ДСТУ ISO/TR 14062:2006 Экологическое управление. Учет экологических аспектов при проектировании и разработке продукции (ISO/TR 14062:2002, IDT)

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 18954 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ ISO/TR 14062:2006 Экологическое управление. Учет экологических аспектов при проектировании и разработке продукции (ISO/TR 14062:2002, IDT)
Дата начала действия01.01.2008
Дата принятия27.12.2006
СтатусДействующий
Язык документаУкраинский
Утверждающий документПриказ от 27.12.2006 № 375 Об утверждении национальных стандартов Украины и отмене нормативных документов
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа14062:2006
РазработчикНаучно-исследовательский институт метрологии измерительных и управляющих систем (ГП «НИИ «Система»)
Принявший органНаучно-исследовательский институт метрологии измерительных и управляющих систем (ГП «НИИ «Система»)


ISO 14001:2004 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению

ДСТУ ISO 14001:2006 Системы экологического управления. Требования и руководящие указания по применению (ISO 14001:2004, IDT)

ДСТУ ISO 14004:2006 Системы экологического управления. Общие руководящие указания по принципам, системам и средствам обеспечения (ISO 14004:2004, IDT)

ДСТУ ISO 14020:2003. Экологические маркировки и декларации. Общие принципы

ДСТУ ISO 14021:2002 Экологические маркировки и декларации. Экологические самодекларации (Экологическое маркирование типа II)

ДСТУ ISO 14024:2002 Экологические маркировки и декларации. Экологическое маркирование типа I. Принципы и методы

ДСТУ ISO 14031:2004 Экологическое управление. Руководящие указания по оценке экологической характеристики

ДСТУ ISO 14040:2004 Экологическое управление. Оценивание жизненного цикла. Принципы и структура (ISO 14040:1997, IDT)

ДСТУ ISO 14041:2004. Экологическое управление оценка жизненного цикла. Определение цели и сферы применения и анализирование инвентаризации (ISO 14041:1998, IDT)

ДСТУ ISO 14050:2004 Экологическое управление. Словарь терминов (ISO 14050:1998, IDT)

ДСТУ ISO 9000:2007 Системы управления качеством. Основные положения и словарь терминов

ДСТУ ISO 9001-2001 Системы управления качеством. Требования

ДСТУ ISO 9004-2001 Система управления качеством. Установки относительно улучшения деятельности

ДСТУ-Н 4340:2004 Руководство по включению экологических требований в стандарты на продукцию. Общие положения

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕКОЛОГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

Враховування екологічних аспектів
у проектуванні та розроблянні продукції
(ISO/TR 14062:2002, IDT)

ДСТУ ISO/TR 14062:2006

Видання офіційне

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2010

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управ­ляючих систем» (ДП «НДІ «Система») спільно з Технічним комітетом стандартизації «Системи управління якістю, екологічного управління, безпечністю харчових продуктів і соціальна відпові­дальність» (ТК 93)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Горопацький, канд. фіз.-мат. наук; В. Друзюк, канд. техн. наук; І. Єршова, канд. техн. наук; В. Паракуда, канд. техн. наук; Н. Семенюк; А. Сухенко (науковий керівник); Ю. Тройнін

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 27 грудня 2006 р. № 375 з 2008-01-01

3 Національний стандарт відповідає ІБОЯИ 14062:2002 Environmental management — Integrating environmental aspects into product design and development (Екологічне управління. Враховування еко­логічних аспектів у проектуванні та розроблянні продукції)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

0    Вступ

1   Сфера застосування

2   Нормативні посилання

3   Терміни та визначення понять

4    Призначеність і потенційні вигоди

5   Стратегічні міркування

5.1 Загальні положення

5.2 Організаційні питання

5.3 Питання, пов’язані з продукцією

5.4 Обмін інформацією

6   Міркування щодо керівництва

6.1 Загальні положення

6.2 Функційні обов’язки керівництва

6.3 Випереджувальний підхід

6.4 Підтримка від наявних систем управління

6.5 Усебічний підхід

6.6 Керування ланцюгом постачання

7   Міркування стосовно продукції

7.1 Загальні положення

7.2 Екологічні аспекти та впливи на довкілля, пов’язані з продукцією

7.3 Основні питання

7.3.1 Загальні положення

7.3.2 Завчасність ураховування

7.3.3 Життєвий цикл продукції

7.3.4 Функційність

7.3.5 Багатокритерійний підхід

7.3.6 Компроміси

7.4 Стратегічні екологічні цілі, пов’язані з продукцією

7.4.1 Загальні положення

7.4.2 Ресурсозаощадження, рециклізування, рекуперація енергії

7.4.3 Запобігання забрудненню, утворенню відходів та іншим впливам

7.5 Проектні підходи

8 Проектування та розробляння продукції

8.1 Загальні положення

8.2 Загальні питання

8.3 Проектування та розробляння продукції й ураховування екологічних аспектів

8.3.1 Загальні положення

8.3.2 Моделі проектування та розробляння продукції

8.3.3 Планування

8.3.4 Концептуальне проектування

8.3.5 Докладне проектування

8.3.6 Випробовування/дослідний зразок

8.3.7 Випуск на ринок

8.3.8 Критичне аналізування продукції

8.4 Загальне критичне аналізування процесу проектування та розробляння продукції

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів України, згармонізованих з міжнародними стандартами, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO/TR 14062:2002 Environmental management — Integrating environmental aspects into product design and development (Екологічне управління. Враховування еко­логічних аспектів у проектуванні та розроблянні продукції).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 93 «Системи управління якістю, еко­логічного управління, безпечністю харчових продуктів і соціальна відповідальність» (підкомітет ПК 93/2 «Системи екологічного управління»),

У стандарті описано основні підходи та сучасну практику-стосовно враховування екологічних аспектів у проектуванні та розроблянні продукції.

