Постановление от 29.01.1999 № 114 Об утверждении Программы обеспечения жильем военнослужащих, освобожденных в запас или отставку

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 29 січня 1999 р. N 114
                Київ

          Про затвердження Програми
       забезпечення житлом військовослужбовців,
         звільнених у запас або відставку

     Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 1442 від 26.09.2002
      N 1728 від 23.12.2004 )   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

   1.   Затвердити   Програму   забезпечення   житлом
військовослужбовців, звільнених у запас або відставку (додається).

   2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським держадміністраціям подавати
Національному    координаційному    центру    адаптації
військовослужбовців, звільнених у запас  або  відставку,  та
конверсії  колишніх військових об'єктів (далі - Національний
координаційний центр):

   щороку до 1 березня відомості  про  військовослужбовців,
звільнених у запас або відставку, які перебувають на квартирному
обліку, для включення їх до регіональної бази даних квартирного
обліку  цих  військовослужбовців  за  формою,  затвердженою
Національним координаційним центром;

   щокварталу до 15 числа місяця, що настає  за  звітним,
інформацію про хід фінансування та виконання завдань, передбачених
Програмою забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у
запас або відставку.
( Постанову доповнено пунктом 2 згідно з Постановою КМ N 1442
 від 26.09.2002 )

   3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування подавати
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським держадміністраціям щороку до 1 лютого
списки військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, які
перебувають на квартирному обліку, таких, що вибули, прибули, а
також отримали житло, за формою,  затвердженою  Національним
координаційним центром.
( Постанову доповнено пунктом 3 згідно з Постановою КМ N 1442
 від 26.09.2002 )


   Прем'єр-міністр України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО

   Інд. 69


                  ЗАТВЕРДЖЕНО
            постановою Кабінету Міністрів України
              від 29 січня 1999 р. N 114
         (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
           від 23 грудня 2004 р. N 1728

               ПРОГРАМА
       забезпечення житлом військовослужбовців,
         звільнених у запас або відставку


           1. Загальні положення

   Ця Програма  розроблена  з  метою  розв'язання  проблеми
забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у запас або
відставку, в тому числі тих, що підлягають відселенню із закритих
та віддалених від населених пунктів військових містечок (далі -
звільнені військовослужбовці), та членів їх сімей, які потребують
поліпшення  житлових  умов  і надання житлових приміщень та
перебувають на квартирному обліку у виконавчих органах місцевих
рад (далі - квартирний облік).

   Протягом 1999-2003 років із 23 810 квартир, передбачених для
забезпечення житлом  звільнених  військовослужбовців,  надано
4 065 квартир, що становить 17 відсотків.

   Джерелом фінансування  будівництва квартир для звільнених
військовослужбовців є субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам   на   будівництво  та  придбання  житла  для
військовослужбовців, учасників бойових дій в Афганістані  та
воєнних  конфліктів  у  зарубіжних  країнах,  членів  сімей
військовослужбовців, що загинули під час виконання ними службових
обов'язків, а також для військовослужбовців, звільнених у запас
або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у
зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному
обліку за місцем проживання.

   Такі джерела фінансування, як кошти інвесторів, кошти від
випуску та реалізації житлових сертифікатів (облігацій), кошти
неприбуткових організацій (благодійних фондів), особисті кошти
звільнених військовослужбовців, кошти, отримані від реалізації
військової техніки та об'єктів незавершеного будівництва, державні
довгострокові і пільгові кредити, кошти, передбачені регіональними
програмами індивідуального житлового будівництва на селі, та кошти
інших  джерел  на  розв'язання  проблеми забезпечення житлом
звільнених військовослужбовців не залучалися через відсутність
відповідної нормативно-правової бази.

   За даними  Ради  міністрів  Автономної  Республіки Крим,
обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій,
на квартирному обліку перебувало на 1 січня 2004 р. понад 18 тис.
звільнених військовослужбовців,  з  яких  близько  12,6  тис.
(69,7 відсотка) очікують житло понад 10 років (додаток 1). Із
зазначеної кількості потребують позачергового забезпечення житлом
майже 4,5 тис. сімей звільнених військовослужбовців.

          2. Мета і основні завдання

   Метою Програми є сприяння реалізації державної політики у
сфері  забезпечення  житлом  звільнених  військовослужбовців,
концентрації фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів,
а також координації діяльності центральних і місцевих органів
виконавчої  влади,  підприємств,  установ та організацій для
розв'язання цієї проблеми.

