Постановление от 05.11.1990 № 337 О некоторых мероприятиях по закреплению кадров в строительстве в период перехода к рыночным отношениям

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
     І РАДА ФЕДЕРАЦІЇ НЕЗАЛЕЖНИХ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
         від 5 листопада 1990 р. N 337
                Київ
 
      Про деякі заходи щодо закріплення кадрів у
         будівництві в період переходу до
            ринкових відносин
 
 
   За останній час серйозні недоліки в інвестиційному комплексі
продовжують  негативно  впливати на економічний і соціальний
розвиток країни. Зросли обсяги незавершеного будівництва, не
виконуються плани введення в експлуатацію об'єктів і виробничих
потужностей. Залишається низьким технологічний і технічний рівень
будівельного  комплексу,  вкрай  низький  рівень  соціальної
забезпеченості робітників галузі,  різко  впала  престижність
будівельної професії.
 
   Проведені заходи щодо стабілізації становища в інвестиційному
комплексі не призвели до його докорінного поліпшення.
 
   Перехід до регульованих ринкових відносин потребує здійснення
в   будівельному   комплексі   заходів   для   зміцнення
матеріально-технічної бази будівельних організацій і підприємств,
закріплення  кадрів, удосконалення стимулювання й організації
праці, якісного  поліпшення  її  умов,  забезпечення  рівних
економічних можливостей для діяльності підприємств з різними
формами власності, поліпшення житлово-побутових умов працівників
будівельних організацій і підприємств.
 
   З цією метою Рада Міністрів Української РСР і Рада Федерації
незалежних профспілок України п о с т а н о в л я ю т ь:
 
      Стимулювання праці і підвищення престижності
            будівельної професії
 
   1. Погодитись з пропозицією державних будівельно-монтажних
організацій, підприємств будівельної індустрії і промисловості
будівельних матеріалів про підвищення з 1 жовтня 1990 р. тарифних
ставок і посадових окладів працівникам цих  організацій  та
підприємств у межах коштів, зароблених трудовими колективами,
використовуючи державні тарифні ставки, оклади як орієнтири і не
порушуючи передбачених державною тарифною системою співвідношень в
оплаті праці працівників різної кваліфікації.
 
   2. Звільнити з 1 жовтня 1990 р. від оподаткування приріст
коштів,  спрямовуваних  на оплату праці будівельно-монтажними
організаціями, які здійснюють будівництво об'єктів за державним
замовленням, об'єктів агропромислового комплексу та об'єктів,
споруджуваних в районах Крайньої Півночі, а також підприємствами
будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів.
 
   3. Міністерству фінансів УРСР, Державному комітетові УРСР по
економіці, виконкомам місцевих Рад народних депутатів передбачити
в проектах республіканського та місцевих бюджетів на 1991 рік
пільги по оподаткуванню в частині прибутку, що перераховується
будівельними організаціями, підприємствами будівельної індустрії і
промисловості будівельних матеріалів до відповідних бюджетів.
 
   Міністерству фінансів УРСР і Державному комітетові УРСР по
економіці  за  участю  заінтересованих  організацій  подати
Міністерству фінансів СРСР і Держплану СРСР пропозиції  про
зменшення на 1991 рік ставки податку, що зараховується до союзного
бюджету, на прибуток, одержуваний будівельними організаціями,
підприємствами будівельної індустрії і промисловості будівельних
матеріалів республіки від виконання робіт або поставок продукції
для об'єктів державного замовлення, а також підприємствами, що
виготовляють технологічне устаткування і техніку для будівництва.
 
   4. Поширити  на  робітників  і  лінійний   персонал
будівельно-монтажних організацій на період виконання робіт по
реконструкції, технічному переозброєнню, модернізації та ремонту в
діючих цехах і виробництвах підприємств хімічної, металургійної та
інших галузей промисловості пільги, встановлені для працівників
цих підприємств, крім пільг по пенсійному забезпеченню. Затрати на
ці цілі передбачати в кошторисах на реконструкцію, технічне
переозброєння, модернізацію і ремонт об'єктів.
 
   5. Держбуду УРСР, Міністерству праці УРСР за участю ЦК
галузевих профспілок та інших заінтересованих організацій  і
погодженням з Радою Міністрів УРСР до 1 січня 1991 року подати
Державному комітетові СРСР по праці і  соціальних  питаннях
пропозиції про перелік професій робітників будівельно-монтажних
організацій, підприємств будівельної індустрії та промисловості
будівельних  матеріалів,  які  необхідно  внести  до списків
виробництв, цехів, професій, посад і показників, що дають право на
пільгове пенсійне забезпечення.
 
   Державному комітетові СРСР по праці і соціальних питаннях і
ВЦРПС за участю Держбуду СРСР та інших заінтересованих організацій
доручено:
 
   при формуванні списків виробництв, цехів, професій, посад і
показників, що дають право на пільгове пенсійне забезпечення,
розглянути додатково питання про пільгове пенсійне забезпечення
робітників  будівельно-монтажних  організацій,   підприємств
будівельної  індустрії і промисловості будівельних матеріалів
мулярів, малярів, робітників ливарного виробництва);
 
   розглянути при формуванні програми щодо поліпшення становища
жінок  у країні пропозиції про достроковий вихід на пенсію
жінок-будівельників (маляри, штукатури, лицювальники-плиточники та
інш.) незалежно від віку при наявності тривалого трудового стажу.
 
