Приказ от 23.06.1999 № 105/309 Об утверждении Инструкции о порядке взыскания сбора за геологоразведочные работы, выполненные за счет государственного бюджета

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

   КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ГЕОЛОГІЇ ТА ВИКОРИСТАННЯ НАДР
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
              Н А К А З

 N 105/309 від 23.06.99        Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   16 липня 1999 р.
                   за N 474/3767

    Про затвердження Інструкції про порядок справляння
    збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за
          рахунок державного бюджету
   Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекоресурсів
    N 7/7 від 09.01.2002 )

   Згідно з пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від
29 січня 1999 р. N 115 "Про затвердження Порядку
встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи,
виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння"
Н А К А З У Є М О:
   1. Затвердити Інструкцію про порядок справляння збору за
геологорозвідувальні роботи, виконані за  рахунок  державного
бюджету, що додається.
   2. Ввести в дію Інструкцію про порядок справляння збору за
геологорозвідувальні  роботи,  виконані за рахунок державного
бюджету, в установленому чинним законодавством порядку.
   3. Заступнику  начальника  Головного  планово-економічного
управління,  начальнику  відділу  пооб'єктного  планування
Кочкуру  М.В. забезпечити подання на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України наказу "Про затвердження Інструкції
про порядок справляння збору за геологорозвідувальні роботи,
виконані за рахунок державного бюджету".
   4. Визнати  таким,  що втратив чинність, наказ Головної
державної податкової інспекції України і Державного комітету
України по геології і використанню надр від 22 березня 1996 р.
N 25/31, зареєстрований Міністерством юстиції України
8 квітня 1996 р. за N 163/1188.