   Основними завданнями Програми є:

   розв'язання соціально-економічної  проблеми  забезпечення
житлом звільнених військовослужбовців;

   реалізація конституційного  права та соціальних гарантій,
установлених законодавством, щодо забезпечення житлом звільнених
військовослужбовців;

   удосконалення нормативно-правової бази у цілях концентрації
бюджетних та інших джерел фінансування, матеріально-технічних
ресурсів для здійснення заходів Програми;

   створення умов для залучення коштів інвесторів, у тому числі
іноземних, у будівництво житла;

   упровадження фінансового механізму державного безвідсоткового
та іпотечного кредитування на індивідуальне житлове (кооперативне)
будівництво та придбання житла;

   використання вторинного ринку житла.

      3. Виконавчий орган, учасники та виконавці

   Національний координаційний     центр     адаптації
військовослужбовців,  звільнених  у  запас або відставку, та
конверсії колишніх військових об'єктів (далі -  Національний
координаційний центр) є відповідальним за виконання Програми
органом, який координує роботу її учасників та  виконавців,
організовує розв'язання завдань, виконує функції замовника з
будівництва та придбання житла для звільнених військовослужбовців,
вживає  заходів  щодо  удосконалення  нормативно-правового
забезпечення виконання Програми і здійснює контроль за цільовим та
ефективним використанням бюджетних коштів, що виділяються на
зазначену мету, за дотриманням місцевими органами виконавчої влади
та  органами місцевого самоврядування законодавства з питань
забезпечення житлом цієї категорії населення, а також формує
зведену  базу  даних  про  квартирний  облік  звільнених
військовослужбовців.

   Учасниками Програми є:

   звільнені військовослужбовці, які беруть участь у виконанні
Програми шляхом залучення їх власних коштів для будівництва житла;

   спілка громадських   організацій  "Всеукраїнський  союз
військовослужбовців кадру та запасу", яка бере участь у формуванні
регіональних  баз  даних  про  квартирний  облік  звільнених
військовослужбовців,  проведенні  перереєстрації   облікових
документів, здійсненні громадського контролю за веденням облікових
справ і наявністю документів відповідно до вимог  житлового
законодавства, а також виконанням місцевими органами виконавчої
влади та органами місцевого самоврядування Програми;

   підприємства, установи та організації всіх форм власності,
які беруть участь у здійсненні заходів, передбачених Програмою.

   Виконавцями Програми є:

   Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська
та Севастопольська  міські  держадміністрації,  які  формують
регіональні  бази  даних  про  квартирний  облік  звільнених
військовослужбовців за затвердженою Національним координаційним
центром формою та інформують його про фінансування і хід виконання
завдань, передбачених  Програмою,  щороку  розробляють  плани
житлового забезпечення та розподілу житлової площі, що вводиться в
експлуатацію в поточному році, організовують роботу міжвідомчих
комісій з питань сприяння розв'язанню житлової проблеми звільнених
військовослужбовців  за  участю  уповноважених  представників
Національного координаційного центру та громадських організацій
звільнених військовослужбовців;

   органи місцевого самоврядування ведуть  квартирний  облік
звільнених військовослужбовців, які відповідно до законодавства
потребують поліпшення житлових умов і надання житлових приміщень,
проводять  їх перереєстрацію, здійснюють розподіл та надання
відповідно до законодавства житла,  сприяють  індивідуальному
житловому  (кооперативному)  будівництву,  розробляють  плани
розподілу житлової площі, що вводиться в експлуатацію в поточному
році, організовують роботу громадських комісій з житлових питань,
до складу яких включаються уповноважені представники Національного
координаційного  центру  та  спілки  громадських  організацій
"Всеукраїнський союз військовослужбовців кадру та запасу";

   державні підприємства, які належать до сфери  управління
Національного координаційного центру.

      4. Основні показники та очікувані результати

   Програма ґрунтується на прогнозних розрахунках, в основу яких
покладено  статистичні  дані  про  чисельність  звільнених
військовослужбовців, потребу в загальній площі житла, а також
обсяги бюджетних коштів та інших джерел фінансування.

   За розрахункову загальну площу однієї квартири взято 62,5 кв.
метра.   Загальна   очікувана   кількість   звільнених
військовослужбовців, яких  необхідно  забезпечити  житлом  у
2005-2014 роках, становить 24,4 тис. сімей.

   Розрахункова потреба  в загальній, площі житла становить
близько 1,5 млн. кв. метрів.

