Приказ от 02.07.1993 № 52 Об утверждении Правил оценки физического износа жилых домов

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ
          ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО
        ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ГОСПОДАРСТВУ
              Н А К А З

 N 52 від 02.07.93
   м. Київ

         Про затвердження Правил оцінки
         фізичного зносу жилих будинків

   Для поліпшення організації і упорядкування робіт з технічної
інвентаризації, планування та проектування ремонту і реконструкції
будівель та приведення нормативних актів, що регулюють діяльність
житлово-комунального господарства, у відповідність до чинного
законодавства Н А К А З У Ю:
   Затвердити Правила оцінки фізичного зносу  жилих будинків
додаються).

 Голова Комітету                 А.Дронь
 
                   Додаток
                   до наказу
                   Держжитлокомунгоспу України
                   від 02.07.93 N 52
               ПРАВИЛА
       оцінки фізичного зносу жилих будинків
          КДП-2041-12 Україна 226-93
           1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
   1.1. Правила  оцінки  фізичного  зносу  жилих  будинків*
призначені для оцінки фізичного зносу будівель при технічній
інвентаризації, плануванні та проектуванні ремонту і реконструкції
будівель.
___________________
 * Далі - Правила
   1.2. Використання цих Правил при визначенні фізичного зносу
будівель є обов'язковим для усіх підприємств, організацій і
установ, незалежно від форм їхньої власності  та  відомчого
підпорядкування.
   Правила не поширюються  на  оцінювання  фізичного  зносу
будівель, що постраждали від стихійного лиха.
   1.3. Під фізичним зносом конструкцій, технічних пристроїв і
будівлі  в  цілому  мається  на  увазі  втрата  ними
техніко-експлуатаційних   показників  (міцності,  стійкості,
надійності  і  т.ін.)  внаслідок  дії  природно-кліматичних,
технологічних факторів та життєдіяльності людини.
   1.4. Величина фізичного зносу на момент його оцінювання
характеризує ступінь погіршення технічних і пов'язаних з ними
експлуатаційних  показників  будівлі  (конструкцій,  технічних
пристроїв) порівняно з первісними і виражається співвідношенням
вартості об'єктивно необхідних робіт з ремонту до їх відновної
вартості.
        2. ОЦІНКА ФІЗИЧНОГО ЗНОСУ БУДІВЕЛЬ
   2.1. Величина фізичного зносу елементів будівлі визначається
візуальним  обстеженням з використанням найпростіших приладів
(висок, рівень, лінійка, молоток, бурав та ін.).
   У виняткових  випадках  допускається можливість розкриття
окремих конструктивних елементів силами організації, що експлуатує
будинок.
   2.2. Величина фізичного зносу окремих конструкцій, технічного
обладнання або їх ділянок визначається за табл. 2-72 шляхом
порівняння наведених в них ознак фізичного зносу з виявленими під
час обстеження.*
_____________________
* До приблизного обсягу робіт з усунення  фізичного  зносу,
 наведених в таблицях, не увійшли супутні і опоряджувальні
 роботи, які виконуються під час ремонту даної конструкції,
 технічного обладнання або їх ділянки.
   2.3. Конкретний відсоток величини фізичного зносу в межах
наведеного в таблицях інтервалу визначають виходячи із таких
міркувань:
   - якщо елемент мав  всі  ознаки  фізичного  зносу,  що
відповідають даному інтервалові, то величина зносу приймається
рівною верхній межі інтервалу;
   - якщо в елементі виявлень тільки одна з кількох ознак зносу,
то величина фізичного зносу приймається рівною нижній  межі
інтервалу;
   - якщо оцінку величини фізичного зносу треба визначити тільки
за однією ознакою (або за неповним набором ознак, наведених в
таблиці даного інтервалу), то її обчисляють шляхом інтерполяції в
залежності від розміру або характеру існуючих несправностей.
   2.4. Для нижченаведених елементів будівлі величина фізичного
зносу визначається за таблицями, але не менше розрахункової,
виведеної у відсотках в залежності від тривалості експлуатації цих
елементів у роках (Т):
   фундаменти стрічкові бутові на
   вапняному розчині і цегляні      0,4
   стільці дерев'яні           3,0
   перекриття міжповерхові по
   дерев'яних балках, оштукатурені і
   неоштукатурені            0,5
   перекриття горищні по дерев'яних
   балках оштукатурені          0,6
   трубопроводи холодної води      1,0
   трубопроводи гарячої води       1,2
   трубопроводи центрального опалення  1,0
   сміттєпроводи             1,0
   2.5. Якщо у наведених таблицях відсутні якісь елементи, слід
користуватися  таблицями  аналогічних  конструкцій  технічного
обладнання або приблизною шкалою оцінки фізичного зносу. (табл.1).
                          Таблиця 1
     Приблизна шкала оцінки зносу елементів будівлі

Фізичний знос, % Оцінка технічного стану Загальна характеристика технічного стану
1 2 3
0-20 Добрий Пошкоджень і деформацій немає. Є окремі несправності, що не впливають на експлуатацію елемента і усуваються під час ремонту
21-40 Задовільний Елементи будівлі в цілому придатні для експлуатації, але потребують ремонту, який найдоцільніший на цій стадії
41-60 Незадовільний Експлуатація елементів будівлі можлива лише при умові проведення їх ремонту
61-80 Ветхий Стан несучих конструктивних елементів аварійний, а ненесучих дуже ветхий. Обмежене виконання елементами будівлі своїх функцій можливе при проведенні охоронних заходів або повній заміні цих елементів
81-00 Непридатний Елементи будівлі знаходяться у зруйнованому стані. При 100%-ному зносі залишки елемента повністю ліквідовані
   2.6. Для елементів будівлі, що мають на окремих ділянках
різну ступінь зносу або складаються з декількох частин, величина
фізичного зносу визначається за формулою:
             i=n   Рi
          Фе = E Фi ---- ,        (1)
             i=1   Рe
   де Фе - величина фізичного зносу елемента будівлі, %
    Фi - величина фізичного зносу окремої ділянки (частини)
елемента, визначена за таблицями додатка 1, %
    Рi - розмір (питома вага, вартість цієї ділянки (частини)
елемента, м, кв.м, куб.м, %, крб.;
    Рe - розмір (вартість усього елемента) м, кв.м, куб.м, %,
крб.;
    n - кількість ділянок (частин), на які поділено елемент;
    E - сума.
   Розмір окремих  ділянок  (частин) елемента визначають за
допомогою замірів або за кошторисною вартістю.
   Приблизна питома вага у відновній вартості складових частин
окремих елементів будівель наведена в додатку 1.
   Питома вага у відновній вартості окремих елементів в системах
санітарно-технічного та електротехнічного обладнання наведена в
додатку 2.
   Приклади визначення величини фізичного зносу елементів, що
мають різну ступінь зносу на окремих ділянках, а також включають
декілька складових частин, наведено в додатку 3.
   2.7. Величина фізичного  зносу  будівлі  визначаться  за
формулою:
              i=n   li
           Фб = E Фei ---- ,         (2)
              i=1   100
   де Фб - величина фізичного зносу будівлі, %;
    Фei - величина фізичного зносу  окремої  конструкції,
технічного пристрою, %;
    li - питома вага елементів у відновній вартості будівлі,
%;
    n - число окремих елементів в будівлі.
   Питома вага  елементів  у  відновній  вартості  будівлі
приймається згідно з укрупненими показниками відновної вартості
будівель різного призначення, затвердженими в законному порядку, а
для  елементів,  що не мають затверджених показників, - за
кошторисною вартістю.
   Приклад визначення величини фізичного зносу будівлі наведено
у додатку 3.
   2.8. Числові значення величин фізичного зносу елементів, їх
частин та будівель треба округлювати до цілого числа.
   2.9. Фізичний знос газового та ліфтового обладнання повинен
визначатися згідно зі спеціальними нормативними документами.
       3. ТАБЛИЦІ ФІЗИЧНОГО ЗНОСУ КОНСТРУКЦІЙ І
          ЕЛЕМЕНТІВ ЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ
              Фундаменти
                          Таблиця 2
      Фундаменти стовпчасті дерев'яні з забиркою
Ознаки зносу Кількісна оцінка Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Руйнування оздоблювального шару цоколя, ослаблення врубок - 0-20 Укріплення врубок, відновлення оздоблення
Викривлення горизонтальних ліній цоколя, жолоблення та пошкодження окремих дощок Пошкодження на площі до 25%* 21-40 Перебирання дощок забирки
Пошкодження забирки гнилизною, обростання мохом нижньої частини цоколя і відставання дощок. Незначні пошкодження верхньої частини стовпів Пошкодження на площі до 50% 41-60 Повна заміна забирки, ремонт оголовків стовпів
Викривлення горизонтальних ліній стін, осідання окремих ділянок будівлі. Пошкодження гнилизною, жучком, часткове руйнування забирки і стовпів   61-80 Заміна стовпів і забирки з вивішенням стін

