ДСТУ Б EN 29052-1:2016 Акустика. Метод визначення динамічної жорсткості. Частина 1. Матеріали для плаваючих підлог в житлових будинках (EN 29052-1:1992, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19060 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ Б EN 29052-1:2016 Акустика. Метод визначення динамічної жорсткості. Частина 1. Матеріали для плаваючих підлог в житлових будинках (EN 29052-1:1992, IDT)
Дата початку дії01.04.2017
Дата прийняття01.07.2016
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 01.07.2016 № 198 Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б EN 29052-1:2016 Акустика. Метод визначення динамічної жорсткості. Частина 1. Матеріали для плаваючих підлог в житлових будинках (EN 29052-1:1992, IDT)
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа29052-1:2016
РозробникДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (НДІБК)
Орган, що прийнявДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» (НДІБК)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АКУСТИКА
МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІЧНОЇ ЖОРСТКОСТІ
Частина 1: Матеріали для плаваючих підлог в житлових будинках

(EN 29052-1:1992, IDT)
ДСТУ Б EN 29052-1:2016

Київ
ДП "УкрНДНЦ"
2017

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій", ТК 302 "Енергоефективність будівель і споруд", ПК 1 "Теплоізоляція будівель"

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Г. Фаренюк, д-р техн. наук (науковий керівник); Н. Гладченко; Г. Кисіль; Є. Фаренюк, канд. техн. наук; М. Трохименко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону України від 01.07.2016 р. № 198, чинний з 2017-04-01

3 Національний стандарт відповідає EN 29052-1:1992 Acoustics. Determination of dynamic stiffness. Part 1: Materials used under floating floors in dwellings (Акустика. Метод визначення динамічної жорсткості. Частина 1: Матеріали для плаваючих підлог в житлових будинках) Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

Цей стандарт видано з дозволу CEN

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення

4 Суть методу

5 Випробувальна установка

6 Випробувальний зразок

7 Методика випробувань

8 Обробка результатів

9 Звіт про випробування

CONTENTS

Foreword

1 Scope

2 Normative references

3 Definitions

4 Principle

5 Test arrangement

6 Test specimen

7 Procedure

8 Expression of results

9 Test report

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ Б EN 29052-1:2016 "Акустика. Метод визначення динамічної жорсткості. Частина 1: Матеріали для плаваючих підлог в житлових будинках" (EN 29052-1:1992, ЮТ), прийнятий методом перекладу, - ідентичний щодо EN 29052-1:1992 (версія EN) "Acoustics. Determination of dynamic stiffness. Part 1: Materials used under floating floors in dwellings".

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, - ТК 302 "Енергоефективність будівель і споруд".

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова "ця частина ISO 9052" замінено на "цей стандарт";

- в назві рисунка 2 слово "loadplate" замінено на "baseplate";

- в назві рисунка 3 слово "baseplate" замінено на "loadplate";

- структурні елементи стандарту: "Титульний аркуш", "Передмову", "Національний вступ", першу сторінку, "Терміни та визначення понять" і "Бібліографічні дані" - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- зі "Вступу" до EN 29052-1:1992 у цей "Національний вступ" внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту.

Копії нормативних документів, на які є посилання у цьому стандарті, можна отримати у Національному фонді нормативних документів.

ПЕРЕДМОВА

У 1992 році СЕЫЯС 126 "Акустичні характеристики будівельних матеріалів, конструкцій і будівель" прийняв рішення надати міжнародний стандарт.

ISO 9052-1:1989 Акустика; визначення динамічної жорсткості; матеріали для плаваючих підлог в житлових будинках подано для офіційного голосування. Результат був позитивним.

На прохання Постійного Комітету з питань будівництва цей стандарт був розроблений відповідно до Директиви EC 89/106/ЕЕС стосовно будівельної продукції та тимчасового мандата "Контроль шуму" (BC/CEN 08/1991), виданого EC і EFTA, відповідно.

Національні стандарти, ідентичні даному стандарту, повинні бути опубліковані, а національні стандарти, які суперечать його змісту, мають бути скасовані не пізніше ніж 1992-12-31.

У відповідності з внутрішніми положеннями CEN/CENELEC наступні країни зобов'язані застосовувати цей стандарт:

Австрія, Бельгія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ісландія, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Іспанія, Швеція, Швейцарія та Сполучене Королівство.

FOREWORD

In 1992, СЕЫЯС 126 'Acoustic characteristics of building materials, structural elements and buildings' decided to submit International Standard.

ISO 9052-1:1989 Acoustics; determination of dynamic stiffness; materials used under floating floors in dwellings to Formal Vote. The result was positive.

Upon request of the Standing Committee on Construction, this European Standard has been made to comply with EC Directive 89/106/EEC on construction products and the provisional mandate 'Noise control' (BC/CEN 08/1991) as issued by the EC and EFTA, respectively.

