Приказ от 06.03.2002 № 47 Об утверждении Методических рекомендаций по планированию, учету и калькулированию себестоимости работ (услуг) на предприятиях и в организациях жилищно-коммунального хозяйства

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ
             ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 47 від 06.03.2002
 
   Про затвердження Методичних рекомендацій з планування,
   обліку і калькулювання собівартості робіт послуг) на
    підприємствах і в організаціях житлово-комунального
              господарства
 
   Відповідно до ст. 6 Закону України "Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні" Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Методичні рекомендації з планування, обліку і
калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в
організаціях житлово-комунального господарства (далі - Методичні
рекомендації), схвалені рішенням науково-технічної ради Держбуду
від 16 листопада 2001 р. N 61.
   2. Управлінню  економічного  аналізу  та  методологічного
забезпечення реформування  житлово-комунального   господарства
(А.Кулеша):
   2.1. Довести Методичні рекомендації до відома Ради міністрів
Автономної  Республіки  Крим,  обласних,  Київської   та
Севастопольської міських державних адміністрацій.
   2.2. Підготувати і подати до Міністерства юстиції матеріали
стосовно зняття з державної реєстрації Інструкції з планування,
обліку і калькулювання витрат робіт (послуг) на підприємствах і в
організаціях  житлово-комунального  господарства,  затвердженої
наказом Держжитлокомунгоспу України від 31.03.97 N 24
та зареєстрованої Мін'юстом України від 19.05.97 за N 183/1987.
   3. Розповсюдження Методичних рекомендацій, згідно з умовами
договору  між  Держбудом  України  та  Проблемним інститутом
нетрадиційних енерготехнологій та інжинірингу, доручити цьому
інституту.
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Комітету М.Руля.
 
 Т. в. о. Голови Комітету                А.Беркута
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   наказом Держбуду України
                   від 06.03.2002 р. N 47
           МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
    з планування, обліку і калькулювання собівартості
     робіт (послуг) на підприємствах і в організаціях
        житлово-комунального господарства
           1. Загальні положення
   1.1. Методичні  рекомендації  з  планування,  обліку  і
калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємствах і в
організаціях житлово-комунального господарства (далі - Методичні
рекомендації) розроблені відповідно до Закону  України  "Про
бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16 липня
1999 р. N 996-XIV  (зі змінами та доповненнями),
постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1996 року N 473
 "Про затвердження Типового положення з планування,
обліку й калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у
промисловості", постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня
1998 р.  N  1706  "Про затвердження Програми
реформування системи бухгалтерського обліку із  застосуванням
міжнародних стандартів".
   1.2. Методичні рекомендації враховують особливості діяльності
таких підгалузей житлово-комунального господарства:
   житлове господарство;
   водопровідно-каналізаційне господарство;
   теплове господарство;
   міський електротранспорт.
   1.3. Методичні  рекомендації  розроблені  для  здійснення
планування,  ведення  обліку  і  калькулювання  операційної
собівартості  послуг  на  підприємствах  і  в  організаціях
житлово-комунального  господарства  незалежно  від  відомчої
підпорядкованості, форм власності  і  господарювання  та  на
підприємствах і організаціях інших галузей, що виконують роботи і
надають  послуги  по  обслуговуванню  житлового   фонду,
тепловодопостачанню     та    перевезенню    пасажирів
міськелектротранспортом.
   Методичні рекомендації дають основу для групування витрат для
здійснення планування операційної собівартості при формуванні цін
(тарифів) на роботи (послуги) підприємств підгалузей, визначених в
п. 1.2.
   Для цілей обліку Методичні рекомендації визначають основні
засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати,
які утворюють операційну собівартість робіт (послуг), розкриття її
в  фінансовій  звітності  та  надає класифікацію витрат для
використання  при  створенні  системи внутрішньогосподарського
(управлінського) обліку, формулює об'єкти і одиниці калькулювання.
   У структурних підрозділах підприємств, виділених в окрему
планово-облікову  одиницю,  що  відносяться до інших галузей
господарства, крім галузей, вказаних в п.1.2 даних Методичних
рекомендацій (промислові підрозділи, підсобні сільськогосподарські
виробництва тощо), застосовуються типові положення (інструкції) з
планування, обліку і калькулювання витрат продукції робіт (послуг)
відповідних  галузей  (промисловість,  будівництво,  сільське
господарство, санаторно-курортні заклади, профілакторії тощо).
   1.4. Терміни, наведені в цих  Методичних  рекомендаціях,
застосовуються в такому значенні:
   Виробнича собівартість робіт (послуг) - це  виражені  в
грошовій формі поточні витрати підприємства на їх виробництво. В
бухгалтерському обліку виробнича собівартість реалізованих робіт
(послуг) складається з витрат, пов'язаних з операційною діяльністю
підприємства, які включаються до собівартості реалізованих послуг,
що визначається згідно з П(С)БО 16 "Витрати" та 9
"Запаси".
   Операційна собівартість  робіт  (послуг)  -  (далі  -
собівартість) - це виражені в грошовій формі поточні витрати
підприємства  на  їх  виробництво  і  збут,  а  також
загальногосподарські витрати на обслуговування та  управління
підприємством. В бухгалтерському обліку такі витрати є витратами
операційної (основної) діяльності підприємства, а також інших
видів діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою. Згідно з
П(С)БО 16 "Витрати" витрати операційної діяльності
підприємств поділяють на собівартість реалізованих робіт (послуг)
та витрати, пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються
до собівартості реалізованих робіт (послуг).
   Повна собівартість (собівартість звичайної діяльності) - це
виражені в грошовій формі сукупні поточні витрати звичайної
діяльності  підприємства.  З  метою ціноутворення та аналізу
підприємство (на свій розсуд) може здійснювати калькулювання
собівартості звичайної діяльності. З цією метою в калькуляції
окремо виділяються статті фінансових, інвестиційних та інших
витрат звичайної діяльності з наступним розподілом загальної суми
між  окремими  об'єктами  витрат.  Підприємство,  виходячи з
економічної  доцільності, встановлює самостійно в наказі про
облікову  політику  перелік  статей  калькуляції  по  повній
собівартості та порядок їх формування (розрахунку).
   Планування  собівартості  робіт  (послуг)  - це система
обгрунтованих техніко-економічних розрахунків витрат підприємства
на здійснення робіт (надання послуг) в плановому періоді.
   Облік собівартості робіт (послуг) - це бухгалтерський та
внутрішньогосподарський (управлінський ) облік на підприємствах
житлово-комунального господарства.
   Калькулювання собівартості - це визначення розміру витрат у
грошовій  формі  як по окремих видах діяльності, виробничих
процесах, структурних підрозділах, так і в цілому по підприємству
на  виробництво  (збут) одиниці виконаних робіт (послуг) за
допомогою економічно обгрунтованих методів.
   Об'єкт витрат - окремий вид діяльності або роботи (послуги) в
цілому, об'єднані за певною ознакою однорідності (наприклад,
призначення),  які  потребують  визначення  пов'язаних  з їх
виробництвом (виконанням) витрат і які можна включити до окремої
калькуляційної групи. Ступінь деталізації об'єктів витрат та
порядок визначення калькуляційних груп є внутрішньою справою
кожного  підприємства і знаходить відображення в наказі про
облікову політику підприємства.
   Наведене визначення поняття "об'єкт витрат" відповідає обліку
методами управлінського обліку: нормативному, попередільному та
позамовному, визначених у Типовому положенні з планування, обліку
і калькулювання собівартості  продукції  (робіт,  послуг)  у
промисловості.
   1.5. Метою планування собівартості є визначення величини
економічно обгрунтованих витрат, необхідних для виконання робіт
(надання послуг) кожного виду, у   планованому періоді, які
відповідають  вимогам  щодо  їх  якості. Розрахунки планової
собівартості  використовуються  для планування цін (тарифів),
визначення потреби в оборотних коштах, планування прибутку з метою
виконання програм розвитку житлово-комунального господарства та
визначення економічної ефективності цих заходів та виробництва в
цілому.
   Метою  обліку  є  виявлення,  вимірювання,  реєстрація,
накопичення, узагальнення, зберігання та передача інформації про
діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для
прийняття рішень, а також підготовка цієї інформації внутрішнім
користувачам для оцінки та аналізу виконання планових показників,
визначення результатів діяльності структурних підрозділів  та
підприємства    в   цілому,   фактичної   ефективності
організаційно-технічних заходів, спрямованих на  розвиток  та
удосконалення виробництва, для планово-економічних та аналітичних
розрахунків у процесі управління підприємством та здійснення
контролю за використанням матеріальних, трудових та грошових
ресурсів.
   1.6. При  здійсненні планування, обліку та калькулювання
собівартості повинно бути забезпечене повне зіставлення планових
та  звітних  даних  щодо складу витрат, об'єктів і одиниць
калькулювання,  методів  розподілу  витрат  між  об'єктами
калькулювання та плановими (звітними) періодами.
           2. Класифікація витрат
   2.1. З  метою зіставлення планових та звітних даних про
витрати при здійсненні планування,  обліку  і  калькулювання
виробничої (операційної) собівартості робіт (послуг) в наступних
параграфах визначені групи витрат, які класифіковані за різними
ознаками.
   2.2. За  місцем виникнення витрати на виробництво робіт
(послуг) групуються  за  окремими  структурними  підрозділами
житлово-комунальних підприємств і організацій.
   Залежно від характеру та призначення виконуваних процесів
виробництво поділяється на основне, допоміжне і обслуговуюче
(невиробниче) господарство і регламентується в наказі про облікову
політику підприємства.
   До основного виробництва належать відокремлені структурні
підрозділи  підприємств,  які  безпосередньо беруть участь у
виконанні житлово-комунальних робіт та виробництві, які належать
до основного виду операційної діяльності.