Стандарт доповнює комплекс національних стандартів ДСТУ ISO сери 14000, прийнятих в Україні раніше, та пов’язаний зі стандартом ДСТУ-Н 4340:2004 «Настанови щодо внесення екологічних ви­мог до стандартів на продукцію. Загальні положення».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей технічний звіт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у «Зміст» долучено назви пунктів;

— терміни та визначення понять, подані в ISO/TR 14062 за ISO 9000:2000 та ISO 14001:1996, замінено термінами та визначеннями понять, наведеним в ISO 9000:2005 та ISO 14001:2004, упро­вадженими в Україні як ДСТУ ISO 9000:2007 та ДСТУ ISO 14001:2004;

— у розділі 3 замінено посилання ISO 9000:2000 на ISO 9000:2005 та ISO 14001:1996 на ISO 14001:2004;

— долучено національний додаток НА (Перелік національних стандартів України, згармонізова- них з міжнародними стандартами, посилання на які є в цьому стандарті).

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Голов­ному фонді нормативних документів.

ВСТУП

Будь-яка продукція, тобто будь-які товари чи послуги, певним чином впливає на довкілля на будь-якій або на всіх стадіях свого життєвого циклу — придбання сировини, виробництва, розподі- лювання, використання й вилучення. Ці впливи можуть бути як незначними, так і значними; вони можуть бути короткотривалими чи довготривалими; можуть діяти на місцевому, регіональному чи глобальному рівнях (або можуть бути поєднанням цього).

Замовники, користувачі, розробники та інші сторони все більше беруть до уваги екологічні ас­пекти продукції та її впливи на довкілля. Цю зацікавленість підприємці, замовники, урядові та не­урядові організації виявляють, обговорюючи питання щодо сталого розвитку, екологічної результа­тивності, «проектування заради довкілля», розширеної відповідальності за продукцію, міжнародних угод, торговельних заходів, національного законодавства й урядових або галузевих добровільних ініціа­тив. Така зацікавленість має відображення також в економіці різних сегментів ринку, де визнано й переважають ці нові підходи до проектування продукції. Ці нові підходи можуть сприяти підвищен­ню ефективності процесів і використовування ресурсів, потенційному розширенню асортименту про­дукції, зменшенню регуляторної обтяжності та потенційної юридичної відповідальності, а також за­ощадженню коштів. Крім того, глобалізація ринків, перехід до інших джерел постачання, виробницт­ва та розподілювання — усе це впливає на ланцюг постачання, а тому й на довкілля.

Усе більше організацій починають усвідомлювати існування суттєвих переваг від ураховуван­ня екологічних аспектів у проектуванні та розроблянні продукції. Це може бути: зменшення витрат, заохочення інновацій, нові можливості ведення господарської діяльності та поліпшування якості продукції.

Передбачити чи ідентифікувати екологічні аспекти продукції на всіх стадіях її життєвого циклу може бути складно. Призначеність продукції важливо розглядати з позиції системи, у якій її викори­стовуватимуть. Екологічні аспекти продукції потрібно також урівноважувати з іншими чинниками, такими, як передбачувана функційна призначеність продукції, експлуатаційні характеристики, безпечність і гігієнічність, вартість, конкурентоспроможність, якість, а також законодавчі та регламентувальні вимоги.

Процес ураховування екологічних аспектів у проектуванні та розроблянні продукції неперерв­ний і гнучкий, сприяє творчому підходу, максимальному збільшенню інновацій та можливостям для поліпшування довкілля. Екологічні питання, як основа цього процесу, можуть бути наведені в полі­тиці та стратегіях зацікавленої організації.

Своєчасне ідентифікування та планування дають змогу організаціям приймати ефективні рішення щодо контрольованих ними екологічних аспектів і краще розуміти те, як їхні рішення можуть вплива­ти на екологічні аспекти інших організацій, наприклад, на стадіях придбання сировини чи закінчення строку експлуатації продукції.

Цей стандарт можуть застосовувати всі, хто залучений до проектування та розробляння про­дукції, незалежно від типу, розміру, місця розташування та складності організації, він поширюється на всі види продукції, зокрема на нові чи модифіковані. Його розроблено для тих, кого безпосеред­ньо залучили до проектування та розробляння продукції, а також для тих, хто відповідає за процес формулювання політики/приймання рішень. Інформація, наведена в цьому стандарті, може також бути корисною для зовнішніх зацікавлених сторін, безпосередньо не залучених до проектування та розробляння продукції.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕКОЛОГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ
Враховування екологічних аспектів у проектуванні
та розроблянні продукції

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Учет экологических аспектов при проектировании
и разработке продукции

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
Integrating environmental aspects into product
design and development

Чинний від 2008-10-01

1    СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті описано підходи та сучасну практику стосовно враховування екологічних аспектів у проектуванні та розроблянні продукції (під поняттям «продукція» розуміють як товари, так і послуги).

Цей стандарт застосовний до розробляння галузевих документів. Його не призначено застосову­вати як технічні умови задля сертифікації чи реєстрації.

2     НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Документ, на який зроблено посилання нижче, обов’язковий для застосовування цього стандар­ту. У разі датованих посилань застосовують лише зазначене видання. У разі недатованих посилань за­стосовують найновіше видання документа, на який зроблено посилання (охоплюючи будь-які зміни до нього).

ISO 14050 Environmental management — Vocabulary.

Полная версия документа доступна для тарифа «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Разработчик сервиса ООО "Computer Logic Group"
Тел.: +38 (057) 341-80-81 E-mail: online@budstandart.com