______________________
* Пошкодження визначаються у відсотках від усієї оглянутої площі.
                          Таблиця 3
     Фундаменти стовпчасті кам'яні з цегляним цоколем
Ознаки зносу Кількісна оцінка Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Незначні пошкодження цокольної частини: тріщини, окремі вибоїни Пошкодження на площі 5% 0-20 Розшивка тріщин, шпарування вибоїн
Тріщини, відколи, випадання окремих цеглин надземної частини цоколя та фундаментних стовпів Те ж, до 25% 21-40 Замазування тріщин, ремонт кладки цоколя та надземної частини фундаментних стовпів
Перекоси, здимання цоколя, тріщини в цоколі, тріщини, відколи та випадання цеглин надземної частини стовпів Ширина тріщин до 5 мм. Здимання цоколя до 1/3 його товщини 41-60 Заміна цоколя, ремонт верхньої частини фундаментних стовпів
                        Таблиця 4
          Фундаменти стрічкові кам'яні
Ознаки зносу Кількісна оцінка Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Дрібні тріщини в цоколі та під вікнами першого поверху Ширина тріщин до 2 мм 0-20 Розшивка тріщин
Окремі глибокі тріщини, сліди вогкості на поверхні цоколя і стін, здимання окремих ділянок стін підвалу, нерівномірне осідання фундаменту Те ж, до 5 мм 21-40 Укріплення кладки. Ремонт горизонталь- ної ізоляції
Здимання та помітне викривлення цоколя, що поширюється на всю висоту будівлі, здимання підлог та стін підвалу Нерівномірне осідання з загальним прогином сті- ни до 0,02 її довжини 41-60 Зміцнення та заміна окремих ділянок кладки, поновлення горизонтальної та вертикальної гідро- ізоляцій, кріплення горизонтальними поясами жорсткості
Масові прогресуючі наскрізні тріщини на всю висоту будівлі, значне випинання грунту та руйнування стін підвалу Прогин стіни понад 0,02 її довжини 61-80 Повна заміна фундаментів
                        Таблиця 5
        Фундаменти стрічкові великоблочні
Ознаки зносу Кількісна оцінка Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Дрібні тріщини в цоколі, окремі порушення штукатурного шару цоколя та стін Ширина тріщин до 1,5 мм 0-20 Шпарування тріщин
Тріщини у швах між блоками, висоли та сліди вогкості на поверхні стін підвалу Те ж, до 2 мм 21-40 Заповнення швів між блоками. Ремонт штукатурки стін підвалу. Ремонт вертикальної та горизонтальної ізоляцій
Тріщини, часткове руйнування блоків (до арматури), вивітрювання розчину зі швів між блоками, сліди вогкості на поверхні цоколя і стін підвалу Ширина тріщин понад 2 мм; глибина понад 10 мм 41-60 Зарівнювання швів зруйнованих блоків, відновлення гідроізоляції, вибіркове укріплення фундаментів
Масові пошкодження і зруйнування блоків, прогресуючі наскрізні тріщини на всю висоту будівлі, випинання грунту у підвалі - 61-80 Повна заміна фундаментів
                       Таблиця 6
       Фундаменти з паль, стовпчасті цегляні,
           бетонні та залізобетонні
Ознаки зносу Кількісна оцінка Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Тріщини у цокольній частині будівлі Ширина роз- криття тріщин до 1,5 мм 0-20 Шпарування тріщин
Викривлення горизонтальних ліній цоколя без ознак збільшення деформацій осідання Нерівномірне осідання з прогином стін до 0,01 від довжини стіни 21-40 Шпарування тріщин, усунення пошкоджень оздоблювального шару цоколя
Наскрізні тріщини в цоколі, поширення тріщин на всю висоту висоту будівлі. Викривлен- ня та значне осідання окремих ділянок стін. Розвиток осідання не спостерігається Ширина роз- криття тріщин до 10 мм. Нерівномірне осідання з прогином стін понад 0,01 від довжини стіни 41-60 Укріплення фундаментів стін
Прогресуючі наскрізні тріщини у стінах будівлі, руйнування цоколя, розвиток деформації фундаментів - 61-80 Повна заміна фундаментів
               Стіни
                        Таблиця 7
         Стіни дерев'яні, збірно-щитові
Ознаки зносу Кількісна оцінка Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Незначні пошкодження зовнішньої обшивки щитів Пошкодження на площі до 10% 0-10 Укріплення окремих дощок чи рейок
Ураження гнилизною відливних дощок, обшивки кутків та стиків внутрішніх стін Те ж, до 30% 11-20 Заміна відливних дощок, обшиття кутків та стиків
Незначний перекіс стін, ураження гнилизною нижньої частини щитів та обв'язки, щілини у стиках щитів Пошкодження на площі до 25% 21-30 Вибірковий ремонт нижньої обв'язки і щитів, конопачення стиків між щитами
Помітний порекіс стін, щілини у вертикальних стиках між щитами, нерівномірне осідання щитів, ураження деревини гнилизною Те ж, до 30% 31-40 Вибіркова заміна нижньої обв'язки щитів, укріплення зв'язок між щитами
Значний перекіс стін, випинання, відхилення від вертикалі, ураження деревини гнилизною, підвищена вологість у приміщеннях Те ж, понад 30% 41-50 Ремонт частини щитів, заміна обв'язки і обшивки
Перекіс віконних та дверних отворів, деформація стін, ураження деревини гнилизною, вогкість деревини - 51-60 Заміна чи переби- рання окремих щитів з використанням до 50% старого матеріалу
Деформація стін, ураження деревини гнилизною, підвищена вологість у приміщеннях, наявність тимчасових кріплень та підпорок - 61-70 Повна заміна щитів
                       Таблиця 8
           Стіни дерев'яні каркасні
Ознаки зносу Кількісна оцінка Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Незначне пошкодження обшивки чи штукатурки - 0-10 Затирання тріщин чи вибірковий ремонт обшивки
Продування та сліди промерзання стін, пошкодження обшивки чи відпадання штукатурки наріжних ділянок Пошкодження на площі до 10% 11-20 Добавляння утеплю- ючої засипки, ремонт наріжного обшиття
Штукатурка місцями викришилась, окремі дошки пожолоблені та пошкоджені, нижні - уражені гнилизною Те ж, до 20% 21-30 Заміна окремих дощок, ремонт обшив- ки та штукатурки
Обшивка пожолобилась, розтріскалась і місцями відстала, штукатурка відпала Те ж, до 40% 31-40 Ремонт штукатурки чи перебирання обшивки з використанням нового матеріалу, заміна відливних дощок та обшивки кутків
Масове відпадання штукатурки або гнилизна деревини і відставання обшивки Те ж, понад 50% 41-50 Заміна обшивки стін та штукатурки
Перекіс стін, луток і одвірків Здимання зовнішньої обшивки і штукатурки, відставання дощок Пошкодження на площі понад 50% 51-60 Заміна верхньої і нижньої обв'язок кінців стояків та підкосів
Значне пошкодження каркасів: враження гнилизною, повне руйнування обшивки - 61-70 Повна заміна стін
                       Таблиця 9
         Стіни рублені з колод і брущаті
Ознаки зносу Кількісна оцінка Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Незначне пошкодження зовнішньої обшивки чи конопатки - 0-10 Ремонт обшивки, вибіркове конопачення швів
Тріщини в зовнішній обшивці стін чи штукатурці, порушення конопатки, розтріскування деревини вінців Пошкодження на площі до 10% 11-20 Перебирання зовнішньої обшивки з використанням нового матеріалу. Заміна відливних дощок та обшивка кутків, вибіркове конопачення стін
Викривлення горизонтальних ліній фасаду, сліди вогкості і гнилизни на рівні нижнього окладного вінця, біля карнизу, під віконними отворами. Порушення зовнішньої обшивки чи тріщини в штукатурці Пошкодження на площі до 20% 21-30 Заміна окладного вінця та місцями окремих вінців біля карниза та під віконними отворами, ремонт обшивки чи штукатурки
Продування і промерзання стін, глибокі тріщини у вінцях та часткове ураження гнилизною - 31-40 Конопачення стін (пазів і тріщин) з частковою заміною обшивки
Здимання, прогинання, нерівномірне осідання стін, перекіс одвірків та луток, пошкодження гнилизною, осідання кутків Вихід з площини до 1/2 товщини стін 41-50 Часткове перебирання стін з використанням нового матеріалу
Деформування стін, пошкодження вінців гнилизною і тріщинами Пошкодження на площі до 40% 51-60 Повне перебирання стін з використанням старих матеріалів
Повне порушення жорсткості зрубу, тріщини, ураження гнилизною - 61-70 Повна заміна стін
                       Таблиця 10
     Стіни дерев'яні рублені, каркасні та брущаті,
           зовні облицьовані цеглою
Ознаки зносу Кількісна оцінка Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Окремі тріщини та вибоїни Пошкодження на площі до 10% 0-10 Замазування тріщин та вибоїн
Тріщини у швах кладки Ширина тріщин до 2 мм на площі до 15% 11-20 Замазування тріщин
Часткове здимання облицювання, вивітрювання розчину зі швів, тріщини в цегляній кладці Ширина тріщин до 2 мм на площі до 20% 21-30 Ремонт і заміна облицювання
Масове здимання з відпаданням штукатурки або вивітрювання розчину зі швів, випадання окремих цеглин, часткове ураження гнилизною вінців, вогкість деревини Те ж, до 50% 31-40 Заміна цегляного облицювання та вінців
Нерівномірне осідання, перекіс луток та одвірків, часткове руйнування цегляної кладки облицювання, ураження гнилизною деревини, одвірків і місцями вищерозташованих вінців - 41-50 Заміна цегляного облицювання, окладних та вищерозташованих вінців
Випадання цегли з кладки, нерівномірне осідання, ураження деревини гнилизною - 51-60 Заміна цегляного облицювання і стін з частковим використанням старого матеріалу
Руйнування облицювання, ураження деревини гнилизною - 61-70 Повна заміна стін


