Постановление от 09.02.1996 № 186 Об утверждении Типового положения по планированию, учету и калькулированию себестоимости строительно-монтажных работ

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 9 лютого 1996 р. N 186
                Київ
    Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 630 від 16.05.2002 )
        Про затвердження Типового положення
        з планування, обліку і калькулювання
       собівартості будівельно-монтажних робіт
 
   Відповідно до статті 11 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" і з метою забезпечення єдиних
засад формування  собівартості  будівельно-монтажних робіт, що
виконуються будівельними організаціями, а також підприємствами,
які здійснюють будівельно-монтажні роботи господарським способом,
незалежно від форм власності й підпорядкування, Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити  Типове  положення з планування, обліку і
калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт (додається).
   2. Державному  комітетові  у  справах  містобудування  і
архітектури давати  роз'яснення  щодо  застосування  Типового
положення з  планування,  обліку і калькулювання собівартості
будівельно-монтажних робіт.
 
   Прем'єр-міністр України           Є.МАРЧУК
        Міністр
   Кабінету Міністрів України         В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.24
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою Кабінету Міністрів України
                 від 9 лютого 1996 р. N 186
 
             ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
        з планування, обліку і калькулювання
       собівартості будівельно-монтажних робіт
            I. Загальна частина
   1. Типове положення з планування, обліку і калькулювання
собівартості будівельно-монтажних робіт (далі - Типове положення)
поширюється на всі будівельні організації та їх  структурні
підрозділи,  які  виконують  загальнобудівельні,  спеціальні,
монтажні, пусконалагоджувальні та  ремонтно-будівельні  роботи
(далі - будівельно-монтажні роботи) підрядним або господарським
способом.
   У структурних  підрозділах  будівельних  організацій,  що
належать до інших галузей народного господарства (промисловість,
транспорт тощо), застосовуються типові положення з планування,
обліку і калькулювання собівартості, які діють у відповідних
галузях.
   2. Собівартість будівельно-монтажних робіт - це  витрати
будівельної організації, безпосередньо пов'язані з виконанням на
свій ризик і власними силами будівельно-монтажних робіт  за
замовленням підприємств, установ, організацій та громадян.
   3. Собівартість будівельно-монтажних робіт може бути:
   плановою, яка  визначається  з  використанням  системи
економічно обгрунтованих норм і нормативів, а також інженерних і
економічних   розрахунків,   що   відображають  підвищення
організаційно-технічного рівня будівельного виробництва внаслідок
впровадження заходів з нової техніки та технології, удосконалення
його організації і управління  та  інших техніко-економічних
чинників;
   фактичною, яка включає витрати на спорудження об'єкта чи
виконання будівельно-монтажних робіт і відповідно до статті 9
Закону  України  "Про  оподаткування  прибутку  підприємств"
 та Типового положення належать до собівартості
будівельно-монтажних робіт.
   4. Планування   і   облік   витрат   на   виконання
будівельно-монтажних  робіт  здійснюються  за  договорами  на
спорудження  об'єкта  (виконання  робіт,  надання послуг) по
будівельній організації та структурному підрозділу, а об'єктом
обліку може бути будівництво одного чи кількох об'єктів або
виконання окремих видів робіт за одним проектом.
   Планування і облік собівартості будівельно-монтажних робіт
здійснюється по кожному структурному  підрозділу  будівельної
організації.  Собівартість  будівельно-монтажних  робіт  по
будівельній організації,  що  має  статус  юридичної  особи,
складається з витрат структурних підрозділів, що входять до її
складу, та витрат на утримання апарату управління будівельної
організації.
    II. Склад і класифікація витрат, що включаються у
       собівартість будівельно-монтажних робіт
   1. До  витрат,  що   включаються   у   собівартість
будівельно-монтажних робіт, належать витрати, передбачені статтею
9 Закону України  "Про  оподаткування  прибутку підприємств"
, пунктами 21 - 25 Правил застосування Закону України
"Про оподаткування прибутку підприємств", і витрати,
пов'язані з особливостями технології, організації, контролю за
виробничими  процесами  та  якістю  будівництва,  управління
будівництвом та реалізації будівельної продукції, а саме:
   матеріальні витрати, які виникають на будівельному майданчику
під час спорудження нових чи ремонту, розширення, відбудови,
реконструкції та реставрації існуючих об'єктів різного призначення
з придбаних і вироблених у підсобних виробництвах будівельної
організації, не виділених  на  окремий  баланс,  будівельних
матеріалів, виробів і конструкцій;
   витрати на доробку  і  підвищення  готовності  придбаних
матеріалів,  виробів  і  будівельних  конструкцій (укрупнення
конструкцій, прирізка скла, виготовлення кольорових сумішів тощо),
які виконуються безпосередньо на будівельному майданчику;
   витрати на виготовлення у підсобних виробництвах будівельної
організації, не виділених на окремий баланс, виробів, будівельних
конструкцій, призначених для виконання будівельно-монтажних робіт;
   витрати на експлуатацію, поточний ремонт, технічний огляд і
технічне обслуговування власних та орендованих будівельних машин,
механізмів та устаткування, що використовуються під час виконання
будівельно-монтажних робіт і в підсобних виробництвах будівельної
організації, не виділених на окремий баланс;
   оплата послуг управлінь механізації та інших спеціалізованих
організацій, які надаються під час виконання будівельно-монтажних
робіт, включаючи перебазування власних і орендованих будівельних
машин з об'єкта на об'єкт;
   витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати
працівникам   будівельної   організації,   зайнятим   на
будівельно-монтажних роботах і в підсобних  виробництвах,  не
виділених на окремий баланс, обчисленої згідно з прийнятими
будівельною організацією системами оплати праці;
   інші  грошові   виплати, пов'язані з особливим характером
організації виконання будівельно-монтажних  робіт, відповідно до
законодавства: надбавки до тарифної ставки робітників замість
добових у разі відрядження їх для виконання будівельно-монтажних
робіт поза межами пункту розміщення будівельної організації;
надбавки  за  пересувний,  роз'їзний  характер   ведення
будівельно-монтажних робіт і за вахтовий метод їх виконання; суми,
що під час виконання робіт вахтовим методом виплачуються у розмірі
тарифної ставки (окладу) за дні перебування в дорозі від місця
розташування будівельної організації (пункту збору) до місця
роботи і у зворотному напрямку, передбачені графіком роботи на
вахті;
   відрахування структурних підрозділів на утримання апарату
управління будівельної організації;
   витрати на  підготовку  і  здачу  споруджених  об'єктів
будівництва замовникові;
   витрати на гарантійний ремонт зданих замовнику  об'єктів
протягом гарантійного терміну з дати підписання акта про прийняття
об'єкта в експлуатацію, але не більш як 2 відсотки вартості
виконаних відповідних видів будівельно-монтажних робіт, на які
встановлено гарантійні терміни експлуатації.
   2. Витрати, що становлять собівартість будівельно-монтажних
робіт, під час планування та обліку групуються за елементами і
статтями затрат;
   До елементів затрат належать однорідні за своїм економічним
змістом витрати, а до статей затрат - один або кілька елементів.
   3. Відповідно до економічного змісту витрати поділяються на
такі елементи:
   матеріальні затрати;
   витрати на оплату праці;
   відрахування на соціальні заходи;
   амортизація основних фондів та нематеріальних активів;
   інші витрати.
   4. До елемента "Матеріальні затрати" належать:
   1) вартість матеріалів, будівельних конструкцій, виробів та
напівфабрикатів, придбаних у сторонніх організаціях, а  також
виготовлених у підсобних виробництвах будівельної організації, не
виділених на окремий баланс;
   2) вартість  придбаних   у   сторонніх   організаціях
пально-мастильних матеріалів, пару, води, енергії всіх видів;
   Вартість матеріальних ресурсів, зазначених у підпунктах 1 і 2
пункту  4  цього  розділу,  відноситься  на  собівартість
будівельно-монтажних робіт, виходячи з цін їх придбання, витрат на
транспортування до приоб'єктного складу та витрат на зберігання
матеріальних ресурсів, що здійснюються сторонніми організаціями,
без  урахування  податку на добавлену вартість (за винятком
випадків, коли це передбачено законодавством).
   Витрати, пов'язані із зберіганням та транспортною доставкою
матеріальних ресурсів власними силами будівельної організації,
включаються до відповідних елементів виробничих затрат.
   У вартість зазначених матеріальних ресурсів включаються також
витрати:
   на оплату  послуг транспортно-експедиційних, страхових та
посередницьких організацій (включаючи  комісійну  винагороду),
вартість яких включається в ціну продукції згідно з базисом
поставки, передбаченим угодою сторін;
   на відшкодування                 складських,
навантажувально-розвантажувальних,  перевалочних,  пакувальних,
транспортних і страхувальних витрат постачальника, що включаються
в ціну продукції згідно з базисом поставки, передбаченим угодою
сторін;
   на сплату митного збору;
   на придбання пакувальних матеріалів і тари, крім дерев'яної
та картонної, одержаної від постачальників ресурсів, за винятком
вартості цієї тари за ціною її можливого використання у разі, коли
ціни на них установлені окремо від цін на ці ресурси. Якщо
вартість тари включена до ціни матеріальних ресурсів, прийнятих
від постачальника, із загальної суми витрат на їх придбання
відраховується вартість тари за ціною можливого її подальшого
використання чи реалізації з урахуванням витрат на придбання
матеріалів для її ремонту;
   3) витрати, пов'язані з матеріально-технічним забезпеченням
апарату управління будівельної організації та її структурних
підрозділів, включаючи транспортне обслуговування;
   4) вартість виконання робіт і надання послуг виробничого
характеру, що виконуються сторонніми організаціями або іншими
структурними підрозділами будівельної організації.
