Приказ от 21.10.1993 № 86 Об условиях и правилах лицензирования предпринимательской деятельности по использованию недр и контроль за их соблюдением

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


          ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
         ПО ГЕОЛОГІЇ І ВИКОРИСТАННЮ НАДР
              Н А К А З


 N 86 від 21.10.93          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ             юстиції України
                   8 грудня 1993 р.
                   за N 184

      Наказ втратив чинність на підставі Наказу
          Ліцензійної палати при Мінекономіки
       N 7-ЛП/117 від 29.12.95 )
     Про умови і правила ліцензування підприємницької
     діяльності з використання надр та контроль за їх
              дотриманням

  ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомгеології
   N 67  від 09.06.94 )
      ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
          Ліцензійної палати при Мінекономіки
       N 7-ЛП/117 від 29.12.95 )

   З метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від
13.01.93 N 18  "Про внесення змін і доповнень до
постанови Ради Міністрів УРСР від 15 квітня 1991 р. N 99", а також
враховуючи нові положення з питань використання надр НАКАЗУЮ:
   1. Затвердити Інструкцію про умови і правила ліцензування
підприємницької діяльності з використання надр та контроль за їх
дотриманням, яка погоджена згідно постанови Кабінету Міністрів
України від 13.01.93 N 18  з Державним комітетом
України по сприянню  малим  підприємствам  і  підприємництву
(додається).
   2. Начальникам Головних управлінь та відділів Комітету, які
беруть участь  у  видачі  ліцензій,  керівникам  Державного
інформаційного геологічного фонду України (Суходольському К.О.) та
Державної комісії України по запасах корисних копалин (Ловінюкову
В. І.):
   - при розгляді матеріалів по видачі ліцензій керуватися
положеннями Інструкції  про  умови  і  правила  ліцензування
підприємницької діяльності з використання надр та контроль за їх
дотриманням;
   - забезпечити додержання строків та порядку видачі ліцензій.
   Надіслати:   Мінприроди, Держнаглядохоронпраці України,
          обласним державним адміністраціям, державним
          геологічним підприємствам
   Ознайомити:  заступників Голови Комітету, начальників
          Головних управлінь та відділів Комітету.
   Начальник відділу
   перспективного планування
   мінеральної бази і
   використання надр            В. Г. Тищенко
   Головний юрисконсульт          О. І. Томарова
   Начальник Головного Управління
   гідрогеологічних робіт і
   геоекології               Є. О. Яковлєв
   Начальник Головного Управління
   регіональних робіт, геології
   рудних, нерудних корисних
   копалин та вугілля           М. І. Лебідь
   Директор Державного
   інформаційного геологічного
   фонду України              К. О. Суходольський


   3. Тимчасову інструкцію  про  порядок  видачі  суб'єктам
підприємницької діяльності  спеціальних дозволів (ліцензій) на
здійснення пошуку (розвідки) та експлуатації родовищ корисних
копалин затверджену наказом Держкомгеології України від 18.08.92 N
53 визнати такою, що втратила чинність.
   4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
   Голова Комітету               М.М.Гавриленко
      ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
          Ліцензійної палати при Мінекономіки
       N 7-ЛП/117 від 29.12.95 )

                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                   наказом Державного комітету
                   України по геології і
                   використанню надр від
                   21.10.1993 N 86

