Приказ от 19.12.2002 № 101 Об утверждении Положения о коллегии Госстроя Украины

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
              Н А К А З
            19.12.2002 N 101
 
          Про затвердження Положення
          про колегію Держбуду України
 
   З метою забезпечення організації роботи колегії Державного
комітету України з будівництва та архітектури,  затвердженої
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 липня 2002 р.
N 400-р, Н А К А З У Ю:
   1. Довести до відома працівників Державного комітету України
з будівництва та архітектури, установ і організацій, які належать
до сфери управління Комітету, що членами колегії Держбуду України
є:
   за посадою
   Голова та заступники Голови Комітету,
   а також:
   Білоконь Юрій Миколайович - директор інституту "Діпромісто";
   Губень Петро Іванович - начальник управління Держбуду;
   Мурманов Маркоз  Васильович  -  начальник  управління
містобудування та архітектури  Одеської  облдержадміністрації,
головний архітектор області;
   Пелих Юрій Костянтинович - президент корпорації "Укрбуд";
   Пєхота Володимир Юлійович - народний депутат України;
   Поляченко Володимир  Аврумович  -  президент  Холдингової
компанії "Київміськбуд";
   Рябікін Павло Борисович - народний депутат України;
   Тугай Анатолій Михайлович - ректор Київського національного
університету будівництва і архітектури;
   Яньшин Василь Михайлович - Голова ЦК профспілки працівників
будівництва і промисловості будівельних матеріалів.
   2. Затвердити Положення про колегію Держбуду України та
Регламент засідань колегії Держбуду України, що додаються.
   При підготовці матеріалів щодо питань, які розглядаються на
засіданнях колегії, дотримуватися вимог цих документів.
 
 Голова Комітету                      В.Череп
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   наказ Держбуду України
                   19.12.2002 N 101
 
