Приказ от 19.12.2002 № 86 О создании Межведомственного научно-технического совета по вопросам ликвидации последствий подтопление территорий в городах и поселках Украины

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
        ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
              Н А К А З
             19.12.2002 N 86
 
     Про створення Міжвідомчої науково-технічної ради
    з питань ліквідації наслідків підтоплення територій
          в містах і селищах України
 
   З метою координації заходів Комплексної програми ліквідації
наслідків підтоплення територій в містах і селищах України,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.02
N 160 ,  та  контролю  за  їх  реалізацією,
Н А К А З У Ю:
   1. Утворити Міжвідомчу науково-технічну  раду  з  питань
ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах
України у складі згідно з додатком 1.
   2. Затвердити Положення про Міжвідомчу науково-технічну раду
з питань ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і
селищах України додаток 2).
   3. Перелік об'єктів інженерного захисту територій міст і
селищ від підтоплення визначати згідно з Порядком формування
переліку об'єктів інженерного захисту територій міст і селищ від
підтоплення грунтовими водами будівництво яких повністю, або
частково фінансується за рахунок коштів  державного  бюджету
(додаток 3).
   4. Відділу протизсувних робіт та захисту населених пунктів
від шкідливої дії вод (Голубятніков Є.І.) разом з відділом
підвідомчих   організацій   (Гибелинда  В.Ф.)  здійснювати
організаційно-технічне  та  матеріальне  забезпечення  роботи
Міжвідомчої науково-технічної ради.
   5. Відділу протизсувних робіт та захисту територій населених
пунктів від шкідливої дії вод (Голубятніков Є.І.) здійснювати
постійний контроль за виконанням заходів з реалізації Комплексної
програми та узагальнювати матеріали для розгляду на засіданні
Міжвідомчої науково-технічної ради.
   6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Комітету, Голову Міжвідомчої науково-технічної ради Рудого
В.П.
 
 Голова комітету                    Г.М.Семчук
 
                   Додаток 1
                   до наказу Державного
                   комітету України з питань
                   житлово-комунального
                   господарства
                   19.12.2002 N 86
 
               СКЛАД
      Міжвідомчої науково-технічної ради з питань
      ліквідації наслідків підтоплення територій
          в містах і селищах України
 
 
 1. Рудий        - заступник Голови
  Володимир Петрович   Держжитлокомунгоспу України, голова
              ради
 
 2. Голубятніков     - начальник Відділу протизсувних робіт
  Євген Іванович     та захисту територій населених пунктів
              від шкідливої дії вод
              Держжитлокомунгоспу України, заступник
              голови ради
 
 3. Гріненко Борис    - заступник начальника Управління
  Васильович       Мінекономіки України, к.т.н., заступник
              голови ради (за згодою)
 
 4. Могильніченко    - начальник Управління захисту територій
  В'ячеслав Васильович  МНС України, заступник голови Ради
              (за згодою)
 
 5. Ярличенко      - заступник начальника Відділу
  Юрій Юхимович     протизсувних робіт та захисту
              територій населених пунктів від
              шкідливої дії вод Держжитлокомунгоспу
              України, відповідальний секретар ради
 
 6. Щербина       - директор НДКТІ МГ, к.т.н.
  Геннадій Павлович
 
 7. Марченко       - головний спеціаліст Департаменту
  Андрій Маркович    геології Мінекоресурсів України
              (за згодою)
 
 8. Іськов        - заступник начальника Управління
  Володимир Леонідович  Держбуду України (за згодою)
 
 9. Дезірон       - заступник начальника Управління
  Олександр Вікторович  Держводгоспу України (за згодою)
 
 10. Нікітенко      - перший заступник генерального директора
   Веніамін Йосипович  інституту "УкркомунНДІпроект"
              (за згодою)
 
 11. Демчишин      - нальник відділу інституту геологічних
   Михайло Гордійович  наук НАН України, д.т.н. (за згодою)
 
 12. Рижій        - директор центру науково-технічних
   Михайло Миколайович  послуг "Інжзахист" (за згодою)
 
