Приказ от 14.08.2002 № 85/196 Об утверждении Порядка контроля за соблюдением Лицензионных условий проведения хозяйственной деятельности по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих мели...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ
        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
       РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
    ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ
              Н А К А З

 N 85/196 від 14.08.2002       Зареєстровано в Міністерстві
    м. Київ            юстиції України
                   3 вересня 2002 р.
                   за N 725/7013

     Про затвердження Порядку контролю за додержанням
   Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
  з проектування, будівництва нових і реконструкції існуючих
меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури

   Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування
певних  видів  господарської діяльності" , Указу
Президента України від 25.05.2000 N 721  "Питання
Державного комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва" і постанови Кабінету Міністрів  України  від
14.11.2000 N 1698  "Про затвердження переліку
органів ліцензування" Н А К А З У Є М О :
   1. Затвердити Порядок контролю за додержанням Ліцензійних
умов провадження  господарської  діяльності  з  проектування,
будівництва і реконструкції існуючих меліоративних систем та
окремих об'єктів  інженерної  інфраструктури   >> )(додається).
   2. Головному  Управлінню  контролю, реформування процедур
легалізації  суб'єктів   господарювання   Держпідприємництва
(Апатенко О.П.)  та  Управлінню  науки, нормативно-технічного
забезпечення та проектних робіт Держводгоспу (Варницький О.С.)
забезпечити в установленому порядку державну реєстрацію цього
наказу в Мін'юсті України.
   3. Управлінню науки, нормативно-технічного забезпечення та
проектних робіт Держводгоспу опублікувати Порядок у  засобах
масової інформації.
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держпідприємництва України Третьякова С.І. і  Першого
заступника Голови Держводгоспу Лелявського В.В.

 Голова Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва               О.В.Кужель

 Голова Державного комітету України
 по водному господарству                 В.М.Хорєв
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держпідприємництва
                   України і
                   Держводгоспу України
                   14.08.2002 N 85/196
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   3 вересня 2002 р.
                   за N 725/7013
             П О Р Я Д О К
    контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з проектування, будівництва нових і
 реконструкції існуючих меліоративних систем ти окремих об'єктів
          інженерної інфраструктури
           1. Загальні положення
   1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України
"Про  ліцензування  певних  видів  господарської  діяльності"
, "Про меліорацію земель" , постанови
Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698
 "Про затвердження переліку органів ліцензування",
спільного наказу Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва і Державного комітету України по
водному господарству від 17 квітня 2001 року N 61/68
"Про затвердження Ліцензійних умов провадження  господарської
діяльності з проектування,  будівництва нових і реконструкції
існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної
інфраструктури", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
23 квітня 2001 року за N 377/5568.
   1.2. Контроль за додержанням суб'єктами господарювання (далі
-  ліцензіати)  ліцензійних  умов  провадження  господарської
діяльності з проектування, будівництва нових і реконструкції
існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної
інфраструктури (далі - ліцензійні умови здійснюють
Державний комітет України по водному господарству  (далі  -
Держводгосп) як орган ліцензування, Державний комітет України з
питань регуляторної політики та підприємництва (його територіальні
органи) (далі - Держпідприємництва) як спеціально уповноважений
орган з питань ліцензування (далі - органи контролю) у межах своїх
повноважень шляхом проведення планових і позапланових перевірок.
           2. Організація перевірки
   2.1. Планові перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних
умов проводяться органами контролю згідно з річним
планом перевірок, який затверджується наказом органу контролю.
Плани  перевірок  узгоджуються  між   Держводгоспом   та
Держпідприємництвом з урахуванням того, що планова перевірка
додержання ліцензіатом ліцензійних умов проводиться не частіше
одного разу на рік.
   2.2. Для  проведення  перевірки  додержання  ліцензіатом
ліцензійних умов орган контролю видає розпорядчий акт
про призначення голови та членів комісії та видачу їм відповідних
посвідчень (додаток 1). Посвідчення реєструються відповідальною
особою органу контролю в журналі обліку (додаток 2), який має бути
пронумерований, прошнурований та скріплений  печаткою  органу
контролю.
   2.3. Право  на  проведення планової перевірки додержання
ліцензіатом ліцензійних умов надається лише у тому
разі, коли йому не пізніше ніж за десять календарних днів до дня
проведення зазначеної перевірки надіслано письмове повідомлення із
зазначенням дати її проведення.
   Термін проведення перевірки становить не більше ніж п'ять
робочих днів. У разі великого обсягу робіт, за рішенням керівника
органу контролю, термін перевірки може бути продовжений до десяти
робочих днів.
   2.4. До складу членів комісії органами контролю, у разі
необхідності,  можуть  залучатися  (за  їх згодою та згодою
керівництва) висококваліфіковані фахівці центральних і місцевих
органів  виконавчої  влади, органів місцевого самоврядування,
науково-дослідних установ, представники громадських організацій
тощо.
   2.5. Позапланові перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних
умов здійснюються органами контролю лише на підставі
надходження до них у письмовій формі заяви (повідомлення) про
порушення ліцензіатом ліцензійних умов або з метою перевірки
виконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов.
             3. Права комісії
   Голова та члени комісії мають право:
   3.1. Доступу на територію, у виробничі та інші приміщення
ліцензіатів (у тому числі орендованих) для обстеження і з'ясування
питань, безпосередньо пов'язаних з перевіркою додержання ними
ліцензійних умов.
   3.2. Під час проведення перевірки додержання ліцензіатом
ліцензійних умов знайомитись з усіма необхідними для
цього документами.
   3.3. Одержувати від ліцензіатів письмові пояснення з питань,
що  виникають під час перевірки додержання ними ліцензійних умов
.

