Постановление от 13.06.2002 № 820 Об утверждении Порядка перечисления из государственного бюджета местным бюджетам субвенции для строительства и приобретения жилья отдельным категориям граждан, ее целевого ис...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 13 червня 2002 р. N 820
                Київ
       Про затвердження Порядку перерахування
       з державного бюджету місцевим бюджетам
      субвенції для будівництва та придбання житла
      окремим категоріям громадян, її цільового
        використання, визначення ціни житла
            та його розподілу

   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити Порядок перерахування з державного бюджету
місцевим бюджетам субвенції для будівництва та придбання житла
окремим категоріям громадян, її цільового використання, визначення
ціни житла та його розподілу, що додається.
   2. Раді  міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
разом з центральними органами виконавчої влади, що здійснюють
керівництво військовими формуваннями, забезпечити:
   своєчасне фінансування та цільове використання коштів для
будівництва  і реконструкції житлових будинків, придбання та
надання житла відповідним категоріям громадян;
   ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових
умов, та надання їм житла з урахуванням Порядку, затвердженого
цією постановою, та вимог житлового законодавства.

   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ
   Інд. 29
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 13 червня 2002 р. N 820
               ПОРЯДОК
      перерахування з державного бюджету місцевим
     бюджетам субвенції для будівництва та придбання
     житла окремим категоріям громадян, її цільового
   використання, визначення ціни житла та його розподілу