 13. Совгіря       - головний інженер ВАТ
   Микола Миколайович  "Дніпрокомундорпроект" (за згодою)
 
 14. Стрижельчик     - заступник директора "УкрНДІІНТВ"
   Геннадій Георгійович (за згодою)
 
 15. Шаповал       - директор інституту
   Олександр Євгенович  "УкрНДІводоканалпроект" (за згодою)
 
                   Додаток 2
                   до наказу Державного
                   комітету України з питань
                   житлово-комунального
                   господарства
                   19.12.2002 N 86
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про Міжвідомчу науково-технічну раду з питань
      ліквідації наслідків підтоплення територій
          в містах і селищах України
 
   1. Міжвідомча  науково-технічна рада з питань ліквідації
наслідків підтоплення територій в містах і селищах України (далі -
Рада) утворена для координації діяльності міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій, спрямованої  на  реалізацію  заходів
Комплексної програми ліквідації наслідків підтоплення територій в
містах і селищах України (далі-Комплексна програма), проведення
моніторингу тощо.
   2. В своїй діяльності Рада керується Конституцією України
, Законом України "Про захист населення і територій
від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру"
, актами Президента України,  постановою  Кабінету
Міністрів України від 15.02.02 N 160, а також цим
Положенням.
   3. Основними завданнями Ради є:
   координація роботи міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської  та  Севастопольської  міських  державних
адміністрацій під час виконання заходів Комплексної програми та
проведення моніторингу її реалізації;
   проведення експертизи цільових проектів та заходів;
   підготовка пропозицій  щодо  обсягів  фінансування  та
необхідності  розроблення нормативно-будівельного і методичного
забезпечення;
   розгляд звітів за результатами виконання передбачених угодами
робіт і програмних заходів; періодична перевірка виконання заходів
з  реалізації  Програми  та використання коштів. Висновки і
пропозиції перевірок передаються  замовнику  для  коригування
Програми і уточнення обсягів фінансування програмних заходів.
   4. Рада має право:
   заслуховувати на своїх засіданнях інформацію посадових осіб
центральних і місцевих органів виконавчої влади з питань виконання
заходів Комплексної програми та моніторингу  її  реалізації;
   скликати наради, проводити конференції, семінари, інші заходи
з питань реалізації положень Комплексної програми;
   отримувати від  центральних і місцевих органів державної
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію
стосовно виконання заходів з реалізації Комплексної програми;
   залучати до своєї роботи спеціалістів центральних та місцевих
органів виконавчої влади, а також окремих експертів, учених,
фахівців (за згодою їх керівників).
   5. Раду очолює голова, який має трьох заступників. Головою
Ради є заступник Голови Держжитлокомунгоспу за належністю питань.
Голова Ради у разі потреби може вносити зміни до її складу.
   Голова Ради керує діяльністю Ради, забезпечує проведення
засідань і організує контроль за виконанням прийнятих рішень.
   6. Основною формою роботи Ради є засідання, які проводяться
не рідше одного разу в квартал відповідно до щорічного плану
роботи Ради. План роботи Ради розробляється секретарем Ради і
затверджується її Головою.
   Засідання Ради вважається правомочним у разі присутності на
ньому не менше половини її складу.
   Рішення Ради приймається відкритим голосуванням і вважається
прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Ради,
присутніх на засіданні.
   У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови
Ради.
   Рішення оформлюються протоколами, які підписуються Головою і
секретарем Ради.
   7. Про порядок денний засідань і строки їх проведення Голова
Ради повідомляє її членів через секретаря Ради за тиждень до
чергового засідання.
   8. Організаційно-технічне  забезпечення   роботи   Ради
покладається на Держжитлокомунгосп України.
 
                   Додаток 3
                   до наказу Державного
                   комітету України з питань
                   житлово-комунального
                   господарства
                   19.12.2002 N 86
 
               ПОРЯДОК
     формування переліку об'єктів інженерного захисту
    територій міст і селищ від підтоплення грунтовими
     водами, будівництво яких повністю або частково
    фінансується за рахунок коштів державного бюджету.
 