              Інструкція
         про умови і правила ліцензування
      підприємницької діяльності з використання
        надр та контроль за їх дотриманням
   Погоджено з Держпідприємництвом, Держнаглядохоронпраці
      ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
          Ліцензійної палати при Мінекономіки
       N 7-ЛП/117 від 29.12.95 )
           1. Загальні положення
   1.1. Інструкція розроблена на основі Закону України "Про
підприємництво"  (із змінами від 15.10.1992 р.)  та
постанови Ради Міністрів УРСР від 15.04.91 р. N 99 
"Про  порядок  видачі  суб'єктам  підприємницької  діяльності
спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих  видів
діяльності та про розмір плати за державну реєстрацію суб'єктів
підприємництва" із змінами,  внесеними  постановами  Кабінету
Міністрів України від 30.01.92 N 43 (43-92-п) та 13.01.93 N 18
.
   1.2. Ця інструкція визначає порядок ліцензування і державного
регулювання питань раціонального використання надр  суб'єктами
підприємницької діяльності з метою встановлення чітких економічних
взаємовідносин між власником та користувачем надр.
   1.3. Постановами  Уряду  України  право видачі суб'єктам
підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій)  на
окремі види діяльності, що пов'язані з пошуком (розвідкою) родовищ
корисних копалин, а також виконанням інженерно-вишукувальних і
проектних робіт покладено на Державний комітет України по геології
і використанню надр (Держкомгеології України), а на експлуатацію
родовищ корисних копалин - Держкомгеології за погодженням  з
Держнаглядохоронпраці України.
   1.4. Суб'єктами підприємницької діяльності, пов'язаної  з
використанням надр,  відповідно  до  Закону  України  "Про
підприємництво", можуть бути:
   юридичні особи всіх форм власності;
   громадяни України;
   суб'єкти підприємницької діяльності інших держав, які не
обмежені законодавством України.
       2. Види діяльності з використання надр,
        що підлягають ліцензуванню
   Ліцензуванню підлягають такі види діяльності:
   пошуки (розвідка) родовищ корисних копалин;
   експлуатація родовищ корисних копалин;
   виконання інженерно-вишукувальних і проектних  робіт  для
об'єктів енергетики, державного зв'язку, оборонного комплексу, а
також для газопроводів, магістральних  трубопроводів,  мостів,
тунелів, електростанцій,  аеропортів,  морських  портів,  які
виконуються на територіях, що піддаються дії сейсмічності, а також
карстоутворенню, підтопленню,  осіданням іншого типу, доробці,
зсувам та обвалам.
      ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
          Ліцензійної палати при Мінекономіки
       N 7-ЛП/117 від 29.12.95 )
          3. Порядок видачі ліцензій
   3.1. Ліцензії на види діяльності видаються виконавцям робіт
по конкретних  об'єктах (які мають чітко обумовлені межі) з
урахуванням місцевих  гірничо-геологічних  умов,   наявності
необхідної технології і обладнання для виконання робіт, а також
підготовленості суб'єктів до підприємницької діяльності.
   3.2. На кожний вид діяльності видається окрема ліцензія, в
якій, крім загальних, встановлюються особливі умови та правила
здійснення даного виду діяльності на об'єкті.
   3.3. Підставою для розгляду можливості видачі ліцензії є
заява на здійснення діяльності на конкретному об'єкті (додаток
1,2,3).
   3.4. Суб'єктами  підприємницької  діяльності  на  пошуки
(розвідку), експлуатацію родовищ корисних копалин та проведення
інженерно-вишукувальних і  проектних  робіт  заява  подається
Держкомгеології України.
   3.5. До заяви на отримання ліцензії додаються:
   копія статуту,  який  засвідчує  діяльність  підприємця
(юридичної особи) на виконання пошуків (розвідку) чи експлуатацію
родовищ корисних копалин, а також на інженерно-вишукувальні і
проектні роботи;
   копія документу  про  державну  реєстрацію   суб'єкта
підприємницької діяльності;
   погодження з обласною державною адміністрацією, державним
геологічним підприємством   Держкомгеології   про  виконання
геологорозвідувальних та інженерно-вишукувальних і проектних робіт
на конкретному  об'єкті,  а на експлуатацію родовищ корисних
копалин, додатково,   висновки   територіальних   органів
Держнаглядохоронпраці та  Мінприроди  про  згоду щодо ведення
гірничо-експлуатаційних робіт    та    погодження    з
Держнаглядохоронпраці;
   графічні матеріали (оглядову карту, план контурів об'єкту,
геологічні розрізи, для вугільних родовищ - гіпсоплани пластів,
тощо), які забезпечують повне уявлення про геологічну будову
об'єкту (два екземпляри);
   копія акту (погодження) передачі родовища корисних копалин
суб'єкту підприємницької діяльності;
   одночасно з матеріалами на одержання ліцензії на пошуки
(розвідку) родовищ  корисних копалин та інженерно-вишукувальні
роботи виконавець робіт подає Перелік робіт по  геологічному
вивченню надр (форма 3-гр), погоджений з територіальним державним
геологічним підприємством (додаток 4), для реєстрації об'єкту в
Державному інформаційному  геологічному  фонді  України  (три
екземпляри).
   3.6. Для  отримання ліцензії на інженерно-вишукувальні і
проектні роботи заявник додатково подає:
   дозвіл Мінбудархітектури  України  на загальну діяльність