   До таких робіт і послуг належать:
   обробка матеріалів та проведення їх випробувань з метою
визначення якості;
   контроль за   додержанням    технології    виконання
будівельно-монтажних робіт;
   поточний ремонт, технічний огляд та технічне обслуговування
власних і орендованих основних виробничих фондів, за винятком їх
реконструкції та модернізації;
   транспортні послуги  з  перевезення  вантажів  у  межах
будівельного  майданчика  і  території  підсобних  виробництв
будівельної організації, не виділених на окремий баланс;
   послуги сторонніх  організацій  з  розроблення  проектів
виконання робіт, креслень конструкцій металевих і технологічних
деталей, з нормування праці;
   експертиза і  консультації,  пов'язані  з  результатами
випробувань матеріалів і конструкцій;
   послуги управлінь механізації  та  інших  спеціалізованих
організацій  під  час  виконання  будівельно-монтажних робіт,
включаючи перебазування власних і орендованих будівельних машин з
об'єкта на об'єкт;
   5) витрати, пов'язані з використанням природної сировини, а
саме:
   плата за деревину, продану на пні;
   плата за воду, що вибирається з водогосподарських систем, у
межах затверджених лімітів;
   плата за використання інших природних ресурсів;
   6) знос тимчасових (нетитульних) будівель, споруд, малоцінних
і швидкозношуваних предметів;
   7) втрати від нестачі матеріальних цінностей на виробництві,
в дорозі та на складах в межах норм природного убутку.
   5. До елемента "Витрати на оплату праці" належить основна і
додаткова  заробітна  плата  основного  персоналу будівельної
організації  та  позаштатних  працівників,  зайнятих  на
будівельно-монтажних  роботах  і  в  підсобних  виробництвах
будівельної організації, не виділених на окремий баланс, включаючи
будь-які види грошових виплат згідно з формами і системами оплати
праці, встановленими будівельною організацією.
   До основної заробітної плати належить винагорода за виконану
роботу відповідно до встановлених норм праці  (норми  часу,
виробітку,   обслуговування,   посадові  обов'язки).  Вона
встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних
розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.
   До додаткової заробітної плати належить винагорода за працю
понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за
особливі умови праці. Вона включає надбавки, доплати, гарантійні
та компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, а
також премії, пов'язані з виконанням виробничих завдань і функцій.
   До інших грошових виплат належать установлені відповідно до
чинного законодавства доплати, надбавки і виплати за особливий
характер організації виконання будівельно-монтажних робіт.
   Перелік витрат, пов'язаних з виплатою основної і додаткової
заробітної плати та іншими грошовими виплатами, що включаються у
собівартість будівельно-монтажних робіт, наведено у пунктах 5.1 -
- 5.9 цього розділу.
   5.1. Заробітна плата штатних працівників за виконану роботу
(відпрацьований час):
   нарахована за тарифними ставками  (окладами),  відрядними
розцінками для робітників і посадовими окладами для службовців;
   нарахована робітникам на безтарифній (безнарядній) основі за
виконання визначеного обсягу робіт.
   5.2. Заробітна плата працівників, які не перебувають у штаті
будівельної організації:
   за виконані роботи (надані послуги), пов'язані з основною
діяльністю  будівельної  організації,  згідно  з  договорами
цивільно-правового характеру, включаючи договір підряду, за умови,
що розрахунки з працівниками за виконану роботу проводяться
безпосередньо самою будівельною організацією. Розмір  коштів,
спрямованих на оплату праці цих працівників, визначається виходячи
з кошторису на виконання робіт (надання послуг) за договором і
платіжним документом;
   за виконання разових робіт (ремонт інвентаря, побілення,
фарбування, проведення експертизи тощо);
   за роботи, виконані особами, залученими  до  будівельної
організації відповідно до спеціальних договорів з державними
організаціями (про надання робочої сили), якщо нараховані суми
видані  безпосередньо  цим особам або перераховані державним
організаціям.
   5.3. Передбачені законодавством доплати до тарифних ставок та
посадових окладів, пов'язані з організацією праці:
   доплата не звільненим від основної роботи бригадирам з числа
робітників за керівництво бригадою;
   доплата працівникам за роботу в багатозмінному режимі та за
роботу в нічний час.
   5.4. Виплати,  передбачені  законодавством про працю, за
невідпрацьований на виробництві час:
   оплата щорічних  та  додаткових  відпусток відповідно до
законодавства (грошова компенсація за невикористану відпустку),
крім оплати відпустки у відповідній частці заробітної плати, яка
нараховується за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні
підприємства. Якщо у будівельній організації створюється резерв
для оплати відпусток, то у собівартість включаються щомісячні
відрахування на створення такого резерву;
   оплата працівникам днів відпочинку, що надаються їм у зв'язку
з роботою в понадурочний час при вахтовому методі організації
праці, при підсумковому обліку робочого часу та в інших випадках,
передбачених законодавством;
   оплата спеціальних перерв у роботі у випадках, передбачених
законодавством (оплата перерв працюючим матерям для годування
дитини; оплата часу, пов'язаного з проходженням  обов'язкових
медичних оглядів; оплата пільгового часу підліткам);
   оплата працівникам - донорам днів обстеження, здачі крові та
відпочинку;
   оплата робочого часу працівників, які залучені до виконання
державних або  громадських  обов'язків,  якщо  ці  обов'язки
виконуються в робочий час відповідно до законодавства;
   інші виплати за  невідпрацьований  на  виробництві  час,
передбачені законодавством.
   5.5. Виплати, пов'язані з набором робочої сили, підготовкою
(навчанням) і перепідготовкою кадрів:
   суми заробітної плати за основним місцем роботи робітникам,
керівникам і спеціалістам за час їх навчання з відривом від
виробництва в системі підвищення кваліфікації та перепідготовки
кадрів;
   оплата відпусток, що надаються відповідно до законодавства
працівникам, які навчаються у вечірніх та заочних вищих і середніх
спеціальних навчальних закладах, в аспірантурі, а також без
відриву від виробництва у вечірніх та заочних загальноосвітніх
школах, і для участі у сесії та складання іспитів;
   оплата відпусток  перед  початком  роботи  випускникам
середніх спеціальних і професійно-технічних закладів освіти та
молодим спеціалістам, які закінчили вищі навчальні заклади;
   оплата праці  кваліфікованих  робітників,   керівників,
спеціалістів будівельної організації, залучених без звільнення від
основної роботи  до  підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації  працівників,  керівництва  виробничою  практикою
студентів і навчання учнів загальноосвітніх шкіл;
   оплата праці студентів вищих навчальних закладів та учнів
середніх спеціальних і професійно-технічних навчальних закладів,
які проходять у будівельній організації виробничу практику або
працюють у складі студентських загонів, а також оплата праці учнів
загальноосвітніх шкіл у період професійної орієнтації, залучених
на тимчасову роботу до посильної праці на період канікул.
   5.6. Передбачені чинним законодавством надбавки та доплати до
тарифних ставок і виплати, що мають компенсуючий характер, а саме:
   доплата працівникам за шкідливі умови праці (за роботу у
важких, шкідливих, особливо шкідливих умовах);
   плата працівникам за роботу у вихідні та святкові (неробочі)
дні; в понадурочний час за розцінками, встановленими законодавчими
актами;
   винагорода працівникам  за  вислугу  років,  передбачена
законодавством;
   доплата працівникам за суміщення професій (посад), розширення
зон обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт;
   доплата працівникам,  постійно  зайнятим  на  підземних
будівельно-монтажних роботах, за нормативний час їх пересування в
шахті від ствола до робочого місця і у зворотному напрямку;
   надбавки  водіям  автомобілів  за  класність;  
   надбавки кваліфікованим робітникам, зайнятим  на особливо
відповідальних роботах, за високу професійну майстерність;
   персональні  надбавки;
   надбавки керівникам, спеціалістам, службовцям  за  високі
досягнення у праці або за виконання особливо важливих завдань на
термін їх виконання;
   доплата працівникам  до середнього заробітку у випадках,
передбачених законодавством;
   виплата різниці в окладах працівникам, працевлаштованим з
інших організацій із збереженням протягом деякого часу (відповідно
до законодавства) розміру посадового окладу за попереднім місцем
роботи, а також у разі тимчасового заступництва;
   виплати за районними коефіцієнтами, коефіцієнтами за роботу в
безводних місцевостях, у високогірних районах та за  іншими
встановленими  законодавством  коефіцієнтами,  що  враховують
особливості будівництва;
   інші передбачені законодавством надбавки, доплати і виплати,
що мають компенсуючий характер.
