ДСТУ 7591:2014 Зрошення. Якість води для систем краплинного зрошення. Агрономічні, екологічні та технічні критерії

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19060 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ 7591:2014 Зрошення. Якість води для систем краплинного зрошення. Агрономічні, екологічні та технічні критерії
Дата початку дії01.07.2015
Дата прийняття02.12.2014
СтатусДіючий
Затверджуючий документНаказ від 02.12.2014 № 1430 Про прийняття національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, міжнародних стандартів як національних стандартів України, міждержавних стандартів як національних стандартів України, затвердження національних стандартів України та змін до національних стандартів України, скасування національних стандартів України та міждержавних стандартів в Україні
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документа7591:2014
РозробникНаціональний університет біоресурсів і природокористування (НУБіП)
Орган, що прийнявНаціональний університет біоресурсів і природокористування (НУБіП)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


Інші нормативні документи не посилаються на даний документ.

Документ відповідає офіційному тексту.
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації (ДП «УкрНДНЦ»)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Зрошення
ЯКІСТЬ ВОДИ ДЛЯ СИСТЕМ КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ
Агрономічні, екологічні та технічні критерії

ДСТУ 7591:2014

Видання офіційне

Київ
МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАЇНИ
2015

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрник наук (ІВПіМ НААН). Національний університет біоресурсів і природокористування України (НУБіП України)

РОЗРОБНИКИ: Ю. Афанасьев; С. Балюк, д-р с.-г. наук: Л. Воротинцева, канд с.-г. наук: Е. Драчинська, канд. техн наук: Б. Конаков, канд техн наук: В. Ладних, канд с.-г наук: М. Ромащенко, д-р техн. наук (науковий керівник); С Рябков, канд с-г наук:. Ю. Тертишна; К. Шатковська; А. Шевченко, канд с-г наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінекономрозвитку України від 2 грудня 2014 р. № 1430

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Показники якості води

7 Методи визначення показників якості води

8 Оцінювання якості води за агрономічними критеріями

9 Оцінювання якості води за екологічними критеріями

10 Оцінювання якості води за технічними критеріями

Додаток А Методика обчислення кількості токсичних солей у зрошувальній воді в еквівалентах хлору

Додаток Б Методика обчислення токсичної лужності

Додаток В Поділ ґрунтів за реакцією середовища

Додаток Г Градацій ґрунтів за буферністю щодо осолонцювання та показники активності іонів кальцію в ґрунтах України

Додаток Д Коригування ступеня солонцюватості за величиною відношення катіонів магнію до катіонів кальцію

Додаток Е Класифікація мікроелементів та важких металів за ступенем небезпеки у зрошувальній воді

Додаток Ж Класифікація пестицидів за ступенем небезпеки у зрошувальній воді, ґрунтах та рослинах

Додаток И Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Зрошення
ЯКІСТЬ ВОДИ ДЛЯ СИСТЕМ КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ
Агрономічні, екологічні та технічні критерії

ОРОШЕНИЕ
КАЧЕСТВО ВОДЫ ДЛЯ СИСТЕМ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ
Агрономические, экологические и технические критерии

IRRIGATION
WATER QUALITY FOR SYSTEMS OF A DRIP IRRIGATION
Agronomical, ecological and technical criteria

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює агрономічні, екологічні та технічні критерії, показники й параметри оцінювання якості природних (поверхневих та підземних) вод для краплинного зрошення.

1.2 Цей стандарт поширюється на природні поверхневі та підземні води, які використовують чи планують для використання у системах краплинного зрошення

1.3 Цей стандарт застосовують організації, які здійснюють розроблення проектів та експлуатацію систем краплинного зрошення, суб'єкти господарювання, що впроваджують технології вирощування сільськогосподарських культур із застосуванням краплинного способу поливу, а також організації, які контролюють умови використання й охорони земель та природних вод, проводять моніторинг навколишнього природного середовища, екологічну експертизу та екологічний аудит.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Водний кодекс України (зі змінами і доповненнями)

ДСТУ 2730-94 Система стандартів у галузі охорони навколишнього середовища та раціонального використання ресурсів. Якість природної води для зрошення. Агрономічні критерії