вказаного напрямку;
   технічне завдання на об'єкт;
   адміністративну карту м-бу 1:200000 з винесенням об'єкту та
схеми розміщення площі м-бу 1:10000;
   програму проведення робіт на об'єкті;
   висновок державного геологічного підприємства, на території
діяльності якого проектуються роботи, в  якому  визначаються:
гідрогеологічні умови  району  будівництва  (наявність запасів
підземних вод, їх захист); інженерно-геологічні умови  району
будівництва (розвиток  ендогенних  та  екзогенних  геологічних
процесів, підтоплення, карстоутворення,  наявність  в  розрізі
грунтів, які схильні до набухання та просадки); умови сейсмічності
району робіт; відомості про наявність родовищ корисних копалин та
геологічних пам'ятників в районі будівництва.
   3.7. Рішення про видачу ліцензії або відмова у її видачі
приймається у строк не пізніше 30 днів з дня одержання заяви і
необхідних документів.
   3.8. Ліцензія  встановленої  форми  (додатки  5,6,7,)
підписується Головою  Держкомгеології  України,  засвідчується
гербовою печаткою та реєструється в книзі обліку виданих ліцензій
(додаток 8).
   3.9. Після  проведення реєстрації матеріалів заявника на
отримання ліцензії, суб'єкт підприємницької діяльності проводить
попередню оплату ліцензії шляхом перерахування на поточний рахунок
Держкомгеології України встановленої, згідно постанови Кабінету
Міністрів України від 13.01.93 N 18, плати в розмірі
трьох мінімальних заробітних плат.
      ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
          Ліцензійної палати при Мінекономіки
       N 7-ЛП/117 від 29.12.95 )
        4. Правила ліцензування діяльності
          з використання надр
   4.1. Ліцензії суб'єктам підприємницької діяльності видаються
за їх заявою на умовах конкурсу та  експертизи  матеріалів.
Держкомгеології встановлює умови конкурсу та створює експертну
комісію.
   При відсутності претендентів заявник отримує ліцензію при
виконанні всіх умов конкурсу.
   4.2. Заявник  ліцензії  розробляє  і  подає  основні
техніко-економічні обгрунтування, на основі яких  визначаються
економічні, екологічні та інші умови користування надрами. Обсяг
поданої інформації повинен бути достатнім для об'єктивної оцінки
можливостей виконання  суб'єктом  ліцензування заявлених видів
діяльності на об'єкті. Без  попереднього  техніко-економічного
обгрунтування заява претендента на ліцензію не розглядається.
   4.3. При наданні ділянки надр для геологічного вивчення
встановлюється площа цієї ділянки з визначенням координат та
обмеженням по глибині або без такого обмеження.
   4.4. У  випадку, коли виявлене при пошуках та розвідці
родовище корисних копалин входить за межі наданої, згідно з
ліцензією площі, по заяві власника ліцензії і відсутності наданої
ліцензії на відповідну сміжну територію, ділянка надр може бути
збільшена таким чином, щоб до неї ввійшло все родовище.
   4.5. Ліцензія, яка видана на проведення геологорозвідувальних
робіт на конкретному родовищі, не дає підприємцю права на його
експлуатацію, але він має пріоритетне право на отримання такої
ліцензії.
   4.6. Копія ліцензії на проведення геологорозвідувальних робіт
на об'єкті додається до остаточного геологічного звіту.
   Без наявності копії ліцензії у остаточному  геологічному
звіті, звіт не розглядається і запаси на об'єкті державним органом
не оцінюються.
   4.7. Видача  ліцензії на здійснення експлуатації родовищ
корисних копалин проводиться тільки після експертизи або оцінки
запасів корисних  копалин у встановленому порядку і передачі
родовища підприємцю.
   4.8. Ліцензія є основним документом для надання органами
Держнаглядохоронпраці України гірничого відводу на експлуатацію
родовищ корисних копалин державного значення, а також для надання
обласною Радою  народних  депутатів  гірничого  відводу  на
експлуатацію родовищ корисних копалин місцевого значення .
( Змінено  відповідно з Наказом Держкомгеології N 67
 від 09.06.94 ).
      ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
          Ліцензійної палати при Мінекономіки
       N 7-ЛП/117 від 29.12.95 )
   4.9. Користувач надр, який отримав гірничий відвід, має
виключне право в його межах здійснювати діяльність згідно з
наданою ліцензією. Діяльність інших юридичних та фізичних осіб,
яка пов'язана з використанням надр в межах цього  гірничого
відводу, може здійснюватись тільки за згодою основного користувача
з отриманням додаткової ліцензії.
   4.10. Ліцензія на експлуатацію родовища корисних копалин дає
право на  їх  дорозвідку  і  розробку,  на  використання
відходів добувного і пов'язаного з ним переробного виробництва,
якщо іншого не передбачено у ліцензії.
   4.11. Допускається видача ліцензії на право експлуатації
групи близькорозташованих родовищ одному заявнику, якщо економічно
рентабельною є тільки загальна розробка вказаних родовищ одним
підприємцем.
   4.12. У видачі ліцензії може бути відмовлено:
   - якщо документи на видачу ліцензії подані з порушенням вимог
цієї Інструкції;
   - якщо заявник навмисно подав невірні відомості про себе;
   - особам, яким відповідно до закону забороняється займатись
підприємницькою діяльністю;
   - коли суб'єкт підприємницької діяльності не має необхідного