                       Таблиця 11
             Стіни цегляні
Ознаки зносу Кількісна оцінка Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Окремі тріщини та вибоїни Ширина тріщин до 1 мм 0-10 Замазування тріщин та вибоїн
Глибокі тріщини і відпадання штукатурки, місцями вивітрювання розчину до зі швів Ширина тріщин до 2 мм, глибина - до 1/3 товщини стіни, руйнування швів на глибину до 1 см на площі до 10% 11-20 Ремонт штукатурки чи розшивання швів, очищення фасадів
Відшарування і відпадання штукатурки стін, карнизів і перемичок, вивітрювання розчину зі швів; послаблення цегляної кладки випадання окремих цеглин, тріщини в карнизах і перемичках, сліди вогкості на поверхні стін Глибина руй- нування швів до 2 см на площі до 30%. Ширина тріщин понад 2 мм 21-30 Ремонт штукатурки та цегляної кладки, підмазування швів, очищення фасаду, ремонт карнизу та перемичок
Наскрізні тріщини в перемичках і під віконними отворами, випадання цегли, незначне відхилення від вертикалі здимання Відхилення від вертикалі у межах приміщення не більше 1/200 висоти, прогин стіни до 1/200 довжини ділянки, що деформується 41-50 Кріплення стін поясами, рандбалками і т.п., зміцнення простінків
Масові прогресуючі наскрізні тріщини, послаблення і часткове руйнування кладки, помітне викривлення стін Здимання з прогином понад 1/200 довжини ділянки, що деформується 51-60 Перекладання до 50% об'єму стін, зміцнення та кріплення решти ділянок стін стін
Часткове руйнування кладки - 61-70 Повне перекладання стін
                       Таблиця 12
     Стіни цегляні з облицюванням керамічними блоками
              та плитками
Ознаки зносу Кількісна оцінка Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Дрібні поодинокі тріщини і окремі вибоїни в кераміці Ширина тріщин до 1 мм. Пошкодження на площі до 10% 0-10 Замазування тріщин і вибоїн
Тріщини в одвірках та лутках, відшарування облицювання і випадання окремих блоків або плиток на фасаді Тріщини шириною понад 1 мм 11-20 Кріплення облицю- вання ін'єкцією цементного молока і заміна плиток, що випали
Відшарування облицювання від кладки, тріщини в швах, сліди вогкості на поверхні кладки у місцях відсутності облицювання Тріщини у швах шириною до 2 мм. Випадання плитки на площі до 20% 21-30 Заміна плиток і кріплення облицювання, замазування тріщин з ремонтом цегляної кладки
Відпадання облицювання, тріщини в кладці, вивітрювання розчину зі швів, висоли та сліди вогкості на поверхні кладки у місцях відсутності облицювання, тріщини в окремих перемичках Відпадання облицювання на площі понад 20%. Тріщини в кладці шириною понад 2 мм 31-40 Заміна облицювання, що відпало, замазу- вання тріщин з ремонтом поверхні кладки, перекладання простінків об'ємом до 5 кв.м
Тріщини в цегляній кладці та в перемичках, часткове випадання цегли з карнизів, масове відпадання облицювання, сліди вогкості на поверхні стін Глибина трі- щин у кладці- 0,5 товщини стіни, тріщини в перемичках шириною понад 2 мм 41-50 Замазування тріщин у цеглянтй кладці, перекладання карнизів; укріплення стін металевими зав'язками; заміна облицювання, що випало
Повне відпадання облицювання, тріщини, що прогресують у кладці та перемичках, випадання цегли з кладки, помітне викривлення стін, послаблення з'єднань між окремими ділянками стін Відхилення стіни від вертикалі у межах приміщення понад 1/200 його висоти 51-60 Зміцнення і укріплення стін, заміна перемичок і облицювання
Масове руйнування кладки - 61-70 Повна перекладка стін
                       Таблиця 13
    Стіни з дрібних блоків, штучного і природного каменю
Ознаки зносу Кількісна оцінка Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Окремі тріщини і вибоїни Пошкодження на площі до 5% 0-10 Замазування тріщин і вибоїн
Вивітрювання розчину зі швів, окремі тріщини в штукатурці, корозія металевого оздоблення частин, що виступають Те ж, до 10% 11-20 Розшивання швів або тріщин штукатурки; ремонт оздоблення частин, що виступають
Вивітрювання розчину зі швів між окремими каменями, тріщини у швах, часткове відпадання штукатурки, відколи країв каменів, глибокі тріщини в карнизі Ширина тріщин до 5 мм 21-30 Підмазування швів, ремонт штукатурки карниза
Глибокі тріщини, часткове випадання цегли з карниза, масове вивітрювання розчину зі швів кам'яної кладки, відпадання штукатурки Глибина вивітрення швів до 2 см. Площа пошкодження до 20% 31-40 Перекладання карнизів, зміцнення кладки, ремонт штукатурки
Наскрізні тріщини і випадання каменів в перемичках, карнизах і розі будівлі, незначне відхилення від вертикалі і здимання окремих ділянок стін Відхилення від вертикалі до 1/200 висоти приміщень, випинання до 1/200 довжини ділянки, що деформується 41-50 Зміцнення окремих ділянок стін, заміна перемичок і карнизів
Вертикальні тріщини у простінках, часткове руйнування і розшарування кладки стін, послаблення з'єднань між окремими ділянками кладки - 51-60 Зміцнення простінків і перекладання окремих ділянок стін
Масове руйнування кладки, наявність тимчасових кріплень - 61-70 Повне перекладання стін
                       Таблиця 14
      Стіни з великорозмірних блоків і одношарових
             несучих панелей
Ознаки зносу Кількісна оцінка Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Порушення покриття частин фасаду, що виступають, окремі дрібні вибоїни і тріщини На площі до 5% 0-10 Замазування вибоїн і тріщин
Окремі вибоїни у фактурному шарі, іржаві потьоки, забруднення і вицвітання зовнішнього оздоблення На площі до 30% 11-20 Замазування вибоїн, підмазування фактурного шару
Вивітрювання розчину зі швів, сліди протікання через стики всередині будівлі, тріщин Протікання в 5% приміщень. Ширина тріщин до 2 мм 21-30 Герметизація стиків, замазування тріщин
Глибоко розкриті усадкові тріщини, вивітрювання розчину зі стиків, сліди постійного протікання, промерзання і продування через стики Ширина тріщин до 3 мм. Пошкодження на площі до 20%. Протікання і промерзання в 20% приміщень 31-40 Розкривання зачекаканення, герметизація стиків
Діагональні тріщини по кутках простінків, вертикальні тріщини в перемичках, в місцях кріплення балконних плит або козирків Ширина розкриття тріщин до 3 мм 41-50 Зміцнення простінків і перемичок
Помітне викривлення горизонтальних і вертикальних ліній стін, масове руйнування блоків і панелей Здимання стін понад 1/200 довжини деформованої ділянки; відхилення від вертикалі понад 1/100 висоти стіни у межах приміщення 61-70 Заміна стін
                       Таблиця 15
       Стіни із шарових залізобетонних панелей
Ознаки зносу Кількісна оцінка Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Незначне пошкодження оздоблення панелей, усадкові тріщини, вибоїни Пошкодження на площі до 10%. Ширина тріщин до 0,3 мм 0-10 Замазування тріщин і вибоїн
Вибоїни у фактурному шарі, іржаві потьоки Пошкодження на площі до 15% 11-20 Замазування вибоїн, ремонт фактурного шару
Вивітрювання розчину зі стиків, тріщини на зовнішній поверхні, сліди протікання у приміщеннях Ширина тріщин до 1 мм. Протікання на площі до 10% 21-30 Герметизація швів, замазування тріщин з відновленням оздоблювального покриття
Тріщини, вибоїни, відшарування захисного шару бетону, сліди протікання і промерзання через стики Ширина тріщин до 2 мм. Пошкодження на площі до 20% 31-40 Відновлення захисного шару, герметизація швів, замазування тріщин, утеплення частини стиків
Горизонтальні тріщини в простінках і вертикальні в перемичках, здимання бетонних шарів, протікання і промерзання панелей Ширина тріщин до 3 мм. Здимання до 1/200 відста- ні між ділян- ками панелей 41-50 Зміцнення окремих простінків і пере- мичок, замазування тріщин, герметизація швів, утеплення частини стін
Тріщини в простінках і перемичках, руйнування (деструкція) утеплювача, протікання і промерзання панелей Ширина тріщин понад 3 мм 51-60 Заміна утеплювача, зміцнення перемичок і простінків, герметизація швів і замазування тріщин
Масові тріщини і деформація, руйнування і осідання утеплювача, протікання і промерзання панелей - 61-70 Заміна панелей
                       Таблиця 16
           Стіни з несучих панелей
Ознаки зносу Кількісна оцінка Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Пошкодження облицювання частин фасаду, що виступають, окремі дрібні вибоїни Пошкодження на площі до 5% 0-10 Замазування вибоїн
Тріщини, вивітрювання розчину зі стиків, незначне пошкодження облицювання або фактурного шару, сліди протікання через стики всередині будівлі Те ж, до 10 % 11-20 Ремонт облицювання та затирання стиків
Масове вивітрювання розчину зі стиків; пошкодження облицювання або фактурного шару панелей; сліди протікання всередині будівлі Пошкодження на площі до 20% 21-30 Ремонт облицювання або фактурного шару, герметизація стиків
Промерзання стін, руйнування стиків Промерзання в приміщенні 31-40 Ремонт і герметизація стиків, утеплення стін
Сліди протікання у приміщенні, висоли Пошкодження в 10% прміщень, зовнішні пошкодження на площі до 30% 41-50 Заміна облицювання, вибірковий ремонт панелей
Здимання або зміщення панелей, руйнування вузлів кріплення панелей Прогин панелей до 1/200 її довжини 51-60 Вирівнювання і укріплення панелей, улаштування додаткових зв'язків з несучими конструкціями
Деформація стін, зміщення панелей, тріщини в панелях, руйнування вузлів кріплення панелей Прогин панелей понад 1/200 її довжини 61-70 Повна заміна панелей і зміцнення каркасу
                       Таблиця 17
            Антисейсмічні пояси
Ознаки зносу Доповнення до фізичного зносу стін (табл.11-16), %
Дрібні тріщини шириною до 1 мм у вузлах спряження. Окремі порушення фактурного шару на площі до 20% усієї оглянутої поверхні 10
Те ж, на площі понад 20% 15
Тріщини шириною до 2 мм у вузлах спряження і на поверхні поясів. Відколи бетону глибиною до 10 мм. Часткове відшарування захисного шару 20
Відшарування захисного шару і тріщини на площі до 50% усієї оглянутої поверхні. Деформація окремих ділянок 30
Тріщини шириною понад 2 мм, відшаруван- ня захисного шару, оголення арматури, місцями наліт корозії, розриви окремих стержнів 40

Примітка. При визначенні фізичного зносу стін з антисейсмічними
     поясами до значень фізичного стану стін, визначеним за
     табл. 11-16, додається значення фізичного зносу,  що
     відповідає зазначеним в таблиці ознакам.
           Колони (стояки, стовпи)
                       Таблиця 18
             Стояки дерев'яні
Ознаки зносу Кількісна оцінка Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Невеликий поздовжній прогин, часткове пошкодження деревини Прогин до 1/400 висоти колони 0-40 Усунення пошкоджень, зміцнення окремих ділянок
Враження гнилизною зовнішніх шарів деревини, значні розриви і часткове пошкодження деревини Враження гнилизною до 10% площі перерізу. Прогин до 1/100 висоти колони. Пошкодження деревини на 10% площі перерізу 41-60 Очищення від гнилизни, відновлен- ня початкової площі поперечного перерізу
Сильне пошкодження гнилизною, тріщини, розшарування деревини, прогини, розрив волокон деревини Прогин понад 1/100 висоти колони 61-80 Заміна стояка
                       Таблиця 19
             Стовпи цегляні
Ознаки зносу Кількісна оцінка Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Тріщини в кладці та штукатурці, вивітрювання розчину зі швів, окремі відколи, незначне розшару- вання окремих цеглин Ширина тріщин до 1 мм. Руйнування швів на глибину до 10 мм на площі до 10%. Відколи глибиною до 40 мм 0-40 Вибірковий ремонт кладки і штукатурки
Здимання і відхилення стовпів від вертикалі, наскрізні тріщини різних напрямків, вивітрювання розчину зі швів, послаблення цегляної кладки, зминання цегли під опорними подушками, відколювання цегли Здимання до 1/500 висоти приміщення. Відхилення від вертикалі до 3 см. Вивітрювання розчину зі швів на глибину до 40 мм на площі до 50%. Відколи глибиною 0,5 цеглини 41-60 Зміцнення колони обоймами
Відхилення стовпів від вертикалі, випинання кладки, скісні наскрізні тріщини і зсуви верхньої частими стовпів, вивітрення розчину зі швів на всій площі, випадання цегли Відхилення від вертикалі понад 3 см. Здимання понад 1/150 висоти приміщення. Вивітрювання розчину зі швів на глибину понад 40 мм 61-80 Заміна колони
                       Таблиця 20
      Колони залізобетонні (збірні і монолітні)
Ознаки зносу Кількісна оцінка Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Тріщини в розтягнутій зоні по всій висоті колони, краях консолі і колони; відколи і вибоїни Ширина тріщин до 0,5 мм. Вибоїни глибиною до 5 мм - не більше трьох на 1 кв.м 0-40 Замазування тріщин, відколів і вибоїн
Тріщини в розтягнутій і стисненій зонах, по периметру фундаменту на рівні консолі, відшарування захисного шару бетону. Оголення арматури і порушення її зчеплення з бетоном, глибокі відколи бетону в основі колони, викривлення колони Ширина тріщин до 2 мм. Викривлення колони до 1/200 її висоти 41-60 Замазування тріщин ін'єкцією розчину у тріщини або улаштування уздовж тріщин канавок з наступним карбуван- ням їх цементним розчином, улаштуван- ня обойм колон
Тріщини по усій висоті колони в розтягнутій зоні, наскрізні тріщини в основі колони, на рівні верху консолі, відшаруван- ня захисного шару бетону в розтягнутій зоні по усій висоті колони, корозія в місцях розриву арматури, викривлення колони Ширина тріщин понад 2 мм 61-80 Заміна пошкодженого бетону: армування і бетонування зруйнованих ділянок. Улаштування розрахункових обойм чи заміна колон
              Перегородки
                       Таблиця 21
        Перегородки несучі панельного типу
Ознаки зносу Кількісна оцінка Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Тріщини у місцях примикання до плит перекриття і заповнення дверних отворів Ширина тріщин до 2 мм 0-20 Замазування тріщин
Глибокі тріщини і викришення розчину у місцях примикання до суміжних конструкцій Те ж, до 5 мм 21-40 Зарівнювання стиків, закріплення панелей
Великі відколи і наскрізні тріщини в панелях у місцях примикання до плит перекриття, вибоїни, руйнування захисного шару панелей, тріщини по всій панелі Те ж, до 3 мм 41-60 Замазування і розшивання тріщин, зміцнення послаблених місць перегородок
Помітне випинання, горизонтальні тріщини на поверхні, оголення арматури Прогин панелі до 1/100 її довжини 61-80 Зміцнення перегородок або повна їх заміна
                       Таблиця 22
            Перегородки цегляні
Ознаки зносу Кількісна оцінка Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Тріщини в місцях примикання перегородок до стелі, поодинокі відколи Тріщини шириною до 2 мм. Пошкодження площі до 10% 0-20 Замазування стиків і відколів
Тріщини на поверхні, глибокі тріщини в місцях примикання до суміжних конструкцій Ширина тріщин на поверхні до 2 мм, у примиканні - до 10 мм 21-40 Розчищення поверхні та розшивка тріщин
Здимання і помітне відхилення від вертикалі, наскрізні тріщини, випадання цегли Здимання більше 1/100 довжини деформованої ділянки. Відхилення від вертикалі до 1/100 висоти приміщення 61-80 Повна заміна перегородок
                       Таблиця 23
       Перегородки дерев'яні необштукатурені
Ознаки зносу Кількісна оцінка Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Незначні пошкодження і тріщини Пошкодження на площі до 5% 0-20 Замазування тріщин і пошкоджень
Хиткість, відхилення від вертикалі, щілини і зазори в місцях примикання до суміжних конструкцій Пошкодження на площі до 25% 21-40 Вирівнювання пере- городок і зміц- нення їх зв'язків з конструкціями
Зволоження деревини перегородок, ураження гнилизною. Випинання перегородок у вертикальній площині Те ж, до 50% 41-60 Вивішування і вирівнювання перегородок, заміна обв'язки, що згнила, і окремих дощок
Значне ураження гнилизною, жучком, перекоси і здимання, наскрізні тріщини - 61-80 Повна заміна перегородок
                       Таблиця 24
        Перегородки дерев'яні обштукатурені
Ознаки зносу Кількісна оцінка Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Дрібні тріщини і часткове відшарування штукатурки Пошкодження на площі до 10% 0-20 Ремонт штукатурки
Відчутна хиткість, відхилення від вертикалі, тріщини в місцях примикання до суміжних конструкцій Відхилення від вертикалі до 1/100 висоти приміщення 21-40 Вирівнювання перегородок у вертикальній площині та зміцнення їх зв'язків з суміжними конструкціями
Глибокі тріщини і зазори у місцях примикання до суміжних конструкцій, діагональні тріщини у шарі штукатурки, випинання у вертикальній площині Випинання до 1/100 довжини деформованої ділянки 41-60 Вивішування і вирівнювання перегородок заміна підкладок і нижньої обв'язки
Наскрізні повздовжні та діагональні тріщини по всій поверхні, випинання, жолоблення і випирання дощок, сліди вогкості, ураження деревини гнилизною, жучком - 61-80 Повна заміна перегородок
                       Таблиця 25
       Перегородки гіпсобетонні та шлакобетонні
Ознаки зносу Кількісна оцінка Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Дрібні тріщини у місцях примикання перегородок до перекриття, поодинокі відколи Ширина тріщин до 2 мм. Площа пошкоджень до 10% 0-20 Ущільнення і замазування місць примикання
Глибокі або наскрізні тріщини у місцях примикання до суміжних конструкцій Ширина тріщин до 10 мм 21-40 Розчистка поверхні, замазування і розшивання тріщин
Вибоїни і відколи, порушення зв'язків між окремими плитами перегородок. Деформація каркаса Площа пошкоджень до 50% 41-60 Замазування вибоїн і відколів, зміцнення окремих плит і місць примикання до зовнішніх стін. Ремонт каркаса
Масові тріщини в плитах перегородок, великі здимання і помітні відхилення від вертикалі Відхилення від вертикалі понад 1/100 висоти приміщення 61-80 Повна заміна перегородок
                       Таблиця 26
           Перегородки фібролітові
Ознаки зносу Кількісна оцінка Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Дрібні тріщини і поодинокі відколи Площа пошкоджень до 10% 0-20 Замазування тріщин і відколів
Відчутна хиткість перегородок, тріщини між плитами і в місцях спряження плит зі стояками каркасу - 21-40 Зміцнення плит перегородок
Здимання і випадання окремих плит, помітні відхилення від вертикалі наскрізні тріщини у місцях спряження з суміжними конструкціями; пошкодження гнилизною Відхилення від вертикалі до 1/100 висоти приміщення 41-60 Перебирання перегородок з використанням нових матеріалів
Руйнування плит, горизон- тальні і вертикальні деформації перегородок, відхилення від вертикалі, ураження гнилизною, деформації і часткове руйнування каркаса перегородок - 61-80 Повна заміна перегородок


