях. Обчислення теплових потоків і поверхневих температур. Частина 1. Загальні методи (ISO 10211-1:1995)

ISO 9972 Теплоізоляція. Визначення повітропроникності будівель. Метод ДСТУ Б CEN/TR 14788:201Х вентиляції з надлишковим тиском

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті застосовані терміни та визначення, що надані в EN 12792:2003, поряд із нижчеприведеними термінами та визначеннями.

3.1 підсобне приміщення

Приміщення, призначене для певних гігієнічних та господарсько-побутових потреб мешканців, таких як приготування їжі, прання, купання, та характеризується відносно високим рівнем виділення забруднюючих речовин (виділення може бути тимчасовим), наприклад, кухня, ванна, пральня/допоміжне приміщення для забруднених речей, туалет

3.2 фонові забруднювачі

Г рупа забруднюючих речовин в приміщенні, яка здебільшого представ­лена водяною парою і вуглекислим газом від дихання, але також містить інші забруднювачі, що виділяються від матеріалів конструкції будинку, облад­нання, меблів та продуктів споживання. Інтенсивність виділення цих забрудню­вачів відносно невелика, але вони виді­ляються та розсіюються безперервно

3.3 спільний простір

Коридор, сходи або атріум, які призначені для доступу до квартири або квартир

БІБЛІОГРАФІЯ

[1] BS 5925:1991 Звід правил щодо  застосування принципів вентиляції та проектування природної вентиляції

TECHNICAL REPORT

This Technical Report was approved by CEN on 30 January 2006

ICS 91.140.30

English version

Ventilation for buildings - Design and dimensioning of residential ventilation systems

CEN/TR 14788

March 2006

 1 Scope

This Technical Report specifies recommendations for the performance and design of ventilation systems which serve single family, multi family and apartment type dwellings during both summer and winter. It is of particular interest to architects, designers, builders and those involved with implementing national, regional and local regulations and standards.

Four basic ventilation strategies are covered; natural ventilation, fan assisted supply air ventilation, fan assisted exhaust air ventilation and fan assisted balanced air ventilation. Combinations of these systems are not excluded and a ventilation system may serve only one dwelling (individual system) or more than one dwelling (central system). The ventilation aspects of combined systems (ventilation with heating and/or cooling) are covered.

The ventilation of garages, common spaces, roof voids, sub-floor voids, wall cavities and other spaces in the structure, under, over or around the living space are not covered.

Ventilation systems covered by this Technical Report may affect the entry and dilution of radon and other gases from the ground but these effects are not covered in this Technical Report. Ventilation systems designed to reduce the entry of radon and other gases from the ground are not covered by this Technical Report.

2 References

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

EN 779, Particulate air filters for general ventilation - Determination of the filtration performance

EN 1507, Ventilation for buildings — Sheet metal air ducts with rectangular section — Requirements for strength and leakage

ENV 12097, Ventilation for buildings — Ductwork — Requirements for ductwork components to facilitate maintenance of ductwork systems

EN 12236, Ventilation for buildings — Ductwork hangers and supports — Requirements for strength

EN 12237, Ventilation for buildings — Ductwork — Strength and leakage of circular sheet metal ducts

EN 12792:2003, Ventilation for buildings —Symbols, terminology and graphical symbols

EN 13141-1, Ventilation for buildings — Performance testing of components/products for residential ventilation — Part 1: Externally and internally mounted air transfer devices

EN 13465, Ventilation for buildings — Calculation methods for the determination of air flow rates in dwellings

EN 14134, Ventilation for buildings - Performance testing and installation checks of residential ventilation systems

EN 13779, Ventilation for non-residential buildings - Performance requirements for ventilation and room conditioning systems EN 20140-10, Acoustics - Measurement of sound insulation in building and building elements - Part 10: Laboratory

measurement of airborne sound insulation of small building elements (ISO 140­10:1991)

EN ISO 140-3, Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 3: Laboratory measurement of airborne sound insulation of building elements (ISO 140-3:1995)

EN ISO 10211-1, Thermal bridges in building construction - Heat flow and surface temperatures - Part 1: General calculation method (ISO 10211-1:1995)

ISO 9972, Thermal insulation - Determination of building airtightness - Fanization method

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the terms and definitions given in EN 12792:2003 and the following apply.

3.1 activity room

room used for activities such as cooking, washing and bathing which is characterised by relatively high pollutant emission (which may be intermittent), e.g. a kitchen, bathroom, laundry/utility room, WC

3.2 background pollutants

group of indoor pollutants mainly represented by water vapour and carbon dioxide from respiration, but also including a large number of other pollutants emitted by materials, furnishings and products used in the dwelling. Their source rates are relatively low but continuous and diffuse

3.3 common space

corridor, stairway or atrium used for access to a dwelling or dwellings

 Bibliography

[1] BS 5925:1991, Code of practice for ventilation principles and designing for natural ventilation

 

 

 

 

 

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com