              ПОЛОЖЕННЯ
          про колегію Держбуду України
 
           1. Загальні положення
   1.1. Колегія Держбуду України далі - колегія) є дорадчим
органом і створюється для погодженого вирішення питань,  що
належать до компетенції Державного комітету України з будівництва
та архітектури (далі - Комітету),  визначення  найважливіших
напрямків діяльності.
   1.2. У своїй роботі колегія керується Конституцією України
, законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Комітету
та цим Положенням.
         2. Основні завдання та функції
   2.1. Основними   завданнями   колегії   є  вироблення
взаємоузгодженої колективної позиції Комітету щодо формування
державної житлової, державної науково-технічної та економічної
політики у сферах містобудування, будівництва,  промисловості
будівельних матеріалів, архітектури та розроблення механізмів їх
реалізації.
   2.2. Відповідно до покладених на Комітет завдань колегія
розглядає:
   - практику  застосування   законодавства   з   питань
містобудування, будівництва, архітектури промисловості будівельних
матеріалів та охорони пам'яток архітектури та містобудування;
   - пропозиції щодо вдосконалення законодавства у згаданих
сферах;
   - стан розроблення та реалізації заходів щодо комплексного
планування територій, поліпшення архітектурно-планувального та
інженерно-технічного рівня забудови населених пунктів, будинків і
споруд;
   - питання проведення структурної та економічної реформи у
сферах будівництва та промисловості  будівельних  матеріалів,
реалізації політики ціноутворення у будівництві;
   - заходи щодо підвищення техніко-економічного рівня галузі
будівництва та промисловості будівельних матеріалів;
   - здійснення заходів  з  енерго-  та  ресурсозбереження,
впровадження екологічно безпечних технологій у галузі будівництва
та промисловості будівельних матеріалів;
   - стан реалізації державних і галузевих програм у сфері
містобудування,  будівництва,  реконструкції   промисловості
будівельних матеріалів;
   - підсумки фінансово-господарської діяльності підприємств,
установ та організацій, що належать до сфери управління Комітету;
   - стан виконавської дисципліни в апараті Комітету;
   - питання роботи управлінь, відділів Комітету;
   - кадрові питання;
   - подання до нагородження державними відзнаками;
   - інші питання, пов'язані з реалізацією покладених на Комітет
завдань.
   2.3. Колегія має право:
   - залучати вчених і провідних фахівців галузі до підготовки
та розгляду питань, що належать до її компетенції;
   - одержувати необхідну для її діяльності інформацію  та
матеріали;
   - заслуховувати звіти керівників підприємств, організацій та
установ, що належать до сфери управління Комітету;
   - запрошувати до участі у засіданні колегії представників
інших центральних органів виконавчої та законодавчої влади;
   - проводити спільні засідання з колегіями інших центральних
та місцевих органів виконавчої влади й ухвалювати спільні рішення.
             3. Склад колегії
   3.1. До складу колегії входять за посадою Голова Держбуду
України (голова колегії), заступники Голови Комітету, а також
начальники управлінь та самостійних відділів Комітету.
   3.2. До складу колегії також можуть входити керівники інших
центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та
організацій, які належать до сфери управління Комітету, а також
представники відповідних громадських організацій  (із  правом
дорадчого голосу).
   3.3. Членів колегії затверджує та звільняє від обов'язків
Кабінет Міністрів України за поданням Голови Комітету.
          4. Планування роботи колегії
   4.1. Організаційною формою  роботи  колегії  Комітету  є
Засідання, які проводяться не рідше одного разу на місяць, а також
у разі необхідності оперативного вирішення питання.
   4.2. Організаційне забезпечення роботи колегії покладається
на Управління організаційного забезпечення апарату.
   4.3. Засідання колегії проводяться відповідно до розробленого
й затвердженого наказом Голови Комітету плану, що складається на
квартал.
       5. Порядок проведення засідань колегії
            та прийняття рішень
   5.1. Засідання колегії проводяться під головуванням Голови
Комітету, а у разі його відсутності - заступників Голови.
   5.2. Секретарем  колегії є за посадою завідувач відділу
діловодства, контролю та протокольного забезпечення апарату.
   5.3. Члени колегії беруть участь у засіданнях без права
заміни.
   5.4. Засідання колегії є правомочним, якщо на ньому присутні
більше половини її складу.
   5.5. У роботі колегії можуть брати участь  із  власної
ініціативи  Президент  України,  Прем'єр-міністр  України,
віце-прем'єр-міністри України,  народні  депутати,  працівники
апарату Адміністрації Президента України та Кабінету Міністрів
України.
   5.6. У засіданнях колегії можуть брати участь інші посадові
особи Комітету, які не є членами колегії за списком, погодженим
Головою Комітету або уповноваженими ним заступниками.
   5.7. На засідання колегії можуть бути запрошені керівники
управлінь та установ інших центральних органів виконавчої влади,
підприємств, установ та організації, що належать  до  сфери
управління Держбуду, вчені та провідні фахівці галузі, якщо
питання, яке розглядається на засіданні,  стосується  їхньої
діяльності, а також представники засобів масової інформації.
   Список запрошених  погоджується  Головою  Комітету  або
уповноваженими ним заступниками.
   5.8. Рішення колегії приймаються відкритим голосуванням і
вважаються ухваленими, якщо за них проголосувало більше половини
присутніх не засіданні членів колегії, при цьому голос головуючого
є вирішальним. Хід обговорення питання, внесені зауваження та
пропозиції фіксуються у протоколі, який підписується головуючим на
засіданні та секретарем.
   5.9. Засідання колегії можуть бути відкритими і закритими.
При проведенні закритих засідань колегії (закритого обговорення
окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що
ухвалюються, здійснюється з дотриманням установлених правил роботи
з таємними документами.
   5.10. При проведенні спільних засідань із колегіями інших
центральних та місцевих органів виконавчої влади матеріали до
засідання готуються за порядком, викладеним у цьому розділі,
спільно секретарями колегій і погоджуються їх керівниками.
       6. Контроль за виконанням рішень колегії
   Контроль за виконанням рішень колегії покладається на осіб,
визначених у цих рішеннях, та на Управління організаційного
забезпечення апарату.
 