ДСТУ 3866-99 Ґрунти. Класифікація ґрунтів за ступенем вторинної солонцюватості

ДСТУ 7176:2010 Водне господарство. Терміни та визначений основних понять

ДСТУ 7177:2010 Водна меліорація Терміни та визначення понять

ДСТУ 7286:2012 Якість природної води для зрошування. Екологічні критерії

ДСТУ ГОСТ 18294:2009 Вода питна. Метод визначення вмісту берилію (ГОСТ 1829-2004, IDТ)

ДСТУ ISO 6107-1:2004 Якість води. Словник термінів. Частина 1 (ISO 6107-1:1996, IDТ)

ДСТУ ISO 6107-2:2004 Якість води. Словник термінів. Частина 2 (ISO 6107-2:1997, IDT)

ДСТУ ISO 6332-2003 Якість води. Визначення заліза. Спектрометричний метод із використанням 1.10-фенантропіну (ISO 6332-1988, IDT)

ДСТУ ISO 10304-2:2003 Якість води. Визначення розчинених аніонів методом рідинної іонної хроматографії. Частина 2. Визначення броміду, хлориду, нітрату, нітриту, ортофосфату та сульфату в стічних водах (ISO 10304-2:1995, IDT)

ДСТУ ISO 10304-3:2003 Якість води. Визначення розчинених аніонів методом рідинної іонної хроматографії. Частина 3 Визначення хромату, йодиду, сульфіту, тіоцианату та тіосульфату (ISO 10304-3:1997, IDT)

ГОСТ 8.010-99 ГСИ. Методики выполнения измерений (ДСВ. Методики виконання вимірювань)

ГОСТ 17.1.2.03-90 Охрана природы. Гидросфера. Критерии и показатели качества Воды для орошения (Охорона природи. Гідросфера. Критерії та показники води для зрошення)

ГОСТ 17.1.3.04-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения пестицидами (Охорона природи. Загальні вимоги до охорони поверхневих і підземних вод від забруднення пестицидами.)

ГОСТ 17.4.1.02-90 Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для контроля загрязнения (Охорона Природи. Ґрунти. Класифікація хімічних речовин для контролю забруднення)

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа (Вода питна. Методи вимірювання масової концентрації загального заліза)

ГОСТ 4152-89 Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации мышьяка (Вода питна. Метод визначення массвої концентрації арсену)

ГОСТ 4386-69 Вода питьевая. Методы определении массовой концентрации фторидов (Вода питна. Методи визначення масової концентрації фторидів)

ГОСТ 4388-72 Вода питьевая. Meтолы определении массовой концентрации меди (Вода питна. Методи визначення масової концентрації міді)

ГОСТ 4974-72 Вода питьевая. Методы определении содержания марганца (Вода питна. Методи визначення вмісту марганцю)

ГОСТ 18165-69 Вода питьевая. Метод определении массовой концентрации алюминия (Вода питна. Метод визначення масової концентрації алюмінію)

ГОСТ 18293-72 Вода питьевая. Метопы определении содержании свинца, цинка, серебра (Вода питна. Методи визначення вмісту свинцю, цинку, срібла)

ГОСТ 18308-72 Вода питьевая. Метод определения молибдена (Вода питнаю Метод визначення молібдену)

ГОСТ 19413-89 Boдa питьевая. Метод определения массовой концентрации селена (Вода питна. Метод визначення масової концентрації селену)

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення).

БІБЛІОГРАФІЯ

1 НТД 0497055-04-93 Рекомендації з охорони водних, ґрунтових і рослинних ресурсів від біогенного і фтористого забруднення я умовах зрошуваного земперобства

2 Методические указания по гигиенической оценке малых рек и санитарному контролю за мероприятиями по их охране в местах водопользования. М. 1985 (Методичні вказівки щодо гігієнічного оцінювання малих річок і санітарного контролю заходів з охорони їх у місцях водокористування)

3 Безднина С. Я. Система экологического нормирования качества оросительной воды // Meлиорации и водное хозяйство — 1994 — № 4 — с. 13-15 (Система екологічного нормування якості зрошувальної води)

4 Технології вирощування овочевих культур при краплинному зрошенні в умовах України I За ред М. І. Ромащенка — КМУ УAAH,. 2006 — с. 12-16

5 Гигиенические нормативы содержания пестииндов в окружающей среде и пищевых продуктах 1980 (Гіпснічні нормативи вмісту пестицидів у навколишньому середовищі та харчових продуктах).

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2020 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com