Приказ от 28.07.1994 № 79 Об утверждении Инструкции о порядке выдачи разрешений на добычу подземных вод

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

 
   МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
              Н А К А З
 
 N 79 від 28.07.94          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   5 вересня 1994 р.
                   за N 210/420
 
     Про затвердження Інструкції про порядок видачі
       дозволів на видобування підземних вод
 
   Відповідно до Закону України "Про охорону  навколишнього
природного середовища" та Указу Президента України
"Про управління в галузі використання і охорони надр України" від
30 квітня 1992 року N 287/92, а також виходячи з необхідності
чіткої організації проведення робіт по видачі  дозволів  на
видобування підземних вод у  системі  Мінприроди   України
Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Інструкцію про порядок видачі дозволів на
видобування підземних вод додається).
   2. Довести Інструкцію до відома та використання в роботі
органам Мінприроди  України  на  місцях  та  заінтересованим
міністерствам і відомствам.
   3. Органам Мінприроди України на місцях здійснити перевірку
водокористувачів щодо наявності у них дозволу на виконання робіт
по видобуванню підземних вод.
   4. Контроль за виконанням  наказу покласти на заступника
Міністра В.Я.Шевчука.
   Міністр              Ю.Костенко
                      ЗАТВЕРДЖЕНА
                 наказом Міністерства охорони
                 навколишнього   природного
                 середовища України
                 від 28 липня 1994 р. N 79
 