              Перекриття
                       Таблиця 27
        Перекриття дерев'яні необштукатурені
Ознаки зносу Кількісна оцінка Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Зазори і щілини між дошками настилу, прогин балок і настилів Прогин балок настилів до 1/150 прольоту 0-40 Затирання щілин і зазорів, вибіркове зміцнення балок
Ураження верхніх шарів деревини грибком, невеличкі тріщини, часткові відколи у вузлах з'єднання балок з настилом, прогин балок і прогонів Ураження гнилизною на площі до 10%. Прогин балок і прогонів до 1/100 прольоту 41-60 Зміцнення балок, розбирання і ремонт частини перекриття
Сильне ураження деревини гнилизною, поздовжні і поперечні тріщини, розшарування деревини, численні сколи у вузлах з'єднання балок, прогин балок і прогонів Прогин балок і прогонів до 1/50 прольоту 61-80 Повна заміна перекриття
                       Таблиця 28
        Перекриття дерев'яні обштукатурені
Ознаки зносу Кількісна оцінка Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Усадкові тріщини в штукатурному шарі, часткове відшарування штукатурки Ширина тріщин до 0,5 мм. Сумарна довжина тріщин на 1 кв.м до 0,5 м 0-10 Затирання тріщин і відновлення штукатурного шару
Усадкові тріщини, відпадання і відшарування штукатурки, глухий звук при простукуванні Ширина тріщин до 1 мм. Сумарна довжина тріщин на 1 кв.м до 1 м 11-20 Відновлення штукатурки, дрібний ремонт настилу
Сліди протікання на стелі, перенасичення засипки, окремі ділянки якої злежались, вологість обмазки, часткове руйнування Пошкодження на площі до 20% 21-30 Заміна непридатної обмазки і засипки, очищення і антисептування деревини
Відчутна хиткість, діагональні тріщини на стелі - 31-40 Зміцнення балок, часткова заміна настилу
Глибокі тріщини в місцях спряження балок з несучими стінами, сліди вогкості - 41-50 Розкривання частини перекриття, зміцнення кінців балок і часткова заміна настилу
Глибокі тріщини в перекритті, наявність тимчасового кріплення в окремих місцях - 51-60 Зміцнення і часткова заміна балок
Діагональні поздовжні та поперечні тріщини в перекритті, помітний прогин, наявність кріплення, тимчасового оголення деревини балок; пошкодження гнилизною і жучком на межі руйнування, яке місцями вже почалось Прогин стелі до 1/100 прольоту 61-70 Повна заміна перекриття
Конструкція на стадії руйнування, яке місцями вже почалось - 71-80  
                       Таблиця 29
        Перекриття з цегляного склепіння по
             стальних балках
Ознаки зносу Кількісна оцінка Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Незначні тріщини, перпендикулярні до балок - 0-20 Замазування і розшивання тріщин, вибіркове кріплення склепіння
Тріщини в середній частині склепіння вздовж балок Ширина тріщин до 1 мм 21-40 Розшивання тріщин, кріплення окремих цеглин
Глибокі тріщини в середній частині склепіння вздовж балок, розшивання окремих цеглин, вивітрювання розчину зі швів, випадання окремих цеглин, корозія балок Те ж, до 2 мм. Зменшення перерізу балок на 10% 41-60 Кріплення склепіння, заміна окремих цеглин. Зміцнення склепіння з перебиранням окремих ділянок кладки, зміцнення балок
Ослаблення цегляної кладки, масове випадання цегли, наявність тимчасового кріплення, корозія і помітний прогин балок Прогин металевих балок до 1/150 прольоту. Зменшення перерізу балок понад 10% 61-80 Повна заміна перекриття
                       Таблиця 30
      Перекриття з двохшкаралупних залізобетонних
            прокатних панелей
Ознаки зносу Кількісна оцінка Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Незначне відшарування і дрібні тріщини у фактурному шарі Пошкодження на площі до 1% 0-10 Замазування тріщин, частковий ремонт фактурного шару
Часткове відпадання фактурного шару Пошкодження на площі до 20% 11-20 Відновлення фактурного шару
Усадкові тріщини в нижніх плитах Ширина тріщин до 1 мм. Сумарна довжина тріщини на 1 кв.м до 0,5 м 21-30 Замазування тріщин в плитах
Окремі глибокі тріщини в нижніх плитах і в місцях опирання плит, прогини Ширина тріщин до 2 мм. Прогиби до 1/120 прольоту 31-40 Вибіркове зміцнення нижніх плит, замазування тріщин
Поздовжні і поперечні глибокі тріщини на нижніх плитах, прогин нижніх плит, продавлення верхніх плит під меблями Ширина тріщини до 3 мм. Сумарна довжина тріщин на 1 кв.м до 1 м. Прогиб до 1/100 прольоту 41-50 Вибіркове зміцнення нижніх плит, замазування тріщин
Масові наскрізні поздовжні тріщини на нижніх плитах, відпадання захисного шару нижніх плит, оголення арматури, злом і прорив плит Прогиб 1/50 прольоту 61-80 Повна заміна перекриття
Частковий прогин, відпадання бетону нижніх плит, відшарування бетону, оголення ребер верхніх плит Прогин 1/50 прольоту 61-80 Повна заміна перекриття
                       Таблиця 31
     Перекриття зі збірного залізобетонного настилу
Ознаки зносу Кількісна оцінка Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Тріщини у швах між плитами Ширина тріщин до 2 мм 0-10 Розшивання швів
Незначне зміщення плит одна відносно іншої по висоті внаслідок деформації, відшарування вирівнювального шару в швах Зміщення плит до 1,5 см. Пошкодження на площі до 10% 1-20 Вирівнювання поверхні стелі
Значне зміщення плит перекриття одна відносно іншої по висоті, сліди протікання у місцях опирання плит на зовнішні стіни Зміщення плит по висоті до 3 см. Пошкодження на площі до 20% 21-30 Вирівнювання поверхні стелі з використанням арматурних сіток, улаштування цементнопіщаних пробок в порожнинах настилу на частині опори
Поперечні тріщини в плитах без оголення арматури, прогин плит Ширина тріщин до 2 мм. Прогин до 1/100 прольоту 41-50 Зміцнення плит, замазування тріщин
Глибокі поперечні тріщини, оголення арматури, прогин плит Ширина тріщин понад 2 мм. Прогин до 1/80 прольоту 51-60 Зміцнення плит і місць опирання, замазування тріщин
Численні глибокі тріщини в плитах, зміщення плит з площини, помітний прогин плит Прогин понад 1/90 прольоту 61-80 Повна заміна плит

