ДСТУ Б В.2.1-9-2002 (ГОСТ 19912-2001). Ґрунти. Методи польових випробувань статичним і динамічним зондуванням.

Для перегляду тексту документа
необхідно авторизуватись.

Увійти в Особистий кабінет

Безкоштовні документи  Помилка в документі Замовити документ

Сервіс містить 19460 безкоштовних документів, які доступні зареєстрованим користувачам. Реєструйся безкоштовно >>>


  • Інформація про документ
  • Посилання на документи
  • Посилання з інших документів
Найменування документа (укр.)ДСТУ Б В.2.1-9-2002 (ГОСТ 19912-2001). Ґрунти. Методи польових випробувань статичним і динамічним зондуванням.
Дата початку дії01.10.2002
Дата прийняття30.05.2001
Дата скасування дії 01.04.2017
СтатусНедіючий
Новий документДСТУ Б В.2.1-9:2016
На замінуГОСТ 19912-81, ГОСТ 20069-81
Затверджуючий документНаказ від 07.05.2002 р. № 87
Вид документаДСТУ (Державний Стандарт України)
Шифр документаВ.2.1-9-2002
РозробникНауково-дослідний, проектно-вишукувальний та конструкторсько-технологічний інститут основ і підземних споруд імені Н. М. Герсеванова (НДІОСП)
Орган, що прийнявНауково-дослідний, проектно-вишукувальний та конструкторсько-технологічний інститут основ і підземних споруд імені Н. М. Герсеванова (НДІОСП)


У даному документі немає посилань на інші нормативні документи.


ДСТУ Б В.2.1-9:2016 Ґрунти. Методи польових випробувань статичним і динамічним зондуванням

ДСТУ-Н Б А.3.1-14:2010 Управління, організація і технологія. Настанова з проведення експертизи суб`єктів будівельної діяльності щодо їх спроможності здійснювати господарську діяльність, пов`язану із створенням об`єктів архітектури

ДСТУ-Н Б В.1.1-37:2016 Настанова щодо інженерного захисту територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів

ДСТУ-Н Б В.1.1-40:2016 Настанова щодо проектування будівель і споруд на слабких ґрунтах

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2019 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.02.2020 року

Перелік скасованих будівельних нормативів і відповідні їм діючі нормативні документи, прийняті на заміну станом на 01.07.2019 року

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2020 року)

Чинні національні нормативні документи України та документи, що набудуть чинності у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.07.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2019 року)

Чинні національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.05.2018 року)

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Основи та підвалини будинків і споруд

ГРУНТИ

Методи польових випробувань статичним і динамічним зондуванням

ДСТУ Б В.2.1-9-2002

ГОСТ (19912-2001)

ГРУНТЫ

Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием

ГОСТ 19912-2001

Відповідає офіційному тексту

Издание официальное

Державний комітет України

з будівництва та архітектури

Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации, техническому нормированию

и сертификации в строительстве 

Київ 2002

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНИЙ

Державним федеральним унітарним підприємством - Науково-дослідний, проектно-вишукувальний і конструкторсь­ко-технологічний інститут основ і підземних споруд ім. Н.М. Герсеванова

(НИИОСП им. Герсеванова)

ВНЕСЕНИЙ Держбудом Росії

2 ПРИЙНЯТИЙ

Міждержавною науково-технічною комісією із стандартизації, технічного нормування і сертифікації у будівництві (МНТКБ) 30 травня 2001 р.

За прийняття проголосували

Найменування держави

Найменування органу державного управління будівництвом

Азербайджанська Республіка

Держбуд

Республіка Вірменія

Міністерство містобудування

Республіка Казахстан

Казбудкомітет

Республіка Молдова

Міністерство екології і благоустрою територій

Російська Федерація

Держбуд

Республіка Узбекистан

Держархітектбуд

Україна

Держбуд


Предисловие

1 РАЗРАБОТАН

Государственным федеральным унитар­ным предприятием - Научно-исследова­тельский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический инсти­тут оснований и подземных сооружений

им. Н.М. Герсеванова

(НИИОСП им. Герсеванова)

ВНЕСЕН Госстроем России

2 ПРИНЯТ

Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техничес­кому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 30 мая 2001 г.

За принятие проголосовали

Наименование государства

Наименование органа государственного управ-ления строительством

Азербайджанская Республика

Госстрой

Республика Армения

Министерство градостроительства

Республика Казахстан

Казстройкомитет

Республика Молдова

Министерство экологии

и благоустройства территорий

Российская Федерация

Госстрой

Республика Узбекистан

Госархитектстрой

Украина

Госстрой

3 ВВЕДЕНИЙ

Наказом Держбуду України № 87

від 7.05.2002 р.

НА ЗАМІНУ ГОСТ 19912-81,

ГОСТ 20069-81


3 ВЗАМЕН

ГОСТ 19912-81, ГОСТ 20069-81

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ  
        МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
     СТАНДАРТ

Основи та підвалини будинків і споруд

ГРУНТИ

Методи польових випробувань

статичним і динамічним зондуванням

Основания и фундаменты зданий

и сооружений

ГРУНТЫ

Методы полевых испытаний статическим

и динамическим зондированием

Bases and foundations of buildings

and constructions

SOILS

Field test methods by static and dynamic sounding

ДСТУ Б В.2.1-9-2002

(ГОСТ 19912-2001)

Чинний від 2002-10-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Даний стандарт поширюється на дис­персні природні, техногенні і мерзлі грунти, склад і стан яких дозволяють проводити без­перервне занурення зонда, і встановлює мето­ди польових випробувань зондуванням при їх дослідженні для будівництва.

Стандарт не поширюється на грунти, які містять частки крупніше 10 мм більше 25 % за масою, при статичному зондуванні і грунти, які містять частки крупніше 10 мм більше 40 % за масою, при динамічному зондуванні.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У даному стандарті використане посилан­ня на стандарт:

ДСТУ Б В.2.1-6-2000 (ГОСТ 30672-99) Грунти. Польові випробування. Загальні положення.

3 ВИЗНАЧЕННЯ

Терміни, які застосовують у даному стан­дарті, наведені у додатку А.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Даний стандарт встановлює такі мето­ди польових випробувань грунтів зондуван­ням:


Дата введения 2002-01-01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на дисперсные природные, техногенные и мерз­лые грунты, состав и состояние которых поз­воляют производить непрерывное внедрение зонда, и устанавливает методы полевых испы­таний зондированием при их исследовании для строительства.

Стандарт не распространяется на грунты. содержащие частицы крупнее 10 мм более 25 % по массе, при статическом зондировании и грунты, содержащие частицы крупнее 10 мм более 40 % по массе, при динамическом зонди­ровании.

Повна версія документа доступна для тарифу «Розумна пропозиція» або «Все враховано»

Детальніше про тарифи

© 2021 Всі права захищені
Документи, розміщені на сайті, можуть використовуватись в якості інформаційно-довідкового матеріалу.
E-mail: online@budstandart.com