ДСТУ 4770.1:2007 Качество почвы. Определение содержания подвижных соединений марганца в почве в буферной аммонийно-ацетатной вытяжке с рН 4,8 методом атомно­абсорбционной спектрофотометрии

Для просмотра текста документа
необходимо авторизоваться.

Войти в Личный кабинет

Бесплатные документы Ошибка в документе Заказать документ

Сервис содержит 19058 бесплатных документов, которые доступны зарегистрированным пользователям. Регистрируйся бесплатно >>>


  • Информация о документе
  • Ссылки на документы
  • Ссылки из других документов
Наименование документаДСТУ 4770.1:2007 Качество почвы. Определение содержания подвижных соединений марганца в почве в буферной аммонийно-ацетатной вытяжке с рН 4,8 методом атомно­абсорбционной спектрофотометрии
Дата начала действия01.01.2009
Дата принятия28.04.2007
СтатусДействующий
Утверждающий документПриказ от 28.04.2007 № 95
Вид документаДСТУ (Государственный Стандарт Украины)
Шифр документа4770.1:2007
РазработчикТехнический комитет стандартизации «Почвоведение» (ТК 142)
Принявший органТехнический комитет стандартизации «Почвоведение» (ТК 142)


ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.019-80 Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.021-75 . ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 17.4.3.01-83 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб (СТ СЭВ 3847-82)

ГОСТ 17.4.4.02-84 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа

ГОСТ 24104-88. Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия (СТ СЭВ 4276-83). С изменением № 1

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия. С изменениями № 1, 2

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия

ДСТУ ISO 3696:2003 Вода для использования в лабораториях. Требования и методы проверки (ISO 3696:1987, IDT)

Закон Украины от 25.06.1991 № 1264-XII Об охране окружающей природной среды

Документ соответствует официальному тексту.
По вопросам приобретения официального издания обращайтесь к национальному органу стандартизации (ГП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯКІСТЬ ҐРУНТУ

Визначення вмісту рухомих сполук марганцю в ґрунті
в буферній амонійно-ацетатній витяжці з pH 4,8
методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії

ДСТУ 4770.1:2007

київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
 2005

ПЕРЕДМОВА

1. РОЗРОБЛЕНО: Міністерство аграрної політики України, ТК “Ґрунтознавство”, Національний науковий центр “Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського” УААН

РОЗРОБНИКИ: А. Липка, М. Лисенко, канд. с.-г. наук; М. Мірошниченко, д-р біол. наук; Я. Пащенко, канд. с.-г. наук; В. Самохвалова, канд. с.-г. наук; З. Сидоренко; Л. Ткаченко, А. Фатєєв, д-р с.-г. наук (керівник розробки); Н. Чешко, канд. с.-г. наук; С. Швед, Т. Янковська

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від ________ 200__ № __________

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Суть методу

4 Апаратура та посуд

5 Реактиви

6 Відбирання проб

7 Умови виконання вимірювань

8 Готування до аналізування

8.1 Г отування ґрунту

8.2 Готування розчинів

8.3 Підготовка атомно-абсорбційного спектрофотометра до вимірювань

8.4 Побудова калібрувального графіка

9 Аналізування

9.1 Готування витяжки з ґрунту

9.2 Вимірювання абсорбції ґрунтових витяжок

10 Опрацювання результатів

11 Точність методу

12 Вимоги безпеки

Додаток А Вимоги до посуду та реактивів, що використовуються при аналізуванні

Додаток Б Очищення посуду та приготування реактивів

Додаток В Бібліографія

ВСТУП

Існуюча екологічна ситуація в Україні вимагає створення нормативної бази для визначення вмісту в ґрунтах небезпечних для здоров’я людини та довкілля забруднюючих речовин, у тому числі важких металів, до яких належить марганець. Без загальноприйнятих стандартних методів практично неможливо оцінювати стан ґрунту, можливість його використання у сільському господарстві, прогнозувати можливий вміст марганцю у продуктах харчування рослинного походження та кормах. Без стандартного методу визначення вмісту рухомих сполук марганцю в ґрунті неможливо встановити нормативи їхнього вмісту в ґрунтах згідно статті 165 Земельного кодексу України (у вигляді гранично допустимих концентрацій або інших санітарно-гігієнічних нормативів), які б забезпечили безпечне користування ґрунтами. На відміну від інших металів марганець ґрунту є нетоксичним. Вміст його рухомих сполук визначають для оцінювання повноцінності мікроелементного живлення рослин, або у випадку оцінювання небезпеки поліелементного забруднення - для встановлення можливих ефектів антагонізму-синергізму між сполуками марганцю та інших важких металів, які можуть суттєво впливати на накопичення токсичних металів у рослинних тканинах.

