ДСТУ Б EN 12354-1:2014 Будівельна акустика. Визначення акустичних характеристик будівель за характеристиками їх елементів. Частина 1. Ізоляція повітряного шуму між приміщеннями (EN 12354-1:2000, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19060 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ Б EN 12354-1:2014 Будівельна акустика. Визначення акустичних характеристик будівель за характеристиками їх елементів. Частина 1. Ізоляція повітряного шуму між приміщеннями (EN 12354-1:2000, IDT)
Дата початку дії01.01.2017
Дата прийняття23.12.2014
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська/Англійська
Затверджуючий документНаказ від 23.12.2014 № 370 Про прийняття національних стандартів, гармонізованих з європейськими нормативними документами
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа12354-1:2014
РозробникДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (НДІБК)
Орган, що прийнявДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (НДІБК)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельна акустика
ВИЗНАЧЕННЯ АКУСТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК БУДІВЕЛЬ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ЇХ ЕЛЕМЕНТІВ
Частина 1. Ізоляція повітряного шуму між приміщеннями

(EN 12354-1:2000, IDT)
ДСТУ Б EN 12354-1:2014

Київ
 ДП "УкрНДНЦ"
2016

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій", ТК 304 "Захист будівель і споруд", ПК 6 "Будівельна акустика та захист від шуму"

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: О. Киричок, канд. техн. наук; Ю. Немчинов, д-р техн. наук; М. Трохименко (науковий керівник); Г. Фаренюк, д-р техн. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону України від 23.12.2014 р. № 370, чинний з 2017-01-01

3 Національний стандарт відповідає EN 12354-1:2000 Building Acoustics - Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements - Part 1: Airborne sound insulation between rooms (Будівельна акустика - Визначення акустичних характеристик будівель за характеристиками їх елементів - Частина 1: Ізоляція повітряного шуму між приміщеннями) Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

Цей стандарт видано з дозволу CEN

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення

3.1 Величини, що характеризують властивості будинків 

3.1.1 Фактичний показник зниження шуму

3.1.2 Стандартизована різниця рівнів Dnj

3.1.3 Приведена різниця рівнів Dn

3.1.4 Взаємозв'язок між величинами 

3.2 Величини, що характеризують властивості елемента 

3.2.1 Показник зниження шуму R

3.2.2 Поліпшення показника зниження шуму AR

3.2.3 Приведена різниця рівнів елемента Dnе

3.2.4 Приведена різниця рівнів для непрямої повітряної передачі Dns

3.2.5 Побічна приведена різниця рівнів Dn,f

3.2.6 Індекс зниження вібрації Кц 

3.2.7 Інші дані про елемент

3.3 Інші терміни і величини

3.3.1 Пряма передача

3.3.2 Непряма передача

3.3.3 Непряма повітряна передача

3.3.4 Непряма структурна передача (побічна передача)

3.3.5 Середня за напрямками різниця рівнів віброшвидкості у з'єднанні Dv

3.3.6 Показник зниження побічного шуму

4 Розрахункові моделі

4.1 Загальні положення

4.2 Деталізована модель для структурної передачі 

4.2.1 Вихідні дані 

4.2.2 Перетворення вихідних даних у величини для натурних умов

4.2.3 Визначення прямої і побічної передачі в натурних умовах 

4.2.4 Інтерпретація для деяких типів елементів 

4.2.5 Обмеження

4.3 Деталізована модель для повітряної звукопередачі

4.3.1 Визначення прямої звукопередачі малими елементами на основі результатів вимірювання 

4.3.2 Визначення загальної непрямої звукопередачі на основі результатів вимірювання 

4.3.3 Визначення звукопередачі для окремих елементів системи на основі результатів вимірювання