Примітка. При наявності збірного перекриття з дрібнорозмірних плит
     по балках, фізичний знос плит визначається за табл. 31,
     стальних балок - за табл. 28, залізобетонних - за табл.
     32.
                       Таблиця 32
     Перекриття зі збірних монолітних суцільних плит
Ознаки зносу Кількісна оцінка Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Тріщини в місцях примикання до стін Ширина тріщин до 0,5 мм 0-10 Замазування тріщин
Тріщини в плитах (усадкові або вздовж робочого прольоту) Ширина тріщин до 2 мм. Сумарна довжина усадкових тріщин на 1 кв.м до 0,8 м 11-20 Замазування поодиноких або усадкових тріщин
Тріщини в плитах упоперек робочого прольоту або численні усадкові Ширина розкриття тріщин до 2 мм. Сумарна довжина усадкових тріщин на 1 кв.м до 1,5 м 21-30 Те ж, з відновленням захисного шару бетону
Тріщини, прогини, сліди протікання або промерзання в місцях примикання до зовнішніх стін Тріщини шириною понад 2 мм. Прогин до 1/150 прольоту 31-40 Замазування тріщин, усунення причин зволожування плит
Тріщини, що розвиваються біля опорних ділянок плит, прогини Прогин до 1/100 прольоту 41-50 Зміцнення опорних ділянок плит. Замазування тріщин
Збільшення тріщин і прогинів у часі Прогини до 1/100 прольоту. Тріщини шириною до 3 мм 51-80 Зміцнення плит, або їх заміна
                       Таблиця 33
       Монолітні і збірні залізобетонні балки
           покриття і перекриття
Ознаки зносу Кількісна оцінка Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Окремі тріщини в розтягнутій зоні, незначне зволоження, поверхневі відколи в розтягнутій зоні, прогини Ширина тріщин до 1 мм, відколи глибиною до 3 мм - не більше трьох на 1 кв.м 0-40 Ін'єкція цементного розчину в тріщини, нанесення цементної штукатурки з попередньою обробкою поверхні старого бетону
Тріщини в різних напрямках, сліди зволоження бетону атмосферними і агресивними водами, відшарування захисного шару бетону в розтягнутій зоні, оголення і корозія арматури, механічні пошкодження і глибокі відколи бетону на великій площі балки, прогини Ширина тріщин до 2 мм. Корозія арматури до 10% перетину. Прогин до 1/150 прольоту 41-50 Зміцнення балок перекриття і покриття
Тріщини по всій довжині і висоті балки в середині прольоту і в розтягнутій зоні, сліди постійного зволоження бетону атмосферними агресивними водами, оголення і сильна корозія арматури, місцями розриви арматури, великі вибоїни і відколи бетону в стисненій зоні Ширина тріщин понад 2 мм. Корозія арматури понад 10% перетину. Прогин понад 1/150 перетину 61-80 Заміна балок перекриття і покриття
               Сходи
                       Таблиця 34
             Сходи дерев'яні
Ознаки зносу Кількісна оцінка Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Дрібні тріщини і незначне жолоблення сходів Пошкодження на площі до 10% 0-20 Замазування тріщин, ремонт сходів
Тріщини і відколи у сходах пошкодження поручнів Пошкодження 20% сходів і поручнів 21-40 Заміна сходів, ремонт поручнів
Сходи стерті, тріщини вздовж волокон в дошках на сходовій площадці і на сходах, поручні розхитані Пошкодження 20% сходів і поручнів 41-60 Заміна настилу площадок, сходів, зміцнення поручнів
Руйнування врубок в конструкції сходів, гнилизна і прогин в тятиві, хиткість під час ходіння - 61-80 Повна заміна всіх кінструкцій сходів
                       Таблиця 35
          Сходи по сталевих косоурах
Ознаки зносу Кількісна оцінка Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Дрібні вибоїни і тріщини у сходах, окремі пошкодження поручнів - 0-20 Замазування тріщин і вибоїн, ремонт поручнів
Вибоїни і відбиті місця з наскрізними тріщинами в окремих сходах, поверхня сходів стерта, поручні місцями відсутні Пошкодження на площі до 20% 21-40 Перекладання сходів з доданням нових, закладання вибоїн, заміна поручнів
Сходи стерті і місцями розбиті, наскрізні тріщини в площадках, огороджуюча решітка розхитана Те ж, до 50% 41-60 Перекладання сходів з доданням нових, улаштування цементної підлоги з металевою сіткою на площадці, торкретування площадок знизу, ремонт огороджуючої решітки
Сходи і площадки стерті, частина сходів і огороджуючої решітки відсутня. Косоури місцями прогнулись, зв'язок косоурів з площадками послаблено. Користування сходами небезпечне Те ж, понад 50%. Прогин косоурів понад 1/150 прольоту 61-80 Повна заміна сходів
                       Таблиця 36
            Сходи залізобетонні
Ознаки зносу Кількісна оцінка Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Окремі тріщини сходів, незначні пошкодження поручнів Ширина тріщин до 1 мм 0-20 Затирання тріщин, ремонт поручнів
Окремі вибоїни і відколи у сходах, пошкодження поручнів, тріщини сходових площадок упоперек робочого прольоту Те ж, до 2 мм 21-40 Закладання відбитих місць, ремонт поручнів. Зміцнення сходових площадок
Глибокі тріщини в підсхідцях, окремі проступи, відколи,тріщини косоурів, оголення арматури, прогини косоурів Ширина тріщин 2 мм. Прогини косоурів до 1/200 прольоту 41-60 Зміцнення підсхідців, закладання зруйнованих місць і часткова заміна проступів, зміцнення косоурів
Прогин і часткове руйнування маршів і площадок, тріщини у місцях примикання косоурів до несучих конструкцій, огороджуючі решітки розхитані і місцями відсутні, користуватися сходами небезпечно Прогини косоурів до 1/150 прольоту 61-80 Повна заміна сходів
           Лоджії, балкони, козирки
                       Таблиця 37
        Збірні залізобетонні деталі лоджій
Ознаки зносу Кількісна оцінка Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Незначні пошкодження металевого оздоблення і огорожі, усадкові тріщини на стінах лоджій Пошкодження на площі до 10%. Сумарна довжина усадкових тріщин на 1 кв.м до 1 м 0-20 Ремонт металевого оздоблення, огорожі, затирання тріщин
Пошкодження підлоги і гідроізоляції, сліди протікання на стінах, тріщини на нижній поверхні плити і на стінах Пошкодження на площі до 20%. Ухил підлоги не менше 1%. Ширина розкриття тріщин до 1 мм 21-40 Заміна гідроізоляції з улаштуванням цементної підлоги, замазування тріщин
Відколювання бетону стін у місцях опирання плит, тріщини в стінах і плитах, прогини плит Ширина розкриття тріщин до 2 мм. Прогин плит до 1/100 прольоту 41-60 Зміцнення опірних ділянок стін. Місцеве зміцнення плит
Прогресуючий прогин плит, руйнування опірних ділянок стін, деформація стін, руйнування огорожі Прогин плит понад 1/100 прольоту. Тріщини шириною понад 2 мм. Здимання стін понад 1/150 61-60 Заміна конструкцій лоджій
                       Таблиця 38
             Балкони, козирки
Ознаки зносу Кількісна оцінка Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Незначні пошкодження металевого оздоблення і огорож - 0-20 Ремонт металевого оздоблення і огорож
Сліди зволоження на нижній площині плити і на ділянках стіни, що примикають до балкона (козирка). Цементна підлога і гідроізоляція місцями пошкоджені. На нижній поверхні іржаві плями, сліди протікання. Тріщини Пошкодження на площі до 30%. Ухил плити не менше 1%. Ширина тріщин до 1 мм 21-40 Заміна гідроізоляції з улаштуванням цементної підлоги. Ремонт зливів
Протікання, руйнування захисного шару, оголення арматури. Корозія металевих несучих конструкцій (консолей, кронштейнів, підвісок). Тріщини в плиті Ширина тріщин до 2 мм. Пошкодження на площі до 50% 41-60 Зміцнення плит і консолей, заміна гідроізоляції
Прогини плити, великі тріщини, руйнування огорожі Прогини плити понад 1/100 прольоту. Тріщини шириною до 2 мм 61-80 Розбирання конструкцій балконів, заміна козирків
                Дахи
                        Таблиця 39
             Дахи дерев'яні
Ознаки зносу Кількісна оцінка Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Послаблення кріплення: болтів, хомутів, скоб; пошкодження деталей слухових вікон - 0-20 Ремонт кріплень і деталей, слухових вікон
Ураження гнилизною деревини мауерлату і кінців ніг крокви, послаблення врубок і з'єднань Пошкодження на площі до 20% 21-40 Заміна мауерлату і зміцнення ніг крокви, виправлення конструкцій, кріплення врубок
Ураження гнилизною деревини мауерлату, крокви, обрешітки; наявність додаткових тимчасових кріплень ніг крокви; зволоження деревини Те ж, до 50% 41-60 Заміна мауерлату, частини ніг крокви, суцільна обрешітка під настінним жолобом, часткова заміна обрешітки
Прогини ніг крокви, ураження гнилизною і жучком деревини деталей даху - 61-80 Повна заміна дерев'яної конструкції даху