              ІНСТРУКЦІЯ
      про порядок видачі дозволів на видобування
             підземних вод
           1. Загальні положення
   Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про
охорону навколишнього природного середовища", Указу
Президента України "Про управління в галузі використання і охорони
надр України" від 30 квітня 1992 року N 287/92 і визначає порядок
видачі дозволів на проведення робіт, пов'язаних з видобуванням
підземних вод в Україні.
   1.1. Дозвіл на проведення робіт, пов'язаних з видобуванням
підземних  вод - це офіційний документ, що засвідчує право
підприємств, установ, організацій та громадян на виконання робіт
по проектуванню, бурінню, ремонту експлуатаційних свердловин на
воду, проведення тампонажних робіт.
   1.2. Дозвіл, пов'язаний з  видобуванням  підземних  вод,
видається на:
   - проектування водозаборів підземних вод;
   - буріння  експлуатаційних  свердловин  по  видобуванню
підземних вод;
   - ремонт експлуатаційних на воду свердловин;
   - проведення тампонажних робіт.
   1.3. Дозвіл на експлуатацію водозаборів та експлуатаційних на
воду свердловин видаються водокористувачам органами Мінприроди
України у відповідності з постановою Кабінету Міністрів України
від 10.08.92 р. N 459 із змінами і доповненнями,
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 1994
р. N 268.
   1.4. Видачу дозволу на проведення пошуку і розвідки родовищ
корисних копалин покладено на Держкомгеології України.
   1.5. Основною метою видачі дозволу є:
   - упорядкування робіт по бурінню експлуатаційних свердловин
на воду;
   - проведення бурових, ремонтних робіт та робіт по тампонажу
свердловин на високому професійному рівні з використанням сучасних
засобів виробництва, які забезпечуть довгострокову та екологічно
безпечну експлуатацію свердловин на воду;
   - попередження забруднення підземних вод.
   1.6. Право  на  одержання  дозволу на проведення робіт,
пов'язаних з видобуванням підземних вод мають  підприємства,
установи, організації незалежно від їх підпорядкування та форм
власності, а також громадяни, у тому числі іноземні юридичні та
фізичні особи.
          2. Умови видачі дозволів
   2.1. Суб'єктам підприємницької діяльності, що звернулись за
дозволом на виконання декількох видів робіт при відповідному
обгрунтуванні видається один дозвіл на комплексне виконання робіт,
пов'язаних з видобуванням підземних вод в Україні.
   2.2. Діяльність по видобуванню підземних вод до глибини 20 м
для господарських та побутових потреб власниками земельних ділянок
здійснюється без дозволів.
   2.3. Погодження умов видачі дозволу або рішення про його
відмову приймається в термін до 30 календарних діб від дня
одержання документів.
   2.4. Термін дії дозволу 5 років.
          3. Порядок видачі дозволів
   3.1. Дозвіл на право  проведення  робіт,  пов'язаних  з
видобуванням  підземних вод видається Мінприроди України при
наявності документів згідно додатку 1.
   3.2. Документи, що подаються до Мінприроди України, повинні
бути  погоджені  з  територіальними  державними  геологічними
підприємствами при виконанні робіт на території конкретної області
- згідно додатку 2.
   3.3. Юридичні та фізичні особи, які бажають виконувати роботи
по  проектуванню,  бурінню,  тампонажні  роботи,  ремонт
експлуатаційних свердловин на воду несуть відповідальність за
об'єктивність поданих даних.
   3.4. Видача дозволу здійснюється по формі згідно додатку 3.
   3.5. У випадках відмови від розгляду матеріалів органом, який
погоджує або недотримання ним встановлених термінів їх розгляду,
питання про можливість видачі дозволу приймається Мінприроди
України самостійно.
   3.6. Ведення обліку видачі дозволу  здійснюється органом,
який його видає.
      4. Зміна умов та характеру проведення робіт
      по видобуванню підземних вод та скасування
               дозволу
   4.1. При необхідності у зміні умов та характеру проведення
робіт користувач дозволу повинен одержати новий дозвіл.
   Користувач повинен дати обгрунтування  по  переоформленню
дозволу та подати документи передбачені додатком 1.
   4.2. Дозвіл може бути анульовано  у випадках:
   - ліквідації підприємства, установи, організації - власника
дозволу;
   - перепрофілювання виробничої діяльності;
   - прострочення терміну дії дозволу;
   - невиконання умов дозволу.
   4.3. Переоформлення дозволу та його скасування здійснюється
органом, який його видав.
   4.4. Спірні питання, які пов'язані з видачею, використанням
та скасуванням дозволу на усі види діяльності в галузі видобування
підземних вод, можуть бути передані на розгляд до суду або
арбітражного суду.
                        Додаток 1
                     до Інструкції про порядок
                     видачі   дозволів  на
                     видобування підземних вод
               ПЕРЕЛІК
    матеріалів, що подаються до Мінприроди України
    на одержання дозволу на право проведення робіт
    по проектуванню, бурінню, ремонту експлуатаційних
    свердловин на воду та проведення тампонажних робіт
   1. Заява з повним найменуванням і реквізитами виконавця
робіт, передбачений вид (види) діяльності.
   2. Документ,  який  підтверджує, що предметом діяльності
заявника є роботи визначені в  п.  1.2.  (  копія  статуту
підприємства).
   3. Перелік одиниць власної технічної бази.
   4. Відомості про склад фахівців та їх кваліфікаційний рівень.
   5. Дані про наявність системи контролю якості.
   6. Документ  про  державну  реєстрацію  ( для суб'єктів
    підприємницької діяльності).
   7. Погодження з Державними управліннями охорони навколишнього
природного середовища Республіки Крим, по області, міст Києва та
Севастополя.
   8. Погодження з територіальними органами  Держкомгеології
України.
                         Додаток 2
                     до Інструкції про порядок
                     видачі  дозволів   на
                     видобування підземних вод
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
   Видача  | Погодження умов видачі   |      |
   дозволу |    дозволу       | Область  | Адреса
 —————————————|—————————————————————————————|———————————|—————————
   Мінприро-|Держуправління | Умови видачі|      |
    ди   |охорони  нав- | дозволу  |      |
   України |колишнього при-|       |      |
       |родного середо-|       |      |
       |вища      |       |      |
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
 1. Проектуван-
  ня свердловин Погодження  Північукр-  Київська   252057
 2. Буріння   всіх     геологія   Чернігівська м.Київ,
  свердловин  передбачених       Житомирська в.Е.Потье,
 3. Тампонажні  видів робіт        Черкаська  16
   роботи                Кіровоград- ген.дир.
 4. Ремонт експ-              ська     Металіді
   луатаційних              Хмельницька Станіслав
   свердловин              Вінницька  Васильович
   на воду                Рівненська  т.4461456
                      Волинська
  Теж саме    Західукргео-     Львівська,  290001
            логія        Тернопіль-  м.Львів
                      ська,    пл.Міцке-
                      І-Франків-  вича,8
                      ська,    ген.дир.
                      Закарпат-  Побереж-
                      ська,    ський
                      Чернівецька Володимир
                            Олександ-
                            рович
                            т.720525
   "-"     "-"   Півден-      Сумська,   320600
             укргеологія    Харківська, м.Дніпро-
                      Полтавська, петровськ,
                      Запорізька, вул.Черни-
                      Дніпропет-  шевського
                      ровська   11,
                            ген.дир.
                            Маляров
                            Едуард
                            Петрович
                            т.462532
  "-"   "-"   Донбас-       Донецька   343400
           геологія             м.Арте-
                            мівськ,
                            вул.Профі-
                            нтерна,49
                            ген.дир.
                            Басан
                            Петро
                            Тихонович
   "-"  "-"    Луганськ-      Луганська   348000
           геологія             м.Луганськ
                            вул.Карла
                            Маркса, 3
                            ген.дир.
                            Савченко
                            Микола
                            Петрович
                            т.521361
            Крим-       Республіка  333710
  "-"    "-"    геологія      Крим    м.Сімфе-
                            рополь
                            в.Беспа-
                            лова, 47
                            ген.дир.
                            ідешко
                            Леонід
                            Миколайо-
                            вич
                            т.232161
  "-"  "-"      Причорномор-    Херсонська, 270070
            геологія      Одеська,   м.Одеса,
                      Миколаїв-  вул.25-ї
                      ська     Чапаїв-
                            ської
                            дивізії,1
                            ген.дир.
                            Присяжний
                            Віктор Ми-
                            хайлович
                       Додаток 3
                   до Інструкції про порядок
                   видачі дозволів на
                   видобування підземних вод
    МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
               ДОЗВІЛ
    на право проведення робіт по проектуванню, бурінню,
    ремонту експлуатаційних свердловин на воду  та
          проведення тампонажних робіт
   1. Найменування підприємства,
    організації та установи __________________________________
   2. Реквізити підприємства,
    організації та установи __________________________________
   3. Дозвіл виданий на ________________________________________
               (вказується вид ( види ) робіт по
   _____________________________________________________________
          видобуванню підземних вод)
   4. Територіальна зона діяльності ____________________________
                      (назва області)
   5. Умови виконання робіт ____________________________________
   6. Дозвіл виданий на строк __________________________________
   7. Дата видачі дозволів _____________________________________
   8. Реєстраційний номер ______________________________________
                   ________________________
                   Посадова особа, що видала
                   дозвіл, підпис
   9. Термін дії дозволу продовжено до _________________________
                   ________________________
                   Посадова  особа,  що
                   продовжила термін дії
                   дозволу, підпис

БУДСТАНДАРТ Online