обладнання і кваліфікованих спеціалістів для ведення робіт;
   - коли підприємець не витримав умов конкурсу.
   4.13. Ліцензії підприємцям видаються на геологічне вивчення
надр і  проведення  інженерно-вишукувальних і проектних робіт
строком до 5 років, на експлуатацію родовищ корисних копалин на
строк до 20 років.
   4.14. При зміні умов використання надр власник ліцензії може
тимчасово припинити  роботи  і  у  встановленому  порядку їх
законсервувати, письмово повідомивши  про  це  Держкомгеології
України. Час  консервації  включається у загальний строк дії
ліцензії.
   Порушення умов консервації та консервація об'єкту більше року
не допускається.
   4.15. Строк дії ліцензії визначається з дня її отримання. По
закінченні строку дії ліцензії заявник втрачає право діяльності на
об'єкті. Для продовження діяльності на цьому об'єкті підприємець
отримує нову ліцензію в порядку, встановленому цією Інструкцією.
   4.16. Ліцензії на здійснення діяльності на об'єкті не можуть
передаватися або продаватися одним підприємцем іншому.
   4.17. Якщо підприємець без поважних причин протягом двох
років з моменту отримання ліцензії не приступив до діяльності, на
яку вона видана, то ліцензія анулюється.
   4.18. Суб'єкти підприємницької діяльності, які  проводять
геологорозвідувальні роботи, експлуатацію родовищ корисних копалин
або інженерно-вишукувальні і проектні  роботи  без  отримання
ліцензії, несуть  адміністративну,  кримінальну  або  іншу
відповідальність згідно з законодавством України.
   4.19. Суб'єкти  ліцензування  несуть  відповідальність за
об'єктивність поданих ними даних та  своєчасність  реєстрації
геологорозвідувальних та інженерно-вишукувальних і проектних робіт
у Державному інформаційному геологічному фонді України.
   4.20. Іноземним суб'єктам підприємницької діяльності ліцензія
на використання надр України видається на  основі  договорів
(контрактів) згідно з порядком, встановленим Законом України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" (статті 4,5,6) та цією
Інструкцією.
   4.21. Договір  (контракт)  з  іноземним  підприємцем  на
використання надр може  бути  визнано  недійсним  судом  або
арбітражним судом, якщо він не відповідає вимогам законів або
міжнародних договорів України. При  інших  порушеннях  правил
використання надр застосовуються положення цієї Інструкції.
   4.22. Якщо міжнародним договором України встановлено інші
правила ніж ті, що передбачені у Інструкції про умови і правила
ліцензування підприємницької діяльності з використання надр та
контроль за їх дотриманням, то застосовуються правила міжнародного
договору.
      ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
          Ліцензійної палати при Мінекономіки
       N 7-ЛП/117 від 29.12.95 )
       5. Особливі умови та правила здійснення
           окремих видів діяльності
   5.1. На пошуки (розвідку) родовищ корисних копалин:
   радіаційно-гігієнічна оцінка гірничих порід;
   дотримання методики    технологічних   напівпромислових
випробовувань;
   проходка пробного кар'єру.
   5.2. На експлуатацію родовищ корисних копалин:
   контроль  радіоактивності  гірничих  забоїв  та  готової
продукції;
   витримування технологічного регламенту виробництва продукції;
   видача ліцензій на умовах ризику при недостатньо розвіданих і
не оцінених запасах Державною комісією України по запасах корисних
копалин;
   проведення пробної експлуатації при видобутку не більше 10
відсотків від затверджених запасів вуглеводнів.
   5.3. На інженерно-вишукувальні і проектні роботи:
   проведення геолого-екологічних досліджень на об'єкті.
         6. Контроль за дотриманням умов,
           зазначених у ліцензії
   6.1. Контроль за дотриманням умов користування надрами, які
зазначені у ліцензії, здійснюється органом державного геологічного
контролю Держкомгеології України, що діє у межах своєї компетенції
згідно з затвердженим Кабінетом Міністрів України положенням про
його діяльність.
   6.2. У разі порушення підприємцем зазначених у ліцензії
особливих умов і правил, орган, який видав ліцензію, може дати
розпорядження про  усунення  порушень чи зупинити її дію на
визначений строк або до усунення цих порушень.
   При повторному  або  грубому порушенні правил здійснення
діяльності, на яку видана ліцензія, ця ліцензія  може  бути
анульована за рішенням Держкомгеології України.
   6.3. Право на користування надрами може бути достроково
припинено або  обмежено  за рекомендаціями органів державного
геологічного, екологічного контролю, державного гірничого нагляду.
   6.4. Всі  спори,  які пов'язані з наданням ліцензій на
використання надр, вирішуються судом або арбітражним судом.
   6.5. Власник ліцензії зобов'язаний представити контрольним
органам неоьхідну документацію, давати пояснення з питань, що
входять до компетенції контрольних органів, забезпечувати умови
для проведення перевірок.
   6.6. Власник ліцензії, згідно встановлених строків і форм
державної і статистичної звітності, подає у державні органи дані
про свою діяльність, обсяг видобутку мінеральної сировини та
погашених у надрах запасів корисних копалин, а також інші дані,
передбачені цими формами.

