Приказ от 20.03.2002 № 271/2002 О Комитете по Государственной премии Украины в области архитектуры

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
       Про Комітет із Державної премії України
            в галузі архітектури
 
   З метою вдосконалення порядку присудження Державної премії
України в галузі архітектури п о с т а н о в л я ю:
   1. На часткову зміну Указу Президента України від 31 жовтня
1996 року N 1017 "Питання Комітету із Державної премії
України в галузі архітектури" зі змінами, внесеними Указом від
19 серпня 1998 року N 888:
   затвердити новий персональний склад Комітету із Державної
премії України в галузі архітектури (додається);
   викласти в новій редакції Положення про Комітет із Державної
премії України в галузі архітектури (додається).
   2. Призначити ШПАРУ Ігоря Петровича головою Комітету із
Державної премії України в галузі архітектури, увільнивши від
виконання цих обов'язків Гусакова В.М.
   3. Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо забезпечення
діяльності Комітету із Державної премії  України  в  галузі
архітектури.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 20 березня 2002 року
     N 271/2002
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                від 20 березня 2002 року N 271/2002
              ПОЛОЖЕННЯ
      про Комітет із Державної премії України в
            галузі архітектури
 
   1. Комітет із Державної премії України в галузі архітектури
(далі - Комітет) є спеціальним органом, що підпорядковується
Президентові України, утвореним для попереднього розгляду питань
щодо кандидатур на присудження Державної премії України в галузі
архітектури (далі - Державна премія).
   2. Комітет  у  своїй  діяльності  керується Конституцією
 і законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
   3. Комітет для виконання покладених на нього завдань:
   веде роботу  з  виявлення  творів архітектури, що гідні
висунення на здобуття Державної премії;
   приймає та попередньо розглядає твори, висунуті на здобуття
Державної премії, здійснює контроль за додержанням установленого
порядку їх висунення;
   відбирає твори для участі в конкурсі на здобуття Державної
премії,  публікує у пресі їх перелік із зазначенням складу
претендентів;
   організовує виставки та  громадське  обговорення  творів,
висунутих на здобуття Державної премії, проводить їх всебічний
розгляд, готує матеріали для засобів масової інформації;
   організовує роботу виїзних комісій з членів Комітету та
експертний розгляд творів, висунутих на здобуття Державної премії;
   аналізує матеріали  обговорення,  надіслані зауваження та
пропозиції, приймає рішення щодо кандидатур  на  присудження
Державної премії і подає його на затвердження Комісії державних
нагород та геральдики;
   забезпечує організацію вручення  в  урочистій  обстановці
Почесних знаків і Дипломів лауреатам Державної премії та виплату
грошової частини премії;
   аналізує та узагальнює творчий досвід і досягнення лауреатів
Державної премії, організовує тематичні виставки та огляди, сприяє
висвітленню цього досвіду в засобах масової інформації.
   4. Комітет має право:
   утворювати комісії та експертні групи  для  попереднього
розгляду творів, висунутих на здобуття Державної премії;
   залучати до  рецензування і експертного розгляду творів,
висунутих на здобуття Державної премії, вчених та спеціалістів,
оплата  праці  яких здійснюється відповідно до законодавства
України. Порядок рецензування та експертного розгляду творів
визначається президією Комітету;
   відряджати членів Комітету, експертів або експертні комісії,
працівників Секретаріату Комітету для ознайомлення з творами,
висунутими на здобуття Державної премії. Витрати, пов'язані з
відрядженням  зазначених  осіб,  здійснюються  відповідно  до
затвердженого кошторису.
   5. Комітет утворюється у складі голови, заступника голови та
членів Комітету.
   Склад Комітету формується за поданням голови Комітету з числа
найбільш  авторитетних,  відомих  та  висококваліфікованих
архітекторів - представників проектних та наукових організацій,
вищих навчальних закладів, органів виконавчої влади, професійних
творчих спілок та громадських організацій.
   Персональний склад Комітету затверджує Президент України.