   Допоміжне виробництво   призначене  для  обслуговування
підрозділів основного виробництва: виконання робіт по технічному
обслуговуванню,   ремонту  основних  фондів,  забезпечення
інструментом, запасними частинами  для  ремонту  устаткування,
різними видами енергії, транспортними та іншими послугами. До
нього належать ремонтні цехи, будівельні дільниці, механічні
майстерні, енергетичні, експериментальні та інші підрозділи До
невиробничого господарства належать: культурно-побутові заклади,
житлово-комунальне господарство, підсобні   сільськогосподарські
підприємства, науково-дослідні, оздоровчі, спортивні та  інші
структурні підрозділи, які не беруть участі у здійсненні та
забезпечені надання комунальних послуг.
   2.3. За  видами  витрати  класифікуються за економічними
елементами та за статтями витрат.
   2.4. За способами віднесення на виробничу собівартість -
прямі та непрямі витрати. Прямі - це витрати, які можуть бути
безпосередньо включені до виробничої собівартості окремих видів
робіт (послуг). До непрямих витрат належать витрати, безпосередньо
не пов'язані із виконанням житлово-комунальних робіт (послуг). До
таких витрат належать загальновиробничі витрати, які включають
витрати по управлінню та обслуговуванню виробничого процесу.
   2.5. За ступенем  впливу  обсягів  виконаних  робіт  та
реалізованих послуг на рівень витрат, витрати поділяються на
змінні і постійні.
   Змінні витрати - це витрати,  абсолютна  величина  яких
змінюється (збільшується або зменшується) разом із зміною обсягів
робіт (послуг). Зокрема,  витрати  на  сировину,  матеріали,
пально-мастильні матеріали, електроенергію, запасні частини і
комплектуючі тощо. Постійні витрати - це витрати, абсолютна
величина яких із збільшенням або зменшенням обсягів робіт (послуг)
істотно не змінюється. До них належать витрати, пов'язані з
обслуговуванням і управлінням виробничих підрозділів, та витрати
на забезпечення загальногосподарських потреб.
   2.6. За складом витрати поділяються на одноелементні, тобто
економічно однорідні, та комплексні, які складаються з кількох
елементів.
   2.7. За звітними періодами витрати поділяються на поточні,
витрати минулих та майбутніх періодів.
   2.8. За  доцільністю витрати поділяються на продуктивні,
непродуктивні та надзвичайні.
   Непродуктивними витратами вважаються витрати, що виникли в
результаті недостатньої організації виробництва і управління,
відхилень від технологічних норм, псування матеріальних цінностей.
   До витрат від надзвичайних подій (втрати від стихійного лиха,
від техногенних катастроф та аварій, інші) відносяться як втрати
за наслідками цих подій, так і витрати на здійснення заходів,
пов'язаних  з  запобіганням  та  ліквідацією таких наслідків
(відшкодування, сплата стороннім організаціям, заробітна плата
працівників,  зайнятих  на  відновлювальних роботах, вартість
використаних сировини та матеріалів тощо).
     3. Групування витрат за економічними елементами
   3.1. Групування  витрат  за  економічними  елементами
здійснюється для організації контролю за рівнем витрат у цілому по
підприємству,  визначення  загального  обсягу  використаних
підприємством матеріальних, трудових і грошових коштів. Витрати
операційної діяльності групуються за  економічними  елементами
витрат відповідно до п.21 П(С)БО 16 "Витрати".
   3.2. До складу елемента "Матеріальні витрати" включаються
витрати згідно з п.22 П(С)БО 16 "Витрати". Вартість
матеріальних ресурсів в залежності від способу їх придбання
(отримання) визначається підприємством відповідно до п.п.9-15, а
їх оцінка при використанні у виробництво (вибуття) - п.п.16-23
П(С)БО 9 "Запаси".
   Транспортне - заготівельні витрати, пов'язані з доставкою і
транспортуванням запасів, в тому числі вантажно-розвантажувальні
роботи,  включаються  до  відповідних  елементів  витрат  і
обліковуються відповідно  до  п.9 абзац 5 П(С)БО 9 "Запаси"
.
   До елемента "Матеріальні витрати" можуть включатися наступні
витрати:
   3.2.1  Витрати на придбання у сторонніх підприємств чи
організацій сировини і матеріалів, палива, мастил, енергії, шин,
малоцінних і швидкозношуваних предметів, які не належать до
основних засобів, молока і продуктів лікувально-профілактичного
харчування  та  засобів  індивідуального захисту у випадках,
передбачених  законодавством,  інших  виробничих  запасів або
виготовлених власними силами запасних частин і комплектуючих
виробів, які використані на:
   - виробництво житлово-комунальних послуг (виконання робіт);
   - забезпечення технологічного процесу надання послуг (робіт),
їх якості та надійності;
   - проведення всіх видів ремонту,  технічного  огляду  і
обслуговування,  реконструкції,  модернізації основних засобів
(технологічного обладнання, його агрегатів і вузлів, будівель,
споруд тощо), у тому числі отриманих за договорами лізингу
(оренди);
   - забезпечення робіт, пов'язаних з дотриманням правил безпеки
праці, протипожежної і сторожової охорони, санітарно-гігієнічних,
природоохоронних  та  інших  спеціальних  вимог, передбачених
правилами технічної експлуатації, нагляду і контролю за процесом
виробництва;
   - забезпечення роботи апарату управління підприємства та його
структурних підрозділів, включаючи транспортне обслуговування,
пов'язане з управлінням виробництвом, а також технічних засобів
управління: обчислювальної техніки, засобів зв'язку, сигналізації
тощо, які знаходяться на балансі підприємства;
   - утримання  та  експлуатацію  приміщень  і  території
підприємства;
   - утримання за наявності законсервованих основних засобів;
   - винахідництво   і    раціоналізацію,    проведення
дослідно-експериментальних та конструкторських робіт, виготовлення
та дослідження;
   - забезпечення робіт, пов'язаних з професійною підготовкою,
перепідготовкою  та  підтриманням  професійної  майстерності
працівників підприємства за профілем його діяльності безпосередньо
на підприємстві.
   3.2.2. Витрати, пов'язані з підготовкою та освоєнням нових
видів робіт (послуг):
   - підвищені витрати на виробництво нових видів робіт (послуг)
в період їх освоєння;
   - витрати на освоєння нового виробництва, цехів та агрегатів
(пускові витрати), раціоналізацію.
   3.2.3. Витрати, пов'язані з використанням природної сировини,
плата за воду, що вибирається з водогосподарських систем у межах
затверджених лімітів, а також платежі за використання інших
природних ресурсів, за викиди і скиди забруднюючих речовин у
навколишнє  середовище,  розміщення  відходів та інших видів
шкідливого впливу в межах лімітів.
   3.2.4. Витрати на обслуговування виробничого процесу:
   - на матеріали, паливо, енергію та на її трансформацію і
подачу до місця використання; на роботи і послуги виробничого
характеру, які  виконуються  сторонніми  організаціями  або
структурними  підрозділами  підприємства,  що не належать до
основного виду його діяльності (виконання лабораторних аналізів,
ремонт та перевірка приладів обліку, які знаходяться на балансі
підприємства, дослідження внутрішнього стану трубопроводів тощо),
на придбання інструментів, пристроїв та інших засобів і предметів
праці;
   - проведення поточного ремонту, проведення технічного огляду
та технічного обслуговування основних виробничих фондів, у тому
числі взятих в тимчасове користування за угодами оперативної
оренди (лізингу), за винятком їх реконструкції і модернізації;
   - контроль за виробничими процесами і якістю продукції
(робіт, послуг);
   - забезпечення правил техніки безпеки праці, пожежної і
сторожової охорони (включаючи оплату послуг сторонніх підприємств
за пожежну та сторожову охорону), санітарно-гігієнічних та інших
спеціальних вимог, передбачених правилами технічної експлуатації,
нагляду і контролю за діяльністю підприємств у встановленому
законодавством порядку;
   - забезпечення  працівників  спеціальним одягом, взуттям,
обмундируванням, форменим  одягом,  захисними  пристроями  та
спеціальним харчуванням у випадках, передбачених законодавством;
   3.2.5. Із витрат на матеріальні ресурси, що включаються до
собівартості  виконаних робіт (наданих послуг), вираховується
вартість зворотних відходів.
   Зворотні  відходи  -  це  залишки сировини, матеріалів,
теплоносіїв та інших видів матеріальних ресурсів, що утворилися в
процесі  виробництва робіт (послуг) і втратили повністю або
частково споживчі властивості початкового ресурсу (хімічні та
фізичні) і через це використовуються з підвищеними витратами
(зниженням виходу продукції) або використовуються не за прямим
призначенням, а також реалізуються на сторону.
   Оцінка зворотних відходів здійснюється відповідно до методу,
передбаченого в обліковій політиці підприємства.
   3.2.6.  Поточні  витрати,  пов'язані  з  утриманням  та
експлуатацією  фондів  природоохоронного  призначення (очисних
споруд,  уловлювачів, фільтрів тощо), витрати на захоронення
екологічно  небезпечних  відходів,  оплата  послуг  сторонніх
організацій  за приймання, зберігання та знищення екологічно
небезпечних відходів, очищення стічних вод, інші види поточних
витрат.
   3.2.7  Витрати  некапітального  характеру,  пов'язані  з
удосконаленням технологій та організацією виробництва, поліпшенням
якості робіт (послуг), що проводиться в ході виробничого процесу.
   3.2.8. Витрати на проведення інших робіт власними силами,
власне виробництво електричної та інших видів енергій, а також на
трансформацію та передачу придбаної енергії до місця її споживання
включаються до відповідних елементів витрат.
   3.2.9. Втрати від нестачі матеріальних цінностей в межах норм
природного убутку.
   3.3. До складу елемента "Витрати на оплату праці" належать
витрати, що зазначені в п.23 П(С)БО 16 "Витрати" 
згідно  з  прийнятими  підприємством системами оплати праці,
включаючи будь-які види грошових і матеріальних доплат, витрати на
оплату праці фізичних осіб, які знаходяться з підприємством в
трудових і договірних відносинах та інших заохочень і виплат,
виходячи з тарифних ставок у вигляді премій, заохочень, погашення
вартості  товарів  (робіт,  послуг)  згідно  з  договорами
цивільно-правового  характеру,  інші  виплати  в грошовій та
натуральній формі, які встановлені Положенням про оплату праці,
колективним договором або за домовленістю сторін.