            4. Обов'язки комісії
   Голова та члени комісії зобов'язані:
   4.1. Керуватись під час перевірки додержання ліцензіатом
ліцензійних умов нормами законодавства та правильно
їх застосовувати.
   4.2. Під  час  складання акта за результатами перевірки
додержання ліцензіатом ліцензійних умов дотримуватись
законності, об'єктивності, якості та достовірності опису виявлених
фактів.
   4.3. Забезпечувати  додержання  державної  та комерційної
таємниць.
         5. Порядок проведення перевірки
   5.1. До початку перевірки голова комісії пред'являє суб'єкту
господарювання  посвідчення  на  право  проведення  перевірки
додержання ліцензіатом ліцензійних умов і документи,
які засвідчують особу голови та членів комісії.
   Ліцензіат під час перевірки додержання ним ліцензійних умов
  надає всі необхідні для  проведення  перевірки
документи та забезпечує умови для її проведення.
   5.2. При перевірці додержання ліцензіатом ліцензійних умов
 перевіряється:
   5.2.1. Додержання ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з проектування, будівництва нових і реконструкції
існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної
інфраструктури  а також необхідні для цього
документи:
   - штатний розпис та документи, що підтверджують  рівень
кваліфікації  інженерно-технічних  працівників  і спеціалістів
робітничих професій для виконання зазначених у ліцензії видів
робіт;
   - розпорядчий документ про створення відповідної структури
для виконання проектних робіт (у разі необхідності);
   - проектно-кошторисна документація на будівництво об'єктів
(вибірково на вимогу комісії);
   - висновки комплексної державної експертизи на  проектну
продукцію, якщо наявність таких передбачена чинним законодавством;
   - протоколи затвердження проектів;
   - перелік та наявність державних та галузевих будівельних
норм з питань проектування та будівництва меліоративних систем;
   - документи про проведення повірок геодезичних інструментів;
   - наявність сертифікатів на продукцію, що використовується
для будівництва (у випадку обов'язкової сертифікації);
   - наявність проектів виконання робіт;
   - ведення журналу виконання робіт та проведення авторського
нагляду;
   - умови безпеки праці та відповідність їх вимогам санітарних
норм.
   5.2.2. Виконання розпоряджень органів контролю щодо усунення
порушень ліцензійних умов (за наявності таких).
   5.2.3. Своєчасність  повідомлення органу ліцензування про
зміну найменування, місцезнаходження, організаційно-правової форми
тощо (якщо таке мало місце).
   5.2.4. Своєчасність  переоформлення  ліцензії,  а при її
відсутності - наявність довідки  про  прийняття  заяви  про
переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з
проектування,  будівництва  нових  і  реконструкції  існуючих
меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури
або про видачу дубліката ліцензії.
   5.2.5. Наявність рішень про створення філій, відокремлених
структурних підрозділів ліцензіата.
   5.2.6. Наявність копії ліцензії, що підтверджує право філії
або  відокремленого  структурного  підрозділу  ліцензіата  на