4.4 Спрощена модель для структурної звукопередачі

4.4.1 Методика розрахунку

4.4.2 Вихідні дані

4.4.3 Обмеження

5 Точність

Додаток А (обов'язковий) Познаки

Додаток В (довідковий) Показник зниження шуму для монолітних елементів

В.1 Показник зниження шуму в смугах частот

В.2 Зважений показник зниження шуму

Додаток С (довідковий) Час структурної реверберації

Додаток D (довідковий) Поліпшення показника зниження шуму додатковим покриттям

D.1 Поліпшення показника зниження шуму покриттями

D.1.1 Пряма звукопередача AR

D.1.2 Побічна звукопередача

D.2 Поліпшення зваженого показника зниження шуму шарами 

Додаток E (довідковий) Індекс зниження вібрації у з'єднаннях

Е.1 Методи визначення

Е.2 Емпіричні дані

E.3 Граничні значення

Додаток F (довідковий) Визначення непрямої звукопередачі

F.1 Лабораторні вимірювання сумарної непрямої звукопередачі

F.1.1 Непряма повітряна звукопередача

F.1.2 Побічна звукопередача

F.2 Визначення непрямої повітряної передачі за відомою звукопередачею окремих елементів системи

F.2.1 Хол або коридор

F.2.2 Система вентиляції

Додаток G (довідковий) Натурне моделювання побічної звукопередачі за значеннями лабораторного зваженого показника зниження шуму (Випробування на стендах з побічною звукопередачею, характерною для натурних умов, DIN 52210)

Додаток Н (довідковий) Приклади розрахунку

Н.1 Умови

Н.2 Деталізована модель

Н.2.1 Результати

Н.2.2 Докладний опис розрахунку для розділювального елемента, підлоги і внутрішньої стіни

Н.2.3 Час структурної реверберації розділювальної перегородки в октавній смузі 500 Гц

Н.3 Спрощена модель

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перелік міжнародних та/або регіональних стандартів, посилання на які є в EN 12354-1:2000, та відповідних національних стандартів України за їх наявності

CONTENTS

Foreword

1 Scope

2 Normative references

3 Relevant quantities

3.1 Quantities to express building performance

3.1.1 Apparent sound reduction index 

3.1.2 Standardized level difference

3.1.3 Normalized level difference Dn 

3.1.4 Relation between quantities

3.2 Quantities to express element performance

3.2.1 Sound reduction index R

3.2.2 Sound reduction index improvement AR

3.2.3 Element normalized level difference Dne

3.2.4 Normalized level difference for indirect airborne transmission Dns ... 6

3.2.5 Flanking normalized level difference Dn

3.2.6 Vibration reduction index Кц

3.2.7 Other element data

3.3 Other terms and quantities

3.3.1 Direct transmission

3.3.2 Indirect transmission

3.3.3 Indirect airborne transmission 

3.3.4 Indirect structure-borne transmission (flanking transmission)

3.3.5 Direction-averaged junction velocity level difference Dv

3.3.6 Flanking sound reduction index

4 Calculation models

4.1 General principles

4.2 Detailed model for structure-borne transmission 

4.2.1 Input data

4.2.2 Transfer of input data to in-situ values

4.2.3 Determination of direct and flanking transmission in-situ 

4.2.4 Interpretation for several types of elements

4.2.5 Limitations

4.3 Detailed model for airborne transmission

4.3.1 Determination from measured direct transmission for small elements

4.3.2 Determination from measured total indirect transmission

4.3.3 Determination from measured transmission for the separate elements of a system

4.4 Simplified model for structure-borne transmission

4.4.1 Calculation procedure

4.4.2 Input data

4.4.3 Limitations

5 Accuracy

Annex A (normative) Symbols

Annex В (informative) Sound reduction index for monolithic elements

B.1 Sound reduction index in frequency bands

B.2 Weighted sound reduction index

Annex С (informative) Structural reverberation time

Annex D (informative) Sound reduction index improvement of additional layers

D.1 Sound reduction index improvement of layers

D.1.1 Direct transmission AR

D.1.2 Flanking transmission

D.2 Weighted sound reduction index improvement of layers 

Annex Е (informative) Vibration reduction index for junctions

E.1 Determination methods

E.2 Empirical data

E.3 Limiting values

Annex F (informative) Determination of indirect transmission 

F.1 Laboratory measurement of total indirect transmission

F.1.1 Indirect airborne transmission

F.1.2 Flanking transmission 

F.2 Determination of indirect airborne transmission from known transmission for the separate elements of a system 

