Регламент контроля качества выполнения электромонтажных работ

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19168 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаРегламент контроля качества выполнения электромонтажных работ
Дата принятия27.01.2017
СтатусДействующий
Утверждающий документПротокол от 27.01.2017 № 1
Вид документаРегламент контроля качества
РазработчикНаучно-исследовательский институт строительного производства (НИИСП)
Принявший органНаучно-исследовательский институт строительного производства (НИИСП)


Другие нормативные документы не ссылаются на данный документ.

МІНРЕГІОН УКРАЇНИ

ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва»

РЕГЛАМЕНТ
КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РОБІТ

Київ
2017

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України Державне підприємство «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва»
(ДП «НДІБВ»)

РЕГЛАМЕНТ З ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РОБІТ

Київ, 2018

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва»

РОЗРОБНИКИ: О. Галінський, канд. техн. наук (науковий керівник);

А. Котляренко; В. Мурасьов; О. Пресіч

ЗАТВЕРДЖЕНО: Протокол секції №1 Вченої ради ДП «НДІБВ» від 27.01.2017 р.

ВСТУП

Контроль якості - це організація та координація дій спрямованих на забезпечення відповідності продукції встановленим вимогам, інструмент контролю ризиків і підвищення відповідальності за результати будівельної діяльності.

При виконанні вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» щодо забезпечення нормативних характеристик матеріалів, конструкцій, обладнання, технологій і кінцевої продукції мають застосовуватися відповідні регламенти (розділ 8 п. 8.4.1.2; п. 8.4.2; п.8.6).

Цей Регламент містить основні правила, порядок і довідкову інформацію з проведення контролю якості виконання електромонтажних робіт, матеріалів, виробів, а також необхідні витяги з нормативних документів станом на 01.01.2017 року. Витяги з чинних нормативних документів наведено мовою оригіналу.

Для правильного визначення контрольованих параметрів, які підлягають контролю при виконанні робіт, його складу і способу перевірки, строків проведення та оформлення відповідної виконавчої документації наведені схеми контролю якості виконання електромонтажних робіт (Додаток А).

Регламент має використовуватися інженерно-технічним персоналом будівельних організацій, співробітниками органів державного архітектурно- будівельного контролю, фахівцями організацій, що здійснюють контроль за будівництвом об'єкта, у тому числі технічний та авторський нагляд.

Регламент може становити інтерес для страхових компаній та інвесторів.

ЗМІСТ

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВХІДНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ

2.1. Вхідний контроль проектно-технологічної документації

2.2. Вхідний контроль якості матеріалів і виробів

3 КОНТРОЛЬ ГОТОВНОСТІ ОБ'ЄКТА ДО ВИКОНАННЯ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РОБІТ

4 КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИХ РОБІТ

4.1. Загальні положення

4.2. Прокладка проводів і кабелів на лотках і в коробах

4.3. Прокладка установочних проводів по будівельним основам і внутрішнім основним будівельним конструкціям

4.4. Прокладка проводів и кабелів в стальних трубах

4.5. Прокладка проводів і кабелів в неметалевих трубах

4.6. Контроль якості прокладки кабельних ліній

5 КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ

6 МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ КОНТРОЛЮ

7 ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ВИКОНАВЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Додаток А Схема контролю якості виконання робіт

Додаток Б Форма журналу обліку результатів вхідного контролю

Додаток В Форма загального журналу робіт

Додаток Г Форма акту на закриття прихованих робіт

Додаток Д Форма акту проміжного прийняття відповідальних конструкцій

Додаток Е Перелік виконавчої документації

Додаток Ж Форма журналу обліку засобів вимірювальної техніки

Додаток К Форми сторінок спеціальних журналів з окремих видів робіт

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 У цьому документі розглядається порядок здійснення контролю відповідності виконання електромонтажних робіт вимогам проекту, СНиП 3.05.06-85, стандартів, технічних умов та інструкцій заводів- виготовлювачів обладнання.

Контроль якості виконання будівельних робіт спрямований на забезпечення об’єкта експлуатаційними властивостями, які мають відповідати основним вимогам відповідно до призначення об’єкта.

1.2 Контроль якості включає в себе комплекс технічних та організаційних заходів з ефективного управління якістю на усіх стадіях створення об’єкта відповідно до вимог проекту, ПТД, чинних стандартів ISO серії 9000, у тому числі:

а) контроль показників якості матеріалів, виробів, конструкцій та устаткування;

б) контроль технологічних процесів;

в) контроль виконання будівельних робіт щодо:

- пожежної безпеки;

- загрози здоров’ю та безпеці людей;

- впливу на навколишнє природне середовище;

- впливу шуму та вібрації;

- економії енергетичних ресурсів

1.3 Під час будівництва здійснюється виробничий контроль, технічний та авторський нагляд, контроль державних органів нагляду за якістю будівництва.

За умови проведення науково-технічного супроводу будівництва об'єктів контроль якості виконується з урахуванням програми цього супроводу згідно з вимогами ДБН В. 1.2-5:2007.

1.4 Виробничий контроль якості виконання будівельних робіт включає:

- вхідний контроль проектної документації;

- вхідний контроль конструкцій, виробів, матеріалів та устаткування;

- операційний контроль будівельних процесів;

- приймальний контроль будівельних робіт та їх результатів.