Погоджено:

Перший заступник Голови
Державного Комітету України
по сприянню малим підприєм-
ствам і підприємництву                І.Замалдінов

Перший заступник Голови
Державного Комітету України
по нагляду за охороною праці             С.Ткачук

Головний юрисконсульт
Державного Комітету України
по геології і використанню
надр                         О.Томарова

      ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
          Ліцензійної палати при Мінекономіки
       N 7-ЛП/117 від 29.12.95 )
                      Додаток 1
                    до Інструкції про умови і
                    правила ліцензування
                    підприємницької діяльності
                    з використання надр та
                    контроль за їх дотриманням
               ЗАЯВА
       НА ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ НА ПОШУКИ (РОЗВІДКУ)
           РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН

   Заявник (виконавець робіт)___________________________________
                  (назва підприємства,
__________________________________________________________________
   організації, повні реквізити, адреса)
Замовник робіт____________________________________________________
        (назва підприємства, організації,
__________________________________________________________________
        юридичної особи, повні реквізити)
Відомості про об'єкт______________________________________________
           (назва об'єкту, його місцезнаходження,
__________________________________________________________________
для якої мети заявляється, основні види та попередні обсяги
__________________________________________________________________
 геологорозвідувальних робіт - буріння, гірничі виробки,
__________________________________________________________________
 технологічні дослідження та інш.; час початку робіт)
Кінцева мета геологорозвідувальних робіт__________________________
                     (необхідна кількість
__________________________________________________________________
 запасів сировини, для якої розробки - відкритої, підземної,
__________________________________________________________________
 проектна потужність підприємства по кінцевій продукції;
__________________________________________________________________
      для підземних вод - потреба)
Відомості про заявника____________________________________________
            (наявність устаткування (обладнання),
__________________________________________________________________
         забезпеченість кадрами спеціалістів)
   До заяви додається: 1. __________________________
             2. __________________________
             3. __________________________