   Для здійснення заходів Програми необхідно близько 3,6 млрд.
гривень з розрахунку середньорегіональної вартості спорудження
1 кв. метра житла, визначеної Держбудом на 1 січня 2004 р., з
урахуванням прогнозного щорічного збільшення вартості 1 кв. метра
загальної площі житла орієнтовно на 9,8 відсотка у 2006-2010 та
4,9 відсотка у 2011-2014 роках.

   Виконання Програми дасть можливість:

   розв'язати житлову проблему звільнених військовослужбовців;

   удосконалити механізм надання звільненим військовослужбовцям
житла за рахунок коштів державного бюджету, а також шляхом
використання  державного  безвідсоткового  кредиту,  пільгових
довгострокових та іпотечних кредитів з погашенням їх за рахунок
держави відповідно до законодавства;

   зняти соціально-психологічну напруженість серед звільнених
військовослужбовців;

   сприяти забезпеченню  стабільності  роботи  підприємств
будівельного комплексу, збереженню робочих місць у будівельній та
інших галузях промисловості.

          5. Фінансове забезпечення

   Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок таких
джерел:

   коштів державного бюджету;

   коштів, отриманих   від  стягнення  заборгованості  з
підприємств - боржників Держкомрезерву, що утворилася внаслідок
самовільного  відчуження  (використання,  реалізації)  ними
матеріальних цінностей державного резерву або несвоєчасного їх
повернення, до 2009 року;

   кредитних ресурсів та інвестиційних коштів;

   власних коштів звільнених військовослужбовців;

   інших джерел, не заборонених законодавством.

   Передбачається також використання транспортних засобів, інших
самохідних машин і механізмів, спеціальної техніки, обладнання,
пристроїв, будівельних матеріалів, вилучених митними та іншими
правоохоронними органами і за  рішенням  суду  переданих  в
установленому  законодавством  порядку у власність держави -
Національному координаційному центру.

   Кошти за визначеними джерелами фінансування (додаток  2)
повинні  спрямовуватися  насамперед на завершення будівництва
об'єктів житла, які мають високий ступінь готовності.

   Розрахункові показники  потреби  в  коштах,  передбачених
Програмою, за роками та регіонами наведено у додатках 3-12.

        6. Нормативно-правове забезпечення

   З метою вдосконалення нормативно-правової бази забезпечення
виконання Програми необхідно здійснити такі заходи:

   розробити механізм випуску житлових сертифікатів (облігацій)
та формування їх ринку для розв'язання проблеми забезпечення
житлом звільнених військовослужбовців, які мають вислугу 25 і
більше років, та подати до Кабінету Міністрів України проекти
відповідних нормативно-правових актів.

                   Державна комісія з цінних
                   паперів та фондового ринку,
                   Мінфін, Мінекономіки,
                   Національний координаційний
                   центр, Держбуд.

                   Грудень 2005 року;

   підготувати та внести зміни до Порядку обліку громадян, які
потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень
в  Українській  РСР,  щодо  забезпечення  житлом  звільнених
військовослужбовців.

                   Національний координаційний
                   центр, Держжитлокомунгосп,
                   Мінекономіки.

                   Березень 2005 року;

   провести ретельну перевірку  облікових  справ  звільнених
військовослужбовців  щодо  відповідності  їх  ведення вимогам
житлового законодавства.

                   Рада міністрів Автономної
                   Республіки Крим, обласні,
                   Київська та Севастопольська
                   міські держадміністрації,
                   Національний координаційний
                   центр.

                   Жовтень - грудень 2004 року;

   розробити механізм фінансування будівництва (придбання) житла
за   рахунок   залучення   власних   коштів   звільнених
військовослужбовців.

                   Національний координаційний
                   центр, Мінфін, Мінекономіки,
                   Держбуд.

                   Грудень 2005 року.

( Программа в редакції Постанови КМ N 1728 від
23.12.2004 )


