Положение о взаимоотношениях организаций - генеральных подрядчиков с субподрядными организациями

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

 
    ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ МІСТОБУДУВАННЯ
             І АРХІТЕКТУРИ
 
 N 4 від 14.12.94
   м.Київ
 
       
                       Затверджено
                   Науково-технічною    радою
                   Державного Комітету України у
                   справах  містобудування  і
                   архітектури
                   Протокол
                   від 14 грудня 1994 р. N 4
 
              Положення
     про взаємовідносини організацій - генеральних
      підрядників з субпідрядними організаціями
 
           I. Загальні положення
   1. Це Положення визначає взаємовідносини  організацій  -
генеральних  підрядників  генпідрядників)  з  субпідрядними
організаціями  (субпідрядниками),  їх  права,  обов'язки  і
відповідальність при укладанні та виконанні контрактів субпідряду
на виконання окремих видів робіт для забезпечення введення в дію
виробничих потужностей і споруд, а також житлових будинків та
інших об'єктів соціального призначення і носить рекомендаційний
характер.
   Контракт субпідряду регулює взаємовідносини генпідрядника і
субпідрядника та визначає майнову відповідальність за невиконання
або неналежне виконання договірних зобов'язань сторін.
   2. Контракт  субпідряду укладається між генпідрядником і
субпідрядником на виконання окремих видів і комплексів робіт для
забезпечення введення в дію виробничих потужностей, будинків та
споруд.
   За домовленістю  сторін  можуть укладатись багатосторонні
контракти (замовник, генпідрядник, субпідрядники).
   Допускається укладання генпідрядником контракту субпідряду на
комплексне виконання монтажних і спеціальних будівельних робіт з
однією субпідрядною організацією, яка виконує провідні роботи
(монтаж  технологічного  або  енергетичного  обладнання).  Ця
організація має право залучити до виконання доручених їй у
комплексі окремих видів робіт інші спеціалізовані організації та
укладати з ними контракти. Відповідальність перед генпідрядником
за всі роботи, передбачені комплексним субпідрядним контрактом,
враховуючи і роботи, що виконуються залученими організаціями, несе
основна  субпідрядна  організація,  яка  уклала  контракт  з
генпідрядником.
   3. Генпідрядник укладає із субпідрядником контракт субпідряду
на виконання окремих видів робіт для забезпечення введення в дію
виробничих потужностей і об'єктів  будівництва  у  визначені
контрактом строки.
   При укладанні та виконанні контракту субпідряду  сторони
керуються Законами  України  "Про  підприємства  в  Україні"
, "Про  інвестиційну  діяльність" ,
Положенням про  підрядний  контракт  у  будівництві  України,
затвердженим наказом Мінбудархітектури України від 15  грудня
1993 року  N 9  та іншими законодавчими і
нормативними актами України.
   Субпідрядник, який за контрактом субпідряду здійснює монтаж
основного  технологічного  і  енергетичного  устаткування,
зобов'язаний разом з генпідрядником і замовником забезпечити
введення в дію потужностей і об'єктів в установлені строки.
   Субпідрядник несе відповідальність перед генпідрядником за
якісне, повне та своєчасне виконання окремих видів та комплексів
робіт, передбачених субпідрядним контрактом.
   4. Генпідрядник зобов'язаний:
   - передати субпідряднику затверджену в установленому порядку
проектно-кошторисну  документацію  на  роботи,  що підлягають
виконанню ним;
   - забезпечити будівельну готовність об'єкта, конструкцій та
окремих видів робіт для виконання субпідрядником подальших робіт;
   - своєчасно здійснювати комплектну передачу субпідряднику
устаткування, матеріалів і виробів, поставка яких покладена на
генпідрядника (замовника), відповідно до графіків їх передачі,
узгоджених з термінами виконання будівельно-монтажних робіт і
введення в дію потужностей і об'єктів;
   -  забезпечити  своєчасне  відкриття  і  безперервність
фінансування робіт;
   - координувати діяльність субпідрядників, які беруть участь у
будівництві;
   - прийняти закінчені види робіт і здійснити оплату виконаних
монтажних і спеціальних робіт;
   - здійснювати  контроль  за  відповідністю  виконуваних
субпідрядником робіт робочим кресленням і будівельним нормам і
правилам, а матеріалів, виробів і конструкцій  -  державним
стандартам  і технічним умовам, не втручаючись при цьому в
оперативно-господарську діяльність субпідрядника. При виявленні
відхилень від затвердженої проектно-кошторисної документації, а
також робочої документації, будівельних норм і правил генпідрядник
видає  розпорядження  субпідряднику  про  усунення  допущених
відхилень, а в необхідних випадках про припинення робіт, і
інформує про це замовника.
   5. Субпідрядник повинен:
   - виконати за контрактом субпідряду окремі види і комплекси
робіт в установлені календарним планом виконання монтажних і
спеціальних робіт строки відповідно до робочих креслень і згідно з
будівельними нормами;
   - провести індивідуальне  випробування  змонтованого  ним
устаткування;
   - брати участь у комплексному випробуванні устаткування,
здачі  робочій  комісії  закінчених  об'єктів  будівництва,
підготовлених  до  випуску  продукції чи надання послуг, та
забезпечити спільне з генпідрядником і замовником введення їх у
дію в установлені строки;
   - брати  участь у здачі закінчених об'єктів будівництва
державній комісії.
   6. Для складання субпідрядником проекту контракту субпідряду
генпідрядник зобов'язаний, як правило, не пізніше ніж за 3 місяці,
а на монтаж металоконструкцій, з урахуванням строку, необхідного
для їх виготовлення, не пізніше як за 6 місяців до початку робіт,
якщо  інші  терміни  не  передбачені  протоколом  намірів
(передконтрактної   угоди),  передати  субпідряднику  таку
документацію:
   - субпідрядникам, яким видано завдання по введенню в дію
виробничих потужностей і об'єктів - копію  затвердженого  в
установленому порядку титульного списку будови, що розпочинається,
а іншим субпідрядникам - виписку з титульною списку про обсяг
монтажних і спеціальних будівельних робіт, що виконуватимуться
цими субпідрядниками;
   - копію  графіка  суміщення будівельно-монтажних робіт і
виробничих процесів основної діяльності підприємств, розробленого
замовником відповідно до титульного списку, із зазначенням у
необхідних випадках строків тимчасової  зупинки  підприємства
(виробництва) для створення безпечних умов виконання робіт по
розширенню, реконструкції і технічному  переозброєнню  діючих
підприємств - субпідряднику, якому видаються завдання по введенню
в дію виробничих потужностей і об'єктів, а іншим субпідрядникам -
виписку  із  зазначеного  графіка  робіт,  виконуваних  цими
субпідрядниками;
   - графік передачі на перший рік будівництва устаткування,
матеріалів, виробів і конструкцій, забезпечення якими покладено на
генпідрядника  (замовника), із зазначенням помісячного строку
передачі. Цей графік розробляється в залежності від термінів
виконання будівельно-монтажних робіт і введення в дію виробничих
потужностей і об'єктів;
   - копію графіка виконання будівельно-монтажних робіт (по
роках);
   - копію річного календарного плану робіт, що виконуються
генпідрядником.
   На кожний наступний рік вказані графіки і плани передаються
протягом двох тижнів після терміну, передбаченого в особливих
умовах до контракту підряду.
    

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online