   5.7. Передбачені законодавством виплати, що включаються у
фактичну  собівартість  будівельно-монтажних  робіт,  але  не
плануються:
   виплати на відшкодування шкоди,  заподіяної  працівникові
ушкодженням  здоров'я,  пов'язаним з виконанням ним трудових
обов'язків;
   суми вихідної  допомоги,  які  виплачуються  на  період
працевлаштування працівникам, звільненим з будівельної організації
у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, а також у
зв'язку з призовом на дійсну військову службу;
   плата за час вимушеного прогулу (простою) або за виконання
нижчеоплачуваної роботи у випадках, передбачених законодавством.
   5.8. Виплати додаткової заробітної плати:
   премії робітникам, керівникам, спеціалістам та службовцям за
поточні основні виробничі результати, згідно з прийнятими в
будівельній організації положеннями про преміювання;
   премії за своєчасне і дострокове введення в дію виробничих
потужностей і об'єктів будівництва;
   премії за сприяння винахідництву та  раціоналізації,  за
створення та впровадження нової техніки;
   одноразові заохочення  (за  виконання  особливо  важливих
виробничих завдань);
   виплата різниці  між  заробітками у разі переведення на
нижчеоплачувану роботу.
   5.9. Інші встановлені відповідно до законодавства грошові
виплати за  особливий  характер виконання будівельно-монтажних
робіт:
   надбавки до  заробітної плати працівникам за пересувний,
роз'їзний характер ведення будівельно-монтажних робіт та виконання
робіт вахтовим методом у випадках, передбачених законодавством;
   надбавки до тарифної ставки робітників замість добових у разі
відрядження їх для виконання будівельно-монтажних робіт за межами
пункту розміщення  будівельної  організації  відповідно  до
законодавства;
   суми коштів, що під час виконання робіт вахтовим методом
виплачуються робітникам у розмірі тарифної ставки (окладу) за дні
перебування в дорозі від місця роботи і у зворотному напрямку,
передбачені графіком роботи на вахті.
   6. До елемента "Відрахування на соціальні заходи" належать
відрахування:
   на державне (обов'язкове) соціальне страхування, включаючи
відрахування на обов'язкове медичне страхування;
   на державне (обов'язкове) пенсійне страхування (до Пенсійного
фонду), а також відрахування на додаткове пенсійне страхування;
   до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;
   до Фонду сприяння зайнятості населення.
   7. До елемента "Амортизація основних фондів та нематеріальних
активів" належать:
   1) сума амортизаційних відрахувань на повне відновлення та
капітальний ремонт основних виробничих фондів від балансової
вартості основних фондів за нормами, затвердженими у встановленому
порядку, включаючи прискорену амортизацію активної їх частини.
   Рішення про прискорену амортизацію активної частини основних
виробничих фондів (але не більше ніж у два рази проти встановлених
законодавством  норм)  приймається  будівельною  організацією
самостійно, якщо таке рішення не є причиною підвищення рівня цін
на будівельну продукцію. Не допускається прийняття рішення про
прискорену амортизацію орендованих основних фондів без згоди
орендодавця;
   2) витрати, пов'язані із зносом нематеріальних активів у
вигляді амортизаційних відрахувань, які визначаються щомісяця за
нормативами,  розрахованими  виходячи  з  первісної  вартості
нематеріальних активів і терміну їх корисного використання, але не
більш як  десять років безперервної експлуатації або терміну
діяльності будівельної організації.
   8. До елемента "Інші витрати" належать ті витрати, які
включаються у собівартість будівельно-монтажних робіт  і  не
враховані в попередніх елементах витрат, а саме:
   1) оплата послуг сторонніх організацій за протипожежну і
сторожову охорону;
   2) оплата послуг  сторонніх  організацій  за  приймання,
зберігання та знищення екологічно небезпечних відходів, очищення
стічних вод;
   3) платежі  за  викиди  і скиди забруднюючих речовин у
навколишнє природне середовище, розміщення відходів, інших видів
шкідливого впливу в межах лімітів;
   4) передбачені законодавством витрати, пов'язані з набором
робочої сили, з урахуванням витрат на оплату випускникам середніх
спеціальних і професійно-технічних закладів освіти і молодим
спеціалістам, які закінчили вищі навчальні заклади, вартості
проїзду до місця роботи;
   5) вартість спеціального харчування працівників будівельної
організації у випадках, передбачених законодавством;
   6) виплати  авторських  винагород  за  винахідництво  і
раціоналізацію, якщо вони не є роялті;
   7) передбачені законодавством додаткові витрати, пов'язані з
виконанням  робіт  вахтовим  методом,  включаючи  витрати на
перевезення  працівників  від  місцезнаходження  будівельної
організації або пункту збору до місця роботи і у зворотному
напрямку та від місця проживання у вахтовому селищі до місця
роботи і  у зворотному напрямку; витрати на експлуатацію та
утримання вахтового  селища  (оплата  освітлення,  опалення,
каналізації, водопостачання),  які  не  компенсуються  платою
працівників за користування житлом і комунальними послугами;
   8) витрати на перевезення працівників будівельної організації
до місця роботи і у зворотному напрямку, якщо ці маршрути не
обслуговуються пасажирським транспортом загального користування,
включаючи додаткові витрати на спеціальні маршрути  міського
пасажирського  транспорту,  організовані  відповідно до угод,
укладених з транспортними підприємствами (понад вартість, оплачену
працівниками підприємства за діючими тарифами на відповідний вид
транспорту або віднесену за рахунок прибутку, що залишається у
розпорядженні будівельної організації);
   9) витрати на перевезення працівників-інвалідів 1 і 2 групи
до місця роботи і у зворотному напрямку незалежно від наявності
маршрутів пасажирського транспорту загального користування;
   10) витрати на службові відрядження працівників у межах норм,
передбачених законодавством;
   11) оплата  послуг,  пов'язаних  з  використанням  і
обслуговуванням технічних засобів управління - обчислювальних
центрів, вузлів зв'язку, засобів сигналізації;
   12) оплата послуг, що надаються сторонніми організаціями в
управлінні  виробництвом,  якщо  штатним розписом будівельної
організації не передбачені відповідні функціональні служби;
   13) оплата робіт (послуг) консультаційного та інформаційного
характеру, пов'язаних із  забезпеченням  поточної  виробничої
діяльності,  зберіганням  та реалізацією продукції, включаючи
послуги щодо зміни структури управління приватизованою будівельною
організацією;
   14) оплата за проведення обов'язкових аудиторських перевірок,
передбачених законодавством;
   15) оплата вартості ліцензій та інших державних дозволів для
провадження господарської діяльності будівельної організації;
   16) оплата збору за реєстрацію будівельної організації в
органах державної виконавчої влади, передбаченого законодавством;
   17) витрати, пов'язані з оплатою послуг комерційних банків та
інших кредитно-фінансових установ, включаючи плату за розрахункове
обслуговування,  отримання  гарантій,  вексельного  авалю,
факторингових і довірчих операцій, ведення обліку боргових вимог і
зобов'язань, в тому числі й цінних паперів, поштово-телеграфних
послуг та інших витрат, пов'язаних з грошовим обігом;
   18) відрахування структурних підрозділів на утримання апарату
управління будівельної організації;
   19) витрати на гарантійний ремонт зданих замовнику об'єктів
протягом гарантійного терміну з дати підписання акта про прийняття
об'єкта в експлуатацію, але не більш як два відсотки вартості
виконаних відповідних видів будівельно-монтажних робіт, на які
встановлено гарантійний термін експлуатації;
   20) оплата за розроблення і видання  рекламних  виробів
(прейскурантів, каталогів, брошур, альбомів, проспектів, плакатів
тощо), рекламу в засобах масової інформації (оголошення в пресі,
передачі  по  радіо  і  телебаченню);  витрати на світлову,
комп'ютерну та іншу зовнішню рекламу;
   21) відшкодування витрат на участь у виставках, ярмарках,
вартість безплатно переданих зразків і макетів; представницьких
витрат (організація прийомів, конференцій та інших офіційних
заходів, включаючи оплату праці обслуговуючого персоналу)  у
розмірі до двох відсотків обсягів реалізації продукції (робіт,
послуг) за оподатковуваний період та в цілому за рік;
   22) податки,  збори, платежі і відрахування, передбачені
законодавством, сплата відсотків:
   платежі з  обов'язкового  страхування  майна  будівельної
організації, цивільної  відповідальності, а також передбачених
законодавством окремих   категорій   працівників,   зайнятих
безпосередньо на роботах з підвищеною небезпекою для життя та
здоров'я;
   податки (за винятком податків, передбачених пунктом 10 Правил
про застосування Закону України "Про оподаткування  прибутку
підприємств",  відрахування  на  будівництво,
реконструкцію, ремонт і утримання  автомобільних  доріг,  до
Державного інноваційного  фонду,  до  позабюджетних  фондів
фінансування галузевих і міжгалузевих науково-дослідних робіт і
заходів щодо освоєння нових технологій та виробництва нових видів
продукції, які створюються за рахунок відрахувань від внесків до
Державного інноваційного фонду, збори та інші обов'язкові платежі,
передбачені законами України, постановами Верховної Ради України,
указами Президента України та декретами  Кабінету  Міністрів
України;
   витрати на оплату відсотків за фінансові кредити, одержані
для поповнення власних оборотних коштів, а також для придбання
основних виробничих фондів і нематеріальних активів для поточної
виробничої діяльності незалежно від терміну кредитування;
   сума орендної плати у разі оперативної оренди основних фондів
та сума винагороди орендодавцю за користування основними фондами у
разі фінансової оренди.