 Голова Комітету з питань
 геології та використання надр           С.В.Гошовський

 Голова Державної податкової
 адміністрації України                 М.Я.Азаров
                       Затверджено
                  Наказ Комітету України з питань
                  геології та використання надр,
                  Державної податкової
                  адміністрації України 23.06.99
                  N 105/309
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   16 липня 1999 р.
                   за N 474/3767
              Інструкція
    про порядок справляння збору за геологорозвідувальні
     роботи, виконані за рахунок державного бюджету
           1. Загальні положення
   1.1. Інструкція  про  порядок  справляння  збору  за
геологорозвідувальні роботи, виконані за  рахунок  державного
бюджету (далі - Інструкція), розроблена на основі законів України
"Про систему оподаткування" , "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими  фондами" , Кодексу України про надра
 та постанов Кабінету Міністрів України: від
12 грудня 1994 року N 827 "Про затвердження переліків
корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення", від
27 січня 1995 року N 58 "Про затвердження Положення
про  порядок  списання  запасів  корисних  копалин з обліку
гірничовидобувного підприємства", від 27 січня 1995 року N 59
 "Про затвердження Положення про порядок надання
гірничих відводів", від 14 лютого 1995 року N 114
"Про Порядок передачі розвіданих родовищ корисних копалин для
промислового освоєння", від 2 серпня 1996 року N 899
"Про платежі за користування надрами", від 5 травня 1997 року
N 432  "Про затвердження Класифікації запасів і
ресурсів корисних копалин державного фонду надр", від 29 січня
1999  року  N  115  "Про затвердження Порядку
встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи,
виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння", від 4
червня 1999 року N 972 "Про внесення змін і доповнень
до постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 року
N 115". ( Пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Мінекоресурсів N 7/7 від 09.01.2002 )
   1.2. Інструкція визначає єдиний порядок обчислення і сплати
збору за геологорозвідувальні роботи,  виконані  за  рахунок
державного бюджету (далі - збір за геологорозвідувальні роботи),
складання розрахунків та їх подання  до  органів  державної
податкової служби.
   1.3. Сплата збору за геологорозвідувальні роботи не звільняє
користувачів надр від сплати інших обов'язкових платежів, якщо
інше не встановлено законодавчими актами України та міжнародними
угодами.
     2. Платники збору за геологорозвідувальні роботи
   2.1. Платниками збору за геологорозвідувальні роботи є всі
надрокористувачі, незалежно від  форми  власності,  включаючи
підприємства з іноземними інвестиціями, які видобувають корисні
копалини на розташованих  у  межах  території  України,  її
континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони
родовищах:
   раніше розвіданих та переданих в установленому порядку для
промислового освоєння;
   з попередньо оціненими запасами, що за згодою заінтересованих
надрокористувачів передані їм для дослідно-промислової розробки та
промислового освоєння.
   2.2. Якщо до складу підприємства-надрокористувача входять
структурні підрозділи, які не мають статусу юридичної особи та
здійснюють видобуток корисних копалин (шахти, рудники, кар'єри,
цехи тощо), то платником збору є підприємство-надрокористувач, до
складу якого входять такі структурні підрозділи.
    3. Об'єкт обчислення збору за геологорозвідувальні
               роботи
   3.1. Об'єктом обчислення збору за геологорозвідувальні роботи
є обсяг видобутих корисних копалин - для нафти, конденсату, газу
природного, у тому числі і метану вугільних родовищ, торфу,
сапропелю, сировини для виготовлення оптичної та п'єзооптичної
продукції, сировини ювелірної і ювелірно-виробної, підземних вод
(прісних, мінеральних, термальних, промислових), ропи, мінеральних
грязей  і  мулу та обсяг погашених у надрах запасів корисних
копалин - для інших корисних копалин.
   Обсяг погашених запасів корисних копалин визначається як сума
обсягів видобутих корисних копалин та фактичних їх втрат у надрах
під час видобування, за винятком передбачених протоколом Державної
комісії по запасах корисних копалин або технічними проектами на
розробку родовища втрат корисних копалин в охоронних, бар'єрних
ціликах та поблизу неякісно затампонованих свердловин, за умови
погодження їх обсягів з органами державного гірничого нагляду.
   3.2. Обсяги погашених балансових та позабалансових запасів
корисних копалин і обсяги видобутих корисних копалин визначаються
за даними  державної  статистичної  звітності,  підтвердженої
обліковими матеріалами геолого-маркшейдерської документації.
   Обсяги видобутих (погашених запасів) корисних копалин за
квартал приймаються за даними оперативних обмірів чи підрахунків
(з  уточненням  за  підсумками  року),  які   здійснює
геолого-маркшейдерська служба надрокористувача або інші служби, на
які покладено обов'язки  ведення  обліку  обсягів  видобутих
(погашених запасів) корисних копалин.
   Відповідними формами державної статистичної звітності, згідно
з наказом Державного комітету статистики України від 31 грудня
1998 року N 435 "Про затвердження загальнодержавного табеля
(переліку) форм державної статистичної звітності", є: "Звітний
баланс запасів корисних копалин" (форми: 5-гр  -  металеві,
неметалеві  корисні  копалини,  вугілля; 6-гр - нафта, газ,
конденсат; 7-гр - підземні води; 8-гр - техногенні корисні
копалини), "Звіт про втрати корисних копалин при видобутку" (форма
70-тп), "Звіт про втрати вугілля в надрах (підземні та відкриті
роботи)"  (форма  11-шрп), "Звіт про комплексне використання
корисних копалин при збагаченні та металургійному  переділі,
розкривних порід та відходів виробництва" (форма 71-тп), "Звіт про
використання води" (форма N 2-ТП (водгосп).
   3.3. Збір  за  виконані  геологорозвідувальні  роботи не
справляється за видобуток:
   раніше погашених запасів корисних копалин, зарахованих у
процесі розробки родовищ у встановленому порядку до категорії
втрачених у надрах, підтверджених відповідними актами на списання
запасів корисних копалин з обліку гірничовидобувного підприємства
та обліковими матеріалами геолого-маркшейдерської документації;
   вуглеводневої сировини  із  свердловин,  визначених  у
встановленому  порядку як нерентабельні, з метою недопущення
вибухонебезпечних  газопроявів  у  населених  пунктах  та
нафтогазопромислових районах;
   додаткових, понад базові (проектні) обсяги нафти і газу, при
дорозробці  нафтових і газових родовищ, визначених Кабінетом
Міністрів України як родовища з важковидобувними та виснаженими