1.4.1 Під час вхідного контролю проектної документації проводиться перевірка її комплектності, технологічності проектних рішень, відповідності умовам будівельних робіт на об’єкті.

Під час вхідного контролю конструкцій, виробів, матеріалів і устаткування перевіряється їх відповідність вимогам проекту, паспортам, сертифікатам та іншим супроводжувальним документам.

Вхідний контроль продукції постачальників здійснюється у відповідності до вимог проекту та нормативної документації на конкретну продукцію. Параметри, які підлягають контролю, вид контролю, обсяг вибірки або проби визначаються з урахуванням стабільності якості продукції постачальника, ступеня освоєння продукції, впливу конкретного параметра (вимоги) на експлуатаційні властивості продукції.

Результати вхідного контролю заносяться до журналу обліку вхідного контролю, форма якого наведена у додатку Б.

1.4.2  Операційний контроль будівельних процесів (технологічних операцій) здійснюється у ході виконання будівельних робіт і забезпечує своєчасне виявлення дефектів для вжиття заходів щодо їх усунення та запобігання. Склад та параметри операційного контролю визначається у ПВР.

Усі виявлені відхилення від вимог технологічної та нормативної документації повинні бути виправлені до початку виконання наступних операцій.

Результати операційного контролю заносяться до загального журналу робіт (додаток В).

Під час приймального контролю проводиться перевірка якості відповідальних конструкцій та закінчених будівельних робіт, в тому числі прихованих.

Приймання прихованих робіт здійснюється безпосередньо перед виконанням наступних робіт, які їх закривають, про що складається акт на закриття прихованих робіт (додаток Г).

Відповідальні конструкції підлягають прийманню у процесі будівництва до закриття їх подальшими роботами із складанням акта проміжного прийняття цих конструкцій (додаток Д).

Перелік прихованих робіт та відповідальних конструкцій на конкретному об’єкті, для яких необхідне складання актів, наводиться у робочій документації.

В усіх випадках забороняється виконання наступних робіт до підтвердження відповідної якості виконання попередніх прихованих робіт та відповідальних конструкцій.

Приймальний контроль здійснюється комісією з представників будівельної організації, технічного нагляду замовника та авторського нагляду (у випадках, передбачених договором про авторський нагляд).

Результати приймального контролю фіксуються у загальному журналі робіт, в актах на закриття прихованих робіт, актах проміжного прийняття відповідальних конструкцій та інших документах - за наявності вимог нормативних документів на конкретні види будівельних робіт.

1.5  Авторський та технічний нагляд за якістю виконання робіт здійснюється протягом періоду будівництва згідно із законодавством та нормативними документами (Постанова КМУ від 11 липня 2007р. №903; ДСТУ-Н Б А.2.2-11:2014).

1.6 Контроль якості будівельних робіт протягом будівництва об’єктів здійснює інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у відповідності до законодавства (Постанова КМУ від 23 травня 2011р. № 553), а також органи державного пожежного нагляду, інші органи державного нагляду (контролю).

1.7 Склад та обсяги контролю та нагляду встановлюється на підставі вимог проекту та нормативних документів на конкретні види будівельних робіт та їх результати.

1.7.1 За обсягом контролю показників, що характеризують якість будівельних робіт, матеріалів, конструкцій, тощо контроль може бути:

а) суцільний (контролюються усі контрольовані елементи);

б) вибірковий (контролюється частина контрольованих елементів). Обсяг вибірки встановлюється нормативними документами, проектом або іншим документом.

1.7.2  За періодичністю контроль може бути:

а) безперервний (інформація надходить безперервно);

б) періодичний (інформація надходить через певні проміжки часу);

в) епізодичний (виконується за недоцільності застосування суцільного, вибіркового або періодичного контролю).

1.7.3 За засобами проведення контроль може бути:

а) інструментальний контроль (виконується із застосуванням засобів вимірювань, у тому числі лабораторного обладнання);

б) візуальний контроль;

в) технічний огляд;

г)  реєстраційний контроль (виконується шляхом аналізу даних, зафіксованих у документах - сертифікатах, актах огляду прихованих робіт, загальних або спеціальних журналах робіт тощо). Застосовується при недоступності об'єкта контролю або недоцільності виконання інструментального або візуального контролю.

1.8 Для забезпечення виконання робіт з визначеними параметрами, що характеризують матеріали, вироби, технологічні процеси та будівельну продукцію на усіх етапах її створення, має здійснюватись метрологічне забезпечення процедур контролю з дотриманням вимог законодавства відповідних стандартів з метрології.

1.9 Результати контролю відповідності будівельних робіт вимогам проектів та нормативних документів фіксуються у виконавчій документації, перелік якої наведений у додатку Е.

1.10 У разі виявлення невідповідностей у процесі будівництва установленим вимогам приймається рішення про усунення підрядником допущених недоліків або про зупинення будівництва об'єкта до виконання рішення.

Вжиті заходи щодо усунення виявлених недоліків фіксуються у загальному журналі робіт.

Полная версия документа доступна для тарифа «Разумное предложение» или «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com