                   Затверджено
                   наказ Держбуду України
                   19.12.2002 N 101
 
              РЕГЛАМЕНТ
          засідань колегії Держбуду
 
       1. Формування плану проведення засідань
   1.1. Засідання колегії проводяться відповідно до розробленого
і затверджено наказом Голови  Комітету  плану  та  у  разі
необхідності.
   Засідання колегії проводяться не рідше одного разу на місяць,
як правило, у другу п'ятницю місяця.
   У плані проведення засідань колегії зазначаються питання, що
виносяться  на  розгляд  колегії, дата проведення засідання,
відповідальні за підготовку  матеріалів  та  термін  подання
документів.
   1.2. Питання для розгляду на засіданнях колегії визначаються,
виходячи з актів Президента України, рішень Верховної Ради України
та інших нормативних документів, постанов Кабінету Міністрів
України, з власної ініціативи Голови Комітету і його заступників
та з основних завдань Комітету.
   1.3. З метою вчасного розроблення плану проведення засідань
колегії керівники управлінь, відділів Комітету за місяць до кінця
поточного  кварталу  подають  до  Управління  організаційного
забезпечення апарату пропозиції щодо питань, які доцільно внести
на розгляд колегії на наступний квартал, погоджені заступником
Голови Комітету згідно з розподілом обов'язків.
   1.4. Управління  організаційного  забезпечення  апарату
(Управління апарату) на основі цих матеріалів протягом тижня готує
проект плану проведення засідань колегії Комітету на наступний
квартал, який затверджується наказом Голови Комітету, і розсилає
членам колегії, керівникам структурних підрозділів  Комітету,
відповідним структурам Верховної ради України, Кабінету Міністрів
України до початку наступного кварталу.
         2. Порядок подання матеріалів
        для розгляду на засіданнях колегії
   2.1. Матеріали для розгляду на засіданні колегії подаються
структурними підрозділами Комітету Управлінню апарату згідно з
планом проведення засідань.
   2.2. До зазначених матеріалів належать:
   - адресовані колегії доповідні записки (довідки) з питань,
винесених для розгляду на засіданні колегії;
   - проекти рішень з обговорюваних питань;
   - список запрошених на засідання колегії.
   Доповідна записка  (довідка)  повинна  містити  стислий
(3-4 сторінки) аргументований виклад суті питання та конструктивні
пропозиції  щодо його вирішення. Доповідна записка (довідка)
підписується керівником структурного  підрозділу  центрального
апарату Комітету, відповідального за підготовку питання.
   У проектах рішень констатується об'єктивний стан справ з
порушеного питання з урахуванням загальнодержавних інтересів та
регіональних  особливостей, дається його оцінка, формулюються
доручення відповідним управлінням (відділам),  спрямовані  на
поліпшення  стану  справ чи остаточне вирішення питання, та
рекомендації місцевим органам влади. Обсяг цього документа повинен
бути не більшим за 2-3 сторінки.
   Проекти рішень колегії погоджуються (візуються) керівниками
структурних підрозділів Комітету та заступниками Голови Комітету,
до компетенції яких належить питання, з якого приймається рішення,
а також керівниками управлінь та установ інших міністерств чи
відомств, якщо порушені у проекті рішення питання стосуються
їхньої діяльності.
   Доповідна записка і проект рішення, оформлені та завізовані
належним чином, не пізніше ніж за десять днів до дня проведення
засідання колегії подаються в Управління апарату. У разі порушення
зазначеного терміну розмноження цих документів у  необхідній
кількості забезпечує управління (відділ), що готує питання для
розгляду на засіданні колегії. Якщо згадані документи не подані за
три дні до дня засідання, питання знімається з порядку денного.
   Водночас подається список запрошених на засідання колегії, в
т. ч. керівників структурних підрозділів та окремих спеціалістів
Комітету,  підписаний  начальником  управління  (відділу),
відповідального за підготовку питання, та погоджений з відповідним
заступником Голови Комітету.
   Відповідальність за вчасну та якісну підготовку матеріалів до
засідань колегії покладається особисто на заступника  Голови
Комітету, начальника структурного підрозділу Комітету, зазначених
у плані проведення засідань колегії, та начальника Управління
апарату.
   Матеріали до розгляду на  засіданні  колегії  роздаються
секретарем колегії членам колегії, а також запрошеним особам
відповідно до поданого списку через підрозділи, що  готують
питання.