   Структура та  перелік  витрат підприємства, пов'язаних з
оплатою праці, формується відповідно до Закону України "Про оплату
праці" (N 108/95-ВР , Інструкції зі статистики
заробітної плати (11.12.95 N 323, Мін'юст 21.12.95
N 465/1001).
   3.4. До елементу витрат "Відрахування на соціальні заходи"
належать витрати,  зазначені  в  п.24  П(С)БО  16  "Витрати"
, зокрема:
   - збір на державне (обов'язкове) соціальне страхування,
включаючи збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок
безробіття;
   - відрахування на державне (обов'язкове) пенсійне страхування
(до Пенсійного фонду України), а також відрахування на додаткове
пенсійне страхування;
   - відрахування на загальнообов'язкове державне  соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві;
   - інші обов'язкові збори і відрахування на соціальні заходи,
що визначені законодавством.
   3.4.1. Відрахування на обов'язкове соціальне страхування,
обов'язкове пенсійне страхування здійснюються за встановленими
законодавством нормами та порядком.
   Відрахування на додаткове пенсійне страхування, обов'язкове
медичне страхування та інші обов'язкові збори і відрахування на
соціальні  заходи відносяться до собівартості наданих послуг
(виконаних робіт) згідно з порядком, визначеним законодавством.
   3.5. До складу елемента "Амортизація основних засобів і
нематеріальних активів" належать суми амортизаційних відрахувань,
нарахованих згідно з порядком, нормами та умовами, встановленими
відповідно  до  чинного  законодавства та облікової політики
підприємства.
   Розрахунок амортизації основних засобів та нематеріальних
активів  та  віднесення  їх  на собівартість робіт (послуг)
здійснюються згідно з П(С)БО 7 "Основні засоби" та
П(С)БО 8 "Нематеріальні активи".
   3.6. До складу елемента "Інші операційні витрати" належать
витрати, які включаються у собівартість наданих послуг (виконаних
робіт) і не враховані в попередніх елементах витрат, а саме:
   - сума сплаченої орендної (лізингової) плати за користування
наданими в оперативну та фінансову оренду (лізинг) основними
фондами;
   - витрати, пов'язані з оплатою послуг комерційних банків та
інших кредитно-фінансових установ, включаючи плату за розрахункове
обслуговування,  отримання  гарантій,  вексельного  авалю,
факторингових  і  довірчих операцій, облік боргових вимог і
зобов'язань, включаючи цінні папери, поштово-телеграфних послуг та
інших витрат, пов'язаних з грошовим обігом;
   - будь-які витрати по страхуванню ризиків транспортування
тепла,  води,  іншої  продукції  по трубопроводах, цивільної
відповідальності, пов'язаної з експлуатацією трубопроводів при
транспортуванні продукції підприємств, інших транспортних засобів,
що перебувають у складі основних фондів підприємства, майна
підприємств, страхування кредитних та комерційних ризиків у разі,
якщо такі ризики  безпосередньо  пов'язані  з  господарською
діяльністю підприємств при виконані ними обов'язків по договорах
цивільно-правового характеру;
   - оплата послуг сторонніх підприємств і організацій, зокрема:
   за протипожежну і сторожову (включаючи воєнізовану) охорону
(в частині, що стосується іншої операційної діяльності);
   за  використання та/або обслуговування технічних засобів
управління:  обчислювальних  центрів, вузлів зв'язку, засобів
сигналізації;
   щодо  управління  виробництвом,  якщо  штатним  розписом
підприємства не передбачено відповідні функціональні служби;
   консультаційного та інформаційного характеру, пов'язаних із
забезпеченням поточної діяльності підприємства, ціноутворенням,
реалізацією  послуг  населенню,  бюджетним  організаціям  та
комерційним підприємствам;
   пов'язаних з освоєнням нових робіт, послуг;
   за приймання, зберігання та знищення екологічно небезпечних
відходів, очищення стічних вод;
   - оплата робіт  і  послуг  виробничого  характеру,  які
виконуються  сторонніми  підприємствами  та організаціями або
структурними підрозділами даного підприємства, що не належать до
основного виду його діяльності;
   - суми податків, зборів та інших передбачених законодавством
обов'язкових платежів;
   - витрати на виготовлення інструкцій, розрахункових книжок,
правил та іншої службової документації;
   - витрати на офіційну публікацію звітів (балансів)  про
фінансовий стан підприємств у засобах масової інформації, якщо це
передбачено законодавством;
   - витрати за користування автомобільними стоянками;
   - витрати на проведення роз'яснювально-рекламних заходів:
розробка і видання рекламних виробів (ілюстрованих прейскурантів,
каталогів, брошур, проспектів, плакатів, афіш, рекламних листів,
листівок, оформлення виставок тощо); реклама в засобах масової
інформації (оголошення в пресі, передачі по радіо і телебаченню);
придбання, виготовлення, копіювання, дублювання і демонстрація
рекламних кіно-, відео- і діафільмів, зберігання та експедирування
рекламних матеріалів; виготовлення стендів, муляжів, рекламних
щитів, покажчиків тощо (в сумі амортизації, зносу щодо зазначеного
інвентарю); проведення інших рекламних заходів, пов'язаних з
діяльністю підприємства;
   - витрати  на організацію прийомів, презентацій і свят,
придбання і розповсюдження подарунків,  включаючи  безоплатне
надання  послуг  (виконання  робіт)  з  рекламними цілями у
передбачених законодавством розмірах;
   - придбання  довідників,  технічних  паспортів  та інших
документів експлуатаційної, технічної та виробничої діяльності;
   - витрати на службові відрядження працівників у межах норм,
передбачених законодавством;
   - витрати на перевезення працівників до місця роботи і назад
у напрямках, що не обслуговуються  пасажирським  транспортом
загального користування або в час, коли він не працює, включаючи
додаткові витрати на спеціальні маршрути міського пасажирського
транспорту,  організовані  відповідно  до  угод, укладених з
транспортними  підприємствами;  витрати   на   перевезення
працівників-інвалідів I і II групи до місця роботи і назад
незалежно від наявності  маршрутів  пасажирського  транспорту
загального користування;
   - витрати на відшкодування шкоди, заподіяної працівникові
ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язків,
а також заподіяної іншим особам;
   - надбавки до тарифних ставок і посадових окладів працівникам
транспорту, робота яких проходить у дорозі або має роз'їзний
характер, за кожну добу з моменту виїзду до моменту повернення на
підприємство, в тому числі при здійсненні перевезень за межами
України;
   - витрати на забезпечення нормальних умов праці та техніки
безпеки згідно з вимогами чинного законодавства;
   - витрати з підтримки професійних навичок (в тому числі за
межами  України)  працівників,  що  здійснюють  експлуатацію
технологічних комплексів;
   - витрати,  пов'язані  з  професійною  підготовкою  та
перепідготовкою по профілю підприємства в українських навчальних
закладах фізичних осіб, які знаходяться в трудових відносинах з
підприємством. Витрати, пов'язані з  набором  робочої  сили,
передбачені  законодавством,  з урахуванням витрат на оплату
випускникам денного відділення середніх спеціальних та середніх
професійно-технічних училищ і молодим спеціалістам, які закінчили
вищий навчальний заклад, вартості проїзду до місця роботи, а також
оплачуваної відпустки, яка надається їм перед початком роботи;
   - витрати на утримання приміщень, засобів зв'язку і інших, що
надаються безоплатно органам державної служби у встановленому
порядку;
   - оплата вартості ліцензій, сертифікатів та інших спеціальних
дозволів, виданих державними органами для ведення господарської
діяльності  підприємства,  включаючи  плату  за  реєстрацію
підприємства в органах державної реєстрації, зокрема в органах
місцевого  самоврядування, їх виконавчих органах, витрати на
придбання ліцензій,  надання  державних  послуг  з  медичної
сертифікації персоналу та інших спеціальних дозволів на право
надання  будь-яких,  пов'язаних  зі  звичайною  діяльністю
підприємства, послуг;
   - витрати на оприлюднення річного  звіту,  у  випадках,
передбачених діючим законодавством;
   - витрати на виготовлення і придбання бланків цінних паперів,
а також інші витрати, пов'язані з емісією цінних паперів;
   - витрати на  придбання  літератури  для  інформаційного
забезпечення господарської діяльності підприємства, у тому числі з
питань законодавства, і передплату спеціалізованих періодичних
видань,  а  також  на  проведення  аудиту  згідно з чинним
законодавством, включаючи проведення добровільного аудиту  за
рішенням підприємства;
   - витрати на утримання та експлуатацію об'єктів соціальної
інфраструктури:  дитячих  ясел  або  садків, дитячих таборів
відпочинку; закладів середньої та середньої професійно-технічної
освіти  та  закладів  підвищення  кваліфікації  працівників
підприємства; закладів охорони здоров'я, пунктів  безоплатного
медичного  обстеження,  профілактики  та допомоги працівникам
підприємства; спортивних залів і площадок, що використовуються
безоплатно для оздоровлення працівників підприємства, клубів і
будинків культури (крім будинків відпочинку, туристичних баз та
інших  подібних  закладів);  приміщень,  що  використовуються
підприємством для організації  харчування  його  працівників;
житлового   фонду,  включаючи  гуртожитки,  та  об'єктів
житлово-комунального  господарства,  щодо  яких  підприємством
прийнято документально оформлене рішення про передачу на баланс
місцевих рад.