                            Додаток 1
                            до Програми

              ВІДОМОСТІ
     про кількість звільнених військовослужбовців та
     їх сімей, які перебувають на квартирному обліку
        у виконавчих органах місцевих рад,
            на 1 січня 2004 року
Найменування адміністративно- територіальної одиниці Загаль- на кіль- кість звіль- нених війсь- ково- служ- бовців У тому числі Кількість звільнених військовослужбовців, які мають інші пільги Кількість звільнених військово- службовців, які перебувають на обліку більш як 10 років
кіль- кість осіб, яким випов- нилося 60 і більше років кіль- кість сімей помер- лих
усього у тому числі
учас- ники бойо- вих дій учас- ники лікві- дації нас- лідків аварії на Чорно- биль- ській АЕС інваліди Збройних Сил ветерани Збройних Сил
Усього 18048 942 124 5924 746 290 238 5098 12583
Автономна Республіка Крим 931 24 5 271 25 13 6 241 815
Область:
Вінницька 1382 36 8 493 18 15 10 471 1025
Волинська 228 11 10 91 3 2 1 87 175
Дніпропетровська 550 18 5 182 20 9 11 161 386
Донецька 1604 378 70 51 11 5 3 1238
Житомирська 595 15 6 247 27 16 22 209 456
Закарпатська 149 22 7 54 12 2 45 114
Запорізька 337 4 97 12 6 14 77 210
Івано- Франківська 242 3 1 84 2 5 2 80 180
Київська 1470 129 380 75 47 13 286 991
Кіровоградська 308 22 1 99 1 4 3 94 235
Луганська 469 5 231 47 13 12 185 321
Львівська 340 1 39 153 9 4 5 139 26
Миколаївська 557 29 80 8 3 2 70 507
Одеська 469 18 6 321 35 11 7 290 372
Полтавська 709 21 4 291 12 1 5 280 433
Рівненська 357 17 7 214 12 4 35 191 232
Сумська 393 45 6 3 2 36 315
Тернопільська 360 13 2 134 14 4 1 123 295
Харківська 2409 52 830 185 67 32 635 1386
Херсонська 373 3 173 14 5 5 160 294
Хмельницька 793 14 296 24 2 6 272 515
Черкаська 1080 39 8 417 71 13 13 359 829
Чернівецька 490 19 1 100 38 9 7 64 269
Чернігівська 613 28 5 168 15 13 16 148 466
м. Київ 686 21 6 268 10 8 3 257 375
м. Севастополь 154 3 135 135 123
( Додаток 1 в редакції Постанови КМ N 1728 від
23.12.2004 )


                            Додаток 2
                            до Програми

             ПРОГНОЗНИЙ ОБСЯГ
      фінансування будівництва та придбання житла
        для звільнених військовослужбовців

                          (тис. гривень)
Показник Усього У тому числі за роками
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Кількість квартир (орієнтовно) 24370 3515 3095 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220
Загальна площа житла, кв. метрів 1523130 219700 193430 138750 138750 138750 138750 138750 138750 138750 138750
Потреба в коштах, усього у тому числі за рахунок: 3625627,9 360834,2 349306,5 274805,2 301792,7 331417,4 363961,5 381820,7 400563,9 420240,9 440884,9
видатків державного бюджету 1836494,6 197937,3 187420,1 89005,2 109892,7 164017,4 190561,5 203370,7 217113,9 230790,9 246384,9
субвенції державного бюджету місцевим бюджетам 1120000 95000 105000 105000 105000 110000 110000 115000 120000 125000 130000
матеріальних активів, вилучених Держмитслужбою і за рішенням суду переданих у власність держави 202896,9 17896,9 5000 15000 20000 20000 25000 25000 25000 25000 25000
матеріальних активів, вилучених Державною виконавчою службою і за рішенням суду переданих у власність держави 200000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000
коштів, отриманих від стягнення заборгованості з підприємств - боржників Держкомрезерву 109086,4 30000 19086,4 30000 30000
коштів місцевих бюджетів, підприємств (організацій), що належать до сфери управління Національного координаційного центру, та інших джерел 3650 500 300 300 400 400 400 450 450 450 500
довгострокового пільгового кредитування 45500 6000 3000 4000 5000 5000 5500,0 5500 5500 6000 6000
іпотечного кредитування 20000 3000 1500 1500 1500 2000 2500,0 2500 2500 3000 3000
власних коштів звільнених військовослужбовців 45000 5000 5000 5000 5000 5000 5000,0 5000 5000 5000 5000
інвестицій згідно з Указом Президента України від 1 липня 1993 р. N 240 43000 5000 3000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
240/93
( Додаток 2 в редакції Постанови КМ N 1728 від
23.12.2004 )


                            Додаток 3
                            до Програми

              РОЗРАХУНОК
     потреби коштів на будівництво та придбання житла
     для звільнених військовослужбовців на 2005 рік