Керівник       підпис         прізвище, ім'я
      ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
          Ліцензійної палати при Мінекономіки
       N 7-ЛП/117 від 29.12.95 )


                      Додаток 2
                    до Інструкції про умови і
                    правила ліцензування
                    підприємницької діяльності
                    з використання надр та
                    контроль за їх дотриманням
               ЗАЯВА
        НА ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ НА ЕКСПЛУАТАЦІЮ
           РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН

   Заявник______________________________________________________
       (назва підприємства, організації,
__________________________________________________________________
 повні реквізити, адреса, наявність устаткування (обладнання),
__________________________________________________________________
 забезпеченість кадрами спеціалістів для виконання робіт)
   Відомості про об'єкт_________________________________________
              (назва об'єкту, його місцезнаходження,
__________________________________________________________________
 ким і коли розвідані і оцінені запаси,
__________________________________________________________________
 кількість оцінених запасів корисних копалин; метод
__________________________________________________________________
 розробки родовища, кінцева товарна продукція і річна
__________________________________________________________________
 потужність підприємства, попередня техніко-економічна
__________________________________________________________________
 оцінка родовища, час початку експлуатації;
__________________________________________________________________
 необхідна площа земельного відводу,
__________________________________________________________________
 потреба в гірничому відводі)
   До заяви додається: 1. ________________________
             2. ________________________
             3. ________________________

Керівник         підпис          прізвище, ім'я
      ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
          Ліцензійної палати при Мінекономіки
       N 7-ЛП/117 від 29.12.95 )


                      Додаток 3
                    до Інструкції про умови і
                    правила ліцензування
                    підприємницької діяльності
                    з використання надр та
                    контроль за їх дотриманням
               ЗАЯВА
      НА ВИДАЧУ ЛІЦЕНЗІЇ НА ІНЖЕНЕРНО-ВИШУКУВАЛЬНІ
               РОБОТИ
   Заявник (виконавець робіт)-----------------------------------
                 (назва підприємства,
__________________________________________________________________
  організації, повні реквізити, адреса)
   Замовник робіт_______________________________________________
            (назва підприємства, організації,
__________________________________________________________________
             повні реквізити)
   Відомості про об'єкт_________________________________________
             (його місцезнаходження, для якої
__________________________________________________________________
 мети заявляється, основні види робіт, час початку робіт)
   Відомості про заявника_______________________________________
               (наявність дозволу на діяльність,
__________________________________________________________________
 виданої Міністерством архітектури та будівництва)
   До заяви додається: 1. ________________________
             2. ________________________
             3. ________________________

Керівник         підпис          прізвище, ім'я
      ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
          Ліцензійної палати при Мінекономіки
       N 7-ЛП/117 від 29.12.95 )


                    Додаток 4
                до Інструкції про умови і правила
                ліцензування підприємницької
                діяльності з використання надр та
                контроль за їх дотриманням


Організація (підприємство)_______________
              (повна назва)      Форма 3-гр
Вих. N_____від"____"____________19_____p.
Адреса з індексом________________________
               ПЕРЕЛІК
        робіт з геологічного вивчення надр
        __________________________________
        Роботи фінансуються______________________
                  (найменування і адреса
        __________________________________________________
        відділення, контори Держбанку чи Будбанку України)