F.2.1 Hall or corridor

F.2.2 Ventilation system

Annex G (informative) Laboratory weighted sound reduction index including field simulated flanking transmission ('Priifstand mit bauahnlicher Flankeniibertagung', DIN 52210)

Annex H (informative) Calculation examples

H.1 Situation

H.2 Detailed model

H.2.1 Results

H.2.2 Detailed steps for separating element, floor and inner wall

H.2.3 Structural reverberation time partition wall at 500 Hz octave

H.3 Simplified model

Bibliography

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожним перекладом EN 12354-1:2000 Building Acoustics - Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements - Part 1: Airborne sound insulation between rooms (Будівельна акустика - Визначення акустичних характеристик будівель за характеристиками їх елементів - Частина 1: Ізоляція повітряного шуму між приміщеннями).

EN 12354-1:2000 підготовлено Технічним комітетом CEN/TC 126 "Acoustic properties of building products and of buildings" (Акустичні властивості будівельних виробів і будівель), секретаріатом якого керує AFNOR (французька організація із стандартизації).

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ Б EN 12354-1:2014 Будівельна акустика. Визначення акустичних характеристик будівель за характеристиками їх елементів. Частина 1. Ізоляція повітряного шуму між приміщеннями (EN 12354-1:2000, IDТ), викладена українською мовою.

Відповідно до ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" цей стандарт відноситься до групи взаємопов'язаних документів комплексу В.1.1 - "Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 304 "Захист будівель і споруд".

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

-  слова "цей європейський стандарт" та "цей документ" замінено на слова "цей стандарт";

-  структурні елементи стандарту - "Обкладинка", "Титульний аркуш","Передмова", "Національний вступ" та "Бібліографія" - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

-  з "Передмови до EN 12354-1:2000" у цей "Національний вступ" взято те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

- у пунктах 3.1.1; 3.2.1; 3.2.2; 4.4; D.2 наведено "Національне пояснення", виділене в тексті рамкою;

-  в додатку D оригіналу відсутній рисунок D.1.

Копії міжнародних та регіональних стандартів, посилання на які є у EN 12354-1:2000, і які не прийняті в Україні як чинні нормативні документи, можна отримати у Головному фонді нормативних документів.

ПЕРЕДМОВА

Цей стандарт підготовлено Технічним Комітетом CEN/TC 126 "Акустичні властивості будівельних виробів і будівель", секретаріатом якого керує AFNOR.

Цей стандарт набуває статусу національного стандарту або шляхом публікації ідентичного тексту, або шляхом ухвалення не пізніше жовтня 2000 p., а національні стандарти, які суперечать його змісту, мають бути скасовані не пізніше жовтня 2000 р.

Це перша версія серії стандартів, які встановлюють розрахункові моделі в будівельній акустиці. Хоча стандарт охоплює основні типи будівельних конструкцій, він поки не може бути поширеним на всі варіанти конструкцій будинків. Він надає основний підхід з метою набуття відповідного досвіду та подальшого удосконалення і розвитку.

При підготовці цього стандарту стало ясно, що деякі необхідні дані стосовно будівельних елементів, які базуються на стандартних методах вимірювання, ще є відсутні. Задля цього наведено кілька довідкових додатків, аби пояснити, що необхідно намітити можливі методи вимірювання і щоб проілюструвати це за допомогою деяких акустичних даних. Ці додатки мають сформувати базис для нових стандартів або для тих, що переглядаються, стосовно будівельних елементів, які б замінили вказані додатки.

