Приказ от 24.09.1993 № 158/61 Об утверждении Порядка составления плана земельно-хозяйственного устройства населенного пункта

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ

 
   МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ
              Н А К А З
 
 N 158/61 від 24.09.93 р.       Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   11 жовтня 1993 р.
                   за N 152
 
       Про затвердження Порядку складання плану
      земельно-господарського устрою населеного
               пункту
 
 
 
   Згідно з дорученням Кабінету Міністрів України від 07.07.93 N
8176/1,
    НАКАЗУЄМО:
   1. Затвердити Порядок складання плану земельно-господарського
устрою населеного пункту, що додається.
   2. Довести до відома місцевих  державних  адміністрацій,
виконавчих комітетів сільських, селищних і міських Рад народних
депутатів, підвідомчих проектних організацій вказаний порядок.
   3. Контроль за дотриманням Порядку покласти на місцеві органи
містобудування і архітектури та місцеві органи Держкомзему.
 
   Міністр України          Голова Державного комітету
   у справах будівництва       України по земельних
   і архітектури           ресурсах
        В.С.Сербін              В.М.Чепков
 
 
                        ЗАТВЕРДЖЕНО
                    наказом мінбудархітектури
                    та держкомзему України
                    від 24.09.1993 р. N 158/61
 
               ПОРЯДОК
       складання плану земельно-господарського
           устрою населеного пункту
   1. План земельно-господарського устрою населеного  пункту
складається на основі генерального плану цього населеного пункту і
затверджується відповідною місцевою Радою народних депутатів. План
земельно-господарського  устрою  може  виконуватись як розділ
генерального плану населеного пункту і затверджуватись в його
складі.
   План земельно-господарського устрою може використовуватись
для обгрунтування, розробки і подальшої на землях населеного
пункту необхідного обсягу організаційних та інженерно-технічних
заходів по освоєнню, поліпшенню якості земель, їх раціональному
використанню, охороні та захисту від руйнівних процесів тощо.
   2. План земельно-господарського устрою складається з:
   - графічних, інженерно-економічних матеріалів по структурі
території і стану земель населеного пункту на час складання плану
та на кінець розрахункового періоду періоду часу, протягом якого
намічено здійснення запланованих заходів);
   - переліку заходів по забезпеченню земельно-господарського
устрою і їх обгрунтування;
   - тематичних  схем щодо конкретних заходів, передбачених
планом;
   - економічної, фінансової та іншої інформації.
   План земельно-господарського устрою розробляється на період і
з етапністю, які визначені для генерального плану населеного
пункту.
   3. План земельно-господарського устрою містить дані про:
   - поділ  земель за використання відповідно до цільового
призначення;
   - поділ земель за формами власності і користування;
   - організаційні, правові, фінансові та інші  заходи  по
вдосконаленню структури територій, освоєнню земель, покращенню їх
якості, рекультивації і консервації, інженерному захисту;
   - необхідність  і  обсяги економічного стимулювання щодо
раціонального використання і охорони земель;
   - вихідні дані для обчислення розмірів земельного податку і
орендної плати, надання пільг по  земельному  оподаткуванню,
обгрунтування і визначення загального обсягу земельного податку;
   - заходи щодо забезпечення режиму використання земель в
охоронних і захисних зонах, відшкодування збитків власникам землі
і землекористувачам внаслідок встановлення таких зон;
   напрямки природоохоронної діяльності.
   Для забезпечення перспективної містобудівної діяльності в
плані  земельно-господарського устрою обгрунтовуються напрямки
тимчасового використання земель зони перспективної забудови.
   4. В плані земельно-господарського устрою у відповідності з
призначенням  територій  населеного  пункту,  визначених його
генеральним планом, здійснюється здійснюється розподіл земельних
ділянок на:
   - землі житлової та громадської забудови;
   - землі промисловості, транспорту, зв'язку, оборони та іншого
призначення;
   - землі  природоохоронних,  оздоровчих,   рекреаційних,
історикокультурних об'єктів;
   - землі об'єктів комунального господарства;
   - землі водногосподарського, лісогосподарського використання;
   - землі сільськогосподарського використання;
   - землі загального користування.
   5. Планом земельно-господарського устрою у відповідності з
законодавчими та іншими  нормативними  актами  передбачається
особливий режим використання земель у:
   - санітарно-захисних  зонах  шкідливих  і  небезпечних
промислових, складських і комунальних підприємств;
   - зонах і округах санітарної охорони курортів;
   - зонах санітарної охорони джерел водопостачання, водоочисних
споруд;
   - водоохоронних зонах водоймищ і річок, узбережжя водосховищ,
Чорного і Азовського морів;
   - зонах охорони ландшафту, пам'яток історії і культури, зонах
регулювання забудови;
   - охоронних  зонах  заповідників,  заказників,  природних
національних парків, ботанічних садів;
   - зонах залягання корисних копалин (крім загально поширених);
   - сейсмічних зонах та зонах руйнування земної поверхні,
зсувів, затоплення і підтоплення, тектонічних розломів та інших
небезпечних природних і антропогенних процесів.
   Межі таких зон на території населеного пункту визначаються
його генеральним планом та спеціальними проектами і затверджуються
відповідною Радою народних депутатів, а також органами, які
приймають  рішення  про створення об'єктів природоохоронного,
оздоровчого, історико-культурного та іншого значення.
   6. В плані земельно-господарського устрою  відображаються
інженерно-технічні  заходи, пов'язані з будівництвом захисних
споруд, вертикальною планіровкою, регулюванням рівня грунтових вод
та режиму стоку поверхневих вод, інженерним обладнанням територій
тощо. Для виконання вказаних заходів плану земельно-господарського
устрою надалі складаються відповідні інженерні схеми і проекти.
   7. Для відновлення ландшафту і територій, порушених внаслідок
господарської діяльності і природних процесів, збереження  і
відновлення  родючості  грунтів, припинення шкідливого впливу
порушених земель на навколишнє середовище і таке інше в плані
земельногосподарського устрою передбачаються заходи по поліпшенню,
рекультивації і консервації земель. Для виконання цих заходів
складаються спеціальні схеми і проекти.
   8. Замовником  на складання плану земельно-господарського
устрою населеного пункту виступає відповідна місцева Рада народних
депутатів або за її дорученням - відповідний виконавчий комітет,
міська державна адміністрація міст Києва, Севастополя.
   Фінансування робіт по складанню плану земельно-господарського
устрою,  а  також  зв'язаних  з  розробкою  цього  плану
топографо-геодезичних,  вишукувальних  та  дослідницьких робіт
здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.
   9. План земельно-господарського устрою населеного  пункту
складається проектними організаціями, колективами спеціалістів,
окремими фахівцями, які мають ліцензії на виконання відповідних
проектних робіт, що видаються згідно з Положенням про порядок
видачі учасникам інвестиційної діяльності ліцензій на виконання
спеціальних  видів  робіт  у  проектуванні  та  будівництві,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня
1992 р. N 569.
   Норми проектування та методичні вимоги щодо складання плану
земельно-господарського устрою населеного пункту встановлюються
Міністерством України у справах будівництва і архітектури.
   Зміни та уточнення до плану земельно-господарського устрою
вносяться в порядку, встановленому для складання планів, за
рішенням органу, який його затвердив.
   10. План земельно-господарського устрою населеного пункту є
обов'язковим для виконання органами державного управління  і
виконавчої  влади,  а  також  підприємствами,  установами,
організаціями і громадянами.

БУДСТАНДАРТ Online