провадження господарської діяльності з проектування, будівництва
нових і реконструкції існуючих меліоративних систем та окремих
об'єктів  інженерної  інфраструктури  на  підставі  отриманої
ліцензіатом ліцензії;
   5.2.7. Своєчасність подання заяви з відповідними документами
щодо змін, зазначених у документах, що долучалися до заяви про
видачу ліцензії.
      6. Порядок оформлення результатів перевірок
   6.1. За  результатами  перевірки  додержання  ліцензіатом
ліцензійних умов складається акт (додаток 3) у двох
примірниках, які мають однакову юридичну силу (по одному кожній із
сторін - ліцензіату та органу контролю).
   6.2. Факт  ознайомлення  з  актом  перевірки  додержання
ліцензіатом ліцензійних умов та отримання належного
йому примірника ліцензіат (юридична або фізична особа) засвідчує в
акті перевірки особистим підписом та скріплює печаткою.
   У разі відмови ліцензіата підписати акт перевірки додержання
ним ліцензійних умов, голова комісії робить в акті
такий запис: "Ліцензіат з актом ознайомлений, підписати акт
відмовився".
   Ліцензіат (філія,  відокремлений підрозділ, які проводять
господарську діяльність на підставі копії ліцензії) має право
протягом десяти робочих днів від дати складання акта перевірки
викласти у письмовій формі заперечення, пропозиції та зауваження
щодо  проведення  перевірки  додержання ним ліцензійних умов
, а також змісту акта. Ці документи є невід'ємною
частиною акта перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов.
   6.3. Не допускається включення до акта перевірки додержання
ліцензіатом ліцензійних умов різного роду висновків,
пропозицій  та  не підтверджених нормативно-правовими актами,
державними стандартами, нормами і правилами даних. В актах не
повинна даватися кваліфікація та оцінка дій ліцензіата, зокрема:
"злочинець", "шахрай".
   6.4. Орган ліцензування або спеціально уповноважений орган з
питань  ліцензування не пізніше десяти робочих днів з дати
складання акта перевірки порушень ліцензійних умов 
видає розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов або
орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії.
   6.5. Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення ним
порушень  ліцензійних  умов  зобов'язаний в
установлений у розпорядженні строк подати органу, який видав це
розпорядження, інформацію про усунення порушень.
   6.6. У  разі  невиконання  ліцензіатом розпорядження про
усунення ним порушень ліцензійних умов органи
контролю складають акт про невиконання розпорядження про усунення
порушень ліцензійних умов, який є підставою для  анулювання
ліцензії.
   6.7. Ліцензіат може вести журнал перевірок органами контролю
додержання ним ліцензійних умов, в якому, зокрема,
зазначаються: строки перевірки, прізвища голови та членів комісії
та їх посади. Голова та члени комісії органу контролю до початку
перевірки мають розписатися у цьому журналі.
   6.8. Анулювання  ліцензії  здійснюється у порядку та на
підставах, визначених статтею 21 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності".