   6. На зміну абзацу першого підпункту 3 пункту 1 розпорядження
Ради Міністрів УРСР від 25 березня 1988 р. N 136 установити розмір
добових для робітників і лінійного персоналу будівельно-монтажних
організацій за кожний день перебування працівника у відрядженні
для виконання  будівельних,  монтажних, налагоджувальних робіт
3 карбованці 50 копійок, а в місцях, де застосовуються коефіцієнти
до заробітної плати, - 4 карбованці 50 копійок незалежно від
строку перебування працівника у відрядженні, а також розміру
тарифної ставки (посадового окладу).
 
   Затрати на  ці  цілі відшкодовуються за рахунок коштів,
передбачуваних в кошторисах на будівництво об'єктів.
 
     Соціальна захищеність працівників будівництва
 
   7. Установити,  що  при  необхідності  перекваліфікації
працівників  будівельно-монтажних  організацій,  підприємств
будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів з
відривом від виробництва у зв'язку зі зміною структури робіт за
ними зберігається середня заробітна плата на весь період навчання.
 
   8. Надати право керівникам будівельно-монтажних організацій,
підприємств будівельної індустрії і промисловості будівельних
матеріалів при зниженні обсягів промислового будівництва  та
переорієнтації виробництва на зведення об'єктів соціальної сфери і
агропромислового комплексу в межах коштів цих організацій та
підприємств за погодженням з профспілковими комітетами:
 
   провадити доплату до розміру раніше одержуваного середнього
заробітку робітникам, направленим на зведення цих об'єктів, а
також на виробництво товарів народного споживання, на строк до
одного року;
 
   переводити працівників за їх згодою тимчасово на іншу роботу
на строк до 6 місяців із збереженням середньої заробітної плати;
 
   приймати рішення про поновлення безперервного стажу роботи
для виплати одноразової винагороди за вислугу років працівникам,
звільненим, а потім знову прийнятим на роботу протягом до двох
років до цих же організацій і підприємств.
 
   9. Установити, що в 1991-1992 роках при визначенні нормованої
величини  витрат  на  оплату праці, що використовується при
розрахунку неоподатковуваного розміру коштів, спрямовуваних на
споживання організаціями і підприємствами, які здійснюють перехід
з об'єктів промислового будівництва на об'єкти соціальної сфери і
агропромислового комплексу, враховується зниження з цієї причини
обсягів виробництва продукції (робіт, послуг).
 
   Державному комітетові  УРСР  по  економіці,  Міністерству
фінансів УРСР, Держбуду УРСР до кінця цього року встановити
порядок перерахунку вказаних коштів.
 
   10. Установити, що при розірванні трудового договору  в
1990-1992 роках з ініціативи адміністрації будівельно-монтажних
організацій, розташованих в районах Крайньої  Півночі  і  в
місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, в разі
скорочення обсягів будівельно-монтажних робіт працівникам, які
переїжджають в інші райони, виплачується одноразова допомога за
попереднім місцем роботи в розмірі трьох місячних тарифних ставок
(посадових  окладів),  з  віднесенням затрат на собівартість
виконуваних робіт. Вказаним працівникам надаються інші пільги та
компенсації, встановлені  постановами Ради Міністрів СРСР від
15 липня 1981 р. N 677 "Про гарантії і компенсації
при переїзді на роботу в іншу місцевість" та ЦК КПРС, Ради
Міністрів СРСР і ВЦРПС від 22 грудня 1987 р. N 1457 "Про
забезпечення  ефективної  зайнятості  населення, удосконалення
системи працевлаштування і посилання соціальних гарантій для
працюючих".
 
   11. Виплачувати працівникам будівельно-монтажних організацій,
які тимчасово направлені в 1990-1992 роках за їх згодою в зв'язку
з скороченням в районах їх дислокації обсягів будівництва в
будівельні організації, розташовані в інших місцевостях, за час їх
роботи в цих організаціях до двох років 50 процентів середнього
місячного заробітку за місцем їх попередньої роботи, але не більше
200 карбованців на місяць, за умови виконання цими працівниками
встановлених норм виробітку (нормативних завдань). У зв'язку з цим
добові і квартирні їм не виплачуються. Вказані затрати провадяться
організаціями, які приймають, з віднесенням їх на собівартість
виконуваних робіт і передбачаються в кошторисах на будівництво
об'єктів.  Зберегти  за  працівниками  вказаних  організацій
безперервний стаж, що дає право на пільги за місцем основної
роботи.
 
   12. За  працівниками  будівельно-монтажних  організацій і
членами їх сімей, звільненими в 1990-1992 роках у зв'язку зі
скороченням обсягів будівництва в районах Крайньої Півночі і в
місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі, зберігається
відповідно до чинного законодавства безперервний стаж, що дає
право на одержання пільг особам, працюючим в районах Крайньої
Півночі і в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі,
за умови повернення їх в строк до двох років на роботу на
підприємства і в організації, розташовані у вказаних районах і
місцевостях.
 