Точність результатів обчислення згідно з цим стандартом може бути встановлена лише після численних і всебічних порівнянь з результатами натурних вимірювань, які можуть бути накопичені за період часу після створення прогнозної моделі. Аби допомогти користувачеві, тут надані вказівки щодо точності, які базуються на більш ранніх порівняннях з зіставними прогнозними моделями. Проблема наслідків точності, яка стосується і методів вимірювань, і обчислень, є відповідальністю користувача (тобто особи, організації, органу влади) і полягає в уточненні вимог стосовно вихідних даних і/або у застосуванні запасу надійності результатів або застосуванні деяких інших уточнень.

Згідно з внутрішніми положеннями CEN/CE- NELEC національні організації зі стандартизації наведених нижче країн зобов'язані впроваджувати цей стандарт: Австрія, Бельгія, Республіка Чехія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ісландія, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Іспанія, Швеція, Швейцарія і Великобританія.

 

Foreword

This European Standard has been prepared by Technical Committee CEN/TC 126 "Acoustic properties of building products and of buildings", the secretariat of which is held by AFNOR.

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by October 2000, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by October 2000.

It is the first version of a series of standards, specifying calculation models in Building Acoustics. Although the standard covers the main types of building construction it cannot as yet cover all variations in the construction of buildings. It sets out an approach for gaining experience for future improvements and developments.

During the preparation of this standard it became clear that some of the element data necessary based on standardized measurement methods are not yet available, hence some informative annexes have been added to explain what is needed, to indicate possible measurement methods and to illustrate this with some indicative acoustical data. These annexes should form the basis for new or revised standards for building elements, which would replace these annexes.

The accuracy of this standard can only be specified in detail after widespread comparisons with field data, which can only be gathered over a period of time after establishing the prediction model. To help the user in the mean time, indications of the accuracy have been given, based on earlier comparisons with comparable prediction models. It is the responsibility of the user (i.e. a person, an organisation, the authorities) to address the consequences of the accuracy, inherent for all measurement and prediction methods, by specifying requirements for the input data and/or applying a safety margin to the results or applying some other correction.

According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельна акустика
ВИЗНАЧЕННЯ АКУСТИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК БУДІВЕЛЬ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ЇХ ЕЛЕМЕНТІВ \
Частина 1. Ізоляція повітряного шуму між приміщеннями

Строительная акустика
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗДАНИЙ ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ ИХ ЭЛЕМЕНТОВ
Часть 1. Изоляция воздушного шума между помещениями

Building acoustics
ESTIMATION OF ACOUSTIC PERFORMANCE OF BUILDINGS FROM THE PERFORMANCE OF ELEMENTS
Part 1. Airborne sound insulation between rooms

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює розрахункові методи оцінки ізоляції повітряного шуму між приміщеннями в будинках, які базуються, переважно, на результатах вимірювань, що характеризують пряму або непряму побічну передачу звуку будівельними елементами, а також на основі теорії поширення звуку в будівельних конструкціях.

Деталізована модель описує методи розрахунку в частотних смугах, за значеннями в яких визначають одночислову оцінку. Згідно зі спрощеною моделлю, яка має обмежену сферу застосування, величину одночислової оцінки визначають безпосередньо за величинами одночислових оцінок елементів.

Цей стандарт описує основні принципи розрахункових схем, визначає сферу їх застосування і обмеження, встановлює перелік відповідних величин. Він призначений для експертів в області акустики і є основою для розроблення прикладних документів і програмних засобів для інших користувачів у будівельній галузі з урахуванням регіональних умов.

Розрахункові моделі описують найбільш загальний підхід, призначений для інженерних цілей, і мають тісний взаємозв'язок із вимірюваними величинами, які визначають характеристики будівельних елементів. Наведені також і відповідні обмеження цих розрахункових моделей. Користувачі, однак, повинні мати на увазі, що існують і інші розрахункові моделі, кожна зі своєю власною застосовністю й обмеженнями.