Найменування адміністративно- територіальної одиниці Кіль- кість квартир Загальна площа житла, кв. метрів Прогнозна вартість 1 кв. метра загальної площі житла на 1 січня 2005 р., гривень Прогнозна загальна вартість житла, тис. гривень
Усього 3515 219700 1743 360834,2
Автономна Республіка Крим 154 9600 1648 15820,8
Область:
Вінницька 202 12600 1597 20122,2
Волинська 80 4980 1621 8072,5
Дніпропетровська 174 10860 1751 19015,9
Донецька 231 14400 1747 25156,8
Житомирська 158 9900 1570 15543
Закарпатська 35 2160 1742 3762,7
Запорізька 104 6540 1757 11490,8
Івано-Франківська 66 4140 1599 6619,8
Київська 214 13380 1639 21929,8
Кіровоградська 86 5400 1547 8353,8
Луганська 139 8700 1628 14163,6
Львівська 98 6120 1631 9981,7
Миколаївська 134 8400 1618 13591,2
Одеська 180 11220 1654 18557,8
Полтавська 145 9060 1516 13735
Рівненська 52 3160 1612 5093,9
Сумська 111 6960 1557 10836,7
Тернопільська 72 4500 1510 6795
Харківська 348 21780 1687 36742,8
Херсонська 86 5400 1545 8343
Хмельницька 115 7200 1511 10879,2
Черкаська 157 9840 1620 15940,8
Чернівецька 70 4380 1531 6705,8
Чернігівська 116 7200 1534 11044,8
м. Київ 150 9360 1909 17868,2
м. Севастополь 38 2460 1897 4666,6
( Додаток 3 в редакції Постанови КМ N 1728 від
23.12.2004 )


                            Додаток 4
                            до Програми

              РОЗРАХУНОК
     потреби коштів на будівництво та придбання житла
     для звільнених військовослужбовців на 2006 рік

Найменування адміністративно- територіальної одиниці Кіль- кість квартир Загальна площа житла, кв. метрів Прогнозна вартість 1 кв. метра загальної площі житла на 1 січня 2006 р., гривень Прогнозна загальна вартість житла, тис. гривень
Усього 3095 193427 1914 349306,5
Автономна Республіка Крим 158 9875 1810 17873,7
Область:
Вінницька 248 15500 1754 27187
Волинська 38 2375 1780 4227,5
Дніпропетровська 96 6000 1923 11538
Донецька 284 17750 1919 34062,3
Житомирська 122 7625 1724 13145,5
Закарпатська 26 1625 1913 3108,6
Запорізька 58 3625 1930 6996,2
Івано-Франківська 42 2625 1756 4609,5
Київська 251 15680 1800 28224
Кіровоградська 58 3625 1699 6158,9
Луганська 81 5063 1788 9052,6
Львівська 60 3750 1791 6716,2
Миколаївська 92 5750 1777 10217,8
Одеська 84 5250 1816 9534
Полтавська 121 7560 1665 12587,4
Рівненська 61 3813 1770 6749
Сумська 64 4000 1710 6840
Тернопільська 64 4000 1658 6632
Харківська 396 24750 1853 45861,7
Херсонська 64 4000 1697 6788
Хмельницька 96 6000 1659 9954
Черкаська 193 12062 1779 21458,3
Чернівецька 87 5437 1681 9139,6
Чернігівська 86 5375 1685 9056,9
м. Київ 133 8312 2096 17421,9
м. Севастополь 32 2000 2083 4166
( Додаток 4 в редакції Постанови КМ N 1728 від
23.12.2004 )


                            Додаток 5
                            до Програми

              РОЗРАХУНОК
     потреби коштів на будівництво та придбання житла
     для звільнених військовослужбовців на 2007 рік

Найменування адміністративно- територіальної одиниці Кіль- кість квартир Загальна площа житла, кв. метрів Прогнозна вартість 1 кв. метра загальної площі житла на 1 січня 2007 р., гривень Прогнозна загальна вартість житла, тис. гривень
Усього 2220 138750 2102 274805,2
Автономна Республіка Крим 122 7625 1988 15158,5
Область:
Вінницька 136 8500 1926 16371
Волинська 30 1875 1955 3665,6
Дніпропетровська 64 4000 2112 8448
Донецька 146 9125 2107 19226,4
Житомирська 122 7625 1893 14434,1
Закарпатська 26 1625 2101 3414,1
Запорізька 34 2125 2120 4505
Івано-Франківська 36 2250 1928 4338
Київська 152 9500 1977 18781,5
Кіровоградська 58 3625 1866 6764,2
Луганська 48 3000 1964 5892
Львівська 60 3750 1967 7376,2
Миколаївська 92 5750 1952 11224
Одеська 64 4000 1994 7976
Полтавська 94 5875 1829 10745,4
Рівненська 54 3375 1944 6561
Сумська 86 5375 1878 10094,2
Тернопільська 38 2375 1821 4324,9
Харківська 256 16000 2035 32560
Херсонська 54 3375 1864 6291
Хмельницька 66 4125 1822 7515,8
Черкаська 118 7375 1954 14410,8
Чернівецька 28 1750 1846 3230,5
Чернігівська 86 5375 1850 9943,8
м. Київ 118 7375 2302 16977,2
м. Севастополь 32 2000 2288 4576
( Додаток 5 в редакції Постанови КМ N 1728 від
23.12.2004 )


