ДСТУ ISO 14002-1:2020 Системи екологічного управління. Настанови щодо використання ISO 14001 для враховування екологічних аспектів та умов довкілля в межах екологічної предметної сфери. Частина 1. Загальні положення (ISO 14002-1:2019, IDT)

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19986 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ ISO 14002-1:2020 Системи екологічного управління. Настанови щодо використання ISO 14001 для враховування екологічних аспектів та умов довкілля в межах екологічної предметної сфери. Частина 1. Загальні положення (ISO 14002-1:2019, IDT)
Дата початку дії01.06.2021
Дата прийняття15.12.2020
СтатусДіючий
Мова документаУкраїнська
Затверджуючий документНаказ від 15.12.2020 № 449 Про прийняття національних стандартів
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа14002-1:2020
РозробникТехнічний комітет зі стандартизації «Охорона навколишнього природного середовища» (ТК 82)


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Системи екологічного управління
НАСТАНОВИ
ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ISO 14001
ДЛЯ ВРАХОВУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ
АСПЕКТІВ ТА УМОВ ДОВКІЛЛЯ
В МЕЖАХ ЕКОЛОГІЧНОЇ
ПРЕДМЕТНОЇ СФЕРИ
частина 1. Загальні положення

ДСТУ ISO 14002-1:2020
(ISO 14002-1:2019, IDT)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Охорона довкілля» (ТК 82)

2 ПРИЙНЯТО Та НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 15 грудня 2020 р. № 449 з 2021–06–01

3 Національний стандарт відповідає ISO 14002-1:2019 Environmental management systems — Guidelines for using ISO 14001 to address environmental aspects and conditions within an environmental topic area — Part 1: General (Системи екологічного управління. Настанови щодо використання ISO 14001 для враховування екологічних аспектів та умов довкілля в межах екологічної предметної сфери. Частина 1. Загальні положення)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

5 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO 14002-1:2019

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Планування дій

4.1 Загальні положення

4.2 встановлення початкового екологічного стану стосовно конкретної екологічної предметної сфери

4.3 визначення доречних дій

5 вжиття дії

5.1 Екологічні цілі

5.2 Допоміжні дії

5.3 Контроль поточної діяльності

5.4 Непередбачені наслідки вжитих дій

6 Оцінювання результативності дій

6.1 Загальні положення

6.2 Моніторинг, вимірювання та аналізування

7 Поліпшування

Бібліографія

Додаток На (довідковий) Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ISO 14002-1:2020 (ISO 14002-1:2019, IDT) «Системи екологічного управління. Настанови щодо використання ISO 14001 для враховування екологічних аспектів та умов довкілля в межах екологічної предметної сфери. Частина 1. Загальні положення», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ISO 14002-1:2019 (версія en) «Environmental management systems — Guidelines for using ISO 14001 to address environmental aspects and conditions within an environmental topic area — Part 1: General». Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 82 «Охорона довкілля».

Цей стандарт розроблено вперше.

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено «Передмову» до ISO 14002-1:2019 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі «Нормативні посилання» та «Бібліографії» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою.

— долучено довідковий додаток На (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті»;

У цьому стандарті використано такі познаки та скорочення:

КПД — ключові показники дієвості (key performance indicators; KPI)

ВСТУП до ISO 14002-1:2019

0.1 Передумови

Людське суспільство стикається в планетарних межах з викликами існування, пов’язаними, наприклад, зі змінами клімату, споживанням прісної води, зміною землекористування та втратою біорозмаїття. Організації мають потребу враховувати обмеження, які ці чинники накладають і які можуть призвести до позитивних змін, узгоджених із глобальними цілями сталого розвитку, встановленими Організацією Об’єднаних Націй. Сімейство стандартів ISO 14000 може допомогти організаціям захищати довкілля та реагувати на зміни умов довкілля, підтримуючи ці зусилля.

Організації мають різні пріоритети, пов’язані з екологічним управлінням, залежно від їх внутрішнього та зовнішнього середовища функціювання, зокрема оточення, в якому вони працюють, особливостей їх взаємодії з довкіллям, а також проблем і вимог заінтересованих сторін. Організації можуть отримати вигоду від застосування системи управління, зосереджуючи увагу на сфері інтересів або проблемах, пов’язаних з екологічним управлінням, що має особливе значення для самої організації, галузі, до якої вона належить, або державної політики. ISO 14001 надає основу для екологічного управління незалежно від середовища функціювання організації та без конкретизації способів виконання його вимог. ISO 14004 подає загальні настанови щодо розроблення та впровадження структури ISO 14001, але він не призначе- ний для вирішення питань, пов’язаних з конкретними екологічними аспектами організації, проблемами чи сферою інтересів організації.