Моделі основані на досвіді прогнозування характеристик житлових приміщень. Вони можуть бути застосовані також і для інших типів будинків за умови, що конструктивні системи і розміри елементів не дуже відрізняються від застосовуваних у житлових будинках.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить датовані або недатовані посилання та положення з інших публікацій. Ці нормативні посилання процитовані у відповідних місцях у тексті і наведені нижче у переліку. Для датованих посилань наступні поправки або зміни будь-якої з цих публікацій застосовують до цього стандарту лише тоді, якщо це внесено в нього поправкою або зміною. Для недатованих посилань застосовують останнє видання зазначеної публікації.

EN 20140-10, Акустика - Вимірювання звукоізоляції в будівлях та будівельних елементів - Частина 10: Лабораторні вимірювання ізоляції повітряного шуму малими будівельними елементами (ISO 140-10:1991).

EN ISO 140-1, Акустика - Вимірювання звукоізоляції в будівлях та будівельних елементів - Частина 1: Вимоги до лабораторного випробувального обладнання з заглушенням побічної передачі (ISO 140-1:1997).

EN ISO 140-3, Акустика - Вимірювання звукоізоляції в будівлях та будівельних елементів - Частина 3: Лабораторні вимірювання ізоляції повітряного шуму будівельними елементами (ISO 140-3:1995).

EN ISO 140-4, Акустика - Вимірювання звукоізоляції в будівлях та будівельних елементів - Частина 4: Натурні вимірювання ізоляції повітряного шуму між приміщеннями (ISO 140-4:1998).

EN ISO 717-1, Акустика - Оцінка звукоізоляції в будівлях та будівельних елементів - Частина 1: Ізоляція повітряного шуму (ISO 717-1:1996).

prEN ISO 10848-1, Акустика - Лабораторні вимірювання побічної передачі повітряного та ударного шуму між суміжними приміщеннями - Частина 1: Рамковий документ (ISO/DIS 10848-1:1998).

1 Scope

This document describes calculation models designed to estimate the airborne sound insulation between rooms in buildings, primarily using measured data which characterize direct or indirect flanking transmission by the participating building elements and theoretically derived methods of sound propagation in structural elements.

A detailed model is described for calculation in frequency bands; the single number rating can be determined from the calculation results. A simplified model with a restricted field of application is deduced from this, calculating directly the single number rating, using the single number ratings of the elements.

This document describes the principles of the calculation scheme, lists the relevant quantities and defines its applications and restrictions. It is intended for acoustical experts and provides the framework for the development of application documents and tools for other users in the field of building construction, taking into account local circumstances.

The calculation models described use the most general approach for engineering purposes, with a clear link to measurable quantities that specify the performance of building elements. The known limitations of these calculation models are described in this document. Users should, however, be aware that other calculation models also exist, each with their own applicability and restrictions.

The models are based on experience with predictions for dwellings; they could also be used for other types of buildings provided the construction systems and dimensions of elements are not too different from those in dwellings.

2 Normative references

This European Standard incorporates by dated or undated reference, provisions from other publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text and the publications are listed hereafter. For dated references, subsequent amendments to or revisions of any of these publications apply to this European Standard only when incorporated in it by amendment or revision. For undated references the latest edition of the publication referred to applies.

EN 20140-10, Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 10: Laboratory measurement of airborne sound insulation of small building elements (ISO 140-10:1991).

EN ISO 140-1, Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Requirements for laboratory test facilities with suppressed flanking transmission (ISO 140-1:1997).

EN ISO 140-3, Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 3: Laboratory measurements of airborne sound insulation of building elements (ISO 140-3:1995).

EN ISO 140-4, Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 4: Field measurements of airborne sound insulation between rooms (ISO 140-4:1998).

EN ISO 717-1, Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Airborne sound insulation (ISO 717-1:1996).

prEN ISO 10848-1, Acoustics - Laboratory measurement of the flanking transmission of airborne and impact noise between adjoining rooms - Parti: Frame document (ISO/DIS 10848-1:1998).

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com