                       Таблиця 40
        Дахи залізобетонні збірні (горищні)
Ознаки зносу Кількісна оцінка Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Незначні пошкодження дерев'яних деталей, цегляних стовпчиків - 0-20 Усунення дрібних пошкоджень
Тріщини в цегляних стовпчиках або ділянках опору, дрібні пробоїни в плитах перекриття, гнилизна дерев'яних деталей Пошкодження на площі до 20% 21-40 Зміцнення цегляних стовпчиків або ділянок опору залізобетонних панелей, закладання пробоїн, заміна пошкоджених дерев'яних деталей
Неглибокі тріщини в залізобетонних кроквяних балках, протікання даху Ширина розкриття тріщин до 2 мм 41-60 Зміцнення залізобетонних кроквяних балок і плит. Замазування тріщин і вибоїн
Наскрізні тріщини в кроквяних балках, плитах; прогини плит покриття; руйнування цегляних стовпчиків і ділянок опору залізобетонних панелей стін; оголення арматури Ширина розкриття тріщин понад 2 мм. Прогини панелей понад 1/100 прольоту. Пошкодження на площі понад 20% 61-80 Повна заміна конструкцій даху
                       Таблиця 41
       Дахи суміщені зі збірних залізобетонних
            шаруватих панелей
Ознаки зносу Кількісна оцінка Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Дрібні вибоїни на поверхні плит Пошкодження на площі до 15% 0-20 Закладання вибоїн
Тріщини в панелях, пробоїни, сліди протікання. Осідання утеплювача, його висока вологість Ширина тріщин до 1 мм. Протікання на площі до 10%. Відносна вологість утеплювача понад 20% 21-40 Замазування тріщин і вибоїн. Ремонт покрівлі
Числені тріщини в панелях, сліди протікання і промерзання, прогини панелей Ширина тріщин до 2 мм. Протікання і промерзання на площі до 25%. Прогини панелей до 1/80 прольоту 41-60 Розкриття панелей і заміна утеплювача, замазування тріщин, зміцнення окремих плит. Ремонт покрівлі
Часткове руйнування панелей, деструкція утеплювача, сліди протікання і промерзання - 61-80 Заміна панелей даху
               Покрівлі
                       Таблиця 42
             Покрівлі рулонні
Ознаки зносу Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Поодинокі дрібні пошкодження і пробоїни в покрівлі та покрівлі та місцях примикання до вертикальної поверхні; прогин настінних жолобів 0-20 Частковий ремонт покрівлі, жолобів
Здуття поверхні, тріщини, розриви (місцями) верхнього шару покрівлі, що вимагає заміни до 10% покрівлі; іржавіння і значні пошкодження настінних жолобів та огороджуючої решітки; проникнення вологи в місцях примикання до вертикальної поверхні; пошкодження деталей водоприймального пристрою (в плоских дахах) 21-40 Заміна верхнього шару руберойду з розрізанням в місцях здуття і дадатковим покриттям ще одним шаром; ремонт жолобів, решіток і водоприймальних пристроїв
Руйнування верхнього і частково нижнього шару покриття; здуття, що потребує заміни 10 до 25% покриття покрівлі; іржавіння і руйнування настінних жолобів або водоприймальних пристроїв, звисів і компенсаторів, протікання покрівлі місцями; масове пошкодження огороджуючої решітки 41-60 Ремонт покрівлі з покриттям двома шарами руберойду; заміна жолобів, звису і компенсаторів, покриття парапетів і т.п.; ремонт огороджуючої решітки
Масове протікання, відшарування покриття від основи, відсутність частин покриття, огороджуюча решітка зруйнована 61-80 Повна заміна покрівлі
                       Таблиця 43
            Покрівлі мастичні
Ознаки зносу Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Поодинокі незначні пошкодження і пробоїни в покрівельному покритті, водовідні пристрої і покриття з оцинкованої сталі прогнуті, верхній захисний шар і захисно-оздоблююче покриття покрівлі відсутнє на площі до 10% 0-20 Частковий ремонт покрівлі з відновленням верхнього шару. Ремонт водовідвідних пристроїв і покриття з оцинкованої сталі
Здуття і пошкодження мастичного покриття (тріщини і відшарування в в місцях примикання до вертикальних конструкцій), що вимагають заміни до 10% покрівлі; іржавіння і значне пошкодження настінних жолобів і огороджуючої решітки; пошкодження деталей пристрою водоприймання (в плоских дахах) 21-40 Заміна мастичного покриття з улаштуванням нового двошарового покриття, зміцнення місць примикання до вертикальної поверхні з обклеюванням склотканиною, ремонт жолобів, огороджуючої решітки і водоприймальних пристроїв
Розриви мастичного покриття; здуття покриття, що потребує заміни від 10 до 20% площі покрівлі; руйнування покрівельного покриття у місцях примикання до вертикальної поверхні; протікання місцями; значне пошкодження огороджуючої решітки 41-60 Ремонт гідроізоляційного покриття зі зміцненням деформаційних швів, улаштування покрівельного покриття у місцях примикання до вертикальної поверхні, заміні водовідводних пристроїв і покриття з оцинкованої сталі
Пошкодження і просідання основи покрівлі; тріщини в стиках панелей, масове протікання, руйнування вузлів примикання і огороджувальної решітки 61-80 Повна заміна покрівлі з ремонтом основи
                       Таблиця 44
             Покрівлі стальні
Ознаки зносу Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Послаблення кріплення окремих листів до обрешітки, окремі протікання 0-20 Латання і замазування свищів у місцях пошкоджень, кріплення клямерами
Нещільності фальців, окремі пробоїни і порушення у місцях примикань до виступаючих частин; просвіти, пошкодження настінних жолобів 21-40 Латання, заміна окремих листів на площі покрівлі до 10%; промазування і обтискання фальців, замазування свищів, ремонт настінних жолобів і розжолобків
Іржа на поверхні покрівлі, свищі, пробоїни, викривлення і порушення кріплення огороджуючої решітки, велика кількість протікань 41-60 Заміна настінних жолобів, розжолобків і рядового покриття на площі покрівлі від 10 до 25%; ремонт огороджуючої решітки
Масове протікання, сильна іржа на внутрішній поверхні покрівлі, руйнування фальців, велика кількість латок на покрівлі, руйнування огороджуючої решітки 61-80 Повна заміна покрівлі
                       Таблиця 45
        Покрівлі з азбестоцементних листів
Ознаки зносу Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Часткове викривлення металевих жолобів, послаблення кріплення окремих азбестоцементних листів до обрешітки 0-20 Ремонт жолобів з заміною пошкоднених деталей, закріплення окремих листів
Протікання і просвіти в окремих місцях, відставання і тріщини гребеневих плит, відрив листів на площі покрівлі до 10% 21-40 Часткова заміна рядового покриття і гребеневих плит
Відсутність окремих листів, відколи і тріщини, протікання, ослаблення кріплення листів до обрешітки 41-60 Заміна рядового покриття з використанням до 25% старого матеріалу
Масове руйнування покрівлі, відсутність частини настінних жолобів і оздоблення звисів, велика кількість латок із рулонних матеріалів 61-80 Повна заміна покрівлі
                       Таблиця 46
            Покрівлі черепичні
Ознаки зносу Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Поодинокі щілини і нещільне примикання черепиці, часткове порушення промазки між черепицями 0-20 Поновлення промазки між окремими черепицями і на гребенях, вибіркова перекладка до 10%
Пошкодження окремих черепиць (не більше 1 черепиці на 1 кв.м), пробоїни та іржа в підвісних жолобах, масове руйнування промазки швів 21-40 Перекладка з заміною окремих черепиць; ремонт підвісних жолобів
Пошкодження і розкол окремих черепиць (2-4 черепиці на 1 кв.м), протікання, проникання води і снігу через щілини 41-60 Перекладка черепиці на покрівлі з використанням 25% нової черепиці; заміна підвісних жолобів і металевих елементів покрівлі
Масове протікання покрівлі, відставання і пошкодження великої кількості черепиці, велика кількість латок, відсутність частини оздоблення і підвісних жолобів 61-80 Повна заміна покрівлі
                       Таблиця 47
            Покрівлі дранкові
Ознаки зносу Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Забрудненість покрівлі, пошкодження окремих дранок на площі до 5% 0-20 Очищення покрівлі з заміною пошкоджених дранок
Випадання окремих дранок на площі покрівлі до 10%, іржа на металевій облямівці 21-40 Вибіркова заміна дранки і металевої облямівки
Гнилизна або випадання дранок на площі покрівлі до 40%; лишайники на поверхні покрівлі 41-60 Заміна дранок і металевої облямівки з використанням нових матеріалів
Масове пошкодження гнилизною і випадання дранок 61-80 Повна заміна покрівлі
                       Таблиця 48
             Покрівлі тесові
Ознаки зносу Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Незначні пошкодження дощок, забрудненість покрівлі 0-20 Очищення покрівлі. Перестилання верхнього ряду покрівлі з використанням нового тесу на площі покриття до 5%
Тріщини в дошках верхнього і нижнього шарів, іржа в металевих жолобах, протікання в окремих місцях 21-40 Перестилання верхнього шару покрівлі з використанням нового тесу на площі покриття до 20% з простругуванням доріжок, ремонт жолоба
Враження гнилизною дощок верхнього шару, тріщини в дошках, масове протікання покрівлі 41-60 Перестилання тесу верхнього шару з використанням нового тесу на площі покриття до 50% з очищенням і ремонтом нижнього шару
Масове враження гнилизною і жучком дощок, відпадання дощок верхнього і нижнього шарів, руйнування підвісних жолобів 61-60 Повна заміна покрівлі і підвісного жолоба


               Підлоги
                       Таблиця 49
      Підлоги цементно-піщані, бетонні, мозаїчні
Ознаки зносу Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Окремі дрібні вибоїни і волосяні тріщини, незначне пошкодження плінтусів 0-20 Затирання тріщин і вибоїн, ремонт плінтусів з використанням нових до 20%
Стирання поверхні в місцях ходіння, вибоїни до 0,5 кв.м на площі до 25% 21-40 Закладання вибоїн
Масові глибокі вибоїни і відставання покриття від основи місцями до 5 кв.м на площі до 50% 41-60 Заміна покриття в місцях ходіння, частковий ремонт основи
Масове руйнування покриття і основи 61-80 Повна заміна покриття і основи