   Витрати на утримання і експлуатацію зазначених об'єктів
соціальної  інфраструктури  включаються до складу операційної
собівартості виконаних робіт, наданих послуг, якщо ці об'єкти не
надають  платних  послуг та не займаються іншою комерційною
діяльністю.  Витрати,  зазначені  у цьому пункті, які мають
комплексний характер, розподіляються між відповідними елементами
витрат:
   - витрати на цивільну оборону  та  утримання  державних
матеріальних резервів;
   - витрати на обов'язкове страхування життя або здоров'я
працівників у випадках, передбачених законодавством;
   - операційні курсові витрати (втрати від курсових різниць,
знецінення  запасів,  псування цінностей, списання та уцінка
активів, суми фінансових санкцій тощо);
   - витрати на утримання приміщень, що надаються безоплатно
підприємствам  громадського  харчування  або  використовуються
підприємствами  самостійно для обслуговування працівників, що
перебувають з підприємствами у трудових відносинах, витрати на
проведення поточного ремонту приміщень, на освітлення, опалення,
водопостачання та каналізацію, електропостачання, а також на
паливо для приготування їжі;
   - сума нарахованих (сплачених) податків, зборів (обов'язкових
платежів),  встановлених  Законом  України  "Про  систему
оподаткування", за  винятком  податків,  зборів,
передбачених п.п. 5.3.3, 5.3.4, та пені, штрафів, неустойок, які
передбачені підпунктом 5.3.5 статті 5 Закону  України  "Про
оподаткування прибутку підприємств", тобто ті, що
включаються  до  валових  витрат,  податок  на  землю,  що
використовується у виробничому обороті, санітарних та охоронних
зонах, податок з власників транспортних засобів, а також збори та
інші обов'язкові платежі, передбачені законодавством України.
 
 

      4. Групування витрат за статтями калькуляції
   4.1. Групування витрат за статтями калькуляції призначене для
організації  аналітичного  обліку  витрат  і  калькулювання
собівартості окремих видів житлово-комунальних послуг (робіт),
обчислення витрат в розрізі структурних підрозділів комунального
підприємства.
   Витрати,  пов'язані  з виробництвом і реалізацією робіт
(послуг) та управління підприємством (крім підприємств міського
електротранспорту) з метою планування, обліку і калькулювання
собівартості  робіт  (послуг)  групуються за такими типовими
статтями:
   4.2. Прямі матеріальні витрати.
   4.2.1. Сировина  та  матеріали.  До статті "Сировина та
матеріали" включається вартість сировини та матеріалів, потрібних
для виконання робіт (послуг) та для забезпечення технологічного
процесу  (хімічні  реагенти:  коагулянт,  хлор, аміак, сіль,
сульфовугілля, хімреактиви, тощо). Витрати за статтею "Сировина
та матеріали" включаються безпосередньо до собівартості окремих
видів робіт (послуг);
   4.2.2. Паливо на технологічні потреби;
   4.2.3. Електроенергія на технологічні потреби. До статей
"Паливо на технологічні потреби" та "Енергія на технологічні
потреби" відносяться витрати на всі види палива та енергії, що
безпосередньо витрачаються у технологічному процесі виробництва
робіт (послуг), як одержані від сторонніх організацій, так і
вироблені самим підприємством. Витрати на паливо та енергію на
технологічні  потреби (рух рухомого складу електротранспорту,
виробництво  теплової  енергії, гарячої води, її очищення і
доставка,  відведення  та  очищення  стоків,  робота ліфтів)
відносяться безпосередньо до собівартості робіт (послуг);
   4.2.4. До статті "Покупні ресурси, комплектувальні вироби,
напівфабрикати"  включається  вартість  води (для підприємств
водопровідного господарства) та теплової енергії (для підприємств
теплового господарства), придбаних у сторонніх підприємств для
подальшого транспортування та реалізації споживачам. Витрати на
покупні  ресурси,  комплектувальні  вироби,  напівфабрикати
відносяться безпосередньо до собівартості робіт (послуг);
   4.2.5. До статті "Роботи і послуги виробничого характеру
сторонніх підприємств і організацій" включається вартість робіт
(послуг)  виробничого  характеру,  які виконуються сторонніми
підприємствами  і організаціями або структурними підрозділами
підприємства, що не належать до основного виду діяльності. До
робіт  і послуг виробничого характеру належать: у житловому
господарстві  -  експлуатація  ліфтів,  прибирання, вивіз та
знешкодження сміття; у водопровідному та тепловому господарствах -
користування водо-, тепломережами сторонніх підприємств.
   4.2.6. Витрати інших матеріальних ресурсів. До цієї статті
витрат відносяться матеріальні витрати, що не знайшли відображення
в попередніх статтях витрат.
   4.3. До статті "Відрахування на соціальні заходи" включаються
витрати, аналогічно їх групуванню по п.3.4  цих  Методичних
рекомендацій.
   4.4. До статті "Витрати на оплату праці" відносяться:
   4.4.1. Основна заробітна плата виробничих працівників;
   4.4.2. Додаткова заробітна плата виробничих працівників;
   4.4.3. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати.
   4.5. Амортизація основних виробничих  засобів  та  інших
необоротних матеріальних активів.
   4.6. Витрати по орендній платі основних засобів.
   4.7. Загальновиробничі   витрати.   Загальна   величина
загальновиробничих витрат  підприємства  в  цілому  є  сумою
відповідних витрат структурних підрозділів основного виробництва.
Такі ж витрати допоміжних виробництв включаються до собівартості
робіт  (послуг),  що  виконуються  (надаються)  допоміжними
виробництвами підприємства.
   До статті "Загальновиробничі витрати" належать:
   4.7.1. Витрати на управління виробництвом (оплата праці
фахівців і працівників апарату управління цехів та дільниць,
гарантійні  і  компенсаційні  виплати,  передбачені  діючим
законодавством, інші грошові і матеріальні виплати згідно з
Положенням  про  оплату  праці,  колективним договором тощо,
відрахування на соціальні заходи, оплата службових відряджень
персоналу цехів і ділянок, інші витрати на утримання апарату
управління.
   4.7.2. Амортизація основних засобів та інших необоротних
матеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничного,
лінійного) призначення;
   4.7.3. Амортизація нематеріальних активів загальновиробничого
призначення;
   4.7.4.  Витрати  на  утримання,  експлуатацію,  ремонт,
страхування,  операційну  оренду  основних  засобів  і інших
необоротних матеріальних активів загальновиробничого призначення.
До цієї статті належать витрати, пов'язані з утриманням та
експлуатацією технологічного обладнання, транспортних засобів,
цехових  приміщень,  будівель,  споруд, включаючи витрати на
дезинфекцію, дератизацію виробничих приміщень тощо.
   Витрати на утримання та експлуатацію машин та обладнання
розподіляються між видами робіт (послуг), пропорційно величині цих
витрат за годину роботи машин та обладнання і тривалості його
роботи при виконанні відповідного виду (послуг) або за методом,
передбаченим обліковою політикою підприємства.
   До пускових витрат відносяться витрати, пов'язані з освоєнням
нових потужностей виробництва, які включаються до собівартості
робіт  протягом  періоду,  визначеного  проектно-технічною
документацією, а також витрати для виконання планових перевірок
стану обладнання, виконання періодичних регламентних робіт, які
передбачені  відповідною  проектно-технічною  документацією, і
розподіляються на період часу між виконанням цих робіт. Ці витрати
визначаються кошторисом, а їх погашення починається з місяця,
наступного за місяцем підписання акту про закінчення випробувань
чи пробної експлуатації об'єкта;
   4.7.5. Витрати на вдосконалення технології і організації
виробництва;
   4.7.6. Витрати на дезинфекцію і дератизацію;
   4.7.7. Витрати на пожежну й сторожову охорону об'єктів
виробничого призначення та утримання санітарних зон;
   4.7.8. Витрати на охорону навколишнього середовища;
   4.7.9. Витрати на обслуговування виробничого процесу;
   4.7.10.  Витрати  по  податках  і  цільових  платежах
загальновиробничого характеру.
   4.8. Адміністративні витрати. До статті "Адміністративні
витрати" належать загальногосподарські витрати, спрямовані на
обслуговування і управління підприємством, які включають:
   4.8.1. Витрати на утримання апарату управління підприємством
та  іншого  загальногосподарського  персоналу  (оплата  праці
персоналу, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені діючим
законодавством; інші грошові і матеріальні виплати згідно з
Положенням про оплату праці, колективним договором; відрахування
на соціальні заходи);
   4.8.2. Витрати на службові відрядження;
   4.8.3. Представницькі та організаційні витрати;
   4.8.4. Витрати  на  утримання,  експлуатацію,  ремонт,
страхування,  операційну  оренду  основних  засобів  і інших
необоротних  матеріальних   активів   загальногосподарського
використання  (матеріали  на  утримання  будинків,  опалення,
освітлення, вивіз сміття, профдезинфекція, охорона майна);
   4.8.5. Витрати на професійні послуги (юридичні, експертні з
оцінки майна, аудиторські та інші послуги);
   4.8.6. Витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні,
телексні, факс, Інтернет тощо);
   4.8.7. Амортизація основних засобів та інших необоротних
матеріальних     активів,    нематеріальних    активів
загальногосподарського використання;
   4.8.8. Витрати  по  податках  і  цільових  платежах
загальногосподарського характеру. До цієї статті включаються:
податки, збори й інші, передбачені законодавством, обов'язкові
платежі, крім тих, що включаються у виробничі витрати, зокрема:
плата  за  землю,  займану  адміністративно-управлінськими
приміщеннями; комунальний податок, розрахований відповідно до
чисельності адміністративного персоналу; податок із  власників
транспортних засобів на автомобілі, які використовуються апаратом
управління підприємства; інші обов'язкові  збори  і  платежі,
передбачені чинним законодавством;
   4.8.9. Витрати на розрахунково-касове обслуговування та інші
послуги банку (окрім витрат при прийомі платежів від населення
тощо);
   4.8.10. Витрати на врегулювання спорів у судових органах;
   4.8.11. Інші витрати загальногосподарського призначення. До
цієї  статті  витрат  включаються  витрати  на підготовку і
перепідготовку кадрів; оренду електронно-обчислювальних машин;
передплату періодичних професійних видань та інші, що не були
включені до вищезазначених статей;
   Адміністративні  витрати  розподіляються  між  об'єктами
калькулювання пропорційно до суми заробітної плати робітників,
зайнятих виконанням (наданням) відповідних робіт (послуг), або до
витрат  на  утримання  та експлуатацію машин та обладнання.
