Соглашение о сотрудничестве между Министерством Украины по делам строительства и архитектуры и Министерством общественных работ и обустройства территории Румынии

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

               Угода
     про співробітництво між Міністерством України
    у справах будівництва і архітектури і Міністерством
    суспільних робіт та улаштування території Румунії
 
   Міністерство України у справах будівництва і архітектури і
Міністерство суспільних робіт та улаштування території Румунії,
названі далі "Сторони",
   керуючись бажанням  зміцнення  дружніх та добросусідських
відносин і розвитку  співробітництва  в  галузі  улаштування
територій, містобудування, архітектури, будівництва, будівельних
матеріалів і техніки,
   домовились про нижчевказане:
               Стаття 1
   Сторони встановлюють безпосередні зв'язки для прискорення
рішення актуальних науково-технічних проблем в галузі будівництва,
створення спільних підприємств і умов, що сприяють розвитку прямих
науково-технічних і комерційних зв'язків між організаціями сторін.
               Стаття 2
   Сторони будуть  здійснювати  співробітництво  за  такими
основними напрямками:
   - обмін інформацією в галузі наукових досліджень і проектної
діяльності,  житлово-цивільного  будівництва,  правового  і
нормативного регулювання економічної та інвестиційної політики;
   - співробітництво  з  питань  улаштування  прикордонних
територій, координація робіт у сфері просторового планування та
узгодження регіональних планів, здійснення яких може впливати на
стан навколишнього середовища та умови життєдіяльності населення,
розвитку транспортної інфраструктури і покращання облаштування
переходу через кордон;
   - координація  і  спільне  проведення  науково-дослідних,
експериментальних і проектних робіт з найбільш актуальних для обох
держав проблем в галузі улаштування території, містобудування,
архітектури, будівництва, будівельної екології, інформатизації
будівництва;
   - спільне планування і проведення робіт в галузі розробки
надійних  і  економічних  рішень  для  районів із складними
інженерно-геологічними умовами,  попередження  розповсюдження
небезпечних природних і техногенних явищ;
   - спільне будівництво в Україні і в Румунії, а також в третіх
країнах житлово-цивільних, агропромислових та інших об'єктів,
створення спільних підприємств;
   - організація і спільна участь в проведенні міжнародних
конкурсів і виставок, в тому числі і в третіх країнах, проведення
спільних нарад і семінарів з проблем, які мають взаємний інтерес.
               Стаття 3
   З метою здійснення будівельних послуг Сторони вважають за
необхідне розробити механізм надання дозволу на виконання робіт
через Державні замовлення, а також взаємного визнання ліцензій і
сертифікатів з врахуванням Законодавства кожної країни.
               Стаття 4
   Безпосередні зв'язки між Сторонами здійснюються відповідно до
узгоджених  ними  програм,  протоколів  і  робочих  планів
співробітництва.
               Стаття 5
   Безпосередні зв'язки   між   організаціями    Сторін
здійснюватимуться на основі угод і протоколів, підписаних між
ними, контрактів.
   Сторони передбачають можливість оформлення додаткових угод,
якщо виникне необхідність конкретизувати обумовлені цією Угодою
напрямки співробітництва.
               Стаття 6
   Сторони сприятимуть встановленню і розвитку між організаціями
Сторін  прямих  комерційних  і  науково-технічних  зв'язків,
налагодженню між ними контактів для розробки і здійснення спільних
будівельних проектів в третіх країнах.
               Стаття 7
   Для координації робіт, практичної реалізації  програм  і
планів, підготовки матеріалів по конкретних напрямках і строках
Сторони створюють спільні робочі групи.
               Стаття 8
   Контроль за виконанням цієї угоди  здійснюють  керівники
Сторін.
   З цією метою вони будуть зустрічатись не менше одного разу на
рік в м. Києві та м. Бухаресті почергово. Оперативне вирішення
питань, які виникають в ході реалізації безпосередніх зв'язків,
буде здійснюватись національними частинами спільних робочих груп.
               Стаття 9
   Розрахунки за взаємні послуги і спільні роботи між Сторонами,
організаціями і підприємствами Сторін проводяться на  основі
взаємоузгоджених договірних цін у відповідності з Законодавством
кожної країни.
   Витрати, пов'язані  з  виконанням  заходів,  передбачених
програмами і робочими планами, несуть виконавці Сторін, кожний на
своїй території.
   При цьому фінансування  витрат,  пов'язаних  з  взаємним
відрядженням спеціалістів між двома Міністерствами здійснюється на
безвалютній основі.
              Стаття 10
   Ця Угода набуває чинності з моменту останнього повідомлення,
яким Сторони знайомлять одна одну про виконання законних вимог про
її вступ в силу, і діє протягом п'яти років.
   Угода може бути змінена за згодою обох Сторін.
   Дія Угоди буде автоматично продовжуватися на кожні наступні 5
років, якщо жодна із Сторін не повідомить іншу Сторону в письмовій
формі про своє бажання припинити її дію, але не менше, як за шість
місяців до закінчення відповідного строку.
   У разі припинення дії цієї Угоди, всі зобов'язання  за
окремими договорами, що були укладені на її основі, залишаються
чинними до повного їх виконання.
   Ця Угода укладена 16 березня 1994 року в м. Києві, двома
мовами - українською та румунською у двох примірниках кожною
мовою, при цьому обидва тексти автентичні.
 
 За Міністерство України у       За Міністерство суспільних
 справах будівництва і         робіт та улаштування
 архітектури              території Румунії
 
 Перший заступник Міністра       Державний секретар
 
 Володимир Гусаков           Крішан Попеску
 
 "Інформаційний бюлетень Міністерства України
 у справах будівництва і архітектури",
 N 4 - 5, 1994 р.
 

БУДСТАНДАРТ Online