                            Додаток 6
                            до Програми

              РОЗРАХУНОК
     потреби коштів на будівництво та придбання житла
     для звільнених військовослужбовців на 2008 рік

Найменування адміністративно- територіальної одиниці Кіль- кість квартир Загальна площа житла, кв. метрів Прогнозна вартість 1 кв. метра загальної площі житла на 1 січня 2008 р., гривень Прогнозна загальна вартість житла, тис. гривень
Усього 2220 138750 2308 301792,7
Автономна Республіка Крим 122 7625 2183 16645,4
Область:
Вінницька 136 8500 2115 17977,5
Волинська 30 1875 2147 4025,6
Дніпропетровська 64 4000 2319 9276
Донецька 146 9125 2314 21115,2
Житомирська 122 7625 2079 15852,4
Закарпатська 26 1625 2307 3748,9
Запорізька 34 2125 2328 4947
Івано-Франківська 36 2250 2117 4763,2
Київська 152 9500 2171 20624,5
Кіровоградська 58 3625 2049 7427,6
Луганська 48 3000 2157 6471
Львівська 60 3750 2160 8100
Миколаївська 92 5750 2144 12328
Одеська 64 4000 2190 8760
Полтавська 94 5875 2009 11802,9
Рівненська 54 3375 2135 7205,6
Сумська 86 5375 2062 11083,2
Тернопільська 38 2375 2000 4750
Харківська 256 16000 2235 35760
Херсонська 54 3375 2047 6908,6
Хмельницька 66 4125 2001 8254,1
Черкаська 118 7375 2146 15826,8
Чернівецька 28 1750 2027 3547,2
Чернігівська 86 5375 2032 10922
м. Київ 118 7375 2528 18644
м. Севастополь 32 2000 2513 5026
( Додаток 6 в редакції Постанови КМ N 1728 від
23.12.2004 )


                            Додаток 7
                            до Програми

              РОЗРАХУНОК
     потреби коштів на будівництво та придбання житла
     для звільнених військовослужбовців на 2009 рік

Найменування адміністративно- територіальної одиниці Кіль- кість квартир Загальна площа житла, кв. метрів Прогнозна вартість 1 кв. метра загальної площі житла на 1 січня 2009 р., гривень Прогнозна загальна вартість житла, тис. гривень
Усього 2220 138750 2535 331417,4
Автономна Республіка Крим 122 7625 2397 18277,1
Область:
Вінницька 136 8500 2323 19745,5
Волинська 30 1875 2358 4421,2
Дніпропетровська 64 4000 2547 10188
Донецька 146 9125 2541 23186,6
Житомирська 122 7625 2283 17407,9
Закарпатська 26 1625 2534 4117,8
Запорізька 34 2125 2557 5433,6
Івано-Франківська 36 2250 2325 5231,2
Київська 152 9500 2384 22648
Кіровоградська 58 3625 2250 8156,2
Луганська 48 3000 2369 7107
Львівська 60 3750 2372 8895
Миколаївська 92 5750 2355 13541,2
Одеська 64 4000 2405 9620
Полтавська 94 5875 2206 12960,2
Рівненська 54 3375 2345 7914,4
Сумська 86 5375 2264 12169
Тернопільська 38 2375 2196 5215,5
Харківська 256 16000 2454 39264
Херсонська 54 3375 2248 7587
Хмельницька 66 4125 2197 9062,6
Черкаська 118 7375 2357 17382,9
Чернівецька 28 1750 2226 3895,5
Чернігівська 86 5375 2232 11997
м. Київ 118 7375 2776 20473
м. Севастополь 32 2000 2760 5520
( Додаток 7 в редакції Постанови КМ N 1728 від
23.12.2004 )


                            Додаток 8
                            до Програми

              РОЗРАХУНОК
      потреби коштів на будівництво та придбання
    житла для звільнених військовослужбовців на 2010 рік