запасами - протягом десяти років з дати одержання ліцензії на
експлуатацію таких родовищ;
   підземних вод,  які  не  використовуються  в  народному
господарстві:
   видобуток яких  є  технологічно  вимушеним  у зв'язку з
видобутком інших корисних копалин в обсягах,  погоджених  з
відповідними органами державного гірничого нагляду, державного
геологічного  контролю  і  охорони  навколишнього  природного
середовища;
   які видобуваються із надр для усунення їх шкідливої дії
(підтоплення, засолення, заболочування, забруднення, виникнення
зсувів тощо).
    4. Нормативи збору за геологорозвідувальні роботи
   4.1. Нормативи  збору  за  геологорозвідувальні  роботи
встановлені окремо для кожного виду корисних копалин чи групи
близьких за призначенням корисних копалин у гривнях до одиниці
видобутку чи погашення у надрах запасів корисних копалин і
наведені у додатку до постанови Кабінету Міністрів України від
29 січня 1999 року N 115 "Про затвердження Порядку
встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи,
виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння".
   4.2. Нормативи збору підлягають індексації з урахуванням
офіційно  встановленого  та  опублікованого індексу інфляції.
Індексація нормативів здійснюється при розрахунку збору за звітний
квартал з урахуванням індексу інфляції за останній місяць звітного
кварталу.
    5. Порядок обчислення збору за геологорозвідувальні
               роботи
   5.1. Надрокористувачі самостійно обчислюють збір за кожний
звітний квартал виходячи з обсягів видобутих (погашених запасів)
корисних копалин, нормативів збору з урахуванням індексу інфляції
та коефіцієнтів.
   За четвертий звітний квартал збір обчислюється виходячи з
обсягів видобутих (погашених  запасів)  корисних  копалин  з
урахуванням уточнених їх обсягів після закінчення року, нормативів
збору з урахуванням індексу інфляції та коефіцієнтів.
   5.2. При видобуванні більше як одного виду корисних копалин
збір за геологорозвідувальні роботи обчислюється за кожен їх вид
окремо.
   5.3. Надрокористувачі, які здійснюють видобуток  корисних
копалин на тих родовищах, розвідка яких виконувалася повністю за
рахунок коштів державного бюджету, та не мають підстав для
застосування коефіцієнтів, зазначених у пунктах 5.4 - 5.8 цієї
Інструкції, обчислюють збір  виходячи  з  обсягів  видобутих
(погашених  запасів)  корисних  копалин,  нормативів збору з
урахуванням індексу інфляції.
   5.4. Надрокористувачі,  які здійснюють видобуток корисних
копалин на родовищах, розвідка яких виконувалася частково за
рахунок власних коштів, збір обчислюють із застосуванням до нього
відповідних коефіцієнтів для тих родовищ, де виконано:
   загальні і детальні пошукові роботи та попередню розвідку за
рахунок державного бюджету, а детальну розвідку за рахунок власних
коштів - 0,6;
   дорозвідку запасів  корисних копалин за  рахунок власних
коштів - 0,6;
   загальні і детальні пошукові роботи за рахунок державного
бюджету, а попередню і детальну розвідку за рахунок власних
коштів - 0,4;
   загальні пошукові  роботи частково за рахунок державного
бюджету на стадії регіональних робіт, а детальні пошукові роботи,
попередню і детальну розвідку за рахунок власних коштів - 0,2.
   Підставою для застосування коефіцієнтів при обчисленні збору
є довідка Комітету України з питань геології та використання надр
(далі - Геолком), копія якої подається надрокористувачем до
органів державної податкової служби і враховується при обчисленні
збору починаючи з того кварталу, в якому вона була подана.
   Для одержання  довідки  Геолкому  надрокористувач  подає
Державному  інформаційному  геологічному  фонду  ("Геоінформ")
лист-заяву  на одержання довідки і завірену копію документа
(документів) або витяг з нього (з них),  який  підтверджує
небюджетне   фінансування   окремих   стадій   виконаних
геологорозвідувальних  робіт  (витяг  з  фінансового  плану
підприємства, кошторису витрат власних коштів, звіти про виконані
геологорозвідувальні роботи за формою 01-гр і 2-гр тощо).
   5.5. Якщо надрокористувачі видобувають більше одного виду
корисних копалин, що супутньо залягають на одному родовищі, збір
за виконані геологорозвідувальні роботи обчислюється за основний
вид корисної копалини у повному обсязі, а за супутньо залягаючі
корисні копалини - із застосуванням до нього коефіцієнта 0,2. У
такому разі для обчислення загальної суми збору до нормативу збору
за  основний  вид корисної копалини застосовується загальний
коефіцієнт 1,2. ( Пункт 5.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Мінекоресурсів N 7/7 від 09.01.2002 )
   5.6. При розробці балансових  і  позабалансових  запасів
корисних копалин збір за виконані геологорозвідувальні роботи
обчислюється за кожний вид запасів окремо.
   Збір за позабалансові запаси корисних копалин розраховується
виходячи з обсягів погашених позабалансових запасів корисних
копалин,  нормативів  збору  з урахуванням індексу інфляції,
відповідних коефіцієнтів із застосуванням до нього коефіцієнта
0,5.
   5.7. При розробці техногенних родовищ корисних копалин збір
за виконані геологорозвідувальні роботи обчислюється, як для
аналогічних природних родовищ, виходячи з обсягів  видобутих
(погашених балансових та позабалансових запасів) корисних копалин,
нормативів збору з урахуванням індексу інфляції, відповідних
коефіцієнтів із застосуванням до нього коефіцієнта 0,5.
   5.8. При видобуванні нафти, конденсату, природного газу та
метану вугільних родовищ з коефіцієнтом вилучення, що перевищує
затверджений Державною комісією по запасах корисних  копалин
(зазначений  у  протоколі  затвердження), збір за відповідні
додаткові обсяги видобутку обчислюється виходячи  з  обсягів
видобутих  зазначених  корисних  копалин, нормативів збору з
урахуванням індексу  інфляції,  відповідних  коефіцієнтів  із
застосуванням до нього коефіцієнта 0,5.
   5.9. Підприємство-надрокористувач, до складу якого входять
структурні підрозділи, які не мають статусу юридичної особи та
здійснюють видобуток корисних копалин (шахти, рудники, кар'єри,
цехи тощо), обчислює збір у розрізі цих підрозділів.
   5.10. Окремі приклади відповідних розрахунків збору наведено
у додатку 1 до Інструкції.
   5.11. Обчислення збору за геологорозвідувальні роботи при
видобуванні титанової руди розсипних родовищ іршанської групи і
розсипних родовищ титано-цирконієвих руд здійснюється, виходячи з
обсягів погашених у надрах балансових та позабалансових запасів
цих руд у тоннах, нормативів збору з урахуванням індексу інфляції
та коефіцієнтів. Для обчислення суми збору обсяги погашених
запасів руд у кубічних метрах перераховуються в тонни згідно з
об'ємною масою руди. ( Інструкцію доповнено пунктом 5.5 згідно з
Наказом Мінекоресурсів N 7/7 від 09.01.2002 )