Амонійно-ацетатний буферний розчин з pH 4,8, маючи високу буферну ємність, забезпечує стабільність реакції середовища при вилученні мікроелементів із різних типів ґрунтів, в тому числі карбонатних і засолених. За своїм складом і кислотним властивостям він не є агресивним і має розчинну здатність, близьку до розчинної здатності кореневих систем рослин.

Цей стандарт необхідний для повної реалізації правових та законодавчих документів, які стосуються екології та охорони ґрунтів, довкілля від забруднення полютантами неорганічної природи, забезпечення екологічної безпеки, а саме Земельний Кодекс України [1], Закон України "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини” [2], Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" [3], Закон України "Про державний контроль за використанням та охороною земель" [4], Закон України "Про охорону земель" [5], Постанова Верховної Ради України "Про основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки" [6], Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про моніторинг земель" [7].

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЯКІСТЬ ҐРУНТУ
Визначення вмісту рухомих сполук марганцю в ґрунті
в буферній амонійно-ацетатній витяжці з pH 4,8
методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії

КАЧЕСТВО ПОЧВЫ
Определение содержания подвижных соединений марганца в почве
в буферной аммонийно-ацетатной вытяжке с pH 4,8
методом атомноабсорбционной спектрофотометрии

SOIL QUALITY
Determination of manganese mobile compounds content in soil in buffered
ammonium-acetate extract with pH 4,8 by atomic-absorption spectrophotometry

Чинний від_______________

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює метод визначання вмісту рухомих сполук марганцю у буферній амонійно-ацетатній витяжці з pH 4.8 у ґрунтах за М.К. Крупським і Г.М. Александровою на атомно-абсорбційному спектрофотометрі.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ ISO 3696:2003 Вода для застосування в лабораторіях. Вимоги та методи перевіряння

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБТ. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБТ. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.019-80 ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности (ССБТ. Випробовування та вимірювання електричні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБТ. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.034-85 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка (ССБТ. Засоби індивідуального захисту органів дихання. Класифікація та марковання)

ГОСТ 17.4.3.01-83 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб (Охорона природи. Ґрунти. Загальні вимоги до відбирання проб)

ГОСТ 17.4.4.02-84 Охрана природы. Почвы. Метод отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа (Охорона природи. Ґрунти. Метод відбирання та підготовки проб до хімічного, бактеріологічного, гельмінтологічного аналізу)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 3117-78 Аммоний уксуснокислый. Технические условия (Амоній оцтовокислий. Технічні умови)

ГОСТ 3118-77 Кислота соляная. Технические условия (Кислота хлористоводнева. Технічні умови)

ГОСТ 3760-79 Аммиак водный. Технические условия (Аміак водний. Технічні умови)

ГОСТ 4204-77 Реактивы. Кислота серная. Технические условия (Реактиви. Кислота сірчана. Технічні умови)

ГОСТ 5457-75 Ацетилен растворенный и газообразный технический. Технические условия (Ацетилен розчинений та газоподібний технічний. Технічні умови)

ГОСТ 6217-74 Уголь активный древесный дробленый. Технические условия (Вугілля активне деревне дроблене. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 14262-78 Кислота серная особой чистоты. Технические условия (Кислота сірчана особливої чистоти. Технічні умови)

ГОСТ 18270-72 Кислота уксусная особой чистоты. Технические условия (Кислота оцтова особливої чистоти. Технічні умови)

ГОСТ 20015-88 Хлороформ. Технические условия (Хлороформ. Технічні умови)

ГОСТ 20288-74 Углерод четыреххлористый. Технические условия (Вуглець чотирьоххлористий. Технічні умови)

ГОСТ 20298-74 Смолы ионообменные. Катиониты. Технические условия (Смоли іонообмінні. Катіоніти. Технічні умови)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загального призначення та зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та обладнання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 29169-91 (ИСО 648-77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой (Посуд лабораторний скляний. Піпетки з однією відміткою)

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Піпетки градуйовані. Частина 1. Загальні вимоги)

ГОСТ 29269-91 Почвы. Общие требования к проведению анализов (Ґрунти. Загальні вимоги до проведення аналізів)

Полная версия документа доступна для тарифа «Все включено»

Подробнее о тарифах

© 2020 Все права защищены
Документы, размещенные на сайте, могут быть использованы в качестве информационно-справочного материала.
E-mail: online@budstandart.com