Найменування адміністративно- територіальної одиниці Кіль- кість квартир Загальна площа житла, кв. метрів Прогнозна вартість 1 кв. метра загальної площі житла на 1 січня 2010 р., гривень Прогнозна загальна вартість житла, тис. гривень
Усього 2220 138750 2784 363961,5
Автономна Республіка Крим 122 7625 2632 20069
Область:
Вінницька 136 8500 2551 21683,5
Волинська 30 1875 2590 4856,2
Дніпропетровська 64 4000 2797 11188
Донецька 146 9125 2791 25467,9
Житомирська 122 7625 2507 19115,9
Закарпатська 26 1625 2783 4522,4
Запорізька 34 2125 2808 5967
Івано-Франківська 36 2250 2553 5744,2
Київська 152 9500 2618 24871
Кіровоградська 58 3625 2471 8957,4
Луганська 48 3000 2602 7806
Львівська 60 3750 2605 9768,8
Миколаївська 92 5750 2586 14869,5
Одеська 64 4000 2641 10564
Полтавська 94 5875 2423 14235,1
Рівненська 54 3375 2575 8690,6
Сумська 86 5375 2486 13362,2
Тернопільська 38 2375 2412 5728,5
Харківська 256 16000 2695 43120
Херсонська 54 3375 2469 8332,9
Хмельницька 66 4125 2413 9953,6
Черкаська 118 7375 2588 19086,5
Чернівецька 28 1750 2445 4278,8
Чернігівська 86 5375 2451 13174,1
м. Київ 118 7375 3049 22486,4
м. Севастополь 32 2000 3031 6062
( Додаток 8 в редакції Постанови КМ N 1728 від
23.12.2004 )


                            Додаток 9
                            до Програми

              РОЗРАХУНОК
     потреби коштів на будівництво та придбання житла
     для звільнених військовослужбовців на 2011 рік

Найменування адміністративно- територіальної одиниці Кіль- кість квартир Загальна площа житла, кв. метрів Прогнозна вартість 1 кв. метра загальної площі житла на 1 січня 2011 р., гривень Прогнозна загальна вартість житла, тис. гривень
Усього 2220 138750 2921 381820,7
Автономна Республіка Крим 122 7625 2761 21052,6
Область:
Вінницька 136 8500 2676 22746
Волинська 30 1875 2717 5094,4
Дніпропетровська 64 4000 2934 11736
Донецька 146 9125 2928 26718
Житомирська 122 7625 2630 20053,8
Закарпатська 26 1625 2920 4745
Запорізька 34 2125 2946 6260,2
Івано-Франківська 36 2250 2678 6025,5
Київська 152 9500 2747 26096,5
Кіровоградська 58 3625 2592 9396
Луганська 48 3000 2730 8190
Львівська 60 3750 2733 10248,8
Миколаївська 92 5750 2713 15599,8
Одеська 64 4000 2771 11084
Полтавська 94 5875 2542 14934,2
Рівненська 54 3375 2701 9115,9
Сумська 86 5375 2608 14018
Тернопільська 38 2375 2530 6008,8
Харківська 256 16000 2827 45232
Херсонська 54 3375 2590 8741,2
Хмельницька 66 4125 2531 10440,4
Черкаська 118 7375 2715 20023,1
Чернівецька 28 1750 2565 4488,8
Чернігівська 86 5375 2571 13819,1
м. Київ 118 7375 3199 23592,6
м. Севастополь 32 2000 3180 6360
( Додаток 9 в редакції Постанови КМ N 1728 від
23.12.2004 )


                            Додаток 10
                            до Програми

              РОЗРАХУНОК
     потреби коштів на будівництво та придбання житла
     для звільнених військовослужбовців на 2012 рік

Найменування адміністративно- територіальної одиниці Кіль- кість квартир Загальна площа житла, кв. метрів Прогнозна вартість 1 кв. метра загальної площі житла на 1 січня 2012 р., гривень Прогнозна загальна вартість житла, тис. гривень
Усього 2220 138750 3064 400563,9
Автономна Республіка Крим 122 7625 2897 22089,6
Область:
Вінницька 136 8500 2807 23859,5
Волинська 30 1875 2850 5343,8
Дніпропетровська 64 4000 3078 12312
Донецька 146 9125 3072 28032
Житомирська 122 7625 2759 21037,4
Закарпатська 26 1625 3063 4977,4
Запорізька 34 2125 3091 6568,4
Івано-Франківська 36 2250 2809 6320,2
Київська 152 9500 2882 27379
Кіровоградська 58 3625 2719 9856,4
Луганська 48 3000 2864 8592
Львівська 60 3750 2867 10751,2
Миколаївська 92 5750 2846 16364,5
Одеська 64 4000 2907 11628
Полтавська 94 5875 2667 15668,6
Рівненська 54 3375 2834 9564,8
Сумська 86 5375 2736 14706
Тернопільська 38 2375 2654 6303,2
Харківська 256 16000 2966 47456
Херсонська 54 3375 2717 9169,9
Хмельницька 66 4125 2655 10951,9
Черкаська 118 7375 2848 21004
Чернівецька 28 1750 2691 4709,2
Чернігівська 86 5375 2697 14496,4
м. Київ 118 7375 3356 24750,5
м. Севастополь 32 2000 3336 6672
( Додаток 10 в редакції Постанови КМ N 1728 від
23.12.2004 )