  6. Порядок подання розрахунку збору за геологорозвідувальні
         роботи та сплати його до бюджету
   6.1. Платники   складають   розрахунок   збору   за
геологорозвідувальні роботи щоквартально за формою, що наведена у
додатку 2 до Інструкції.
   Порядок його складання наведено у додатку 3 до Інструкції.
   6.2.  Базовий податковий (звітний) період для збору за
геологорозвідувальні  роботи,  виконані за рахунок державного
бюджету, дорівнює календарному кварталу.
   Розрахунки збору подаються надрокористувачами протягом 40
календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного
(податкового) кварталу, органам державної податкової служби за
місцезнаходженням родовища корисних копалин.
   Якщо останній день строку подання розрахунку збору припадає
на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається
наступний за вихідним або святковим робочий день.
   У разі, коли у майбутніх податкових періодах платник збору
самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданому ним
розрахунку  збору,  такий  платник зобов'язаний подати новий
(уточнений) розрахунок збору, що містить виправлені показники.
( Пункт 6.2 в редакції Наказу Мінекоресурсів N 7/7
від 09.01.2002 )
   6.3. Підприємство-надрокористувач, до складу якого входять
структурні підрозділи, які не мають статусу юридичної особи та
здійснюють видобуток корисних копалин (шахти, рудники, кар'єри,
цехи тощо), складає розрахунки і сплачує збір у розрізі цих
підрозділів та подає їх до органів державної податкової служби за
місцем своєї реєстрації у терміни, визначені пунктами 6.2 та 6.5
цієї Інструкції відповідно.
   6.4. Надрокористувач, який перебуває на податковому обліку в
органах державної податкової служби іншого району (міста), ніж
місцезнаходження родовища корисних копалин, що ним експлуатується,
протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним
днем звітного (податкового) кварталу, додатково подає (надсилає)
до органу державної податкової служби, в якому він зареєстрований,
копію розрахунку збору за геологорозвідувальні роботи з відміткою
органу  державної  податкової  служби, яка прийняла оригінал
розрахунку.
   За  рішенням нафтогазовидобувного підприємства розрахунок
збору можуть подавати до органів державної податкової служби
безпосередньо його філії, які мають поточні рахунки, за місцем
податкової реєстрації таких філій.
( Пункт 6.4 в редакції Наказу Мінекоресурсів N 7/7
від 09.01.2002 )
   6.5. Надрокористувачі сплачують авансові квартальні внески
збору до 20 числа третього місяця звітного кварталу і до 20-го
числа місяця, наступного за звітним кварталом, у розмірі однієї
третини суми збору, визначеної у попередньому розрахунку. ( Абзац
перший  пункту  6.5 в редакції Наказу Мінекоресурсів N 7/7
 від 09.01.2002 )
   Авансові внески розраховуються платником збору самостійно у
розмірі одної третини величини збору, нарахованої за попередній
звітний квартал.
   Сума  збору  в повному обсязі, обчислена відповідно до
розрахунку за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично
внесених авансових платежів за цей квартал), сплачується протягом
10 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку
подання розрахунку збору (тобто протягом 50 календарних днів,
наступних за останнім календарним днем звітного (податкового)
кварталу),  за місцем податкової реєстрації платника (місцем
перебування на податковому обліку в органах державної податкової
служби). ( Абзац пункту 6.5 в редакції Наказу Мінекоресурсів N 7/7
 від 09.01.2002 )
   За рішенням нафтогазовидобувного підприємства збір можуть
вносити безпосередньо його філії, які мають поточні рахунки, за
місцем податкової реєстрації таких філій. ( Абзац пункту 6.5 в
редакції Наказу Мінекоресурсів N 7/7 від 09.01.2002 )
   6.6. Збір за геологорозвідувальні роботи в повному обсязі
зараховується  до  державного  бюджету на рахунок, відкритий
відповідно до коду бюджетної класифікації.
   6.7. Органи  державної  податкової  служби  ведуть облік
нарахованого і сплаченого збору за геологорозвідувальні роботи
відповідно до встановленого порядку ведення органами державної
податкової  служби  оперативного  обліку  податків  і зборів
(обов'язкових платежів), що надходять до бюджетів та державних
цільових фондів, за місцем податкової реєстрації платника (місцем
перебування на податковому обліку в органах державної податкової
служби) або за місцезнаходженням родовища корисних копалин, а
облік платників - відповідно до встановленого порядку обліку
платників податків. ( Пункт 6.7 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Мінекоресурсів N 7/7 від 09.01.2002 )
   6.8. Повернення та зарахування неправильно сплаченого збору
за геологорозвідувальні роботи здійснюється згідно з  чинним
законодавством України.
   6.9. Збір  за  виконані  геологорозвідувальні  роботи
справляється з дати видобутку корисної копалини.
   6.10. Сума збору за геологорозвідувальні роботи відноситься
на валові витрати виробництва.
   7. Звільнення від сплати збору за геологорозвідувальні
               роботи
   7.1. Від сплати  збору  за  геологорозвідувальні  роботи
звільняються землевласники і землекористувачі, які здійснюють у
встановленому порядку видобуток  корисних  копалин  місцевого
значення для власних потреб (тобто без реалізації видобутої
мінеральної сировини чи продукції її переробки) або користуються
надрами для господарських і побутових потреб на наданих їм у
власність чи користування земельних ділянках.
        8. Контроль за справлянням збору за
          геологорозвідувальні роботи
   8.1. Контроль за своєчасністю і повнотою сплати збору за
геологорозвідувальні роботи до державного бюджету  здійснюють
органи державної податкової служби, а контроль за правильністю
обчислення збору здійснюють  органи  державного  геологічного
контролю  та  державної  податкової служби шляхом проведення
перевірок відповідних документів.
   8.2. Органи  державного геологічного контролю, державного
гірничого нагляду, Мінекобезпеки у встановленому законодавством
порядку перевіряють дотримання умов користування надрами.
   8.3. Органи державного гірничого нагляду в установленому
порядку перевіряють правильність визначення обсягів видобутку та
погашення балансових і позабалансових запасів корисних копалин.