   Відсотки за кредити, плата за користування матеріальними
цінностями, взятими в оренду (лізинг), нараховуються щомісячно в
розмірі, передбаченому договором, і відображаються у собівартості
будівельно-монтажних робіт у тому  періоді,  за  який  вони
нараховані, у порядку, встановленому пунктом 9.9 Закону України
"Про оподаткування прибутку підприємств".
   9. За характером участі в процесі виробництва та способами
включення у  собівартість  будівельно-монтажних  робіт витрати
поділяються на:
   прямі, які   безпосередньо   пов'язані  з  виконанням
будівельно-монтажних робіт  і  включаються  у  собівартість
будівельно-монтажних робіт  по відповідних об'єктах обліку за
прямою ознакою;
   непрямі (накладні),  які  пов'язані  з  організацією  та
управлінням виконання будівельно-монтажних робіт і відносяться до
діяльності в  цілому будівельної організації або структурного
підрозділу. Зазначені витрати включаються у собівартість об'єктів
обліку за спеціальними способами.
   Прямі та непрямі (накладні) витрати групуються за статтями
витрат залежно від призначення та місця здійснення виробничих
процесів.
   Прямі витрати поділяються на такі статті:
   матеріали;
   основна заробітна плата робітників;
   експлуатація будівельних машин і механізмів.
   Непрямі (накладні) витрати включаються у статтю "Накладні
витрати".
   10. До статті "Матеріали" належать:
   1) витрати на матеріали, конструкції, вироби, деталі для
будівельно-монтажних робіт, придбані у сторонніх організацій, що
становлять основу будівельної продукції. Вартість придбаних у
сторонніх організацій матеріалів формується виходячи з цін їх
придбання з урахуванням витрат будівельної організації на доставку
їх до приоб'єктного складу (без витрат на розвантаження на ньому)
та заготівельно-складських витрат.
   До заготівельно-складських витрат  належать:  витрати  на
утримання матеріальних базисних та дільничних складів, відділів,
утримання заготівельного апарату,  а  також  націнки  контор
матеріально-технічного    постачання    або    управлінь
виробничо-технологічної комплектації; витрати на протипожежну і
сторожову  охорону  матеріальних цінностей; оплата зборів за
повідомлення про прибуття вагонів і зважування вантажів; втрати
матеріалів у дорозі і на складах у межах установлених норм
природного убутку;
   2) витрати на виготовлення продукції в підсобних виробництвах
будівельної організації, не виділених на окремий баланс.
   Вартість цієї  продукції  включається  у  собівартість
будівельно-монтажних робіт за собівартістю її виготовлення;
   3) витрати  на  придбані  у  сторонніх  організаціях
пально-мастильні матеріали, електроенергію, пар, воду та інші
ресурси (виходячи з цін їх придбання, включаючи транспортні та
заготівельно-складські витрати), які використовуються під час
виконання будівельно-монтажних робіт для технологічних потреб.
   До статті "Матеріали" не належать витрати на  придбання
матеріалів, деталей, електроенергії, пально-мастильних матеріалів,
що використовуються під час експлуатації, поточного ремонту,
технічного  огляду  і  технічного  обслуговування  власних і
орендованих будівельних машин і механізмів, на  виготовлення
продукції в підсобних виробництвах будівельної організації, не
виділених на окремий баланс, а також витрати на  придбання
матеріалів,  необхідних  для  обслуговування  та  управління
виробництвом.
   11. До статті "Основна заробітна плата робітників" належать
витрати на оплату праці робітників (включаючи нештатних)  за
виконану роботу та лінійного персоналу (у разі включення його до
складу бригад), зайнятих безпосередньо на будівельно-монтажних
роботах,  включаючи  розвантаження  на  приоб'єктному  складі
будівельних матеріалів, конструкцій, виробів і обладнання та
переміщення їх вручну від приоб'єктного складу до робочої зони,
нарахована згідно з формами і системами оплати  праці,  що
застосовуються в будівельній організації. Перелік витрат на оплату
праці, що належать до цієї статті, наведений у пунктах 5.1 - 5.2
цього розділу.
   12. До статті "Експлуатація будівельних машин та механізмів"
належать:
   1) витрати на оплату праці за виконану роботу робітників, які
зайняті управлінням, обслуговуванням, поточним ремонтом, технічним
оглядом  і  технічним  обслуговуванням власних і орендованих
будівельних машин і механізмів, нараховану згідно з формами і
системами оплати  праці,  що  застосовуються  в  будівельній
організації. Перелік витрат на оплату праці, що належать до цієї
статті, наведений у пунктах 5.1 - 5.2 цього розділу;
   2) вартість пально-мастильних матеріалів, електроенергії та
інших матеріалів і запасних частин, що використовуються під час
експлуатації, поточного ремонту, технічного огляду та технічного
обслуговування  власної та  орендованої  будівельної техніки,
включаючи витрати на їх доставку до приоб'єктного складу та
заготівельно-складські витрати;
   3) витрати на перебазування будівельних машин і механізмів з
об'єкта на об'єкт, а також на утримання та ремонт рейкових і
безрейкових колій;
   4) амортизаційні  відрахування  від  балансової  вартості
будівельних машин і механізмів, устаткування ремонтних майстерень,
гаражів та інших споруд, які обслуговують будівельну техніку, в
тому числі у формі прискореної амортизації активної  частини
основних фондів;
   5) сума нарахованих відсотків за користування орендованими
будівельними машинами і механізмами;
   6) вартість послуг, наданих управліннями механізації або
іншими спеціалізованими  організаціями  під  час  виконання
будівельно-монтажних робіт, включаючи перебазування будівельних
машин з об'єкта на об'єкт;
   7) витрати на переміщення з допомогою будівельних машин
матеріалів  і  будівельних  конструкцій в межах будівельного
майданчика;
   8) інші витрати, пов'язані з експлуатацією та утриманням
будівельної  техніки  (крім  витрат на експлуатацію машин і
механізмів, які використовуються на роботах, що не належать до
будівельно-монтажних робіт, а також витрат на експлуатацію машин,
зданих в оренду стороннім організаціям).
   13. До статті "Накладні витрати" належать витрати, пов'язані
з обслуговуванням та управлінням будівельного виробництва  і
зазначані у додатку до Типового положення.
    III. Планування витрат на будівельно-монтажні роботи
   1. Планування  собівартості  будівельно-монтажних  робіт
здійснюється  будівельною  організацією  та  її  структурними
підрозділами під час розроблення  річних  (поточних)  планів
(програми  робіт) на основі договорів підряду, укладених із
замовниками.
   Метою планування собівартості є:
   визначення витрат на виконання будівельно-монтажних робіт у
встановлені договорами терміни при раціональному використанні
матеріалів, робочої сили, будівельних  та  інших  виробничих
ресурсів, дотримання правил технічної експлуатації будівельних
машин і механізмів, а також дотримання безпечних умов праці;
   організація внутрішнього   госпрозрахунку   структурних
підрозділів будівельної організації.
   2. Порядок   і   методи   планування   собівартості
будівельно-монтажних робіт встановлюють будівельні організації
самостійно, виходячи з умов своєї діяльності та згідно з цим
Типовим  положенням.  При  цьому  планова   собівартість
будівельно-монтажних  робіт  може  визначатись як по окремих
об'єктах, так і по структурному підрозділу будівельної організації
в цілому.
   Для оцінки рівня і динаміки собівартості будівельно-монтажних
робіт по окремих об'єктах та будівельної організації в цілому
визначаються витрати на 1 млн. крб. вартості будівельно-монтажних
робіт  на  відповідний  обсяг робіт у договірних цінах, що
виконується власними силами будівельної організації.
   3. Планова  собівартість  будівельно-монтажних  робіт, що
виконуються власними силами будівельної організації, може бути
визначена за статтями або елементами витрат із застосуванням
техніко-економічних розрахунків, які визначають величину витрат на
виконання   робіт   в   обумовлені  договорами  терміни.
Техніко-економічні розрахунки, як правило, провадяться, виходячи з
фізичних обсягів, за видами робіт, конструктивними елементами,
об'єктами  і  їх  вартістю,  які  визначаються  на  основі
проектно-кошторисної документації та договірних цін. Під час
здійснення розрахунків враховуються  конкретні  умови  роботи
будівельної організації, технологічні та організаційні умови,
передбачені проектами  організації  будівництва  і  проектами
виконання робіт, результати аналізу рівня витрат в минулому році,
можливості інтенсифікації та підвищення ефективності будівельного
виробництва.
   У разі зміни протягом року плану (програми робіт) будівельної
організації, договірних цін на виконувані роботи, на матеріальні
ресурси, а також індексації заробітної плати, планова собівартість
підлягає уточненню.
   4. Планова собівартість по окремих об'єктах та видах робіт
визначається техніко-економічними розрахунками за статтями витрат.
Вихідними даними для таких розрахунків є показники інших розділів
виробничого плану (програми робіт) будівельної організації, а
також проектно-кошторисна документація споруджуваних об'єктів.