0.2 Ціль стандартів серії ISO 14002

Стандарти ISO серії 14002 надають тематичні настанови та приклади для організацій, які хочуть застосувати свою систему екологічного управління до більш конкретизованої сукупності екологічних аспектів або поєднання конкретних екологічних аспектів та умов довкілля.

У цьому стандарті подано загальні настанови та встановлено структуру спільних складових, що спрямовують розроблення конкретних тематичних частин. Подальші частини серії забезпечать цілісний підхід до використання ISO 14001 стосовно певної сфери, що становить інтерес для екологічного управління.

Серія стандартів ISO 14002 доповнює загальні вимоги та настанови, встановлені у стандартах ISO 14001 та ISO 14004, та має на меті поєднати інші стандарти сімейства ISO 14000 з ISO 14001. Хоча в цьому стандарті не розглянуто кожний розділ ISO 14001, але розділи в ньому подано в єдиному порядку та узгоджено з підходом «Планування — виконання — Перевірення — вжиття заходів» (цикл «Plan-Do-Check-Act» (PDCA)).

На рисунку 1 зображено, як серія ISO 14002 пов’язана з ISO 14001 та ISO 14004.

0.3 Передумови для застосування стандартів ISO серії 14002

Передумовою для організації, яка застосовує одну чи кілька частин стандартів ISO серії 14002, є її рішення щодо розроблення системи екологічного управління та її намір вжити заходів стосовно певної сфери інтересів або проблем, пов’язаних з екологічним управлінням, наприклад:

— конкретні зобов’язання щодо охорони довкілля відповідно до її екологічної політики;

— один або кілька її суттєвих екологічних аспектів чи обов’язкових для дотримання відповідності вимог;

— конкретні ризики та можливості, які необхідно враховувати, пов’язані з умовами довкілля.

Організація, яка прагне посилити свою увагу на такій сфері інтересів або проблемах, може з цією метою застосувати ISO 14001, використовуючи конкретні настанови стандартів відповідних частин ISO серії 14002.

0.4 Екологічні предметні сфери

Екологічна предметна сфера — це сфера інтересів або проблем, пов’язаних із застосуванням екологічного управління в організації стосовно її зовнішнього оточення. вона може охоплювати, наприклад, атмосферне повітря, водні об’єкти, земельні ділянки, природні ресурси, флору та фауну — відповідно до визначення довкілля, встановленого в ISO 14001. Предметну сферу зазвичай відображає одна частина ISO 14002. Однак ширшу предметну сферу може бути розділено на кілька частин, якщо це доречно.

Управління в межах екологічної предметної сфери вимагає від організації цілісного підходу до:

— екологічних аспектів, які мають або можуть мати вплив на умови довкілля і тому можуть впливати на екологічну дієвість;

— змін умов довкілля, які можуть вплинути на здатність організації досягати запланованих результатів системи екологічного управління; або

— поєднання цих чинників.

0.5 Переваги застосування стандартів ISO серії 14002

Стандарти ISO серії подають настанови, орієнтовані на конкретні типи взаємопов’язаних екологічних аспектів та умов довкілля. До переваг застосування стандартів ISO серії 14002 можна віднести:

— підвищення екологічної дієвості в конкретних екологічних предметних сферах;

— охорону довкілля запобіганням або пом’якшенням несприятливих впливів на довкілля в межах конкретних екологічних предметних сфер;

— пом’якшення потенційного несприятливого впливу умов довкілля на організацію в межах конкретних екологічних предметних сфер;

— узгодження системи екологічного управління зі стратегічним напрямом організації, наприклад, підтримування конкретної екологічної політики чи зобов’язань організації.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
НАСТАНОВИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ISO 14001
ДЛЯ ВРАХОВУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ ТА УМОВ ДОВКІЛЛЯ
В МЕЖАХ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПРЕДМЕТНОЇ СФЕРИ
Частина 1. Загальні положення

ENVIRONMENTAl MANAGEMENT SYSTEMS GUIDElINES FOR USING ISO 14001
TO ADDRESS ENVRONMENTAl ASPECTS AND CONDITIONS
WITHIN AN ENVIRONMENTAl TOPIC AREA
Part 1. General

Чинний від 2021–06–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті подано загальні настанови для організацій, які прагнуть управляти екологічними аспектами чи реагувати на наслідки змін умов довкілля в межах однієї або кількох екологічних предметних сфер систематично на основі ISO 14001.

Цей стандарт також є основою для загальних складових подальших частин стандартів серії ISO 14002.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведений нижче нормативний документ необхідний для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведене видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім виданням нормативного документа (разом зі змінами).

ISO 14001 Environmental management systems — Requirements with guidance for use.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 14001 Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування.

Повна версія документа доступна для тарифу «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2022 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com
Онлайн Чат БУДСТАНДАРТ