 Начальник Головного управління
 контролю та реформування процедур
 легалізації суб'єктів господарювання
 Держпідприємництва України              О.П.Апатенко

 Начальник Управління науки,
 нормативно-технічного забезпечення
 та проектних робіт
 Держводгоспу України                О.С.Варницький
                   Додаток 1
                   до пункту 2.2 Порядку
                   контролю за додержанням
                   ліцензійних умов провадження
                   господарської діяльності з
                   проектування, будівництва
                   нових і реконструкції
                   існуючих меліоративних
                   систем та окремих об'єктів
                   інженерної інфраструктури
           П О С В І Д Ч Е Н Н Я

видане голові комісії ____________________________________________
                (прізвище, ініціали)
та членам комісії ________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
            (прізвище, ініціали)
     для проведення перевірки суб'єкта господарювання

__________________________________________________________________
          (найменування ліцензіата)

щодо додержання ліцензійних умов провадження _____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
     (вид господарської діяльності, що ліцензується)

за період з "__"_________ 200__ р.   до "__"__________ 200__ р.

у термін з "__"_________ 200__ р.   до "___"_________ 200__ р.

_______________   ___________________   __________________
  (посада)    (місце підпису, печатки) (прізвище та ініціали)

   Термін продовжено до  "____"________________ 200__ р.

_______________    ___________________   __________________
  (посада)   (місце підпису, печатки) (прізвище та ініціали)

 Начальник Головного управління   Начальник Управління науки,
   контролю та реформування      нормативно-технічного
 процедур легалізації суб'єктів      забезпечення та
     господарювання           проектних робіт
  Держпідприємництва України      Держводгоспу України

______________ О.П.Апатенко    ______________ О.С.Варницький
                   Додаток 2
                   до пункту 2.2 Порядку
                   контролю за додержанням
                   ліцензійних умов провадження
                   господарської діяльності з
                   проектування, будівництва
                   нових і реконструкції
                   існуючих меліоративних
                   систем та окремих об'єктів
                   інженерної інфраструктури
              Ж У Р Н А Л
      обліку посвідчень на проведення перевірки

N з/п Номер посвідчення Куди направляється комісія Склад комісії Термін проведення перевірки Реєстраційний номер наказу (розпорядження)
1 2 3 4 5 6

 Начальник Головного управління   Начальник Управління науки,
   контролю та реформування      нормативно-технічного
 процедур легалізації суб'єктів      забезпечення та
     господарювання           проектних робіт
  Держпідприємництва України      Держводгоспу України

______________ О.П.Апатенко    ______________ О.С.Варницький
                   Додаток 3
                   до пункту 6.1 Порядку
                   контролю за додержанням
                   ліцензійних умов провадження
                   господарської діяльності з
                   проектування, будівництва
                   нових і реконструкції
                   існуючих меліоративних
                   систем та окремих об'єктів
                   інженерної інфраструктури
          А К Т  П Е Р Е В І Р К И
   від "___"______________ 200__ р.     N ___________

Підстава _________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   (назва населеного пункту,   (номер, дата посвідчення)
   де проводиться перевірка)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   (прізвище, ініціали, посада голови та членів комісії)

за участю представника(ів) _______________________________________
__________________________________________________________________
          (прізвище, ініціали, посада)

з "___"____________ 200__ р.    до "___"_____________ 200__ р.

у ________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання, місцезнаходження, телефон,
          місце здійснення діяльності)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
   (номер, дата видачі ліцензії, назва органу, що її видав,
     вид господарської діяльності, який ліцензується)

у присутності ____________________________________________________
 (прізвище, ініціали, посада представника суб'єкта господарювання)
__________________________________________________________________

проведено перевірку діяльності суб'єкта господарювання.

Перевіркою встановлено:
__________________________________________________________________
   (кожне порушення, зафіксоване в акті перевірки, має бути
 підкріплене посиланням на відповідний нормативно-правовий акт)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Акт складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.
   Голова комісії:         ____________________________
                   (підпис, прізвище, ініціали)
   Члени комісії:         ____________________________
                   ____________________________
                   ____________________________
                   ____________________________

     З актом ознайомлений, один примірник отримав:

 Керівник або уповноважений
 представник ліцензіата, у присутності
 якого проведено перевірку       ___________________________
                    підпис (прізвище, ініціали)
                         М.П.

 Начальник Головного управління   Начальник Управління науки,
   контролю та реформування      нормативно-технічного
 процедур легалізації суб'єктів      забезпечення та
     господарювання           проектних робіт
  Держпідприємництва України      Держводгоспу України

______________ О.П.Апатенко    ______________ О.С.Варницький

БУДСТАНДАРТ Online