   1. Цей Порядок установлює процедуру перерахування органами
Державного  казначейства  місцевим  бюджетам  субвенції  для
будівництва та придбання житла військовослужбовцям, учасникам
бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних
країнах, членам сімей військовослужбовців, які загинули під час
виконання  службових обов'язків, а також військовослужбовцям,
звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком,
вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають
на  квартирному  обліку  за  місцем  проживання  далі  -
військовослужбовці та члени їх сімей), цільового використання
зазначених коштів, визначення ціни та розподілу житла.
   2. Органи Державного казначейства зараховують 1,5 відсотка
податку на прибуток підприємств (крім підприємств комунальної
власності) на відповідний рахунок спеціального фонду державного
бюджету, відкритий у Державному казначействі, для наступного їх
спрямування місцевим бюджетам як субвенції на будівництво та
придбання житла для військовослужбовців та членів їх сімей.
   3. Органи  Державного казначейства щомісяця до 25 числа
перераховують зазначену у пункті 1 цього Порядку субвенцію на
рахунки спеціального фонду бюджету Автономної Республіки Крим,
обласних, Київського та Севастопольського  міських  бюджетів,
відкриті  Міністерству  фінансів  Автономної Республіки Крим,
головним фінансовим управлінням обласних,  Київської  міської
держадміністрацій, фінансовому управлінню Севастопольської міської
держадміністрації у відповідних територіальних органах Державного
казначейства.  Обсяги  фактичних  надходжень  перераховуються
пропорційно плановим річним обсягам субвенції, затвердженої у
державному  бюджеті  для бюджету Автономної Республіки Крим,
обласних, Київського та Севастопольського міських бюджетів.
   Перерахування та витрачання субвенції здійснюється відповідно
до встановленого порядку касового виконання державного бюджету за
видатками.
   4. Бюджетні зобов'язання та платежі із спеціальних рахунків
місцевих  бюджетів  на  будівництво  та придбання житла для
військовослужбовців та членів їх сімей здійснюються в межах
обсягів бюджетних призначень, установлених головним розпорядникам
бюджетних коштів рішеннями відповідних рад.
   5. Кошти, що надійшли до місцевих бюджетів як субвенція на
будівництво та придбання житла для військовослужбовців та членів
їх сімей з державного бюджету спрямовуються на фінансування
будівництва житла (у тому числі незавершених житлових об'єктів),
пайової участі в будівництві житла, яке вводиться в експлуатацію в
поточному році, або на його придбання. Пріоритетним є спрямування
цих коштів на завершення будівництва житлових будинків з високим
рівнем готовності.
   6. Центральні  органи  виконавчої  влади,  що здійснюють
керівництво військовими формуваннями, до 1 квітня року, що передує
планованому, подають Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям
відомості про кількість військовослужбовців, які перебувають на
квартирному обліку за місцем проходження служби, станом на 1 січня
року, що  передує планованому, і проходять службу у військових
гарнізонах  (військових  частинах,  закладах,  установах  і
організаціях  Збройних  Сил  та інших військових формувань),
розташованих на території відповідного регіону.
   7. Районні держадміністрації разом з виконавчими органами
сільських, селищних, міських рад (далі - виконавчі органи рад) із
залученням відповідних військових комісаріатів до 15 травня року,
що  передує  планованому, уточнюють відомості щодо кількості
громадян, які потребують поліпшення житлових умов, з числа:
   членів сімей військовослужбовців, які загинули  під  час
виконання службових обов'язків;
   сімей померлих ветеранів військової служби;
   військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, які
перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, у тому
числі учасників бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у
зарубіжних країнах, ветеранів військової служби (у тому числі яким
на 1 січня 2001 р. виповнилося 60 і більше років).
   Довідки про громадян, які перебувають на квартирному обліку в
виконавчих органах рад, житлових комісіях гарнізонів (військових
частин, закладів, установ і організацій Збройних Сил та інших
військових формувань), подаються районними держадміністраціями
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським держадміністраціям за формою згідно з
додатком.
   Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська міські держадміністрації формують  зведену
довідку щодо кількості осіб зазначених категорій, які потребують
поліпшення житлових умов, та враховують її дані при формуванні
програм (планів) житлового забезпечення на відповідний рік.
   8. Будівництво та придбання житла для військовослужбовців і
членів їх сімей здійснюється згідно з програмами  (планами)
житлового забезпечення на відповідний рік, які розробляються Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською  міськими,  районними  держадміністраціями та
подаються на затвердження відповідних рад.
   9. Вартість 1 кв. метра загальної площі придбаного житла, а
також житла, будівництво якого здійснюється на умовах підряду або
пайової участі, не повинна перевищувати середньорегіонального
рівня, що визначається Державним комітетом з будівництва та
архітектури щокварталу для Автономної Республіки Крим, областей,
мм. Києва та Севастополя.
   10. Придбання житла (квартир) за рахунок коштів спеціального
фонду місцевих бюджетів здійснюється згідно із Законом України
"Про закупівлю  товарів,  робіт і послуг за державні кошти"
.
   11. Надання  побудованого або придбаного житла (квартир)
військовослужбовцям та членам їх сімей здійснюється відповідно до
житлового законодавства.
   Контроль за додержанням органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування вимог законодавства під час надання
побудованого або придбаного житла (квартир) військовослужбовцям,
звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком,
вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, здійснюється
Національним координаційним центром адаптації військовослужбовців,
звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових
об'єктів.
   12. Контроль за використанням коштів із спеціального фонду
місцевих   бюджетів   здійснюється   органами   Державної
контрольно-ревізійної служби та Державного казначейства в межах їх
повноважень.
                             Додаток
                            до Порядку
               ДОВІДКА
   про громадян, які перебувають на квартирному обліку в
    виконавчих органах рад, житлових комісіях гарнізонів
    (військових частин, закладів, установ і організацій
      Збройних Сил та інших військових формувань)
                              (осіб)
Категорія громадян Термін перебування на квартирному обліку
1-З роки 4-6 років 7-10 років понад 10 років
1. Військовослужбовці з них        
учасники бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, які підлягають звільненню в запас або відставку протягом наступного року        
2. Члени сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов'язків        
3. Військовослужбовці, звільнені в запас або відставку        
з них:        
учасники бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах        
ветерани військової служби        
ветерани військової служби, яким на 1 січня 2001 р. виповнилося 60 і більше років        
сім'ї померлих ветеранів військової служби        
Усього в регіоні        

---------  ----------       -----------------------
(посада)   (підпис)        (ініціали та прізвище)

БУДСТАНДАРТ Online