(Номенклатуру витрат наведено в ст.18  П(С)БО  16  "Витрати"
.
   4.9. Витрати на збут. До статті "Витрати на збут" відносяться
наступні витрати:
   4.9.1. Витрати на оплату праці та утримання персоналу, що
забезпечує збут послуг.
   4.9.2. Відрахування на соціальні заходи.
   4.9.3. Витрати на дослідження ринку, рекламу, участь  у
виставках, ярмарках, вартість безоплатно переданих зразків і
моделей, інформаційні послуги.
   4.9.4. Витрати на виготовлення розрахункових книжок.
   4.9.5. Амортизація та  ремонт  основних  засобів,  інших
необоротних матеріальних активів.
   4.9.6. Амортизація нематеріальних активів відділу збуту.
   4.9.7. Відрахування житлово-комунальним організаціям за збір
абонентської плати.
   4.9.8. Обслуговування  і перевірки технологічних приладів
обліку, витрати на гарантійне обслуговування.
   4.9.9. Інші витрати, пов'язані зі збутом послуг.
   4.10. Інші операційні витрати. До статті "Інші операційні
витрати" включаються:
   4.10.1. Витрати на дослідження і розробки.
   4.10.2. Резерв  сумнівних  боргів  у  сумі  безнадійної
дебіторської заборгованості.
   4.10.3. Втрати від операційних курсових різниць.
   4.10.4. Втрати від знецінення запасів, застосування яких
втратило економічну доцільність.
   4.10.5. Витрати  на утримання сфери соціально-культурного
призначення.
   4.10.6. Інші витрати операційної діяльності.
      5. Планування і калькулювання собівартості
          житлово-комунальних послуг
   5.1. Планування  собівартості  житлово-комунальних  робіт
(послуг) здійснюється підприємствами галузі та їх структурними
підрозділами одночасно із  розробкою  їх  загальних  річних,
квартальних, а при необхідності - місячних планів.
   Планові витрати на виконання робіт (послуг) у вартісному
вираженні формують їх планову собівартість.
   5.2. Розрахунку планових витрат передує оцінка та аналіз
виконання планових показників попереднього періоду, результатів
діяльності структурних підрозділів та підприємства в цілому,
фактичної ефективності окремих організаційно-технічних заходів та
виробництва в цілому.
   5.3. На основі результатів оцінки та аналізу у процесі
планування виявляють внутрішньовиробничі резерви та розробляють
організаційно-технічні заходи, спрямовані на оптимізацію структури
й  вимог  виробництва,  оптимізацію  процесу  виробництва та
удосконалення   технологій   виробництва  робіт  (послуг),
транспортування  послуг  до  споживачів;  удосконалення  його
організації  та  управління,  підвищення  технічного  рівня,
раціональний вибір матеріальних ресурсів, що використовуються,
підвищення економічної ефективності виробництва, оптимізації рівня
використання виробничих потужностей, матеріальних та грошових
ресурсів, удосконалення системи організації праці. Серед заходів
особлива  увага  приділяється  впровадженню  систем  обліку
використання матеріальних ресурсів та обсягів споживання послуг.
   Процес планування включає виконання таких завдань:
   визначення потреб в ресурсах для виконання робіт (надання
послуг) у натуральному виразі;
   розрахунок  індивідуальних  складових витрат у грошовому
виразі;
   визначення загальної величини витрат у грошовому виразі, яка
визначає собівартість робіт (послуг) і є основою для формування
цін (тарифів) на роботи (послуги);
   створення  основи  для  визначення  внутрішньовиробничих
економічних відносин на підприємстві.
   Розрахунки витрат проводяться з урахуванням суспільних умов
виробництва, що визначають умови праці, правила використання
природних  ресурсів,  безпечного  ведення  робіт,  охорони
навколишнього середовища, а також ураховують техніко-економічні
особливості умов господарювання підприємств, що надають комунальні
послуги.
   5.4.  Визначення  планових  витрат  здійснюється  шляхом
техніко-економічних  розрахунків,  проведених  з використанням
технічних  норм,  нормативів та інших параметрів виробничого
процесу, що фіксується технічною документацією, статистичних даних
із урахуванням економічних умов виробничої діяльності: форм і
систем оплати праці, цін на продукцію і ресурси, що передбачаються
в плановому році, нормативів платежів, що визначаються законами та
нормативними актами.
   5.5. Для розрахунку планових витрат використовуються наступні
дані:
   - Планові обсяги виконання робіт (послуг) в натуральному та у
вартісному виразі;
   - Норми витрат матеріальних ресурсів для виконання робіт
(послуг) і розрахунки потреби в ресурсах у натуральному виразі;
   - Договори  на  постачання  матеріальних  ресурсів,  на
обслуговування і управління виробництвом;
   Офіційні дані про ціни виробників промислової продукції на
плановий період;
   Норми витрат праці, розрахунки чисельності і кваліфікаційного
складу робітників, умови оплати праці, визначені колективним
договором і чинним законодавством України, ставки і розцінки, які
застосовуються на підприємстві при оплаті праці;
   Економічні нормативи і норми: амортизаційних відрахувань,
відрахувань  на соціальні заходи, податків, зборів та інших
обов'язкових  платежів,  передбачених  обліковою  політикою
підприємства та діючим законодавством тощо;
   Плани організаційно-технічних  заходів  щодо  технічного
переоснащення  та  удосконалення  організації  виробництва,
ресурсозбереження, планово - попереджувальних робіт, що призводять
до  економії  матеріальних  ресурсів, поліпшення використання
трудових ресурсів, до усунення зайвих витрат і втрат. Ціни на
продукцію і ресурси, що передбачаються в плановому періоді;
   Плани, кошториси підприємства, інші дані, необхідні  для
планування.
   5.6. Перелік типових видів кошторисів, які можуть складатися
комунальними підприємствами:
   Кошторис загальновиробничих витрат;
   Кошторис витрат на виробництво допоміжних цехів;
   Кошторис витрат на утримання і експлуатацію обладнання;
   Кошторис адміністративних витрат;
   Кошторис витрат на збут;
   Кошторис витрат на підготовку виробництва та освоєння нових
потужностей;
   Кошторис транспортно-заготівельних витрат;
   Кошторис витрат на обслуговування виробничого процесу;
   Кошторис інших виробничих витрат;
   Кошторис витрат на всі види ремонтів основних фондів;
   Кошторис витрат на охорону праці та техніку безпеки;
   Кошторис витрат на утримання пожежної і сторожової охорони;
   Кошторис витрат на винахідництво і раціоналізацію;
   Кошторис витрат   на  утримання  об'єктів  соціальної
інфраструктури;
   Кошторис витрат на виробничу практику і підготовку кадрів;
   Кошторис витрат на представницькі цілі та рекламні заходи.
   5.7. Розрахунок планової операційної  собівартості  робіт
(послуг)  складається з розрахунків реалізованої (виробничої)
собівартості, адміністративних витрат, витрат на збут та інших
операційних витрат. Планова виробнича собівартість розраховується
за типовими статтями калькуляції, згрупованими в розділі 4 цих
Методичних рекомендацій.
   5.7.1. Сировина і матеріали, паливо, електроенергія. Витрати
на сировину, матеріали, паливо, енергію та інші матеріальні
ресурси формуються, виходячи з оцінки їх вибуття на виробництво,
яка визначається підприємством у наказі про облікову політику
згідно з вимогами п.п.16-23 П(С)БО 9 "Запаси".
   Розрахунок  планових  витрат  на  сировину,  матеріали,
технологічне паливо та енергію в основному виробництві складається
на рік у натуральному та вартісному виразі на підставі даних про
обсяги   виробництва   у   плановому   періоді,  показів
контрольно-вимірювальних приладів, технічно обгрунтованих норм
витрат матеріальних та енергетичних ресурсів на одиницю робіт
(послуг) у розрахунку на рік з урахуванням змін у плановому
періоді.
   Сума витрат на матеріальні ресурси зменшується на вартість
зворотних відходів.
   5.7.2. Розрахунок витрат на покупні ресурси (вода і тепло,
придбане у сторонніх організацій для підприємств і організацій
водопровідного та теплового господарств) здійснюється на підставі
планових обсягів реалізації послуг, існуючих потужностей власного
виробництва, показів контрольно-вимірювальних приладів, цін і
тарифів на зазначені види матеріальних ресурсів та умов укладених
договорів на їх поставку. Витрати на технологічну обробку покупних
ресурсів враховуються у відповідних статтях калькуляції.
   5.7.3. Планування витрат на  роботи (послуги) виробничого
характеру сторонніх підприємств і організацій здійснюється на
підставі запланованих обсягів їх проведення (надання), цін і
тарифів на них, а також умов укладених договорів на їх проведення.
На підприємствах, де обсяг витрат на роботи та послуги виробничого
характеру сторонніх підприємств незначний, ця стаття може не
використовуватись, витрати на них враховуються в залежності від
характеру робіт за статтями "Сировина та матеріали", "Паливо",
"Енергія" тощо.
   5.8. Витрати на оплату праці. За основу для планування витрат
на оплату праці беруться  норми  витрат  праці,  розрахунки
чисельності і кваліфікаційного складу робітників, тарифні сітки,
ставки і розцінки, умови оплати праці, визначені колективним
договором з дотриманням норм і гарантій, передбачених чинним
законодавством України, генеральною та галузевими (регіональними)
угодами, які застосовуються на підприємстві при оплаті праці.
   Структуру  фонду  оплати  праці наведено в пункті 1.2.
Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом
Міністерства статистики України від 11.12.95 N 323.
   5.9. Відрахування на соціальні заходи. Розрахунок планових
витрат здійснюється відповідно до норм чинного законодавства.
   5.10.  Амортизація  основних  виробничих  засобів, інших
необоротних  матеріальних  активів,  нематеріальних  активів
розраховується виходячи зі складу і терміну служби основних
засобів, необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів
виробничого призначення  згідно  з П(С)БО 7 "Основні засоби"
 та наказом підприємства про облікову політику.