 ————————————————————————————————————————————————————————————————
| |  |    |  |Місце- |   |      |   |    |
|N |Дер-|    |Най-|знаход- |   |Строки вико-|   |    |
| |жав-|Розділ |мену|ження  |   |нання робіт |Кошто-|    |
|п/|ний |плану, |ван |об'єкту |   |(квартал,  |рисна |Примітка|
| п|реєс|корисні|ня |робіт  |Геоло| рік)    |вар- |    |
| |тра |копа- |об'є|(адміні-|гічне|————————————|тість |    |
| |цій |лини  |кту |стратив-|   |поча-|закін-|робіт,|    |
| |ний |чи вид |ро- |не поло-|зав- |ток |чення |тис. |    |
| |но |робіт |біт |ження, |дання|   |   |крб. |    |
| |мер |    |(те-|геогра- |   |   |   |   |    |
| |  |    |ма) |фічні  |   |   |   |   |    |
| |  |    |  |коорди- |   |   |   |   |    |
| |  |    |  |нати  |   |   |   |   |    |
| |  |    |  |площі) |   |   |   |   |    |
 ————————————————————————————————————————————————————————————————

Печатка   Керівник___________________ _________ _____________
організації     (назва організації) (підпис)  (прізвище, і.)
      Начальник
      планового відділу      _________ _____________
                     (підпис)  (прізвище, і.)
   Погоджено:
Печатка   Керівник державного геоло-
      гічного підприємства     _________ _____________
                     (підпис)  (прізвище, і.)
   Результати розгляду переліку в Геоінформі:
   1. Роботи, зазначені під порядковими NN____, зареєстровані
"___"____________19___р. під N______________________________
                (номер переліку по реєстру
____________
  фонду)
   2. Роботи, зазначені під порядковими NN____, реєстрації не
підлягають згідно п.1.7. Інструкції.
   3. По роботах, зазначених  під  порядковими  NN____,  в
реєстрації відмовлено_____________________________________________
           (мотивування відмови в реєстрації)

Печатка  Директор Державного інформаційного
     геологічного фонду України    ________ _____________
                      (підпис) (прізвище,і.)
      ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
          Ліцензійної палати при Мінекономіки
       N 7-ЛП/117 від 29.12.95 )
          Державний комітет України
         по геології і використанню надр


                      Додаток 5
                   до Інструкції про умови і
                   правила ліцензування підпри-
                   ємницької діяльності з
                   використання надр та контроль
                   за їх дотриманням

               ЛІЦЕНЗІЯ

Ліцензія на пошуки (розвідку)
Назва об'єкту_____________________________________________________
        (родовище, площа, ділянка,
__________________________________________________________________
        шахтне поле, інше)
Місцезнаходження об'єкту__________________________________________
             (область, район,
__________________________________________________________________
        селище, координати)
Корисні копалини__________________________________________________
            (основні та супутні
__________________________________________________________________
            компоненти)
Мета робіт________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Власник ліцензії__________________________________________________
__________________________________________________________________
Адреса власника ліцензії__________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Строк початку робіт_______________________________________________
Особливі умови____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Строк дії ліцензії________________________________________________
Дата видачі ліцензії______________________________________________
Реєстраційний номер ліцензії______________________________________

               Керівник
   м. п.
      ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
          Ліцензійної палати при Мінекономіки
       N 7-ЛП/117 від 29.12.95 )
          Державний комітет України
         по геології і використанню надр

                       Додаток 6
                    до Інструкції про умови і
                    правила ліцензування під-
                    приємницької діяльності з
                    використання надр та
                    контроль за їх дотриманням

               ЛІЦЕНЗІЯ

Ліцензія на _______________експлуатацію___________________________
Назва об'єкту_____________________________________________________
          (родовище, площа, ділянка,
__________________________________________________________________
         шахтне поле, горизонт)
Місцезнаходження об'єкту__________________________________________
              (область, район,
__________________________________________________________________
              селище, координати)
Корисні копалини__________________________________________________
           (основні та супутні
__________________________________________________________________
            компоненти)
Запаси корисних копалин оцінені___________________________________
                 (орган,
__________________________________________________________________
який дав оцінку запасів, номер та дата
__________________________________________________________________
протоколу)
Кількість запасів корисних копалин________________________________
__________________________________________________________________
у тому числі по категоріях:_______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Мета робіт________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Власник ліцензії__________________________________________________
__________________________________________________________________
Адреса власника ліцензії__________________________________________
__________________________________________________________________
Строк початку робіт_______________________________________________
Особливі умови____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Строк дії ліцензії________________________________________________
Дата погодження видачі ліцензії
з Держнаглядохоронпраці___________________________________________
Дата видачі ліцензії______________________________________________
Реєстраційний номер ліцензії______________________________________
               Керівник
   м. п.
      ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
          Ліцензійної палати при Мінекономіки
       N 7-ЛП/117 від 29.12.95 )
          Державний комітет України
         по геології і використанню надр
                     Додаток 7
                   до Інструкції про умови і
                   правила ліцензування підпри-
                   ємницької діяльності з
                   використання надр та контроль
                   за їх дотриманням