   1. Порядок формування переліку об'єктів інженерного захисту
територій міст і селищ від підтоплення  грунтовими  водами,
будівництво яких повністю або частково фінансується за рахунок
коштів державного бюджету (державні централізовані капітальні
вкладення та інші видатки державного бюджету) (далі - Порядок),
розроблено відповідно до Закону України "Про захист населення від
надзвичайних ситуацій  техногенного  та  природного характеру"
, Указу Президента України від 19.08.02 N 723/2002
 "Про положення про Державний комітет України з питань
житлово-комунального господарства", постанови Кабінету Міністрів
України від 15.02.02 N 160  "Про затвердження
Комплексної програми ліквідації наслідків підтоплення територій в
містах і селищах України", постанови Кабінету Міністрів України
від 27.12.01 N 1764 "Про затвердження Порядку
державного фінансування капітального будівництва".
   2. Цей Порядок визначає механізм формування переліку об'єктів
інженерного  захисту територій міст і селищ від підтоплення
грунтовими водами, будівництво яких  повністю  або  частково
фінансується за рахунок коштів державного бюджету ( далі -
Перелік)  з  метою  забезпечення  цільового  та  ефективного
використання коштів державного бюджету.
   3. Формування  Переліку  на  відповідний  фінансовий рік
здійснюється в три етапи.
   4. На першому етапі пропозиції Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій подаються до Держжитлокомунгоспу України
не пізніше ніж за три місяці до початку розроблення проекту
Державного бюджету України і включають:
   титул будови ( об'єкта чи території) за формою, що додається;
   висновки комісій Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних,  Київської  та  Севастопольської  міських державних
адміністрацій  з  питань  техногенно-екологічної  безпеки  та
надзвичайних ситуацій щодо доцільності та ефективності заходів що
планується для здійснення;
   висновки комплексної  державної  експертизи відповідно до
Порядку затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва
та проведення їх комплексної державної експертизи, затвердженого
постановою Кабінету  Міністрів  України  від  11.04.02 N 483
;
   довідку щодо спів фінансування будівництва (реконструкції)
об'єкта інженерного захисту територій (окремої ділянки)  від
підтоплення грунтовими водами за рахунок коштів місцевого бюджету,
власних коштів підприємств, інших джерел фінансування.
   5. Запити про фінансування  природоохоронних  заходів  з
державного бюджету за розділами "Охорона навколишнього природного
середовища та ядерна безпека" для здійснення заходів з ліквідації
підтоплення  подаються до Міністерства екології та природних
ресурсів згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України
від 24.01.01 N 44.
   6. Розгляд  пропозицій у Держжитлокомунгоспі України, за
дорученням Голови Комітету,  або  особи  що  його  заміщує,
здійснюється  галузевим  структурним  підрозділом  (Відділом
протизсувних робіт та захисту населених пунктів від шкідливої дії
вод), який готує матеріали до розгляду на засіданні Міжвідомчої
науково-технічної ради з питань ліквідації наслідків підтоплення
територій в містах і селищах.
   7. На  другому  етапі  після  розгляду  та узагальнення
Міжвідомчою науково-технічною радою матеріалів не пізніше ніж за
місяць  до  початку  розроблення  проекту державного бюджету
Держжитлокомунгосп України, з урахуванням прогнозних  обсягів
фінансування на відповідний рік, формує Перелік об'єктів і, не
пізніше ніж за два тижні до завершення подання пропозицій до
проекту Державного бюджету, з супровідним листом подає його до
Мінекономіки.
   8. На третьому етапі Міжвідомча науково-технічна рада у
десятиденний термін після затвердження Державного бюджету України
на  відповідний  фінансовий  рік,  виходячи  з  передбачених
централізованих капітальних вкладень видатків державного бюджету,
здійснює затвердження Переліку об'єктів  і  подає  його  до
Мінекономіки та  Мінфіну,  які  через  Державне  казначейство
здійснюють фінансування об'єктів.
 
 "Інформаційний бюлетень Держбуду",
 N 2, лютий, 2003 р.
 

БУДСТАНДАРТ Online