Примітка. Знос  ксилолітових, асфальтових та інших підлог та
     в'яжучих  матеріалів  з  дрібними  заповнювачами
     визначається аналогічно за цією таблицею.
                       Таблиця 50
          Підлога з керамічних плиток
Ознаки зносу Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Дрібні відколи і тріщини окремих плиток на площі до 20% 0-20 Заміна окремих плиток
Відсутність окремих плиток, здуття і відставання на площі від 20 до 50% 21-40 Часткова заміна покриття з використанням нових плиток
Часткова відсутність плиток, вибоїни в основі на площі понад 50%, в санвузлах можливе протікання через міжповерхове перекриття 41-60 Заміна плиток на площі підлоги понад 50%, ремонт основи
Повне руйнування покриття і основи, масове протікання в санвузлах через міжповерхове перекриття 61-80 Повна заміна основи та покриття
                       Таблиця 51
             Підлоги паркетні
Ознаки зносу Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Дрібні пошкодження і незначна усушка паркетних клепок, щілини між клепками до 3 мм, жолоблення окремих клепок 0-20 Циклювання окремих ділянок, укріплення плінтуса
Відставання окремих клепок від основи; відколи, стертість, тріщини і сильне жолоблення місцями; відсутність клепок групами по 5-10 шт. в окремих місцях; невелике пошкодження основи 21-40 Заміна клепок і замазування тріщин, циклювання підлоги. Часткове перестилання паркету на площі підлоги до 10%
Відставання клепок від основи на значній площі (помітне здуття, скрип і глухий шум під час ходіння); відсутність клепок місцями на площі до 0,5 кв.м, сильна стертість, масове жолоблення, просідання місцями і пошкодження основи 41-60 Перестилання паркету з використанням старих матеріалів на площі підлоги до 50% і ремонт основи
Повне порушення суцільності паркетного покриття, масова відсутність клепок, значне просідання та пошкодження основи 61-80 Повна заміна паркету та основи
                       Таблиця 52
             Підлоги дощані
Ознаки зносу Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Поодинокі дрібні відколи, щілини поміж дошками і провисання дощок 0-20 Ущільнювання підлог, усунення провисання дощок
Стирання дощок в місцях ходіння, відколи дощок місцями, пошкодження окремих дощок 21-40 Заміна окремих дощок на площі до 5%
Прогини і просідання, місцями зломи (у чвертях) окремих дощок 41-60 Перестилання підлог з використанням нового матеріалу на площі підлоги до 25%, часткова заміна лаг
Враження дощок гнилизною та жучком, прогини, просідання, руйнування підлоги 61-80 Заміна підлог і лаг
                       Таблиця 53
  Підлоги з деревинно-стружкових (деревинно-волокнистих) плит
Ознаки зносу Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Поодинокі дрібні відколи країв плит, щілини між плитами місцями шириною понад 1 мм, провисання плит 0-20 Ущільнення і усунення провисання плит
Стирання і відколи окремих плит в місцях ходіння і на стиках, пошкодження окремих плит 21-40 Заміна окремих плит підлоги на площі до 10%
Прогини і просідання покриття, сильне зношення плит, місцями гнилизна 41-60 Перестилання підлоги і заміна лаг з використанням до 25% нових матеріалів
Враження гнилизною і жучком, руйнування лаг 61-80 Повна заміна підлоги
                       Таблиця 54
         Підлоги з рулонних матеріалів
Ознаки зносу Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Відставання матеріалу на стиках, здуття місцями, дрібне пошкодження плінтусів 0-20 Підклеювання матеріалу, ремонт плінтусів з використанням нового матеріалу до 20%
Стертість матеріалу біля дверей і в місцях ходіння 21-40 Латання стертих місць і заміна стертих полотен
Матеріал підлоги стертий, пробитий, розірваний по всій площі, просідання основи місцями до 10% площі підлоги 41-60 Повна заміна покриття підлоги з використанням частини старого матеріалу
Основа підлоги просіла і зруйнована на площі понад 10% 61-80 Ремонт основи і повна його заміна, улаштування чистого покриття підлоги
                       Таблиця 55
         Підлоги із синтетичних плиток
Ознаки зносу Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Відставання плиток по краях або повністю на площі до 10% площі підлоги, дрібні пошкодження плінтуса 0-20 Підклеювання плиток, ремонт плінтуса з використанням до 20% нового матеріалу
Стертість і пошкодження окремих плиток на площі підлоги від 10 до 25% 21-40 Заміна стертих і пошкоджених плиток
Плитки стерті і прогини на площі підлоги від 25 до 40%, основа підлоги місцями просіла 41-60 Ремонт основи, улаштування покриття з заміною пошкоджених плиток
Масове просідання і руйнування основи підлоги 61-80 Повна заміна основи і покриття
              Вікна, двері
                       Таблиця 56
           Віконні блоки дерев'яні
Ознаки зносу Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Дрібні тріщини в місцях примикання коробок до стін, стертість або щілини у стулках. Замазка місцями відстала, часткова відсутність штапиків, тріщини скла, дрібні пошкодження відливів 0-20 Конопачення місць примикання коробок до стін. Відновлення штапиків, замазки, скла, відливів з використанням до 15% нового матеріалу
Віконні рами розсохлись, пожолобились і розхитались у кутках, частина приборів пошкоджена або відсутня, відсутність скла, відливів 21-40 Ремонт рам, укріплення з'єднань накладками, скління з використанням до 30% нового матеріалу
Нижній брус віконної рами, підвіконна дошка уражені гнилизною, деревина розшаровується, рами розхитані 41-60 Ремонт рам, коробки і підвіконної дошки з використанням нового матеріалу
Віконні рами, коробка і підвіконна дошка повністю уражені гнилизною і жучком, стулки не відкриваються або випадають; всі примикання порушені 61-80 Повна заміна віконних блоків
                       Таблиця 57
           Віконні блоки металеві
Ознаки зносу Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Ущільнювальні прокладки зношені або відсутні, тріщини у склі або відсутність скла місцями, незначні тріщини в місцях примикання коробок до стін 0-20 Відновлення ущільнювальних прокладок, скління з використанням до 15% нового матеріалу
Порушення герметизації віконних коробок, прибори частково загублені або несправні, пошкодження віконних відливів, деформація віконних рам 21-40 Ремонт рам, зміцнення з'єднань, заміна 50% приборів
Корозія елементів коробки і рам, деформація коробки і рам 41-60 Ремонт рам і коробок із заміною до 50% непридатних частин
Масова корозія віконних коробок і рам, повне руйнування рам і коробок 61-80 Повна заміна віконних блоків
                       Таблиця 58
             Двері дерев'яні
Ознаки зносу Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Дрібні поверхневі тріщини у місцях примикання коробок (колод) до стін і перегородок, стертість дверних полотен або щілини в притулах 0-20 Ущільнення місць примикання, ремонт з використанням дошкових накладок
Дверні полотна осіли або мають нещільний притул по периметру коробки, прибори частково втрачені або несправні, дверні коробки (колодки) перекошені, наличники пошкоджені 21-40 Ремонт дверних полотен і коробок з заміною до 50% приборів
Коробки місцями пошкоджені або уражені гнилизною, наличники місцями відсутні, обв'язка, полотен пошкоджена 41-60 Ремонт дверних коробок і полотен, заміна зруйнованої частини
Повне розхитування дверних полотен і коробок (колод), масове пошкоджений гнилизною і жучком 61-80 Повна заміна заповнення отворів
                       Таблиця 59
             Двері металеві
Ознаки зносу Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Ущільнювальні прокладки зношені або відсутні, тріщини у склі або відсутність скла, тріщини в місцях примикання коробок до стін, пошкодження декоративних деталей дверей 0-20 Відновлення ущільнювальних прокладок, заміна декоративних деталей, з використанням нового матеріалу
Прибори частково втрачені або несправні, пошкодження наличників, пошкодження і перекоси обв'язок, імпостів, коробок 21-40 Ремонт дверних полотен та коробок з заміною до 50% приборів
Часткова корозія деталей дверних полотен і коробки, пошкодження заповнення дверей 41-60 Ремонт дверних коробок з заміною пошкоджених деталей, ремонт або заміна дверних полотен
Масова корозія дверних коробок і полотен, часткове руйнування дверних полотен і коробок 61-80 Повна заміна заповнення отворів
           Оздоблювальні покриття
                       Таблиця 60
          Фарбування водяними сумішами
Ознаки зносу Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Поодинокі пошкодження шару фарби, волосяні тріщини в рустах, в місцях примикання стелі і стін 0-20 -
Шар фарби потемнів і забруднився, в окремих місцях пошкоджений 21-40 Промивання поверхні і фарбування за один раз
Шар фарби розтріскався, потемнів і забруднився, місцями відшарувався і здувся 41-60 Промивання поверхні, шпаклювання окремих місць на площі до 10% фарбування за два рази
Сліди протікання, іржаві плями, відшарування, здуття і відпадання шару фарби зі шпаклівкою, на поверхні глибокі тріщини, подряпини, вибоїни 61-80 Повне перефарбування з підготовкою поверхні
                       Таблиця 61
            Пофарбування масляне
Ознаки зносу Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Поодинокі пошкодження шару фарби, подряпини 0-20 -
Потемніння і забруднення шару фарби, матові плями і потьоки 21-40 Промивка і пофарбування за один раз
Сирі плями, відшарування здуття, місцями відпадання фарби зі шпаклівкою на площі поверхні до 10% 41-60 Пофарбування місцями за два рази і повністю за один раз з підготовкою поверхні місцями до 20%
Масові плями, відшарування, здуття і відпадання шару фарби зі шпаклівкою 61-60 Повне перефарбування з підготовою поверхні
                       Таблиця 62
           Обклеювання шпалерами
Ознаки зносу Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Відставання і пошкодження крайок місцями 0-20 Підклеювання окремих крайок
Тріщини, забруднення і обриви в кутках, місцях встановлення електричних пристроїв, біля отворів дверей, знебарвлення малюнка місцями 21-40 Обклеювання окремих місць
Знебарвлення малюнка, забруднення на площі до 50%, відставання від основи 41-60 Обклеювання стін шпалерами без підготовки основи
Знебарвлення малюнка, відставання шпалер і паперової основи, тріщини і розриви на всій площі 61-80 Обклеювання стін шпалерами з підготовкою основи
                       Таблиця 63
         Облицювання керамічною плиткою
Ознаки зносу Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Дрібні тріщини і відколи в плитах 0-20 Затирання окремих відколів
Часткове випадання або нещільне прилягання плиток на площі до 50% облицювання 21-40 Часткова заміна глазурованих плиток понад 10 шт. в одному місці
Відсутність плитки на площі до 50%, нещільне прилягання плитки на площі понад 50% облицювання 41-60 Заміна облицювання з використанням до 25% старої плитки
Масова відсутність плитки; плитки, що збереглися, легко знімаються на площі понад 50% облицювання 61-80 Повна заміна облицювання без використання старої плитки, відновлення основи
                       Таблиця 64
              Штукатурка
Ознаки зносу Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Окремі волосяні тріщини і відколи 0-10 Часткове затирання зі шпаклюванням
Глибокі тріщини, дрібні пробоїни, відшарування накривного шару місцями 11-20 Часткове затирання штукатурки
Відставання або відколки площею до 1 кв.м на поверхні до 5% 21-30 Ремонт штукатурки місцями до 1 кв.м на площі до 5%
Здимання або відпадання штукатурки і листів місцями до 10 кв.м на площі до 25% 31-40 Ремонт штукатурки з підготовкою поверхні
Здимання та відпадання штукатурки та листів місцями понад 10 кв.м на площі до 50% 41-50 Ремонт штукатурки з підготовкою поверхні
Відпадання штукатурки і листів великими масивами на площі понад 50%; при простукуванні штукатурка легко відстає або розбирається руками 51-60 Повна і зміна штукатурки без підготовки поверхні
Масове відпадання шару штукатурки і листів, пошкодження основи 61-70 Повна заміна штукатурки з підготовкою поверхні
Примітка. Розповсюджується на поверхні а окремих листів сухої
     штукатурки
                       Таблиця 65
          Чиста обшивка рублених стін
Ознаки зносу Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Дрібні тріщини і відколи 0-20 Кріплення окремих дощок
Відставання обшивки від стін у кутках і в нижній частині, наскрізні тріщини в дошках 21-40 Часткове перебирання обшивки на площі до 50% без використання нових матеріалів
Гнилизна, відставання від стін, тріщини місцями, відсутність окремих дощок 41-60 Заміна обшивки з використанням до 50% нових матеріалів
Масове відставання і відсутність дощок, гнилизна на поверхні і на брусках основи 61-80 Повна заміна обшивки
      4. ТАБЛИЦІ ФІЗИЧНОГО ЗНОСУ ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ
           ІНЖЕНЕРНОГО УСТАТКУВАННЯ
                       Таблиця 66
         Система гарячого водопостачання
Ознаки зносу Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Послаблення сальникових набивок, прокладок і запірної арматури, окремі порушення теплоізоляції магістралей і стояків 0-20 Набивання сальників, заміна прокладок, улаштування трубопроводів (місцями)
Крапельні течі у місцях різьбових з'єднань трубопроводів і врізки запірної арматури; порушення роботи окремих рушникосушилок (течі, порушення пофарбування, сліди ремонту); порушення теплоізоляції магістралей і стояків; часткове пошкодження корозією магістралей 21-40 Часткова заміна запірної арматури і окремих рушникосушилок, вибіркова заміна трубопроводів магістралей, відновлення теплоізоляції
Несправність змішувачів і запірної арматури; сліди ремонту трубопроводів магістралей (хомути, латки, заміна окремих ділянок); незадовільна робота рушникосушилок; значна корозія трубопроводів 41-60 Заміна запірної арматури, змішувачів, рушникосушилок; часткова заміна трубопроводів магістралей і стояків
Несправність системи: вихід з ладу запірної арматури, змішувачів, рушникосушилок, сліди значних ремонтів системи у вигляді хомутів, часткової заміни, заварювань; корозія елементів системи 61-80 Повна заміна системи
                       Таблиця 67
         Система центрального опалення
Ознаки зносу Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Послаблення прокладок і набивки запірної арматури, порушення пофарбування приладів опалення і стояків, часткове порушення магістралей 0-20 Заміна прокладок, набивання сальників, часткове відновлення теплоізоляційних труб
Крапельні течі в місцях врізки запірної арматури, приладів і в секціях приладів опалення; окремі хомути на стояках і магістралях; значні порушення теплоізоляції магістралей; сліди ремонту калориферів 21-40 Часткова заміна запірної арматури, окремих приладів опалення, заміна стояків і окремих ділянок магістралей; відновлення теплоізоляції, ремонт і налагодження калориферів
Крапельні течі в приладах опалення і місцях їх врізки; сліди протікання в приладах опалення, сліди їх відновлення; велика кількість хомутів на стояках і магістралях, сліди їх часткового ремонту з вибірковою заміною; корозія трубопроводів магістралей; незадовільна робота калориферів 41-60 Заміна магістралей, часткова заміна стояків, приладів опалення, відновлення теплоізоляції, заміна калориферів
Масове пошкодження трубопроводів (стояків, магістралей), сильне пошкодження іржею, сліди часткового ремонту (хомути, заварка), незадовільна робота приладів опалення і запірної арматури; значне порушення теплоізоляції трубопроводів 61-80 Повна заміна системи
                       Таблиця 68
         Система холодного водопостачання
Ознаки зносу Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Послаблення сальникових набивок і прокладок кранів та запірної арматури, витікання води в деяких змивних бачках, часткове пошкодження пофарбування трубопроводів 0-20 Набивання сальників, заміна прокладок запірної арматури, ремонт і регулювання змивних бачків
Крапельна теча у місцях врізки кранів і запірної арматури; окремі пошкодження трубопроводів (свищі, теча); пошкодження корозією окремих ділянок трубопроводів; витікання води у 20% приладів змивних бачків 21-40 Часткова заміна кранів і запірної арматури, ремонт окремих ділянок трубопроводів, відновлення пофарбування трубопроводів
Розладнання арматури і змивних бачків (до 40%); сліди ремонту трубопроводу (хомути, заварювання, заміна окремих ділянок); значна корозія трубопроводів; пошкодження до 10% змивних бачків (тріщини, втрата кришок, рукояток) 41-60 Заміна запірної арматури, часткова заміна змивних бачків, заміна окремих ділянок трубопроводів, пофарбування трубопроводів
Повне розладнання системи, вихід з ладу запірної арматури, велика кількість хомутів, сліди часткової заміни трубопроводів, валика корозія елементів системи, пошкодження до 30% змивних бачків 61-80 Повна заміна системи
                       Таблиця 69
         Система каналізації і водостоків
Ознаки зносу Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Послаблення місць приєднання приладів; пошкодження емальованого покриття мийок, раковин, умивальників, ванн на площі до 10% їх поверхні; тріщини в трубопроводах з полімерних матеріалів 0-20 Ущільнення з'єднань, частковий ремонт труб
Теча у місцях приєднання приладів до 10% усієї кількості; пошкодження емальованого покриття мийок, раковин, умивальників, ванн до 20% їх поверхні; пошкодження керамічних умивальників та унітазів (відколи, тріщини, вибоїни) до 10% їх кількості; часткове пошкодження чавунних трубопроводів; значне пошкодження трубопроводів з полімерних матеріалів 21-40 Зарівнювання місць приєднання приладів і ремонт в окремих місцях, часткова заміна перхлорвінілових (ПХВ) трубопроводів, заміна окремих приладів
Масова теча у місцях приєднання приладів; пошкодження емальованого покриття мийок, раковин, ванн, умивальників до 30% їх поверхні; пошкодження керамічних умивальників і унітазів до 20% їх кількості; пошкодження чавунних трубопроводів; масове пошкодження трубопроводів з полімерних труб 41-60 Часткова заміна трубопроводів і приладів, заміна ПХВ трубопроводів
Несправність системи; повсюдне пошкодження приладів; сліди ремонтів (хомути, зарівнювання і заміна окремих ділянок) 61-80 Повна заміна системи
                       Таблиця 70
          Система електрообладнання
Ознаки зносу Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Несправність, послаблення кріплень і відсутність окремих приладів (розеток, штепселів, патронів і т.д.); сліди корозії на поверхні металевих шаф і часткове пошкодження дерев'яних кришок 0-20 Встановлення відсутніх приладів, кріплення приладів, ремонт шаф
Часткове пошкодження ізоляції магістральних і внутрішньоквартирних мереж, втрата еластичності ізоляції дротів, відкрита проводка покрита значним шаром фарби, відсутність частини приладів і кришок до них, сліди ремонту ввідно-розподільних пристроїв (ВРП) 21-40 Заміна окремих ділянок мережі і приладів; ремонт ВРП
Повна втрата еластичності ізоляції дротів, значне пошкодження магістральних і внутрішньоквартирних мереж та приладів, сліди ремонту системи з частковою заміною мережі і приладів, наявність тимчасових прокладок, несправність ВРП 41-60 Заміна окремих ділянок мережі, приладів, ВРП відкритої проводки
Несправність системи проводки щитків, приладів ВРП; відсутність частини приладів; оголення дротів, сліди значних ремонтів (провисання дротів), пошкодження шаф, щитків, 61-80 Повна заміна системи
                       Таблиця 71
                Печі
Ознаки зносу Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Дрібні тріщини в штукатурці печі, вертикальних розділках або у швах між кахлями 0-20 Замазування тріщин
Глибокі тріщини і зсув цегли у паливнику, прилади розхитані, димлення печі через завали у каналах 21-40 Перекладання склепіння і футерування паливника, зміцнення і заміна зруйнованих цеглин, усунення завалів у каналах
Сильний загальний перегрів, димлення через каглянку (затулку), здимання стінок місцями; прилади пошкоджені місцями і випадають 41-60 Часткове перекладання печі з використанням нової цегли
Сильне здимання і відхилення стінок від вертикалі, глибокі тріщини у зовнішній кладці, зсув і випадання окремих цеглин, вертикальні і горизонтальні розділки місцями зруйновані, паливник зруйнований, прилади місцями відсутні 61-80 Повне перекладання печі з використанням нової цегли, ремонт основи
                       Таблиця 72
             Сміттєпроводи
Ознаки зносу Фізичний знос, % Приблизний обсяг робіт
Незначні пошкодження у стволі, застрявання завантажувальних клапанів 0-20 Усунення незначних пошкоджень
Несправність завантажувальних клапанів, нещільність у розтрубних з'єднаннях, окремі пробоїни у стволі сміттєпроводу, корозія металевих частин 21-40 Ремонт завантажувальних клапанів, зачеканення розтрубів, улаштування бандажів в місцях пробоїн у стволі
Відсутність або поломка металевих деталей завантажувальних люків, великі пробоїни і розхитування з'єднань ділянок ствола, поломка бункера з тиберами, несправність у стінках вентиляційної камери сміттєпроводу 41-60 Ремонт ствола з обладнанням окремих ділянок і заміною завантажувальних пристроїв, перекладання вентиляційної камери сміттєпроводу
Повне розхитування ствола сміттєпроводу, відсутність або поломка завантажувальних пристроїв, руйнування вентиляційної камери і несправність в камері сміттєзбірника 61-80 Повна заміна ствола і вентиляційної камери, ремонт камери сміттєзбтрника