   4.1. Витрати  на виконання будівельно-монтажних робіт за
статтею "Матеріали" визначаються виходячи з потреби в окремих
видах  матеріалів,  що  розраховується на підставі локальних
ресурсних кошторисів або фізичних обсягів робіт, передбачених у
проектно-кошторисній документації, та виробничих норм витрачання
ресурсів, що діють у будівельній  організації.  У  вартість
будівельних матеріалів, крім вартості їх придбання, включаються
також витрати на транспортування до приоб'єктних складів та
заготівельно-складські витрати.
   4.2. Витрати на виконання будівельно-монтажних робіт  за
статтею "Основна заробітна плата робітників" визначаються виходячи
із затрат праці, передбачених у проектно-кошторисній документації
по окремих об'єктах, та основної заробітної плати робітників за
виконану роботу, нарахованої на підставі системи оплати праці, що
застосовується у даній будівельній організації.
   4.3. Витрати на виконання будівельно-монтажних робіт  за
статтею "Експлуатація будівельних машин і механізмів" визначаються
виходячи з потреби в роботі будівельних машин і механізмів у
машино-змінах  (машино-годинах),  передбаченої  у  проектах
організації будівництва і проектах виконання робіт по окремих
об'єктах,  та  планової  калькуляції  вартості  машино-змін
(машино-годин).
   4.4. Витрати за статтею "Накладні витрати" визначаються на
плановий період у цілому по структурному підрозділу будівельної
організації на підставі кошторисів цих витрат, зазначених у
додатку, а розподіл їх між об'єктами здійснюється за способами,
викладеними у пункті 11 розділу IV Типового положення. При цьому
витрати на оплату праці працівників апарату управління, лінійного
персоналу та робітників, які зайняті на роботах, що виконуються за
рахунок накладних витрат, визначаються виходячи з установлених в
даній будівельній організації посадових окладів, тарифних ставок
та систем оплати праці.
   4.5. Для визначення планової собівартості по окремих об'єктах
(видах робіт) складають планові калькуляції, у яких витрати
розраховуються за окремими статтями на обсяг робіт, передбачений
планом (програмою робіт). Враховується також зниження витрат,
передбачених заходами щодо підвищення технічного і організаційного
рівня будівельного виробництва.
   У будівельних організаціях, які споруджують однотипні об'єкти
або ведуть спеціальні роботи вузького профілю, для планування
собівартості  складаються  нормативні калькуляції на підставі
економічно обгрунтованих норм, які підлягають  систематичному
порівнянню з фактичними витратами.
   4.6. Планова собівартість будівельно-монтажних робіт об'єкта,
а також виду робіт, визначена за статтями витрат з врахуванням її
зниження, виходячи з плану заходів щодо підвищення технічного і
організаційного  рівня  будівельного виробництва, повинна, як
правило, бути не вищою ніж собівартість цих робіт, передбачених
договірною ціною (різниця між вартістю будівельно-монтажних робіт
за договірною ціною та закладеною  у  ній  сумою  планових
нагромаджень).
   Якщо по окремих об'єктах неможливо дотримати такого правила,
підвищені витрати по них слід компенсувати за рахунок інших
об'єктів, за умови, що планова собівартість будівельно-монтажних
робіт по структурному підрозділу не перевищує різниці між плановою
їх вартістю за договірними цінами та закладеними у цих цінах
плановими нагромадженнями.
   5. Планова  собівартість   будівельно-монтажних   робіт
структурного підрозділу може бути визначена як підсумок планових
витрат по об'єктах, включених у план (програму робіт), або
розрахована в цілому за окремими елементами витрат.
   5.1. Планові витрати за елементом "Матеріальні затрати"
обчислюються:
   за планово-розрахунковими нормативами матеріальних витрат на
1 млн. крб. вартості будівельно-монтажних робіт у договірних
цінах. Такі нормативи розраховуються на підставі аналізу фактичних
витрат за минулі періоди, використовуючи дані бухгалтерського
обліку;
   за планово-розрахунковими нормативами потреби у різних видах
матеріалів на 1 млн. крб. вартості будівельно-монтажних робіт у
кошторисних цінах та  вартості  цих  матеріалів  за  цінами
постачальників, включаючи транспортні та заготівельно-складські
витрати.
   5.2. Планові витрати за елементом "Витрати на оплату праці"
обчислюються:
   за планово-розрахунковими нормативами витрат на оплату праці
на 1 млн. крб. вартості будівельно-монтажних робіт у договірних
цінах. Такі нормативи розраховуються на підставі аналізу фактичних
витрат за минулі періоди, використовуючи дані бухгалтерського
обліку;
   за передбаченими планом з праці витратами заробітної плати
працівників,  зайнятих  на  будівельно-монтажних роботах і в
підсобних виробництвах будівельної організації, не виділених на
окремий баланс.
   5.3. Планові витрати за елементом "Відрахування на соціальні
заходи" обчислюються виходячи з витрат за елементом "Витрати на
оплату  праці" та нормативів таких відрахувань, передбачених
законодавством.
   5.4. Планові  витрати  за  елементом   "Амортизаційні
відрахування" обчислюються виходячи із середньомісячної вартості
як власних, так і орендованих основних виробничих фондів, на які
нараховується амортизація, і середньої  норми  амортизаційних
відрахувань.
   Середня норма  амортизаційних  відрахувань  визначається
виходячи з планової структури основних виробничих фондів, на які
нараховується амортизація, та норм, затверджених за окремими
групами основних фондів. Так само визначається амортизація за
основними фондами, які надані будівельною організацією безплатно
підприємствам громадського харчування, що обслуговують колектив
будівельної організації.
   5.5. Планові витрати за елементом "Інші витрати" обчислюються
із застосуванням планово-розрахункових нормативів на 1 млн. крб.
вартості будівельно-монтажних робіт у договірних цінах. Такі
нормативи розраховуються на підставі аналізу фактичних витрат за
минулий період, використовуючи дані бухгалтерського обліку.
   5.6. Для визначення планової  собівартості  на  підставі
планово-розрахункових нормативів складають калькуляцію, в якій
витрати  за  окремими  елементами  обчислюють  на  обсяг
будівельно-монтажних робіт, передбачений планом (програмою робіт).
   При цьому собівартість будівельно-монтажних робіт зменшують
на величину економії, виходячи з плану заходів щодо підвищення
організаційно-технологічного рівня будівельного виробництва.
     IV. Облік витрат на будівельно-монтажні роботи
   1. Облік витрат будівельної організації забезпечує формування
повної, достовірної інформації для визначення собівартості робіт,
виконаних на основному виробництві (будівельно-монтажні роботи), а
також  виробленої  продукції  та  наданих  послуг підсобними
виробництвами будівельної організації, не виділеними на окремий
баланс.
   2. Організація обліку витрат передбачає:
   єдиний підхід  до  відображення в бухгалтерському обліку
господарських операцій;
   розроблення облікової номенклатури об'єктів калькулювання;
   застосування типових форм первинних документів.
   3. Облік  витрат на виконання будівельно-монтажних робіт
залежно від видів об'єктів обліку може бути організований за
замовленнями або за методом накопичення витрат за певний період
часу із застосуванням елементів нормативного методу обліку і
контролю за економним і раціональним використанням матеріальних,
трудових і фінансових ресурсів.
   Основним методом   обліку   витрат   на   виконання
будівельно-монтажних  робіт  є  облік  за замовленнями, якщо
замовлення відкривається на кожний об'єкт будівництва (вид робіт)
відповідно до підрядного договору. Облік витрат на замовлення
ведеться наростаючим підсумком до закінчення його виконання.
   4. Облік витрат на виконання будівельно-монтажних  робіт
здійснюється за кожним об'єктом калькулювання, що визначається
будівельною організацією виходячи з її технологічного спрямування
(окремі об'єкти, види робіт).
   5. Реєстром обліку виконаних будівельно-монтажних робіт в
натуральній і вартісній формі є журнал обліку виконаних робіт,
дані якого використовуються для складання звітності про виконання
будівельно-монтажних  робіт, використання основних матеріалів,
здійснення контролю за обсягами робіт, виконаними будівельними
машинами та автотранспортом, а також для нарахування заробітної
плати робітникам.
   6. Облік  витрат на виконання будівельно-монтажних робіт
ведеться на рахунку "Основне  виробництво"  безпосередньо  в
журналі-ордері N 10-С, в якому об'єднані аналітичний і синтетичний
обліки витрат, а також відображається вартість робіт, виконаних
власними  силами  будівельної  організації і вартість робіт,
прийнятих від субпідрядних організацій. На рахунку  "Основне
виробництво" в журналі-ордері N 10-C витрати групуються відповідно
до визначених об'єктів калькулювання.
   7. Фактичні витрати на будівельно-монтажні роботи групуються
за статтями витрат. Прямі витрати (матеріали, основна заробітна
плата робітників, витрати на експлуатацію будівельних машин і
механізмів) щомісячно визначаються та розподіляються по окремих
об'єктах калькулювання за прямими ознаками на основі первинних
облікових документів. Уся первинна документація складається з
обов'язковим кодуванням, що забезпечує облік за статтями витрат і
за об'єктами калькулювання. Первинні документи складаються на
момент здійснення операцій, а якщо це неможливо - безпосередньо
після її закінчення.