   8.4. Органи державного гірничого нагляду у місячний термін
надсилають державним податковим органам в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві і Севастополі за місцем реєстрації
платників, які будуть здійснювати видобуток корисних копалин,
повідомлення про надання дозволів надрокористувачам на початок
ведення видобувних робіт на родовищах чи погоджень на проведення
дослідно-промислових розробок родовищ за формою, наведеною у
додатку 4. Форма повідомлення заповнюється надрокористувачами
самостійно.
   8.5. Про надання дозволу надрокористувачу на  спеціальне
водокористування підземними водами органами Мінекобезпеки останні
у місячний термін повідомляють органи державної податкової служби
за місцем реєстрації платника збору.
   8.6. Документальні  перевірки  платників   збору   за
геологорозвідувальні  роботи  здійснюються  органами державної
податкової служби за місцем реєстрації платника спільно з органами
Геолкому або Мінекобезпеки та державного гірничого нагляду.
   8.7. У разі розробки родовища корисних копалин не за місцем
реєстрації платника збору перевірка може проводитися спільно з
органами Геолкому, Мінекобезпеки та державного гірничого нагляду
тим органом державної податкової служби, де розташоване таке
родовище. Цим органом державної податкової служби у п'ятиденний
термін після закінчення таких перевірок матеріали направляються до
органу державної податкової служби за місцем реєстрації платника
збору.
     9. Відповідальність і права платників збору за
          геологорозвідувальні роботи
   9.1. Платники збору за геологорозвідувальні роботи несуть
відповідальність  за  правильність  обчислення,  повноту  і
своєчасність  сплати збору до бюджету, а також правильність
складання та своєчасність подання розрахунків органам державної
податкової служби відповідно до чинного законодавства України.
( Пункт 9.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекоресурсів
N 7/7 від 09.01.2002 )
   9.2. Штрафні санкції та пеня застосовуються в порядку,
встановленому  чинним законодавством України. ( Пункт 9.2 в
редакції Наказу Мінекоресурсів N 7/7 від 09.01.2002 )
   9.3. Платники збору за геологорозвідувальні роботи мають
право оскаржити дії посадових осіб відповідних органів у порядку,
встановленому чинним законодавством України.
                      Додаток 1
               до Інструкції про порядок справляння
               збору за геологорозвідувальні роботи,
               виконані  за  рахунок  державного
               бюджету
    Приклади розрахунку збору за геологорозвідувальні
               роботи
   Приклад 1
   ВАТ "Північнафтовидобування" видобув на Степовому нафтовому
родовищі з початку року (за дев'ять місяців) 8400 тонн нафти.
   За третій квартал видобуто 2400 тонн нафти.
   Геологорозвідувальні роботи з підготовки Степового нафтового
родовища до промислового освоєння повністю виконувались за рахунок
коштів державного бюджету. Офіційно встановлений індекс інфляції
за вересень становить 101,01%.
   Збір за геологорозвідувальні роботи за третій квартал:
   2400 т х (20,5 грн./т х 101,01%: 100%) = 49696,92 грн.
   Нараховано  та  підлягає  сплаті  за  звітний  квартал
49696,92 грн.
   Приклад 2
   АТ "Залізопром"  видобув  на  Іванівському  залізорудному
родовищі за перший квартал 85650 тонн багатих залізних руд. Обсяг
погашених     запасів,    підтверджений    документами
геолого-маркшейдерських  замірів,  становить  86205  тонн.
Геологорозвідувальні   роботи  з  підготовки  Іванівського
залізорудного  родовища  до  промислового  освоєння  повністю
виконувались  за рахунок коштів державного бюджету. Офіційно
встановлений індекс інфляції за березень становить 101,0%.
   Збір за геологорозвідувальні роботи за звітний квартал:
   86205 т х (0,57 грн./т х 101%: 100%) = 49628,22 грн.
   Всього нараховано  та  підлягає сплаті за звітний квартал
49628,22 грн.
   Приклад 3
   Маринівський завод вогнетривких матеріалів за 4-й квартал
видобув на Маринівському родовищі вторинних каолінів 161250 тонн
каолінів і на Маринівському родовищі будівельних пісків, яке
залягає в покрівлі, 24500 куб.м пісків. За даними маркшейдерських
замірів обсяги погашених запасів становлять: вторинних каолінів із
балансових запасів - 160700 тонн і з позабалансових запасів -
1370 тонн, будівельних пісків - 25600 куб.м.
   Геологорозвідувальні роботи  з  підготовки  Маринівського
родовища вторинних каолінів до промислового освоєння повністю
виконувалися за рахунок коштів державного бюджету.
   За довідкою  Геолкому,  одержаною  Маринівським  заводом,
загальні і детальні пошукові роботи та попередня розвідка на
Маринівському родовищі будівельних пісків виконувалися за рахунок
коштів державного бюджету, а детальна розвідка - за рахунок
власних коштів Маринівського заводу вогнетривких  матеріалів.
Офіційно встановлений індекс інфляції за грудень становить 102,3%.
   Величина збору за обсяги  погашених  балансових  запасів
вторинних каолінів за 4-й квартал:
   160700 т х (0,22 грн./т х 102,3%: 100%) = 36167,14 грн.
   Величина збору за обсяги погашених позабалансових запасів
вторинних каолінів за 4-й квартал:
   1370 т х ((0,22 грн./т х 102,3%: 100%) х 0,5) = 154,17 грн.
   Величина збору за обсяги погашених запасів  будівельного
піску:
   25600 куб.м х ((0,06 грн./куб.м х 102,3%: 100%) х 0,6)  =
942,80 грн.
   Всього нараховано збору до сплати у звітному кварталі:
   36167,14 грн. + 154,17 грн. + 942,80 грн. = 37264,11 грн.
   У розрахунку застосований коефіцієнт 0,5 до обсягів погашення
позабалансових запасів вторинних каолінів і коефіцієнт 0,6 - за
проведення детальної розвідки будівельних пісків за  рахунок
власних коштів.
   Приклад 4
   Петрівський  ГЗК  на  Петрівському комплексному родовищі
титано-цирконієвих руд (розсипних родовищ) видобуває титановий
концентрат,  цирконієвий  концентрат, дистеновий концентрат і
формувальні піски, що супутньо залягають із основними корисними
копалинами.  (  Абзац  перший прикладу 4 в редакції Наказу
Мінекоресурсів N 7/7 від 09.01.2002 )
   Обсяг  погашених  запасів,  підтверджений  документами
геологомаркшейдерських замірів, у другому кварталі складає 1420
тонн. ( Абзац другий прикладу 4 в редакції Наказу Мінекоресурсів
N 7/7 від 09.01.2002 )
   Геологорозвідувальні роботи  з  підготовки  Петрівського