   Для  розрахунку  планової  амортизації основних засобів,
нематеріальних  активів  слід  враховувати  плани капітальних
інвестицій, графіки уведення (вибуття) в експлуатацію придбаних,
виготовлених основних засобів, очікуваний строк експлуатації,
ліквідаційну вартість основних засобів, нематеріальних активів в
плановому періоді тощо.
   5.11. Загальновиробничі витрати.
   5.11.1  Витрати  на  управління виробництвом плануються,
виходячи з розрахунків чисельності, умов оплати праці, визначених
колективним договором з дотриманням норм і гарантій, передбачених
чинним  законодавством  України,  генеральною  та  галузевими
(регіональними) угодами, які застосовуються на підприємстві при
оплаті праці, а також передбачуваних в плановому періоді змін.
   Розрахунок планових витрат по відрахуваннях на соціальні
заходи здійснюється відповідно до норм чинного законодавства.
   Планування витрат на оплату службових відряджень персоналу
цехів і ділянок здійснюється на підставі фактичних витрат за
попередній рік, з урахуванням передбачуваних змін в плановому
періоді, відповідно до норм відшкодування витрат по відрядженнях,
передбачених чинним законодавством.
   5.11.2.  Амортизація основних засобів, інших необоротних
матеріальних активів та нематеріальних активів загальновиробничого
призначення  (цехового,  дільничного,  лінійного).  Розрахунок
планових  відрахувань  здійснюється  аналогічно  розрахунку
амортизації  основних виробничих засобів і інших необоротних
матеріальних  активів  та  амортизації нематеріальних активів
виробничого призначення.
   5.11.3.  Витрати  на  утримання,  експлуатацію,  ремонт,
страхування,  операційну  оренду  основних  засобів  і інших
необоротних матеріальних активів загальновиробничого призначення.
   5.11.3.1.  Планування  витрат  на  утримання  (опалення,
освітлення,  охорона,  профдезинфекція, вивіз сміття та інші
комунальні послуги), експлуатацію, ремонт, утримання санітарних
зон здійснюється на підставі планів (кошторисів) підприємства і
укладених та запланованих договорів.
   Опалення, освітлення, вивіз сміття та інші комунальні витрати
розраховуються, виходячи з електроенергії на освітлення виробничих
приміщень, теплової енергії для опалення площі, твердих побутових
відходів і діючих тарифів на електроенергію і комунальні послуги.
   Витрати на дезинфекцію, дератизацію виробничих приміщень,
санітарно-епідеміологічне забезпечення розраховуються виходячи з
їхнього  фактичного  рівня, передбачуваних змін та укладених
договорів.
   5.11.3.2. Витрати на страхування, операційну оренду основних
засобів та інших необоротних матеріальних активів визначаються
відповідно до укладених та передбачуваних договорів або фактичного
та прогнозного рівня таких витрат.
   5.11.4. Витрати на вдосконалення технології й організації
виробництва, упровадження заходів з ресурсозбереження визначаються
відповідно до планів підприємства.
   5.11.5. Витрати на пожежну і сторожову охорону об'єктів
виробничого  призначення,  службові  роз'їзди,  інші  витрати
загальновиробничого призначення (усунення намерзлої криги, аналізи
води, метрологічне обслуговування, зберігання матеріалів тощо)
визначаються відповідно до укладених та передбачуваних договорів
або фактичного та прогнозного рівня таких витрат.
   5.11.6. Витрати на охорону навколишнього середовища. Витрати
приймаються виходячи з її фактичного рівня і планових змін.
   5.11.7.  Витрати  на  придбання  матеріалів, купівельних
комплектних виробів, напівфабрикатів для виробничих комплексів,
послуги ремонтних цехів і інших допоміжних виробництв, а також
сума  зносу малоцінних і швидкозношуваних предметів, послуги
зв'язку (телефонні, телеграфні, факсові, Інтернет, поштові тощо),
послуги  сторонніх організацій загальновиробничого призначення
розраховуються  виходячи  з  їхнього  фактичного  рівня  і
передбачуваних змін.
   Витрати  на підготовку і перепідготовку кадрів, техніку
безпеки  (вартість  спецодягу,  спецвзуття,  миючих  засобів,
забезпечення санітарно-технічних вимог і правил техніки безпеки,
заходів щодо техніки безпеки й охорони праці некапітального
характеру тощо) розраховуються виходячи з планової чисельності
працівників, на яких розповсюджуються норми колективного договору
з охорони праці та техніки безпеки, відповідно до вимог чинного
законодавства з охорони праці, техніки безпеки.
   5.11.8. Витрати по податках і цільових платежах (зборах)
включають збір за забруднення навколишнього середовища, збір за
спеціальне використання прісних водних ресурсів, плату (податок)
на землю, займану виробничими приміщеннями і допоміжними цехами,
комунальний податок, інші обов'язкові платежі, передбачені чинним
законодавством. Розраховуються згідно з чинним законодавством.
   5.12. Адміністративні витрати.
   5.12.1. Витрати на оплату праці персоналу апарату управління
плануються, виходячи з розрахунків чисельності, умов оплати праці,
визначених колективним договором з дотриманням норм і гарантій,
передбачених  чинним  законодавством  України, генеральною та
галузевими  (регіональними)  угодами,  які  застосовуються на
підприємстві  при оплаті праці, а також і передбачуваних в
плановому періоді змін.
   5.12.1.1.  Відрахування  на  соціальні заходи плануються
відповідно до норм чинного законодавства.
   5.12.2. Витрати на службові відрядження плануються аналогічно
до витрат на службові відрядження персоналу цехів і ділянок.
   5.12.3.  Представницькі,  організаційні  та інші витрати
розраховуються відповідно до складеного кошторису згідно з діючим
законодавством.
   5.12.4. Витрати на утримання (опалення, освітлення, охорона,
профдезинфекція,  вивіз  сміття та інші комунальні послуги),
експлуатацію, ремонт, страхування, послуги ремонтних цехів, інших
допоміжних виробництв та сторонніх підприємств, операційну оренду
основних  засобів  та інших необоротних матеріальних активів
загальногосподарського використання плануються аналогічно плановим
розрахункам на відповідні загальновиробничі витрати.
   5.12.5. Витрати на професійні послуги (юридичні, аудиторські,
послуги з оцінки майна та інші) приймаються виходячи з укладених і
запланованих угод.
   5.12.6. Витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні
витрати, телекс, факс, Інтернет тощо) визначаються виходячи з
їхнього фактичного рівня і змін, які передбачаються у плановому
періоді.
   5.12.7. Амортизація основних засобів,  інших  необоротних
матеріальних     активів,    нематеріальних    активів
загальногосподарського  використання  визначається  аналогічно
розрахункам планової амортизації на відповідні загальновиробничі
витрати.
   5.12.8. Витрати по податках і цільових платежах (зборах) та
інші передбачені законодавством обов'язкові платежі, крім тих, що
включаються у виробничу собівартість, плануються на базі норм,
визначених чинним законодавством.
   5.12.9. Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші
послуги  банків, обчислювальних центрів приймаються згідно з
укладеними та запланованими договорами.
   5.12.10. Інші витрати загальногосподарського призначення.
Витрати на підготовку та перепідготовку кадрів приймаються згідно
з планом підприємства. Витрати на обов'язкове страхування водіїв
автомобілів, які обслуговують апарат управління підприємства,
плануються на підставі фактичних витрат з урахуванням передбачених
змін в плановому році. Витрати на підписку періодичних видань
плануються на підставі прейскурантів на підписку періодичних
видань. Витрати на охорону праці плануються на підставі кошторису
по охороні праці.
   5.13. Витрати на збут.
   5.13.1. Витрати на оплату праці персоналу служби збуту
плануються, виходячи з розрахунків чисельності і кваліфікаційного
складу робітників, норм витрат праці, тарифних сіток, ставок і
розцінок, умов оплати праці, визначених колективним договором з
дотриманням норм і гарантій, передбачених чинним законодавством
України, генеральною та галузевими (регіональними) угодами, які
застосовуються  на  підприємстві  при оплаті праці, а також
передбачуваних в плановому періоді змін. Витрати на службові
відрядження  плануються  аналогічно  до  витрат  на службові
відрядження персоналу цехів і ділянок.
   5.13.2.  Відрахування  на  соціальні  заходи  плануються
відповідно до норм чинного законодавства.
   5.13.3.  Витрати  на  рекламу  та  інформаційні послуги
визначаються   на   підставі  кошторису  або  угод  на
рекламно-інформаційні послуги.
   5.13.4.  Витрати  на  виготовлення  розрахункових книжок
плануються  на підставі розрахунків, що враховують дані про
кількість абонентів та інші дані.
   5.13.5. Планові відрахування на амортизацію основних засобів,
необоротних  матеріальних  активів,  нематеріальних  активів,
пов'язаних зі збутом робіт (послуг), визначаються аналогічно
плановим  розрахункам  амортизації  основних  засобів,  інших
необоротних  матеріальних  активів, амортизації нематеріальних
активів виробничого призначення.
   5.13.6. Відрахування організаціям (підприємствам) за збір
абонентської  плати і за надання в користування бази даних
житлового фонду плануються на підставі укладених та передбачуваних
договорів. Витрати на ремонт розраховуються на підставі планів
(кошторисів) підприємства і укладених договорів.
   5.13.7. Інші витрати, пов'язані з реалізацією робіт (послуг),
плануються на підставі фактичних та прогнозних даних.
   5.14. Інші операційні витрати.
   По цій статті витрати плануються на підставі розрахунків, що
базуються на планах науково-дослідницьких робіт, методі оцінки
безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву
сумнівних боргів відповідно до облікової політики підприємства,
кошторисах  витрат  на  утримання  соціально-побутової  сфери
підприємства та інших даних.