National standards identical to this European Standard shall be published, and conflicting national standards withdrawn, by 1992-12-31 at the latest.

In accordance with the CEN/CENELEC Internal Regulations, the following countries are bound to implement this European Standard:

Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

АКУСТИКА.
МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ДИНАМІЧНОЇ ЖОРСТКОСТІ.
Частина 1: Матеріали для плаваючих підлог в житлових будинках

АКУСТИКА.
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ ЖЕСТКОСТИ.
Часть 1: Материалы для плавающих полов в жилых домах

ACOUSTICS.
DETERMINATION OF DYNAMIC STIFFNESS.
Part 1: Materials used under floating floors in dwellings

Чинний від 2017-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт встановлює метод визначення динамічної жорсткості пружних матеріалів, які застосовують в конструкціях плаваючих підлог. Динамічна жорсткість є одним із параметрів, який визначає звукоізоляцію таких підлог у житлових будинках.

Цей стандарт призначений для визначення динамічної жорсткості на одиницю площі пружних матеріалів з рівною поверхнею (див. розділ 6), які застосовують у вигляді суцільного шару в плаваючих підлогах житлових будинків. Метод визначення динамічної жорсткості, встановлений цим стандартом, не застосовують при навантаженнях менше ніж 0,4 кПаЧ наприклад, для матеріалів, призначених для внутрішнього облицювання стін, або більше ніж 4 кПаЧ наприклад, для матеріалів, які укладають під фундаменти машин (див. примітку 2).

Цей стандарт призначений, в основному, для порівняння виробів із подібних матеріалів з відомими якісними характеристиками.

Обмеження в частині питомого опору продуванню потоком повітря пружних матеріалів, що підлягають випробуванню, наведені у 8.2.

Примітка 1. Залежність динамічної жорсткості матеріалів від попереднього статичного навантаження має другорядне значення для матеріалів, які застосовують, як правило, для облицювання стін, наприклад, полістиролу або мінерального волокна. Різниця між величинами динамічної жорсткості, виміряними при статичному навантаженні 2 кПа, відповідно до вимог цього стандарту, і величинами, виміряними при низькому попередньому навантаженні, становить 10 % - 20 %.

Примітка 2. Наступна частина стандарту буде пов'язана з визначенням динамічної жорсткості матеріалів для технічних плаваючих підлог (високе статичне навантаження).

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Стандарти, що наведені нижче, містять положення, які шляхом посилання на них в цьому тексті, встановлюють положення даного стандарту. На час публікації зазначені видання були дійсними. Всі стандарти підлягають перегляду і узгодженню з цим стандартом. Рекомендується застосовувати останні видання стандартів, наведених нижче. Члени ІЕС і ISO ведуть реєстри чинних міжнародних стандартів.

ISO 7626-2: -2\ Вібрація і удар. Експериментальне визначення механічної рухливості. Частина 2: Вимірювання з використанням одноточкового поступального збудження приєднаним віброзбуджувачем.

ISO 9053: - 2\ Акустика. Матеріали для акустичного застосування. Визначення опору потоку повітря.

1 SCOPE

This part of ISO 9052 specifies the test method for determining the dynamic stiffness of resilient materials used under floating floors. Dynamic stiffness is one of the parameters that determine the sound insulation of such floors in dwellings.

This part of ISO 9052 applies to the determination of dynamic stiffness per unit area of resilient materials with smooth surfaces (see clause 6) used in a continuous layer under floating floors in dwellings. It does not apply to loadings lower than 0,4 kPa4 for example materials in wall linings, or greater than 4 кРаЧ for example materials under machinery foundations (see note 2).

This part of ISO 9052 is mainly intended to be used for comparing production samples of similar materials of known specified quality.

For restrictions concerning the airflow resistivity of the resilient material to be tested, see 8.2.

NOTES 1. The dependence of dynamic stiffness on prestatic load is of minor importance in the case of materials usually applied in wall linings, for example polystyrene or mineral fibre. The differences between dynamic stiffness values measured with a static load of

2 kPa in accordance with this part of ISO 9052 and those measured with a very low preload are of the order of 10 % to 20 %.

NOTES 2. A further part of ISO 9052 will deal with the determination of dynamic stiffness of materials used in technical floating floors (high static load).

2 NORMATIVE REFERENCES

The following standards contain provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this part of ISO 9052. At the time of publication, the editions indicated were valid. All standards are subject to revision, and parties to agreements based on this part of ISO 9052 are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions of the standards indicated below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

ISO 7626-2: - 2\ Vibration and shock - Experimental determination of mechanical mobility - Part 2: Measurements using single-point translation excitation with an attached vibration exciter.

ISO 9053: - 2\ Acoustics - Materials for acoustical applications - Determination of airflow resistance.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com