                   Додаток 1
       Приблизна питома вага складових частин
           конструктивних елементів

Елементи Складові частини Питома вага складової частини, (група будівель за капітальністю)
I II III IV V
1. 2. 3. Стіни і перегородки (100%) Дахи (100%) Отвори Стіни Перегородки Конструкція даху Покрівля Вікна Двері 73 27 75 25 48 52 86 14 40 60 56 44 80 20 40 60 56 44 76 24 40 60 67 33 61 39 47 53 67 33
Будівлі (I і II групи)
  До 5 по- верхів Понад 5 по- верхів      
4. Інше (100%) Балкони* Сходи Решта 33 25 42 31 24 45 - 40 60 - 25 75 - 100
___________________
* При відсутності балконів питома вага сходів і решти елементів
 збільшується на половину питомої ваги балконів.
                   Додаток 2
    Приблизна питома вага окремих елементів в системах
           технічного обладнання

Технічне обладнання Елементи Питома вага елементів для будівель, що мають поверхи
1-3 4-6 9-12 понад 12
Внутрішнє гаряче водопостачання Магістралі Стояки Сушилки Змішувачі Запірна арматура 40 30 10 10 10 30 40 13 10 7 25 45 15 10 5 20 55 15 7 3
Центральне опалення Магістралі Стояки Прилади Запірна арматура Калорифери 35 26 30 9 - 25 27 40 7 1 20 29 45 5 1 15 31 50 3 1
Внутрішній водопровід Трубопроводи Крани і запірна арматура Змивні бачки 45 30 25 42 32 26 38 34 28 35 35 30
Внутрішня каналізація Раковини, умивальники, мийки Ванни Унітази Трубопроводи 25 30 20 25 25 30 20 25 20 35 25 20 20 35 25 20
Внутрішнє електробладнання Магістралі Внутрішньо- квартирні мережі Електроприлади ВРП 20 25 30 25 20 25 32 23 25 22 33 20 25 22 35 18


                   Додаток 3
               Приклади
        визначення величини фізичного зносу
          елементів і будівлі в цілому
   Приклад 1. Визначення величини фізичного зносу елемента, що
має ділянки з різним фізичним зносом.
   Треба визначити фізичний знос стін багатоповерхового будинку
(загальна площа стін - 2000 кв.м). При обстеженні було з'ясовано,
що частина стіни (200 кв.м) має 40% фізичного зносу. Для іншої
частини стіни (1800 кв.м) величина фізичного зносу становить 10%.
   Згідно з формулою (1) обчислюємо величину фізичного зносу
стін будівлі:
            200    1800
       Фе = 40 ----- + 10 ---- = 4 + 9 = 13%.
           2000    2000

   Приклад 2. Визначення величини фізичного зносу елементу, що
складається з декількох частин.
   Треба визначити  фізичний  знос  даху  будівлі II групи
капітальності. Дані обстеження дозволяють оцінити фізичний знос
конструкцій даху в 20%, а знос покрівлі - в 50%. Згідно з питомою
вагою окремих складових частин елементів будівлі (див.додаток 2)
конструкція даху має питому вагу 40%, а покрівля - 60%.
   Згідно з формулою (1) обчислюємо величину фізичного зносу
даху будівлі:
           40    60
        Фе = --- + 50 --- = 8 + 30 = 38%.
           100   100
   Приклад 3. Визначення величини фізичного зносу підлоги в
будівлі, що має три типи підлоги: паркетна, дощана, з метлахської
плитки.
   Питома вага  окремих  ділянок  визначається  за  їхньою
кошторисною вартістю (паркетна підлога - 70% загальної кошторисної
вартості, дощана - 20%, з метлахської плитки - 10%. Величина
фізичного зносу паркетної підлоги - 30%, дощаної - 40%, з
метлахської плитки - 20%.
   Згідно з формулою (1) обчислюємо величину фізичного зносу
підлоги будівлі:
         70    20    10
    Фе = 30 --- + 40 --- + 20 --- = 21 + 8 + 2 = 31%.
        100   100   100
   Приклад 4.  Визначення  величини фізичного зносу системи
внутрішньої каналізації.
   Треба визначити фізичний знос системи центрального опалення в
5-поверховій будівлі. За даними обстеження величина фізичного
зносу окремих елементів становить: раковини, умивальники - 30%,
ванни - 20%, унітази - 40%, трубопроводи - 40%. Згідно з питомою
вагою окремих елементів систем технічного обладнання (див. додаток
2) ці елементи мають відповідно таку питому вагу: 25%, 50%, 20%,
25%.
   Згідно з формулою (1) обчислюємо величину фізичного зносу
системи внутрішньої каналізації:
       25    30    20    25
   Фе = 30 --- + 20 --- + 40 --- + 40 --- = 7,5 + 6 + 8 + 10 =
       100   100   100   100
   = 31,5%.
   Величину фізичного зносу Фе приймаємо за 32%.
   Приклад 5. Визначення величини фізичного зносу будівлі в
цілому.
   При обстеженні великопанельної 5-поверхової житлової будівлі
були одержані дані про величину фізичного зносу її окремих
елементів.
   Питома вага цих елементів прийнята відповідно до "Укрупнених
показників відновної вартості житлових, громадських, комунальних
будівель  і будівель побутовго обслуговування для переоцінки
основних фондів підприємств і організацій, що перебувають на
державному бюджеті" (Збірник N 4. М., "Стройиздат", 1972).
   Результати обчислення  величини  фізичного  зносу будівлі
зведені в таблицю.

Елементи булівлі Питома вага li (%) Фізичний знос Фli (%) Феi * li
100
1. Фундамент 4 10 0,40
2. Стіни 20 13 2,60
3. Перегородки 7 15 1,05
4. Перекриття 11 10 1,10
5. Дах 5 36 1,90
6. Підлога 12 31 3,72
7. Сходи 4 15 0,60
8. Вікна і двері 12 25 3,00
9. Опорядження внутрішнє 8 30 2,40
10. Інше 8 25 2,00
11. Санітарно-технічне обладнання у тому числі: центральне опалення водопровід гаряче водопостачання каналізація 6,7 1,6 0,5 1,4 3,2 30 40 45 32 0,48 0,20 0,63 1,02
Всього: 100   21,44
   Величину фізичного зносу будинку Фб приймаємо за 21%.

БУДСТАНДАРТ Online