    6. Облік і калькулювання собівартості робіт (послуг)
   підприємств в основних підгалузях житлово-комунального
              господарства
   6.1. Бухгалтерський облік витрат (собівартості) на виконання
робіт (надання послуг) та подання  облікової  інформації  в
фінансовій звітності здійснюється підприємствами згідно з вимогами
Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні" від 16.07.1999 р. N 996-XIV зі змінами та
доповненнями, Положення (стандарту) бухгалтерського обліку (16
"Витрати", 9 "Запаси", інших П(С)БО,
Інструкції щодо застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів,  капіталу,  зобов'язань  і  господарських  операцій
підприємств та організацій від 30.11.1999 р. N 291,
наказу   "Про  облікову  політику  підприємства",  інших
нормативно-правових актів.
   6.2. Облік витрат (собівартості) на виконання робіт (надання
послуг) в первинному, поточному та зведеному обліку здійснюється з
дотриманням принципу відповідності.
   Визнання в обліку витрат базується на використанні методу
нарахування всіх витрат, які можуть бути достовірно оцінені, в
тому числі всіх процентних витрат.
   Відображення в обліку витрат (собівартості) на виконання
робіт (надання послуг) здійснюється згідно з робочим планом
рахунків по вибору підприємства з використанням рахунків та
субрахунків витрат першого, другого та третього порядку восьмого
та дев'ятого класу або тільки 8 "Витрати за елементами", чи тільки
рахунки 9 класу "Витрати діяльності".
   Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості
на виконання робіт (надання послуг), собівартості реалізованих
робіт (послуг), операційної та інших видів собівартості, а також
змінних і постійних витрат та методів їх обліку і розподілу
визначається підприємством самостійно з урахуванням доцільності і
наводиться в додатках до облікової політики.
   На підставі даних зведеного обліку витрат на виробництво
складаються   калькуляції   фактичної   собівартості,  які
використовуються для контролю за дотриманням планових калькуляцій
як окремих робіт (послуг), так і всього обсягу виробництва чи
діяльності.  Звітні  калькуляції складаються на всі виконані
підприємством роботи та надані послуги.
   6.3. Управлінський облік витрат (собівартості) на виконання
робіт  (надання послуг) та подання облікової інформації для
планування, калькулювання, оцінки, контролю та інших управлінських
цілей  внутрішнім  користувачам  здійснюється  підприємствами
самостійно на основі внутрішніх регламентів (наприклад, Положення
про систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського)
обліку, звітності й контролю господарських операцій).
   Управлінський   облік   в   основних   підгалузях
житлово-комунального  господарства  не  регламентується  і не
регулюється державними органами, а організовується підприємством
самостійно  на основі загальних принципів і методів обліку,
виходячи з потреб діяльності.
   Собівартість об'єктів витрат може визначатися в залежності
від особливостей організації діяльності підприємства, методів
калькулювання з застосуванням різних систем виробничого обліку та
відповідних  субрахунків  бухгалтерського обліку. Впровадження
системи виробничого обліку здійснюється підприємством самостійно.
  7. Особливості розрахунку собівартості робіт підприємств в
   основних підгалузях житлово-комунального господарства
   Витрати  на обслуговування внутрішньобудинкових мереж та
обладнання, в тому числі приладів обліку та регулювання споживання
води та теплової енергії, включаються до складу квартирної плати.
   Власники  приватних  будинків  та  бюджетні  організації
внутрішньобудинкове обслуговування здійснюють самостійно або по
окремих договорах за додаткові кошти.
   7.1. Житлове господарство
   Крім типових статей калькуляції в житловому господарстві
застосовуються додаткові статті, а саме:
   7.1.1. Підготовка житлового фонду до експлуатації в зимовий
період.
   7.1.2. Поточний ремонт житлового фонду.
   7.1.3. До  статті  "Сировина  та матеріали" підприємства
житлового господарства включають, крім типових, витрати на:
   7.1.3.1. Використання піску та інших матеріалів для посипання
території у зимовий період.
   7.1.3.2. Використання води для поливання та миття території і
зелених насаджень.
   7.1.3.3. Посадку зелених насаджень.
   7.1.3.4. Використання землі, добрив, засобів захисту рослин
тощо.
   7.1.3.5. Використання води для системи холодного і гарячого
водопостачання.
   7.1.4. До статті "Паливо і енергія на технологічні цілі"
підприємства житлового господарства включають, крім  типових,
витрати на:
   7.1.4.1. Освітлення місць загального користування в житлових
будинках та прибудинкової території.
   7.1.4.2. Теплову енергію для опалення та підігріву води для
системи гарячого водопостачання.
   7.1.4.3. Електроенергію    для    забезпечення    у
внутрішньобудинкових  системах  процесів  опалення і гарячого
водопостачання.
   7.1.4.4. Електроенергію для ліфтів.
   7.1.5. До статті "Роботи і послуги виробничого характеру
сторонніх  підприємств  і організацій", крім типових витрат,
відноситься вартість послуг сторонніх підприємств за:
   7.1.5.1. Вивезення снігу у зимовий період.
   7.1.5.2. Прибирання, вивезення та знешкодження сміття і
очищення неканалізаційних люків.
   7.1.5.3. Очищення димоходів та вентиляційних каналів.
   7.1.5.4. Дезинфекцію  та  дератизацію  місць  загального
користування житлового фонду (підвалів, сміттєзбірників тощо).
   7.1.5.5. Експлуатацію, технічне обслуговування устаткування
диспетчерських  систем  по обслуговуванню житлового фонду за
заявками населення.
   7.1.6. До статті "Підготовка житлового фонду до експлуатації
в зимовий період" відносяться витрати на випробування під тиском
систем опалення, водопостачання та водовідведення.
   7.1.7. До  статті  "Поточний  ремонт  житлового  фонду"
включаються витрати на матеріали, енергію, оплату праці ремонтних
працівників, відрахування на соціальні заходи, транспортні витрати
тощо.
   7.1.8. До статті "Загальновиробничі витрати", крім витрат
типової номенклатури, включаються також:
   7.1.8.1. Вартість житла та комунальних послуг, безкоштовно
або пільгове наданих працівникам житлових організацій, відповідно
до діючого законодавства.
   7.1.8.2. Витрати на технічну інвентаризацію (реєстрацію усіх
змін у складі житлового фонду, що експлуатується, і його стану).
   7.1.9. До статті "Витрати на утримання та експлуатацію машин
та обладнання", крім витрат типової номенклатури, підприємства
житлового  господарства  включають  витрати на обслуговування
інформаційно-обчислювального комплексу з програмним забезпеченням.
   7.1.10. До статті "Адміністративні витрати", крім витрат
типової номенклатури, включаються також:
   7.1.10.1. Витрати на оплату послуг банківських установ по
прийому платежів від населення;
   7.1.10.2. Витрати по централізованому збору платежів від
населення.
   7.1.11. До  статті  "Витрати  на  збут",  крім  витрат
типовоїноменклатури, включаються також:
   7.1.11.1.  Витрати  на  виготовлення  бланків договорів,
рахунків, розрахункових книжок та довідок.
   7.1.12. Калькуляційною одиницею у житловому господарстві є
один квадратний метр загальної площі житлових будинків.
   7.2. Водопровідно-каналізаційне господарство.
   7.2.1. До  собівартості  робіт  (послуг)  підприємств
водопровідно-каналізаційного господарства включаються усі витрати
по добуванню, виробництву і транспортуванню споживачам питної
води, а також по прийманню, відводу і очистці води для її
подальшого використання чи випуску в водойми (в тому числі гарячої
води,  а  також  води,  яка  проходить  процес очищення на
загальноміських спорудах).
   Собівартість обраховується за видами технологічних процесів
(підйом води, подача її в мережу, очищення води та подача її
споживачам) та  за  видами  послуг  -  водопостачання  та
водовідведення.
   7.2.2. Підприємствами      водопровідно-каналізаційного
господарства, крім типових статей калькуляції, застосовується
стаття "Вода для використання з технологічною метою". Витрати по
статті включаються в собівартість робіт (послуг) по виробничій
собівартості води.
   7.2.2.1.  Витрати  на  воду  для  власних  потреб
водопровідно-каналізаційних  підприємств  (по  собівартості її
виробництва),  необхідні для технології очищення питної води
(промивка  фільтрів,  відстійників,  резервуарів питної води,
реагентного господарства та дезинфекції водопровідних мереж),
згідно з Правилами технічної експлуатації систем водопостачання та
каналізації населених пунктів України, які затверджено наказом
Держжитлокомунгоспу України від 05.07.95 N 30, та
відповідно  до  Методики  розробки  технологічних  нормативів
використання води на підприємствах водопровідно-каналізаційного
господарства України, затвердженої наказом Держбуду України від
21.07.98 N 161.
   7.2.2.2. Норми втрат води (готової продукції) в системах
подачі і розподілу води після розрахунку затверджуються органами
виконавчої влади на місцях.
   7.2.3. Витрати  на  очищення, обробку та транспортування
купованої води, її реалізацію абонентам відносяться до відповідних
статей  собівартості  ("Сировина  та  матеріали", "Паливо та
електроенергія для використання з технологічною метою", "Витрати
на оплату праці" тощо).
   7.2.4. До статті "Витрати на утримання та експлуатацію машин
та обладнання", крім витрат Типової номенклатури, підприємства
водопровідно-каналізаційного господарства включать:
   7.2.4.1. Витрати        на       обслуговування
інформаційно-обчислювального комплексу з програмним забезпеченням.
   7.2.4.2. Витрати   на   аварійно-відновлювальні  роботи
(матеріали, запчастини, заробітна плата робітників  аварійних
бригад з відрахуваннями на соціальні заходи, витрати на оплату
проїзду обхідників, енергоресурси тощо) в тій частині, яка не
відноситься  до  капітальних витрат, за винятком аварій, що
відносяться до надзвичайних ситуацій.
   Згідно з Тимчасовим класифікатором надзвичайних ситуацій до
них відносяться:
   - аварії на каналізаційних системах, теплових мережах, в
системах водопостачання населенню питної води, що призвели до
збільшення об'єму стічних вод і концентрації забруднених речовин
більше ніж у 10 разів;
   - аварії  на  очисних  спорудах стічних вод промислових
підприємств з масовим викидом забруднюючих речовин в обсязі
перевищення ГДК в 10 разів і більше.