титан-цирконієвого родовища до промислового освоєння повністю
виконувалися за рахунок коштів державного бюджету.  Офіційно
встановлений індекс інфляції за червень становить 102,5%.
   Величина збору за обсяги погашених запасів титано-цирконієвих
руд, з урахуванням формувального піску, який супутньо залягає на
родовищі, у другому кварталі:
   1420 т х ((0,1 грн./т х 102,5%: 100%) х 1,2) = 174,66 грн.
   Всього нараховано та підлягає сплаті за звітний квартал
174,66 грн.
   У розрахунку застосований коефіцієнт 0,2  з  урахуванням
формувальних пісків, які супутньо залягають на родовищі.
   Приклад 5
   ВАТ "Надія"   видобув   у   третьому  кварталі  при
дослідно-промисловій  розробці  Любовського  газоконденсатного
родовища газу природного - 4284 тис.куб.м та 348 тонн конденсату,
що супутньо залягає з основною корисною копалиною.
   За довідкою Геолкому, одержаною ВАТ "Надія", загальні і
детальні пошукові роботи та попередня розвідка на Любовському
газоконденсатному родовищі виконані за рахунок коштів державного
бюджету, а детальна розвідка з дослідно-промисловою розробкою
здійснюються за рахунок власних коштів ВАТ "Надія". Офіційно
встановлений індекс інфляції за вересень становить 101,01%.
   Величина збору за газ природний, з урахуванням конденсату,
який супутньо залягає на родовищі, у третьому кварталі:
   4284 тис.куб.м х (((9,95 грн./тис.куб.м х 101,01%: 100%) х
1,2) х 0,6) = 31000,55 грн.
   Всього  нараховано  та підлягає сплаті за третій квартал
31000,55 грн.
   У розрахунку  застосовані  коефіцієнти:  0,2  - оскільки
природний газ і конденсат супутньо залягають на родовищі та 0,6 -
за проведення детальної розвідки з дослідно-промисловою розробкою
за рахунок власних коштів.
   Приклад 6
   Софіївський ГЗК за III квартал на Софіївському родовищі
кварцитів та будівельного каменю видобув: 68 тис.тонн кварцитів і
із залеглих у бортах розкривних порід - 95 тис.куб.м будівельного
каменю, а на Софіївському родовищі цегельної сировини, яке залягає
в покрівлі, - 50 тис.куб.м глин для виробництва цегли.
   Обсяги погашених  запасів,   підтверджені   документами
маркшейдерських  замірів,  при цьому становили: кварцитів із
балансових  запасів  - 50 тис.тонн і з позабалансових запасів -
18 тис.тонн, будівельного  каменю  із  балансових  запасів -
105 тис.куб.м  і  цегельної сировини із балансових запасів -
50,5 тис.куб.м. При розробці родовища технологічно вимушено, у
зв'язку з видобутком кварцитів, видобуто 15 тис.куб.м прісних
підземних вод, із яких 5 тис.куб.м реалізовано Софіївському
цегельному заводу, а решту вод здреновано у річку.  Обсяги
видобутку води відповідають передбаченим у проекті на розробку
родовища, погодженому з відповідними органами.
   Всі геологорозвідувальні роботи з підготовки Софіївського
родовища кварцитів та будівельного каменю до промислового освоєння
виконувались за рахунок коштів державного бюджету.
   За довідкою Геолкому, одержаною Софіївським заводом, загальні
і детальні пошукові роботи на Софіївському родовищі цегельної
сировини виконані за рахунок коштів державного  бюджету,  а
попередня  і детальна розвідки - за рахунок власних коштів
Софіївського ГЗК.
   Офіційно встановлений індекс інфляції за вересень становить
100,3%.
   Величина збору за геологорозвідувальні роботи у третьому
кварталі становитиме:
   на кварцити із балансових запасів -
   50000 т х (0,24 грн./т х 100,3%: 100%) = 12036 грн.;
   на кварцити із позабалансових запасів -
   18000 т х ((0,24 грн./т х 100,3%: 100%) х 0,5) = 2166,48
грн.;
   на будівельний камінь -
   105000 куб.м х (0,12 грн./куб.м х 100,3%: 100%) = 12637,80
грн.;
   на цегельну сировину -
   50500 куб.м х ((0,18 грн./куб.м х 100,3%: 100%) х 0,4) =
3646,91 грн.;
   на обсяг реалізованої прісної підземної води -
   (5000 куб.м: 100 куб.м) х (1,68 грн./100 куб. м х 100,3%:
100%) = 84,25 грн.;
   Нараховано збору всього і підлягає сплаті за звітний квартал:
   12036 грн. + 2166,48 грн. + 12637,80 грн. + 3646,91 грн. +
84,25 грн. = 30571,44 грн.
   У розрахунку застосовані коефіцієнти: 0,4 - за проведення
попередньої та детальної розвідок цегельної сировини за рахунок
власних коштів та 0,5 - за обсяги погашених позабалансових
запасів.
   Приклад 7
   АТ "Західнафта" видобуло на Натальївському нафтовому родовищі
за перший квартал 4844 тонни нафти і 4,2 тис.куб.м розчинного
газу, що супутньо залягає із основною корисною копалиною. Із
загального видобутого обсягу 421 тонна нафти видобута за рахунок
підвищення коефіцієнта вилучення, затвердженого Державною комісією
України по запасах корисних копалин.
   Геологорозвідувальні роботи  з  підготовки  Натальївського
нафтового родовища до промислового освоєння повністю виконувались
за рахунок коштів державного бюджету. Індекс інфляції офіційно не
встановлювався.
   Величина збору за геологорозвідувальні роботи за  перший
квартал:
   за нафту і розчинний газ, що супутньо залягають -
   (4844 т - 421 т) х (20,5 грн./т х 1,2) = 108805,80 грн.;
   за нафту, що видобута за рахунок підвищення коефіцієнта
вилучення -
   421 т х ((20,5 грн./т х 1,2) х 0,5) = 5178,30 грн.
   Нараховано всього збору і підлягає сплаті за перший квартал:
   108805,80 грн. + 5178,30 грн. = 113984,1 грн.
   У розрахунку застосовані коефіцієнти: 0,2 - оскільки нафта і
розчинний газ супутньо залягають на родовищі та 0,5 - за обсяги
нафти, видобутої за рахунок підвищення коефіцієнта вилучення понад
затверджений Державною комісією України по запасах  корисних
копалин.
   Приклад 8
   На техногенному Іванівському родовищі видобуто у першому
кварталі 6560 тонн фосфоритів. Обсяг погашених балансових запасів,
підтверджений  документами  геолого-маркшейдерських  замірів,
становить 6580 тонн. Офіційно встановлений індекс інфляції за
березень становить 101,0%.
   Збір за геологорозвідувальні роботи за перший квартал:
   6580 т х ((0,2 грн./т х 101,0%: 100%) х 0,5) = 664,58 грн.
   Нараховано збору та підлягає сплаті за звітний квартал 664,58
грн.
   У розрахунку  застосований коефіцієнт 0,5 - за розробку
техногенного родовища.
                      Додаток 2
               до Інструкції про порядок справляння
               збору за геологорозвідувальні роботи,
               виконані  за  рахунок  державного
               бюджету