                            Додаток 11
                            до Програми

              РОЗРАХУНОК
     потреби коштів на будівництво та придбання житла
     для звільнених військовослужбовців на 2013 рік

Найменування адміністративно- територіальної одиниці Кіль- кість квартир Загальна площа житла, кв. метрів Прогнозна вартість 1 кв. метра загальної площі житла на 1 січня 2013 р., гривень Прогнозна загальна вартість житла, тис. гривень
Усього 2220 138750 3214 420240,9
Автономна Республіка Крим 122 7625 3039 23172,4
Область:
Вінницька 136 8500 2945 25032,5
Волинська 30 1875 2990 5606,2
Дніпропетровська 64 4000 3229 12916
Донецька 146 9125 3223 29409,9
Житомирська 122 7625 2894 22066,8
Закарпатська 26 1625 3213 5221,1
Запорізька 34 2125 3243 6891,4
Івано-Франківська 36 2250 2947 6630,8
Київська 152 9500 3024 28728
Кіровоградська 58 3625 2853 10342,1
Луганська 48 3000 3005 9015
Львівська 60 3750 3008 11280
Миколаївська 92 5750 2986 17169,5
Одеська 64 4000 3050 12200
Полтавська 94 5875 2798 16438,2
Рівненська 54 3375 2973 10033,9
Сумська 86 5375 2870 15426,2
Тернопільська 38 2375 2784 6612
Харківська 256 16000 3112 49792
Херсонська 54 3375 2850 9618,8
Хмельницька 66 4125 2785 11488,1
Черкаська 118 7375 2988 22036,5
Чернівецька 28 1750 2823 4940,2
Чернігівська 86 5375 2829 15205,9
м. Київ 118 7375 3521 25967,4
м. Севастополь 32 2000 3500 7000
( Додаток 11 в редакції Постанови КМ N 1728 від
23.12.2004 )


                            Додаток 12
                            до Програми

              РОЗРАХУНОК
     потреби коштів на будівництво та придбання житла
     для звільнених військовослужбовців на 2014 рік

Найменування адміністративно- територіальної одиниці Кіль- кість квартир Загальна площа житла, кв. метрів Прогнозна вартість 1 кв. метра загальної площі житла на 1 січня 2014 р., гривень Прогнозна загальна вартість житла, тис. гривень
Усього 2220 138750 3372 440884,9
Автономна Республіка Крим 122 7625 3188 24308,5
Область:
Вінницька 136 8500 3090 26265
Волинська 30 1875 3137 5881,9
Дніпропетровська 64 4000 3388 13552
Донецька 146 9125 3381 30851,6
Житомирська 122 7625 3036 23149,5
Закарпатська 26 1625 3371 5477,9
Запорізька 34 2125 3402 7229,2
Івано-Франківська 36 2250 3092 6957
Київська 152 9500 3172 30134
Кіровоградська 58 3625 2993 10849,6
Луганська 48 3000 3153 9459
Львівська 60 3750 3156 11835
Миколаївська 92 5750 3133 18014,8
Одеська 64 4000 3200 12800
Полтавська 94 5875 2935 17243,1
Рівненська 54 3375 3119 10526,6
Сумська 86 5375 3011 16184,1
Тернопільська 38 2375 2921 6937,4
Харківська 256 16000 3265 52240
Херсонська 54 3375 2990 10091,2
Хмельницька 66 4125 2922 12053,2
Черкаська 118 7375 3135 23120,6
Чернівецька 28 1750 2962 5183,5
Чернігівська 86 5375 2968 15953
м. Київ 118 7375 3694 27243,2
м. Севастополь 32 2000 3672 7344
( Додаток 12 в редакції Постанови КМ N 1728 від
23.12.2004 )

БУДСТАНДАРТ Online