   8. Вартість  використаних  матеріалів  включається  у
собівартість будівельно-монтажних  робіт  з  кредиту  рахунку
"Матеріали", вартість продукції підсобних виробництв - з кредиту
рахунку "Допоміжні виробництва", а вартість послуг виробничого
характеру, наданих сторонніми організаціями, - з кредиту рахунку
"Розрахунки з постачальниками і підрядниками".
   Облік матеріалів  здійснюється  за  планово-розрахунковими
цінами (франко-приоб'єктний склад) з окремим обліком відхилень
фактичної  вартості  матеріалів  від  їх  вартості  за
планово-розрахунковими цінами.
   Фактичні витрати матеріалів на виконання будівельно-монтажних
робіт по об'єктах обліку відображаються в облікових реєстрах на
підставі матеріальних звітів.
   9. Витрати на утримання та експлуатацію власних і орендованих
машин і механізмів у будівельній організації відображаються на
рахунку "Витрати на утримання та експлуатацію машин і обладнання"
за їх видами чи групами і відносяться на витрати по окремих
об'єктах калькулювання за прямою ознакою на підставі первинних
документів.
   Орендна плата, а також плата за надані послуги, пов'язані з
виконанням  будівельно-монтажних  робіт,  відображаються  в
собівартості цих робіт у статті  "Витрати  на  експлуатацію
будівельних машин і механізмів" і відповідно в елементах "Інші
витрати" і "Матеріальні витрати".
   Витрати на оплату праці робітників, зайнятих управлінням та
обслуговуванням машин, відрахування у резерв на оплату відпусток,
витрати  на  паливо,  електроенергію,  а  також  допоміжні
експлуатаційні матеріали, утримання рейкових і безрейкових колій,
амортизаційні відрахування, витрати на ремонт та орендна плата за
машини відносяться на собівартість утримання груп машин за прямою
ознакою.
   10. Витрати на оплату праці працівників включаються  у
собівартість будівельно-монтажних  робіт  з  кредиту  рахунку
"Розрахунки з оплати праці" і відносяться на витрати по окремих
об'єктах калькулювання за прямою ознакою на підставі документів,
що визначають витрати праці. Якщо неможливо віднести окремі види
надбавок, доплат, заохочувальних і компенсуючих виплат за прямою
ознакою, розподіл їх по об'єктах відбувається пропорційно сумам
заробітної плати без цих надбавок, доплат і компенсуючих виплат
або іншими методами, що застосовуються у будівельній організації.
   11. Витрати,  що належать до статті "Накладні витрати",
визначаються по будівельній організації в цілому і відносяться з
кредиту рахунку "Загальногосподарські витрати" в дебет рахунку
"Основне виробництво".
   При цьому генеральні підрядчики щомісяця зменшують величину
окремих статей накладних витрат на суму витрат на обслуговування
субпідрядників відповідно до контрактів між ними, списуючи їх з
рахунку "Загальногосподарські витрати" на рахунок "Розрахунки з
постачальниками  і  підрядниками".  Субпідрядні  організації
збільшують величину відповідних статей накладних витрат по дебету
рахунку  "Загальногосподарські витрати" і відображають їх по
кредиту рахунку "Розрахунки з покупцями і замовниками".
   Накладні витрати  підлягають  розподілу  по  об'єктах
калькулювання із  застосуванням  установлених  у  будівельній
організації способів, виходячи із специфіки виконуваних робіт,
пропорційно: прямих витрат; обсягів підрядних робіт, виконаних
власними  силами  будівельної  організації;  заробітної плати
робітників; відпрацьованого будівельними машинами і механізмами
часу тощо.
   12. Виробничі  витрати  включаються  у   собівартість
будівельно-монтажних робіт того звітного періоду, в якому вони
проведені, незалежно від часу оплати - попередньої або наступної.
Непродуктивні витрати і втрати відображаються в обліку того
звітного періоду, в якому вони виявлені.
   Якщо у будівельній організації створюється резерв для оплати
відпусток, виплати винагород за вислугу років, то у витрати
виробництва включаються щомісячні відрахування на створення такого
резерву з віднесенням їх на накладні витрати.
   13. Втрати  від  браку в роботі будівельних організацій
відображуються на рахунку "Брак у виробництві" окремо за браком,
допущеним під час виконання будівельно-монтажних робіт, і браком,
допущеним у підсобних виробництвах будівельної організації, не
відокремлених на окремий баланс. Облік браку ведеться по окремих
об'єктах будівництва, видах робіт та підсобних виробництвах.
   До втрат  від  браку,  допущеного  під  час  виконання
будівельно-монтажних робіт, належать витрати на  перероблення
неякісно виконаних робіт з вини будівельної організації, а також
витрати на усунення пошкоджень у зведених конструкціях, допущених
під час подальшого виконання будівельно-монтажних робіт.
   Витрати на усунення дефектів у будівництві, допущених з вини
замовника і ним оплачених, не відносяться до втрат від браку.
   У витрати на виправлення браку, допущеного під час виконання
будівельно-монтажних  робіт,  включається  вартість  додатково
витрачених матеріалів, витрати на оплату праці, на експлуатацію
будівельних машин і механізмів, а також частина накладних витрат.
   У собівартість будівельно-монтажних робіт витрати, пов'язані
з виправленням браку, не включаються.
   14. До незавершеного  будівельного  виробництва  належать
незакінчені і не прийняті замовником об'єкти (будівельно-монтажні
роботи), що є об'єктами обліку.
   Незавершене будівельне виробництво складається з витрат на
виконання будівельно-монтажних робіт, що виконуються  власними
силами будівельної  організації,  а  також із вартості робіт
субпідрядних організацій, прийнятих і  сплачених  генеральним
підрядником.
   Фактична собівартість  будівельно-монтажних  робіт,  які
виконуються власними  силами  будівельної  організації,  що
належить до незавершеного будівельного виробництва, обліковується
на окремому субрахунку рахунку "Основне виробництво".
   Виконані субпідрядними організаціями роботи,  прийняті  й
оплачені генеральним підрядником, до їх здачі замовнику підлягають
обліку в договірних цінах на спеціальному субрахунку рахунку
"Основне виробництво"  і  не  включаються  у  собівартість
будівельно-монтажних робіт генерального підрядника.
   15. Витрати на спорудження тимчасових (титульних) будов і
споруд включаються у собівартість будівельно-монтажних робіт за
умови включення в кошторис на будівництво об'єктів коштів на їх
спорудження.  Включення  таких  витрат  у   собівартість
будівельно-монтажних робіт здійснюється у складі накладних витрат
шляхом відрахувань, що визначаються виходячи  з  кошторисної
вартості будівництва цих об'єктів.
   Облік витрат на спорудження тимчасових (титульних) будов і
споруд ведеться будівельною організацією на рахунку "Некапітальні
роботи" окремо по кожному  з  таких  об'єктів  у  порядку,
встановленому для обліку будівельно-монтажних робіт.
   Після завершення  будівництва  та  введення  тимчасових
(титульних)  будов  і  споруд в експлуатацію витрати на їх
будівництво,  віднесені  на  рахунок  "Некапітальні  роботи",
списуються за рахунок коштів, накопичених на рахунку "Цільове
фінансування і цільові надходження":
   стосовно будов і споруд, що належать до основних фондів, - в
дебет рахунку "Основні засоби". Одночасно на повну вартість цих
будов і споруд нараховується знос, який відображається по кредиту
рахунку "Знос основних засобів";
   стосовно споруд, що не відносяться до основних фондів, - в
дебет рахунку "Малоцінні та швидкозношувані предмети". Одночасно
на  повну  вартість  цих  споруд  нараховується  знос, який
відображується  по  кредиту  рахунку  "Знос  малоцінних  і
швидкозношуваних предметів".
   Відрахування на спорудження тимчасових (титульних) будов і
споруд включаються у собівартість будівельно-монтажних робіт за
статтею "Накладні витрати" та елементом "Інші витрати".
 
 
 
 
                     Додаток
               до Типового положення з планування,
               обліку і калькулювання собівартості
                  будівельно-монтажних робіт
               ПЕРЕЛІК
     витрат, що належать до статті "Накладні витрати"
 
       I. Адміністративно-господарські витрати
   1. Витрати на основну і додаткову заробітну плату, включаючи
будь-які види грошових і матеріальних доплат відповідно  до
штатного розпису та встановлених будівельною організацією систем
оплати праці:
   працівників апарату  управління (керівників, спеціалістів,
службовців);
   лінійного персоналу (старших виконавців робіт, начальників
дільниць), виконавців робіт, майстрів, механіків  будівельних
дільниць, крім тих, які включені до складу виробничих бригад;
   робітників, які  здійснюють  господарське  обслуговування
(телефоністів, телеграфістів, радіооператорів, операторів зв'язку,
операторів   електронно-обчислювальних   машин,   двірників,
прибиральниць, гардеробників, кур'єрів тощо).
   Склад витрат на оплату праці наведений у пунктах 5.1 - 5.4
розділу II Типового положення.
   2. Відрахування за встановленими законодавством нормами на
соціальні заходи,  передбачені пунктом 6 розділу II Типового
положення, від заробітної плати працівників, зазначених у пункті 1
цього розділу.