               ЛІЦЕНЗІЯ

Ліцензія на інженерно-вишукувальні і проектні роботи
Місцезнаходження об'єкту__________________________________________
                (область, район,
__________________________________________________________________
                 координати)
Мета робіт________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Власник ліцензії__________________________________________________
__________________________________________________________________
Адреса власника ліцензії__________________________________________
__________________________________________________________________
Дозвіл на діяльність, виданий
Мідбудархітектури України
__________________________________________________________________
    (дата видачі дозволу, номер)
Особливі умови____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Строк початку робіт_______________________________________________
__________________________________________________________________
Строк дії ліцензії________________________________________________
Дата видачі ліцензії______________________________________________
Реєстраційний номер ліцензії______________________________________
               Керівник
   м. п.
      ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
          Ліцензійної палати при Мінекономіки
       N 7-ЛП/117 від 29.12.95 )
                      Додаток 8
                    до Інструкції про умови і
                    правила ліцензування
                    підприємницької діяльності
                    з використання надр та
                    контроль за їх дотриманням
              К Н И Г А
        обліку ліцензій, виданих суб'єктам
          підприємницької діяльності

 ————————————————————————————————————————————————————————————————
|    |    |Повне|Поштова |     |   |   |Відмітка|
|    |    |найме|адреса  |Вид діяль|   |   |про ану-|
|Реєстра-| Дата  |нуван|та номер |ності, на|Поча-|Строк|лювання |
|ційний | видачі |ня су|телефону |право  |ток |дії |ліцен- |
|номер  |ліцензії|б'єк |суб'єкта |здійснен-|робіт|ліцен|зії,про-|
|    |    |та  |підприєм-|ня якої |   |зії |довження|
|    |    |під- |ницької |видана  |   |   |строку |
|    |    |приєм|діяльнос-|ліцензія |   |   |дії   |
|    |    |ниць |ті    |     |   |   |    |
|    |    |кої |     |     |   |   |    |
|    |    |діяль|     |     |   |   |    |
|    |    |ності|     |     |   |   |    |
|————————|————————|—————|—————————|—————————|—————|—————|————————|
|  1  |  2  | 3 |  4  |  5  | 6 | 7 |  8  |
 ————————————————————————————————————————————————————————————————
      ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
          Ліцензійної палати при Мінекономіки
       N 7-ЛП/117 від 29.12.95 )

 ( Додаток втратив чинність на підставіо Наказу Держкомгеології
 N 67 від 09.06.94 )

                         Додаток 9
                    до Інструкції про умови і
                    правила ліцензування
                    підприємницької діяльності
                    з використання надр та
                    контроль за їх отриманням

           ПЕРЕЛІК КОРИСНИХ КОПАЛИН
            МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ
   Згідно Указу Президента України "Про управління в галузі
використання і охорони надр України" від 30 квітня 1992 року N 287
 Держкомгеології установив такий перелік корисних
копалин місцевого значення:
   суглинки (крім суглинків для цементної промисловості);
   глина для виробництва;
   пісок для кладочних та штукатурних розчинів;
   пісок як компонент суміші при виробництві керамічної глини;
   пісок для шляхового будівництва;
   карбонатні породи (крейда, мергель, вапняки) для вапнування
кислих грунтів;
   карбонатні породи  (крейда,  вапняки)  для  виробництва
будівельного вапна;
   будівельний камінь для виробництва щебеню і буту;
   торф, сапропель;
   прісні підземні  води  при сумарному дебіті до 10 тис.
куб. м/добу.

БУДСТАНДАРТ Online