   7.2.5. До  статей  "Загальновиробничі   витрати"   та
"Адміністративні     витрати"     на     підприємствах
водопровідно-каналізаційного господарства, крім витрат типової
номенклатури, також відносяться:
   7.2.5.1. Витрати на оплату послуг банківських установ та
розрахункових  центрів  по прийому та розробці платежів від
населення при прийомі платежів Водоканалом.
   7.2.5.2. Будь-які витрати платника податків, що пов'язані з
утриманням та експлуатацією основних фондів природоохоронного
призначення, включаючи санітарні та охороні зони, які знаходяться
в його власності або на балансі.
   7.2.5.3.  Витрати на утримання територій санітарних зон
охорони (охорона, озеленення, освітлення, утримання в належному
санітарному стані тощо).
   7.2.6. До статті "Інші операційні витрати", крім витрат
типової номенклатури, також відносяться:
   7.2.6.1. Відрахування  за  геологорозвідувальні  роботи
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11.08.95
N 645.
   7.2.7. Калькуляційними   одиницями   для   підприємств
водопровідно-каналізаційного господарства є один кубометр води та
один кубометр стічних вод.
   7.3. Теплове господарство.
   7.3.1. До  собівартості  послуг  підприємств  теплового
господарства включаються витрати на виробництво теплової енергії і
гарячої води та подачу їх споживачам.
   7.3.2. Облік і калькулювання собівартості робіт та послуг
підприємств теплового господарства здійснюється по видах продукції
та по стадіях технологічного процесу (виробництво, подача) на
одиницю відпущеної продукції, якими є 1 гігакалорія теплової
енергії та 1 куб. метр гарячої води (тільки за наявності відкритої
системи гарячого водопостачання).
   7.3.3. При  калькулюванні витрат в собівартості теплової
енергії виділяються умовно-змінні витрати: "Паливо, електроенергія
та покупне тепло", які залежать від обсягів споживання теплової
енергії (зима, літо). Умовно-постійні витрати: всі інші, які не
залежать від обсягів споживання теплової енергії.
   7.3.4.  До  статей "Сировина та матеріали" підприємства
теплового господарства включають також:
   7.3.4.1. Витрати на воду, що використовується для заповнення
теплових мереж, підживлення котлоагрегатів, промивки фільтрів при
хімочищенні води, а також на господарські потреби в межах діючих
нормативів.
   7.3.4.2 Вартість холодної води, що використовується для
подачі в систему гарячого водопостачання (тільки за наявності
відкритої системи підігріву води для гарячого водопостачання).
   7.3.4.3. Межі витрат тепла в системах подачі і розподілу
регламентовані "Галузевою методикою нормування питомих витрат
паливно-енергетичних ресурсів при виробленні теплової енергії в
комунальній  теплоенергетиці",  затвердженою  наказом Держбуду
України від 17.12.98 N 290.
   7.3.5. До статей "Витрати на утримання та експлуатацію машин
та  обладнання", крім типових витрат, підприємства теплового
господарства включають:
   7.3.5.1. Витрати на ремонт, промивку, гідравлічну перевірку,
щорічну  наладку котлоагрегатів, теплових мереж, електричного
обладнання,  КВП  та  А,  проведення паспортизації будівель,
обладнання, теплових мереж, що знаходяться на балансі підприємств
теплового господарства.
   7.3.5.2. Витрати на обстеження технічного стану теплових
мереж, обладнання приладів обліку теплової енергії, паспортизацію
теплового навантаження споживачів теплової енергії та приладів
обліку.
   7.3.5.3. Витрати        на       обслуговування
інформаційно-обчислювального комплексу з програмним забезпеченням.
   7.3.6. До загальновиробничих та адміністративних витрат на
підприємствах теплового господарства в залежності від їх структури
управління також відносяться:
   7.3.6.1. Витрати на оплату послуг банківських установ та
розрахункових центрів за приймання та розробку платежів від
населення, якщо приймає плату теплове господарство або за його
дорученням виконавець послуг чи розрахунковий центр.
   7.3.6.2. Витрати на утримання територій  санітарних  зон
охорони (охорона, озеленення, освітлення, утримання в належному
санітарному стані тощо).
   7.3.7. Калькуляційними одиницями для підприємств теплового
господарства є одна гігакалорія тепла.
   7.4. Міськелектротранспорт.
   7.4.1. Собівартість послуг міськелектротранспорту являє собою
виражену у вартісній формі сукупність витрат, пов'язаних із
забезпеченням технологічного процесу перевезення пасажирів.
   7.4.2. Облік і калькулювання собівартості послуг проводиться
за  видами  перевезень  (трамвай, тролейбус) та за стадіями
технологічного процесу.
   7.4.3. Групування витрат, пов'язаних з експлуатацією міського
електротранспорту, здійснюється за такою номенклатурою статей
калькуляції:
   7.4.3.1. До статті "Енергія для використання з технологічною
метою" включається вартість електроенергії, що одержується зі
сторони  і використовується для забезпечення роботи рухомого
складу, а також витрати на перетворення змінного електричного
струму.
   7.4.3.2. До статті "Витрати на оплату праці" відносяться
витрати на оплату праці водіїв, кондукторів пасажирських вагонів
(трамваїв, тролейбусів) за період їх роботи на лінії.
   7.4.3.3. До статті "Відрахування  на  соціальні  заходи"
відносяться відрахування на соціальні заходи від заробітної плати
водіїв, кондукторів пасажирських вагонів (трамваїв, тролейбусів)
відповідно  до  встановлених  законодавством  норм (соціальне
страхування, до Пенсійного фонду, до Фонду сприяння зайнятості
населення).
   7.4.3.4. До статті  "Амортизація  рухомого  пасажирського
складу"  відносяться  витрати  на повне відновлення основних
виробничих фондів у вигляді амортизаційних  відрахувань  від
балансової вартості трамваїв та тролейбусів за встановленими
нормами і порядком.
   7.4.3.5. До  статті  "Утримання  та  поточний  ремонт
енергогосподарства" відносяться витрати на:
   7.4.3.5.1. Амортизаційні відрахування на повне відновлення
об'єктів   енергогосподарства   (кабельні  мережі,  тягові
електропідстанції).
   7.4.3.5.2. Технічне  обслуговування  та  поточний  ремонт
об'єктів енергогосподарства.
   7.4.3.5.3. Оплату  праці  робітників,  які  обслуговують
енергогосподарство.
   7.4.3.5.4. Відрахування на соціальні заходи та обов'язкові
платежі до Фондів відповідно до та у межах норм, передбачених
законодавством.
   7.4.3.6. До статті "Утримання служби автоматики та зв'язку"
включаються витрати на автоматизацію процесу управління рухом
трамваїв і тролейбусів. До них відносяться витрати:
   7.4.3.6.1. На оплату праці робітників службі автоматики та
зв'язку.
   7.4.3.6.2. Відрахування на соціальні заходи та обов'язкові
платежі до Фондів відповідно до та у межах норм, передбачених
законодавством.
   7.4.3.6.3. Амортизаційні відрахування від вартості засобів
автоматики та зв'язку.
   7.4.3.6.4. На технічне обслуговування і поточний ремонт
засобів автоматики та зв'язку.
   7.4.3.7. До статті "Утримання та поточний ремонт трамвайної
колії та контактних мереж" включаються витрати на:
   7.4.3.7.1. Амортизаційні відрахування на повне відновлення
трамвайних колій та контактних мереж у межах норм, встановлених
законодавством.
   7.4.3.7.2. Проведення технічного обслуговування та ремонт
трамвайної колії.
   7.4.3.7.3.  Оплату праці робітників, які обслуговують і
ремонтують трамвайні колії та контактні мережі.
   7.4.3.7.4. Відрахування на соціальні заходи та обов'язкові
платежі до Фондів відповідно до та у межах норм, передбачених
законодавством.
   7.4.3.8.  До  статті  "Утримання служби (відділу) руху"
відносяться витрати на організацію пасажирського руху та утримання
диспетчерської служби (заробітна плата диспетчерів, відрахування
на  соціальні  заходи,  експлуатаційні  витрати по утриманню
диспетчерських пунктів тощо).
   Загальна сума витрат на утримання служби руху розподіляється
між  трамвайними  і  тролейбусними господарствами пропорційно
вагоно-дням у русі та відноситься на собівартість трамвайних і
тролейбусних перевезень.
   7.4.3.9. До статті "Експлуатаційні  витрати"  відносяться
витрати;
   7.4.3.9.1. На поточний ремонт пасажирського рухомого складу,
його  технічне  обслуговування,  поточний ремонт устаткування
(касових  апаратів, компостерів, радіообладнання, акумуляторів
тощо), а також заміну та відновлення автошин.
   7.4.3.9.2. Вартість використаних мастильних, обтиральних та
інших матеріалів, обслуговування рухомого складу та підтримання
його у робочому стані.
   7.4.3.9.3. На оплату праці робітників, які проводять технічне
обслуговування та ремонт рухомого складу.
   7.4.3.9.4. Вартість використаного палива, електроенергії,
води, пари та інших видів енергії на технічне обслуговування та
ремонт рухомого складу.
   7.4.3.10. До статті "Загальновиробничі витрати", крім витрат
типової номенклатури, також відносяться витрати на придбання
(друкування) всіх видів проїзних квитків, оплату організаціям
комісійних за продаж квитків, утримання пунктів (кіосків) по
продажу квитків, оплату праці та відрахування на соціальні заходи
від оплати праці продавців квитків, контролерів, транспортні та
інші витрати по збиранню контролю виторгу від продажу квитків.
   7.4.3.11.  До  статті  "Загальногосподарські  витрати"
відносяться витрати, які наведено в типовій номенклатурі.
   7.4.4. Калькуляційною   одиницею   на   підприємствах
міськелектротранспорту є одне пасажироперевезення. При  цьому
враховується вся кількість пасажирів, включаючи тих, які мають
пільги по оплаті за проїзд.
 
 "Інформаційний бюлетень Держбуду", N 4, квітень, 2002 р.
 

БУДСТАНДАРТ Online