   3. Витрати  на  транспортне  обслуговування  працівників
будівельної організації, пов'язане з управлінням виробництвом:
   3.1. Витрати на утримання та експлуатацію службових легкових
автомобілів, що перебувають на балансі будівельної організації
(орендуються) та обслуговують працівників апарату управління,
включаючи:
   основну і додаткову заробітну  плату  водіїв  та  інших
робітників, що обслуговують легкові автомобілі;
   вартість пально-мастильних  та  інших   експлуатаційних
матеріалів, знос і ремонт автомобільної гуми;
   витрати на утримання гаражів та місць стоянки  легкових
автомобілів (енергопостачання, водопостачання, каналізація тощо);
   амортизаційні відрахування (орендна  плата),  витрати  на
поточний ремонт, технічний огляд, технічне обслуговування легкових
автомобілів та поточний  ремонт  гаражів  і  місць  стоянки
автомобілів.
   4. Витрати на матеріально-технічне  забезпечення  апарату
управління будівельної організації.
   4.1. Витрати на придбання канцелярських товарів і приладів,
бланків обліку, звітності; витрати на виготовлення і придбання
бланків цінних паперів, а також інші витрати, пов'язані з емісією
цінних паперів.
   4.2. Витрати на утримання, експлуатацію та поточний ремонт
будинків, споруд, приміщень, що використовуються для апарату
управління.
   4.3. Амортизаційні  відрахування на повне відтворення та
капітальний ремонт основних фондів, призначених для обслуговування
апарату управління (крім легкових автомобілів), обчислені за їх
балансовою вартістю відповідно до встановлених норм.
   4.4. Знос і ремонт швидкозношуваного інвентаря та малоцінних
предметів, що використовуються в управлінні виробництвом.
   4.5. Витрати на утримання і експлуатацію всіх видів зв'язку
та радіо, що використовуються для здійснення  управління  і
перебувають на балансі будівельної організації, оплата послуг
зв'язку, обчислювальних центрів, засобів сигналізації та інших
технічних засобів управління.
   4.6. Витрати, пов'язані з нарахуванням і виплатою дивідендів
учасникам  та  засновникам  будівельної  організації  (оплата
повідомлень у засобах масової інформації, конвертів,  послуг
зв'язку).
   4.7. Витрати  на  утримання,  ремонт  та  експлуатацію
лічильно-обчислювальної, машинописної, розмножувальної та іншої
оргтехніки, що перебуває на балансі будівельної організації.
   4.8. Оплата послуг, що надаються сторонніми організаціями в
управлінні виробництвом, якщо у штатному розписі будівельної
організації  не  передбачені відповідні функціональні служби,
включаючи витрати на обчислювальні, друкарські, розмножувальні та
інші роботи.
   4.9. Оплата консультаційних та інформаційних послуг, якщо
вони пов'язані із забезпеченням виконання будівельно-монтажних
робіт, зберіганням та реалізацією будівельної продукції, включаючи
послуги щодо зміни структури управління приватизованої будівельної
організації, а також передбачених законодавством обов'язкових
аудиторських перевірок.
   4.10. Оплата вартості ліцензій та інших державних дозволів
для провадження господарської діяльності будівельної організації;
оплата  передбаченого  законодавством  збору  за  реєстрацію
будівельної організації в органах державної виконавчої влади.
   4.11. Витрати, пов'язані з оплатою послуг комерційних банків
та  інших  кредитно-фінансових  установ,  включаючи плату за
розрахункове обслуговування, отриманням гарантій,  вексельного
авалю, здійсненням факторингових і довірчих операцій, обліком
боргових вимог і зобов'язань, включаючи цінні папери, надання
поштово-телеграфних послуг та інші витрати, пов'язані з грошовим
обігом.
   4.12. Витрати на оприлюднення річного звіту.
   5. Витрати на службові відрядження  працівників  апарату
управління,  лінійного  персоналу  та  робітників,  зайнятих
господарським  обслуговуванням  у  межах  норм,  передбачених
законодавством.
   6. Одноразова допомога, що виплачується працівникам згідно з
чинним законодавством під час переведення, прийому і направлення
на роботу в іншу місцевість.
   7. Відрахування структурних підрозділів на утримання апарату
управління будівельної організації.
   II. Витрати на обслуговування працівників будівництва
   1. Передбачені законодавством надбавки, доплати і виплати, що
належать  до витрат на оплату праці робітників і лінійного
персоналу (в разі включення його до складу виробничих бригад),
зайнятих на будівельно-монтажних роботах, включаючи робітників,
зайнятих управлінням і обслуговуванням власних і  орендованих
будівельних машин і механізмів.
   1.1. Доплати до тарифних ставок, пов'язані з організацією
праці (пункт 5.3 розділу II Типового положення).
   1.2. Виплати за невідпрацьований на виробництві (неявочний)
час (пункт 5.4 розділу II Типового положення).
   2. Витрати, пов'язані з набором робочої сили, а саме: оплата
відпусток перед початком роботи випускникам середніх спеціальних і
професійно-технічних закладів освіти і молодим спеціалістам, які
закінчили вищі та середні спеціальні заклади освіти, а також
вартість їх проїзду до місця роботи.
   3. Витрати,  пов'язані  з  підготовкою  (навчанням)  та
перепідготовкою кадрів (пункт 5.5 розділу II Типового положення).
   4. Витрати  на дотримання правил техніки безпеки праці,
протипожежної і сторожової охорони, санітарно-гігієнічних та інших
спеціальних   вимог,   передбачених   правилами  виконання
будівельно-монтажних робіт.
   4.1. Амортизаційні  відрахування,  витрати  на проведення
поточного ремонту та на переміщення тимчасових споруд і приміщень
санітарно-побутового призначення.
   4.2. Витрати на утримання приміщень, що надаються безплатно
підприємствам  громадського  харчування  для  обслуговування
працівників  будівельної  організації  або  використовуються
будівельною організацією самостійно на зазначені цілі, включаючи
амортизаційні відрахування, витрати  на  проведення  поточного
ремонту,  освітлення,  опалення,  водопостачання, каналізацію,
електропостачання, а також на паливо для приготування їжі.
   4.3. Витрати на обладнання та утримання загороджень для машин
та їх рухомих частин, люків, отворів, сигналізації та інших
пристроїв  некапітального  характеру, що забезпечують техніку
безпеки.
   4.4. Забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та
іншими    засобами    індивідуального    захисту    та
лікувально-профілактичним    харчуванням,    а    також
матеріально-технічне забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних
вимог у встановленому законодавством порядку.
   4.5. Витрати на придбання необхідних довідників, плакатів і
діапозитивів з охорони праці, запобігання нещасним випадкам і
захворюванням на будівництві, а також поліпшення умов праці;
обладнання кабінетів з техніки безпеки; витрати на організацію
доповідей і лекцій з техніки безпеки.
   4.6. Утримання протипожежної та сторожової охорони:
   витрати на оплату праці робітників, які перебувають у штаті
будівельної організації;
   послуги, надані сторонніми організаціями, з протипожежної та
сторожової охорони в установленому законодавством порядку;
   придбання, утримання та знос протипожежного інвентаря та
устаткування.
   5. Відрахування за встановленими законодавством нормами на
соціальні заходи, передбачені пунктом 6 розділу II Типового
положення, від витрат на оплату праці працівників, зазначених у
цьому розділі.
     III. Витрати на організацію робіт на будівельних
              майданчиках
   1. Амортизаційні відрахування та витрати  на  проведення
поточного ремонту пристроїв та обладнання, що належать до складу
основних засобів і не передбачені у прямих витратах:
   мобільних інвентарних будов контейнерного типу (за винятком
призначених для санітарно-побутового обслуговування);
   триног, пристосувань для намотування і очищення зварювального
дроту, центруючих пристроїв для зварювання труб, насосів та пресів
ручних гідравлічних;
   переносних металевих  і  дерев'яних  драбин,  інвентарних
металевих верстатів та риштувань;
   такелажних та монтажних пристроїв, що застосовуються під час
виконання  будівельних  та  монтажних робіт, ручних лебідок,
домкратів тощо;
   бункерів для  бетонів  і  розчинів, тачок; апаратів для
зварювання  дротів,  повітроводів,  переносних  вентиляційних
установок для роботи із застосуванням вибухонебезпечних мастик та
полімерних матеріалів, електросушарок для сушіння будівельних
конструкцій, генераторів ацетиленових (крім тих, що застосовуються
під час монтажу устаткування);
   обгороджувальної техніки небезпечних зон проведення робіт,
шлагбаумів, сигнальних щоглів, прожекторів тощо.
   2. Знос та витрати на ремонт малоцінних і швидкозношуваних
інструментів та виробничого інвентаря, що використовуються під час
виконання будівельно-монтажних робіт і не належать до основних
фондів.
   3. Знос та витрати, пов'язані з ремонтом, утриманням і
розбиранням тимчасових (нетитульних) споруд,  пристосувань  і
пристроїв,  до яких належать:
   приоб'єктні контори та комори виконробів і майстрів;
   складські приміщення та навіси на об'єкті будівництва;
   помости, драбини,  перехідні  містки,  ходові  дошки,
обгороджування під час розпланування будівлі;
   пристосування для техніки безпеки;
   інвентарні уніфіковані  засоби  підмощування типу люльок,
інвентарних площадок, риштування тощо;  паркани  і  огорожі,
необхідні для проведення робіт (крім спеціальних та архітектурно
оформлених), охоронні козирки, сховища  під  час  проведення
буровибухових робіт;
   тимчасові розведення від магістральних і розвідних мереж
електроенергії, води, пару, газу та повітря в межах робочої зони;
   витрати, пов'язані  з  пристосуванням  будівель,   що
споруджуються чи існують на будівельних майданчиках, замість
будівництва тимчасових (нетитульних) будівель та споруд.