   Роботою Комітету керує президія Комітету у складі одинадцяти
осіб на чолі з головою Комітету.
   Персональний склад  президії  Комітету  затверджує голова
Комітету.
   6. Основною формою роботи  Комітету  є  засідання,  які
проводяться в міру потреби.
   Засідання Комітету вважається правомочним у разі присутності
на ньому не менш як 2/3 його складу.
   Рішення Комітету про допущення творів до конкурсу на здобуття
Державної премії і про кандидатури на присудження Державної премії
приймаються шляхом таємного голосування.
   Для допущення до конкурсу твори мають набрати більшість
голосів, а для присудження Державної премії - не менш як 3/4
голосів присутніх на засіданні членів Комітету. В разі коли
кількість творів, що набрали необхідне для преміювання число
голосів, перевищує кількість Державних премій,  премійованими
вважаються ті твори, які отримали переважну більшість голосів
членів Комітету.
   Член Комітету, твір якого висунуто на здобуття Державної
премії, не бере участі в роботі Комітету протягом відповідного
поточного року.
   7. При Комітеті утворюється  постійно  діючий  орган  -
Секретаріат, який очолює заступник голови Комітету.
   Гранична чисельність  працівників  Секретаріату  Комітету
встановлюється Кабінетом Міністрів України. Структуру Секретаріату
затверджує голова Комітету.
   Штатний розпис, кошторис видатків на утримання Секретаріату
Комітету затверджує голова Комітету за погодженням з Міністерством
фінансів України.
   8. Фінансування діяльності Комітету здійснюється за рахунок
Державного бюджету України.
   9. Комітет є юридичною особою, має самостійний  баланс,
печатку  із  зображенням  Державного Герба України та своїм
найменуванням.
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                    В.ЛИТВИН
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                від 20 березня 2002 року N 271/2002
               СКЛАД
        Комітету із Державної премії України
            в галузі архітектури
 
   ШПАРА       - народний архітектор України, двічі
Ігор Петрович      лауреат Державної премії України в галузі
             архітектури, професор Національної
             академії образотворчого мистецтва і
             архітектури, президент Національної
             спілки архітекторів України, голова
             Комітету
   ГЛАДИШ      - архітектор, заступник голови Комітету
Костянтин Клавдійович
   БІЛОКОНЬ     - заслужений архітектор України, лауреат
Юрій Миколайович     Державної премії України в галузі
             архітектури, директор Українського
             державного інституту проектування міст
   ГЛАЗИРІН     - заслужений архітектор України, головний
Володимир Львович    архітектор міста Одеси, професор
             Архітектурного інституту Одеської
             державної академії будівництва і
             архітектури
   ГУСАКОВ      - заслужений архітектор України, лауреат
Володимир Миколайович  Державної премії України в галузі
             архітектури, радник Прем'єр-міністра
             України
   ДЬОМІН      - заслужений архітектор України, лауреат
Микола Мефодійович    Державної премії України в галузі
             архітектури, директор Державного
             науково-дослідного інституту теорії та
             історії архітектури і містобудування,
             завідувач кафедри Київського
             національного університету будівництва і
             архітектури
   ЕКОНОМОВ     - начальник управління містобудівної
Анатолій Олександрович  політики Державного комітету будівництва,
             архітектури та житлової політики України
   ЄЖОВ       - народний архітектор України, лауреат
Валентин Іванович    Державної премії України в галузі
             архітектури, завідувач кафедри Київського
             національного університету будівництва і
             архітектури
   ЖЕЖЕРІН      - заслужений архітектор України, двічі
Вадим Борисович     лауреат Державної премії України в галузі
             архітектури, голова правління Київської
             організації Національної спілки
             архітекторів України, начальник
             архітектурно-конструкторської майстерні
             відкритого акціонерного товариства
             "Київпроект"
   КРАВЧЕНКО     - заслужений архітектор України, Міністр
Володимир Григорович   архітектури та будівельної політики
             Автономної Республіки Крим
   КУЧЕРУК      - заслужений будівельник України,
Микола Максимович    начальник управління охорони та