До органу державної податкової служби ____________________________
__________________________________________________________________
Ідентифікаційний код платника згідно
з ЄДРПОУ ТРДПАУ або номер з ДРФО
(фізичної особи)      ______________________________________
Назва і адреса підприємства ______________________________________
__________________________________________________________________
Прізвище відповідальної особи ____________________________________
Ідентифікаційний номер відповідальної особи _____________________
                       _____________________
Телефон _________________________

Загальний розрахунок  
Новий (уточнений) розрахунок  
              Розрахунок
    збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за
  рахунок державного бюджету, за ______________________ року
                  (за звітний квартал)

Показник Одиниця виміру Код рядка Назви корисних копалин
          Всього
1 2 3            
Обсяг погашених балансових запасів корисних копалин тонн, куб. м 01           Х
Обсяг погашених позабалансових запасів корисних копалин тонн, куб. м 02           Х
Обсяг видобутих корисних копалин тонн, кг, куб. м, тис. куб. м 03           Х
Норматив збору грн./т, грн./куб. м, грн./тис. куб.м, грн./кг, грн./100 куб.м 04           Х
Індекс інфляції за останній місяць звітного кварталу % 05           Х
Проіндексований норматив збору р. (04 х 05) : 100 грн./т, грн./куб. м, грн./тис. куб.м, грн./кг, грн./100 куб.м 06           Х
Величина збору з урахуванням індексу інфляції р. 01 (02, 03) х р. 06 грн. 07           Х
Коефіцієнти, які застосовуються при обчисленні величини збору залежно від частково виконаних ГРР за рахунок власних коштів               Х
детальна розвідка - К 0,6   08           Х
дорозвідка - К 0,6   09           Х
попередня і детальна розвідки - К 0,4   10           Х
пошукові роботи, попередня і детальна розвідка - К 0,2   11           Х
Величина збору з урахуванням К р. 01 (02, 03) х р. 06 х р. 08 (09, 10, 11) грн. 12            
Коефіцієнт за корисні копалини, які супутньо залягають на одному родовищі - К 0,2   13           Х
Величина збору з урахуванням К за корисні копалини, які супутньо залягають на одному родовищі р. 01 (02, 03) х р. 06 х р. 08 (09, 10, 11) х 1,2 грн. 14            
Коефіцієнт за позабалансові запаси - К 0,5   15           Х
Величина збору з урахуванням К за позабалансові запаси р. 02 х р. 06 х р. 08 (09, 10, 11) х р. 15 грн. 16            
Коефіцієнт за розробку техногенних родовищ - К 0,5   17           Х
Величина збору з урахуванням К за розробку техногенних родовищ р. 01 (02, 03) х р. 06 х р.08 (09, 10, 11) х р. 17 грн. 18            
Коефіцієнт за видобуток нафти, конденсату, природ. газу та метану вуг. род. з коеф. Вилучення - К 0,5   19           Х
Величина збору з урахуванням К вилучення за видобуток нафти, конденсату, природ. газу та метану вуг. род. р. 03 х р. 06 х р. 08 (09, 10, 11) х р. 19 грн. 20           Х
Всього нараховано збору в площині кожного виду корисних копалин   21            
Сплачено авансових внесків за звітний квартал   22 Х Х Х Х Х  
Підлягає сплаті у звітному кварталі до державного бюджету р. 21 (графа "Всього") - р. 22   23 Х Х Х Х Х  