   2.3. Управління  апарату  контролює  вчасне подання всіх
необхідних матеріалів відповідно до плану проведення засідань
колегії.  У  разі порушення встановленого порядку підготовки
матеріалів до засідань колегії Управління апарату повертає їх на
доопрацювання.
   2.4. Якщо  виникає  необхідність  додатково і оперативно
розглянути питання, рішення колегії ухвалюється в робочому порядку
шляхом опитування членів колегії та візування ними цього документа
(більше половини членів колегії). При цьому Голові Комітету
подається доповідна записка з обгрунтуванням необхідності такого
розгляду, підписана начальником  Голови  Комітету  згідно  з
розподілом  обов'язків.  Ця  доповідна  записка з позитивною
резолюцією Голови Комітету та відповідні матеріали подаються
Управлінню апарату в установленому порядку.
       3. Порядок підготовки засідань колегії
   3.1. Управління апарату на підставі поданих матеріалів формує
проект порядку денного.
   Начальник Управління апарату погоджує проект порядку денного,
дату і час проведення засідання колегії,  а  також  подані
структурними підрозділами списки запрошених з Головою Комітету.
   Погоджений проект порядку денного разом з іншими матеріалами
надається учасникам засідання не пізніше ніж за два дні до
засідання колегії.
   3.2. Додаткові (позачергові) питання включаються до порядку
денного засідання колегії за рішенням Голови Комітету.
   3.3. Члени колегії Комітету, яким надіслано матеріали про
порядок денний, можуть за день до засідання подавати до Управління
апарату зауваження і пропозиції з питань, що розглядаються.
       4. Порядок проведення засідань колегії
   4.1. У засіданні колегії беруть участь члени колегії та інші
посадові особи, запрошені для розгляду кожного окремого питання.
   4.2. Порядок  денний  затверджується  безпосередньо  на
засіданні.
   4.3. Посадові особи, які беруть участь у засіданні колегії,
реєструються. Реєстрацію учасників засідання забезпечує управління
(відділ), що готує питання.
   4.4. Час  доповіді  визначається  в  межах 15 хв., для
співдоповіді - до 10 хв., для довідок - до 3 хв. У разі
необхідності головуючий може змінити регламент. Учасники засідання
та особи, запрошені для участі у розгляді окремих  питань,
виступають  під  час  обговорення, вносять пропозиції, дають
необхідні довідки. Обговорення  припиняється  за  пропозицією
головуючого.
   Особи, запрошені на засідання колегії для участі у розгляді
окремих питань, після їх обговорення і прийняття відповідних
рішень у подальшій роботі участі не беруть.
   4.5. Рішення на засіданнях колегії ухвалюється більшістю
голосів від загальної кількості присутніх членів колегії.
   4.6. Після розгляду питання на засіданні колегії проект
рішення колегії з урахуванням зауважень та пропозицій, внесених у
ході його обговорення і схвалених членами колегії, в термін,
визначений  головою  колегії,  доопрацьовується  структурним
підрозділом, відповідальним за підготовку цього питання, візується
керівниками структурних підрозділів центрального апарату Комітету,
управлінь і установ інших міністерств чи відомств, якщо порушені у
проекті рішення питання належать до їхньої компетенції, а також
відповідним заступником Голови Комітету і подається в Управління
апарату. У разі, коли проект рішення приймається без зауважень та
пропозицій, рішення колегії не візується.
   4.7. Рішення колегії разом з протоколом засідання, який
оформляється Управлінням апарату, подається на підпис голові
колегії начальником Управління апарату.
   4.8. Рішення колегії, як правило, впроваджується в життя
наказом Держбуду, проект якого готується управлінням (відділом),
що виносить питання на розгляд колегії.
   4.9. Копії затверджених рішень колегії надсилаються членам
колегії, керівникам зацікавлених організацій  та  структурних
підрозділів Комітету за призначенням.
   4.10. Ухвалені рішення колегії публікуються в Інформаційному
бюлетені Держбуду та  інших  галузевих  офіційних  виданнях,
представники яких запрошуються на засідання колегії.
   4.11. Матеріали  до  засідань  колегії  (порядок денний,
доповідні записки (довідки), списки запрошених осіб) зберігаються
в Управлінні організаційного забезпечення апарату в окремій папці.
   4.12. Контроль за виконанням рішень колегії покладається на
заступника Голови Комітету за належністю питань,  керівників
структурних підрозділів, визначених у рішенні колегії, та на
Управління організаційного забезпечення апарату.
 
 "Інформаційний бюлетень Держбуду", N 12, грудень, 2002 р.
 

БУДСТАНДАРТ Online