             реставрації пам'яток містобудування і
             архітектури Державного комітету
             будівництва, архітектури та житлової
             політики України
   ЛЕВЧУК      - заслужений архітектор України, начальник
Микола Антонович     архітектурно-планувальної майстерні
             відкритого акціонерного товариства
             "Київпроект"
   ЛЕЛЕКА      - головний архітектор інституту
Олег Дмитрович      "Медінвестпроект"
   МОГИТИЧ      - народний архітектор України, директор
Іван Романович      Українського регіонального
             спеціалізованого науково-реставраційного
             проектного інституту
             "Укрзахідпроектреставрація"
   МОЙСЕЄНКО     - заслужений архітектор України, професор
Зоя Василівна      Національної академії образотворчого
             мистецтва і архітектури
   МУЛЯР       - заслужений архітектор України, начальник
Леонід Харитонович    управління архітектурно-будівельних
             систем та інженерного обладнання
             будинків і споруд Державного комітету
             будівництва, архітектури та житлової
             політики України
   ОЛІЙНИК      - заслужений архітектор України, лауреат
Іван Михайлович     Державної премії України в галузі
             архітектури, головний архітектор
             Львівської області
   ОТЧЕНАШКО     - заслужений архітектор України, головний
Віталій Федорович    архітектор Українського спеціального
             науково-реставраційного проектного
             інституту "Укрпроектреставрація"
   ПРИСЯЖНЮК     - заслужений архітектор України, лауреат
Василь Федорович     Державної премії України в галузі
             архітектури, заступник Голови Державного
             комітету будівництва, архітектури та
             житлової політики України
   РОМАНЧІКОВ    - начальник архітектурно-конструкторської
Віктор Іванович     майстерні Державного територіального
             інституту по проектуванню об'єктів
             житлово-цивільного будівництва
             "Донецькпроект"
   СТУКАЛОВ     - заслужений архітектор України, головний
Олег Костянтинович    архітектор проектів відкритого
             акціонерного товариства "Український
             зональний науково-дослідний і проектний
             інститут по цивільному будівництву"
   УРУСОВ      - народний архітектор України
Георгій Олександрович
   ФОМІН       - заслужений архітектор України, лауреат
Ігор Олександрович    Державної премії України в галузі
             архітектури, завідувач кафедри Київського
             національного університету будівництва і
             архітектури
   ХОРХОТ      - заслужений архітектор України, головний
Георгій Олександрович  архітектор проектів відкритого
             акціонерного товариства "Український
             зональний науково-дослідний і проектний
             інститут по цивільному будівництву"
   ХУДЯКОВ      - заслужений архітектор України,
Юрій Федорович      віце-президент Національної спілки
             архітекторів України
   ЦВЄТКОВ      - заслужений архітектор України, заступник
Анатолій Васильович   директора акціонерного товариства
             закритого типу "Діпроцивільпромбуд"
   ЧИЖЕВСЬКИЙ    - заслужений архітектор України, директор
Олександр Павлович    Українського державного
             науково-дослідного і проектного інституту
             цивільного сільського будівництва
   ЧУБАРОВ      - заслужений архітектор України, заступник
Едуард Петрович     голови правління Дніпропетровської
             обласної організації Національної спілки
             архітекторів України
   ШИРЯЄВ      - заслужений архітектор України, начальник
Віктор Григорович    майстерні Державного науково-дослідного і
             проектного інституту містобудування
   ШКОДОВСЬКИЙ    - заслужений архітектор України, лауреат
Юрій Михайлович     Державної премії України в галузі
             архітектури, головний архітектор
             Харківської області
   ШТОЛЬКО      - народний архітектор України, лауреат
Валентин Григорович   Національної премії України імені Тараса
             Шевченка, лауреат Державної премії
             України в галузі науки і техніки,
             головний архітектор відкритого
             акціонерного товариства "Український
             зональний науково-дослідний і проектний
             інститут по цивільному будівництву".
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                    В.ЛИТВИН