Усього нараховано збору за даними раніше поданого розрахунку, що уточнюється (р. 21 розрахунку, що уточнюється) * грн. 24  
Сума збору (недоплата), яка збільшує податкове зобов'язання в зв'язку з виправленням помилки (р. 21 - р. 24) * грн. 25  
Сума збору, яка зменшує податкові зобов'язання в зв'язку з виправленням помилки (р. 24 - р. 21) * грн. 26  
Сума штрафу в розмірі 10 % від суми недоплати (нараховується платником самостійно відповідно до пункту 17.2 статті 17 Закону України від 21.12.2000 N 2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами") (р. 25 х 10%) * грн. 27  
Зміст помилки: * X 28 X
   *Рядки 24 - 28  заповнюються  в  разі  подання  нового
(уточненого) розрахунку збору, що містить виправлені показники.

 Керівник підприємства __________________ _______________________
              (підпис)     (ініціали, прізвище)

 Головний бухгалтер  __________________ _______________________
              (підпис)     (ініціали, прізвище)

 Головний маркшейдер
 (геолог), інша
 уповноважена особа  __________________ _______________________
              (підпис)     (ініціали, прізвище)
        М.П.

( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекоресурсів
N 7/7 від 09.01.2002 )
                      Додаток 3
               до Інструкції про порядок справляння
               збору за геологорозвідувальні роботи,
               виконані  за  рахунок  державного
               бюджету
  Порядок складання розрахунку збору за геологорозвідувальні
     роботи, виконані за рахунок державного бюджету
   1. Розрахунки збору за геологорозвідувальні роботи складають
усі надрокористувачі - платники збору щоквартально за кожний вид
корисних копалин. Кожний вид корисної копалини відображається у
графах "Назви корисних копалин". Потрібні дані для обчислення
величини  збору  проставляються  у  відповідних рядках проти
відображених корисних копалин.
   2. Рядок 01 "Обсяг погашених балансових запасів корисних
копалин" - відображається обсяг погашених балансових запасів у
звітному  кварталі  за  кожним видом корисних копалин, який
видобувається надрокористувачем. Обсяги  погашених  балансових
запасів корисних копалин за звітний квартал заносяться до рядка 01
за оперативними обмірами чи підрахунками геолого-маркшейдерської
служби  надрокористувачів або інших служб, на які покладено
обов'язки ведення обліку обсягів погашених запасів  корисних
копалин (з уточненням за підсумками року).
   3. Рядок 02 "Обсяг погашених позабалансових запасів корисних
копалин" - відображається обсяг погашених позабалансових запасів у
звітному кварталі за кожним видом корисних копалин.  Обсяги
погашених позабалансових запасів корисних копалин за звітний
квартал заносяться до рядка 02 за оперативними обмірами чи
підрахунками геолого-маркшейдерської служби надрокористувачів або
інших служб, на які покладено обов'язки ведення обліку обсягів
погашених позабалансових запасів корисних копалин (з уточненням їх
за підсумками року).
   4. Рядок  03  "Обсяг  видобутих  корисних  копалин"  -
відображається обсяг видобутих корисних копалин  у  звітному
кварталі за кожним видом корисних копалин, які видобуваються
надрокористувачем. Обсяги видобутих корисних копалин заносяться до
рядка  03  за  оперативними  обмірами  чи  підрахунками
геолого-маркшейдерської служби надрокористувачів або інших служб,
на які покладено обов'язки ведення обліку обсягів видобутих
корисних копалин, з уточненням обсягу видобутку за підсумками
року.
   5. Рядок 04 "Норматив збору" - проставляються, відповідно,
нормативи для кожного виду корисної копалини, що встановлені
постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 року N 115
 "Про затвердження Порядку встановлення нормативів
збору  за  геологорозвідувальні  роботи, виконані за рахунок
державного бюджету, та його справляння".
   6. Рядок 05 "Індекс інфляції за останній місяць звітного
кварталу" - проставляється офіційно встановлений та опублікований
індекс інфляції. Для обчислення збору  за  звітний  квартал
проставляється  індекс  інфляції за останній місяць звітного
кварталу.
   7. Рядок 06 "Проіндексований норматив збору" - визначається
як добуток рядків 04 і 05, поділений на 100.
   8. Рядок 07 "Величина збору з урахуванням індексу інфляції" -
проставляється величина збору у звітному кварталі за обсяги
видобутих (погашених запасів) корисних копалин, яка розраховується
як добуток рядків 01 (02, 03) та 06. Якщо у надрокористувача немає
підстав для застосування інших відповідних коефіцієнтів,  то
значення цього рядка відповідає всього нарахованій величині у
звітному кварталі (рядок 21).
   9. Рядки 08, 09, 10, 11 - заповнюються у випадках, коли
платник подає органам державної податкової служби довідку про
видобування корисних копалин на родовищах, розвідка яких здійснена
частково за рахунок власних коштів.
   10. Рядок 12 "Величина збору з урахуванням коефіцієнтів" -
проставляється величина збору у звітному кварталі за обсяги
видобутих (погашених балансових  та  позабалансових  запасів)
корисних копалин на родовищах, розвідка яких здійснена частково за
рахунок власних коштів надрокористувача, яка розраховується як
добуток рядків 01 (02, 03), 06 та 08 (09, 10, 11).
   11. Рядок 13 "Коефіцієнт за корисні копалини, які супутньо
залягають на одному родовищі" - заповнюється у випадках, якщо
надрокористувачі видобувають більше одного виду корисних копалин,
які супутньо залягають на родовищі, проставляється коефіцієнт 0,2.
   12. Рядок 14 "Величина збору з урахуванням коефіцієнта за
корисні копалини, які супутньо залягають на одному родовищі" -
проставляється величина збору у звітному кварталі за обсяги
видобутих (погашених балансових  та  позабалансових  запасів)
основних корисних копалин, збільшена в 1,2 рази. Розраховується як
добуток рядків 01 (02, 03), 06 та 08 (09, 10, 11), помножений на
1,2.
   13. Рядок 15 "Коефіцієнт за позабалансові запаси" - у разі
видобутку позабалансових запасів корисних копалин проставляється
коефіцієнт 0,5.
   14. Рядок 16 "Величина збору з урахуванням коефіцієнта за
позабалансові запаси" - проставляється величина збору у звітному
кварталі за обсяги погашених позабалансових запасів корисних
копалин, яка розраховується як добуток рядків 02, 06, 08 (09, 10,
11), 15 та з урахуванням, якщо є потреба, коефіцієнта за супутні
корисні копалини.
   15. Рядок 17 "Коефіцієнт за розробку техногенних родовищ" - у
разі  видобутку  корисних  копалин  з  техногенних  родовищ
проставляється коефіцієнт 0,5.
   16. Рядок 18 "Величина збору з урахуванням коефіцієнта за
розробку техногенних родовищ" - проставляється величина збору за
звітний квартал за обсяги видобутих (погашених балансових та
позабалансових запасів) корисних копалин з техногенних родовищ,
яка розраховується як добуток рядків 01 (02, 03), 06, 08 (09, 10,
11), 17 та з урахуванням, за потреби, коефіцієнта за супутні
корисні копалини.
   17. Рядок 19 "Коефіцієнт за видобуток нафти, конденсату,
природного газу та метану вугільних родовищ з  коефіцієнтом
вилучення" - у разі видобутку нафти, конденсату, природного газу
та метану вугільних родовищ з коефіцієнтом вилучення, що перевищує
затверджений Державною комісією по запасах корисних копалин,
проставляється коефіцієнт 0,5.
   18. Рядок  20 "Величина збору з урахуванням коефіцієнта
вилучення за видобуток нафти, конденсату, природного газу та
метану вугільних родовищ" - проставляється величина збору за
звітний квартал за обсяги видобутих нафти, конденсату, природного
газу та метану вугільних родовищ з коефіцієнтом вилучення, яка
розраховується як добуток рядків 03, 06, 08 (09, 10, 11), 19 та з
урахуванням, за потреби, коефіцієнта за супутні корисні копалини.
   19. Рядок 21 "Всього нараховано збору в площині кожного виду
корисних копалин" - проставляється нарахована величина збору за
кожний вид корисних копалин, що відображена у графах "Назви
корисних копалин", і сума цих значень проставляється у графі
"Всього".
   20. Рядок  22  "Сплачено  авансових  внесків за звітний
квартал" - проставляється сума, що сплачена авансовими внесками за
перший та другий місяць звітного кварталу.
   21. Рядок 23 "Підлягає сплаті у звітному  кварталі  до
державного бюджету" - проставляється сума, яка розраховується як
різниця між нарахованим збором у графі "Всього" та сумою, що
сплачена авансовими внесками.
   22. У спеціальному полі для службових відміток про вид
розрахунку, яке розміщене у верхній частині першої сторінки
розрахунку праворуч від відмітки про одержання, у рядку "Загальний
розрахунок" вказується позначка (Х), якщо подається загальний
розрахунок збору. У разі подання нового (уточненого) розрахунку,
що містить виправлені показники, позначок у рядку не робиться.
   У рядку "Новий (уточнений розрахунок)" вказується позначка
(X), якщо подається новий (уточнений) розрахунок збору, що містить
виправлені показники. У разі подання  загального  розрахунку
позначок у рядку не робиться.
   23. Рядки  24 - 28 заповнюються у разі подання нового
(уточненого) розрахунку збору, що містить виправлені показники, з
використанням показників загального розрахунку за відповідний
період. У разі подання загального розрахунку рядки 24 - 28 не
заповнюються і в них відповідно проставляються прочерки.
   24. У рядку 24 "Усього нараховано збору за даними раніше
поданого розрахунку, що уточнюється" проставляється показник рядка
21 загального розрахунку за період, показники якого виправляються.
   25. У  рядку  25 "Сума збору (недоплати), яка збільшує
податкове зобов'язання в  зв'язку  з  виправленням  помилки"
проставляється різниця значень рядків 21 і 24 нового (уточненого)
розрахунку збору, що містить виправлені показники.
   26. У рядку 26  "Сума  збору,  яка  зменшує  податкові
зобов'язання в зв'язку з виправленням помилки" проставляється
різниця значень рядків 24 і 21 нового (уточненого) розрахунку
збору, що містить виправлені показники.
   27. У рядку 27 "Сума штрафу в розмірі 10 % від суми
недоплати" проставляється показник, який складає 10 відсотків
показника за рядком 25 нового (уточненого) розрахунку збору, що
містить виправлені показники.
   28. У рядку 28 "Зміст помилки" платник стисло вказує причину,
яка вплинула на розмір податкового зобов'язання зі збору за
геологорозвідувальні роботи, виконані за  рахунок  державного
бюджету.

( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекоресурсів
N 7/7 від 09.01.2002 )
                      Додаток 4
               до Інструкції про порядок справляння
               збору за геологорозвідувальні роботи,
               виконані  за  рахунок  державного
               бюджету
              Повідомлення
   про надання дозволу на початок ведення гірничих робіт
   суб'єкту підприємницької діяльності - надрокористувачу

 В державну податкову    _____________________________________
 адміністрацію за          (назва області, міста)
 місцезнаходженням родовища

 Назва підприємства     _____________________________________
                    (надрокористувач)

 Ідентифікаційний код платника        _____________________
 згідно з ЄДРПОУ               _____________________

 Юридична адреса       _____________________________________

 П.І.Б. керівника      _____________________________________
 Ідентифікаційний номер керівника      _____________________
                       _____________________
 П.І.Б. головного бухгалтера  ___________________________________
 Ідентифікаційний номер головного      _____________________
 бухгалтера                 _____________________

 Контактний телефон та код населеного пункту _____________________

 Дата видачі дозволу на ведення
 гірничих робіт       _____________________________________

 Вид корисних копалин    _____________________________________

 Повна назва та місцезнаходження
 родовища          _____________________________________

 Відповідальна особа     _____________________________________
                М.П. (підпис, ініціали, прізвище)

БУДСТАНДАРТ Online