   4. Витрати на геодезичні роботи, що здійснюються під час
виконання будівельно-монтажних робіт, включаючи: оплату праці
працівників, які проводять геодезичні роботи, вартість матеріалів,
амортизаційні відрахування; знос, витрати на всі види ремонту і на
переміщення геодезичного устаткування, інструментів і приладів.
   5. Витрати, пов'язані з винахідництвом та раціоналізацією: на
проведення дослідно-експериментальних робіт, виготовлення моделей
і зразків за винахідницькими та раціоналізаторськими пропозиціями,
щодо виконання будівельно-монтажних робіт; виплата авторських
винагород, якщо вони не є роялті.
   6. Витрати   некапітального  характеру,  пов'язані  з
удосконаленням технології та організації будівельного виробництва,
нормативними  роботами,  включаючи послуги, надані сторонніми
організаціями з розроблення проектів виконання робіт, креслень
конструкцій, металевих деталей, технологічних деталей, розширення
передових методів організації праці, нормування праці тощо, а
також оплату праці працівників проектно-кошторисних груп, груп
проектування  виконання  робіт,  економічних  лабораторій,
нормативно-дослідних станцій, що входять до складу будівельної
організації та її структурних підрозділів.
   7. Витрати   некапітального  характеру,  пов'язані  з
забезпеченням якості будівництва:
   витрати на утримання виробничих лабораторій, що входять до
складу будівельної організації та її структурних підрозділів,
включаючи оплату праці працівників, утримання, амортизацію та
витрати на проведення поточного ремонту приміщень, устаткування та
інвентаря лабораторій; вартість витрачених або зруйнованих під час
випробування матеріалів, конструкцій і частин споруд, крім витрат
на випробування споруд в цілому (середніх та великих мостів,
резервуарів тощо, оплачуваних за рахунок коштів, передбачених на
цю мету в кошторисах на будівництво);
   витрати на проведення експертизи і консультацій, пов'язаних з
результатами випробувань матеріалів і конструкцій;
   оплата послуг з випробування матеріалів і конструкцій, що
надаються лабораторіями інших організацій;
   витрати на гарантійний ремонт зданих замовнику  об'єктів
протягом гарантійного терміну з дати підписання акта про прийняття
об'єкта в експлуатацію, але не більш як 2 відсотки вартості
виконаних відповідних видів будівельно-монтажних робіт, на які
встановлено гарантійний термін експлуатації.
   8. Витрати  на  упорядкування  та  утримання будівельних
майданчиків:
   оплата праці  робітників,  зайнятих  на упорядкуванні та
утриманні будівельних майданчиків;
   витрати на прибирання та очищення (з вивезенням сміття)
території будівництва, облаштування доріжок, містків та інші
роботи,  пов'язані  з  упорядкуванням  території  будівельних
майданчиків;
   витрати на  електроенергію (в тому числі від тимчасових
електростанцій), оплату праці чергових електромонтерів та інші
витрати, пов'язані з освітленням території будівництва.
   9. Витрати на підготовку об'єктів будівництва до здачі:
   витрати на  оплату  праці  чергових слюсарів-сантехніків,
ключниць, а також робітників, які прибирають сміття, миють підлогу
та вікна;
   вартість миючих  засобів  та  інших  матеріалів,  що
використовуються під час прибирання об'єктів перед здачею;
   витрати на опалення в період здачі об'єктів.
   10. Витрати на перебазування лінійних підрозділів будівельних
організацій на іншу будову та в межах будівельного майданчика (за
винятком витрат, пов'язаних з переміщенням будівельних машин та
механізмів, врахованих у вартості машино-змін).
   11. Відрахування за встановленими законодавством нормами на
соціальні заходи, передбачені пунктом 6 розділу II Типового
положення від витрат на оплату праці працівників, зазначених у
цьому розділі.
          IV. Інші накладні витрати
   1. Платежі з обов'язкового страхування майна будівельної
організації  та  цивільної відповідальності, а також окремих
категорій працівників, зайнятих на виробництві відповідних видів
продукції  (робіт),  безпосередньо  на  роботах з підвищеною
небезпекою для життя та здоров'я, передбачених законодавством.
   2. Платежі  за  викиди  і скиди забруднюючих речовин у
навколишнє природне середовище та інші види шкідливого впливу в
межах лімітів; оплата послуг сторонніх організацій з очищення
стічних вод, розміщення відходів виробництва тощо.
   3. Витрати на сплату відсотків за фінансові кредити, одержані
для поповнення власних оборотних коштів, а також для придбання
основних виробничих фондів і нематеріальних активів для поточної
виробничої діяльності, незалежно від терміну кредитування.
   4. Витрати на сплату відсотків (винагороди) за користування
матеріальними цінностями, взятими в  оренду  (лізинг),  крім
врахованих у підпункті 5 пункту 12 розділу II Типового положення
та пункті 3.1 розділу I цього додатка.
   5. Відшкодування витрат на участь у виставках, ярмарках,
вартість безплатно переданих зразків і макетів, на представницькі
витрати (організація прийомів, конференцій та інших організаційних
заходів) у розмірі до 2 відсотків обсягів реалізації продукції
(робіт) за оподатковуваний період та в цілому за рік.
   6. Витрати на здійснення реклами будівельної  продукції,
включаючи розроблення і видання рекламних виробів (прейскурантів,
каталогів, брошур, плакатів тощо) і рекламу в засобах масової
інформації.
   V. Витрати, які не враховані в нормах накладних витрат,
         але належать до накладних витрат
   1. Відрахування на спорудження та розбирання  тимчасових
(титульних) будівель і споруд від їх кошторисної вартості у разі,
коли кошти на ці цілі передбачені в договірній ціні.
   2. Передбачені  законодавством виплати, що включаються у
фактичну  собівартість  будівельно-монтажних  робіт,  але  не
плануються (пункт 5.7 розділу II Типового положення).
   3. Витрати, які не передбачені нормами накладних витрат на
будівельно-монтажні роботи, але враховуються договірною ціною.
   3.1. Витрати на оплату праці основного персоналу будівельної
організації:
   передбачені законодавством надбавки та доплати до тарифних
ставок, що мають компенсуючий характер (пункт 5.6 розділу II
Типового положення);
   виплати додаткової заробітної плати (пункт 5.8 розділу II
Типового положення);
   інші грошові  виплати,  встановлені  законодавством,  за
особливий характер організації виконання  будівельно-монтажних
робіт (пункт 5.9 розділу II Типового положення).
   3.2. Відрахування за встановленими законодавством нормами на
соціальні заходи, передбачені пунктом 6 розділу II Типового
положення, від витрат на оплату праці, зазначених у пункті 3.1
цього розділу.
   3.3. Податки (за винятком податків, передбачених пунктом 10
Правил застосування Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств") , відрахування на будівництво,
реконструкцію,  ремонт  і  утримання автомобільних доріг, до
Державного  інноваційного  фонду, до  позабюджетних  фондів
фінансування галузевих і міжгалузевих науково-дослідних робіт і
заходів щодо освоєння нових технологій, збори та інші обов'язкові
платежі, передбачені законами України, постановами Верховної Ради
України, указами Президента  України  та  декретами  Кабінету
Міністрів України.
   3.4. Витрати на перевезення:
   працівників будівельної організації до місця роботи та у
зворотному напрямку,  якщо  ці  маршрути  не  обслуговуються
пасажирським  транспортом  загального  користування, включаючи
додаткові витрати на спеціальні маршрути міського пасажирського
транспорту, організовані  відповідно  до  угод,  укладених  з
транспортними  підприємствами  (понад  вартість,  сплачену
працівниками підприємства за діючими тарифами на відповідний вид
транспорту або віднесену за рахунок прибутку, що залишається в
розпорядженні підприємства);
   працівників будівельної організації - інвалідів 1 і 2 групи
до місця роботи та у зворотному напрямку незалежно від наявності
маршрутів пасажирського транспорту загального користування.
   3.5. Передбачені законодавством додаткові витрати, пов'язані
з виконанням робіт вахтовим методом, включаючи транспортні витрати
на перевезення працівників від місця знаходження будівельної
організації або пункту збору до місця роботи і у зворотному
напрямку та від місця проживання у вахтовому селищі до місця
роботи і у зворотному напрямку, а також витрати на експлуатацію та
утримання вахтового селища, некомпенсовані платою працівників за
користування житлом і комунальні послуги; оплата працівникам за
дні відпочинку (відгули), що надаються у зв'язку з роботою в
понадурочний час при організації робіт вахтовим методом, у разі
підсумкового  обліку  робочого  часу  та  в інших випадках,
установлених законодавством.
   3.6. Витрати  на  перебазування будівельних та монтажних
організацій.
   3.7. Інші накладні витрати, які відносяться на собівартість
будівельно-монтажних робіт і підлягають відшкодуванню замовниками
згідно із законодавством.
 

БУДСТАНДАРТ Online