   13. Поширити дію підпункту 2 пункту 1 розпорядження Ради
Міністрів УРСР від 30 жовтня 1985 р. N 624 на працівників
будівельно-монтажних організацій, які пропрацювали в  районах
Крайньої Півночі і в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої
Півночі, не менше 20 років і переїхали в Українську РСР в зв'язку
зі скороченням в 1990-1992 роках обсягів будівництва, незалежно
від набуття ними права на пенсійне забезпечення.
 
     Поліпшення житлових, культурно-побутових умов і
     медичного обслуговування працівників будівництва
 
   14. З   метою   поліпшення  забезпечення  працівників
будівельно-монтажних організацій житлом і місцями в  дитячих
дошкільних закладах:
 
   міністерствам і відомствам УРСР, виконкомам місцевих Рад
народних депутатів, підприємствам і організаціям - замовникам, які
здійснюють будівництво житла і дитячих дошкільних закладів за
рахунок коштів республіканського бюджету, виділяти  підрядним
будівельним організаціям не менше 10 процентів жилої площі, що
вводиться, і місць в дитячих дошкільних закладах;
 
   рекомендувати виконкомам місцевих Рад народних депутатів,
підприємствам і організаціям - замовникам при будівництві житлових
будинків і дитячих дошкільних закладів за рахунок  місцевих
бюджетів  і власних коштів передбачати виділення замовниками
підрядним будівельним організаціям не менше 10 процентів жилої
площі, що вводиться, і місць в дитячих дошкільних закладах;
 
   підприємствам і організаціям - замовникам, які здійснюють
будівництво житла і дитячих дошкільних закладів за рахунок коштів
союзного  бюджету,  доручено  виділяти  підрядним будівельним
організаціям не менше 10 процентів жилої площі, що вводиться, і
місць в дитячих дошкільних закладах.
 
   15. З  метою  підвищення мобільності будівельно-монтажних
організацій  виконкомам  місцевих  Рад  народних  депутатів
забезпечувати за клопотанням цих організацій бронювання жилої
площі за основним місцем проживання за кваліфікованими робітниками
і спеціалістами при направленні їх на будови в інші регіони.
 
   16. З метою поліпшення медичного обслуговування будівельників
районним, міським, обласним органам охорони здоров'я сприяти
будівельно-монтажним  організаціям,  підприємствам  будівельної
індустрії і промисловості будівельних матеріалів у створенні та
розвиткові за рахунок коштів цих організацій і підприємств на
договірній основі:
 
   мережі медико-санітарних    частин    та    інших
лікувально-профілактичних закладів, цехових лікарських пунктів і
дільниць відповідно до діючих нормативів, а  також  дитячих
дошкільних закладів санаторного типу;
 
   мережі цехових акушерсько-гінекологічних дільниць, кабінетів,
оснащених відповідним устаткуванням, медичною  апаратурою  та
інвентарем для подання медичної допомоги жінкам-працівницям;
 
   пересувних стоматологічних,   акушерських   пунктів   і
фізіопрофілакторіїв для обслуговування працівників безпосередньо
на будівельних майданчиках.
 
   17. Міністерству охорони здоров'я УРСР забезпечити щорічно
проведення диспансеризації працівників будівництва і членів їх
сімей.
 
   Рекомендувати будівельно-монтажним       організаціям,
підприємствам будівельної індустрії і промисловості будівельних
матеріалів спрямовувати додатково на ці цілі власні кошти.
 
   18. Міністерству торгівлі УРСР і Укоопспілці, міністерствам і
відомствам УРСР, виконкомам місцевих Рад народних депутатів разом
з будівельно-монтажними організаціями, підприємствами будівельної
індустрії і промисловості будівельних матеріалів розробити та
здійснити в 1991 році додаткові заходи щодо поліпшення організації
і  підвищення  якості  громадського  харчування  працівників
будівництва.
 
     Поліпшення організації і умов праці працівників
              будівництва
 
   19. Держбуду УРСР, Українському республіканському управлінню
Державного комітету СРСР по управлінню якістю продукції  та
стандартів,  Міністерству  охорони здоров'я УРСР разом з ЦК
профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних
матеріалів України при погодженні та затвердженні республіканських
стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших
республіканських нормативних документів передбачати спеціальний
розділ з вимогами по техніці безпеки, охороні праці і виробничій
санітарії, включаючи санітарно-гігієнічні показники та показники
рівня застосування ручної праці.
 
   Будівельно-монтажним організаціям, підприємствам будівельної
індустрії та промисловості будівельних матеріалів до початку
використання погоджувати з органами технічної інспекції галузевої
профспілки технології та методи провадження робіт, матеріали,
сировину, конструкції, машини, механізми та  інструмент,  що
застосовуються.
 
   20. Будівельно-монтажним   організаціям,   підприємствам
будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів та
відповідним профспілковим комітетам при укладанні колективних
договорів  передбачати  підвищення  рівня санітарно-побутового
облаштування будівельних майданчиків, медичного обслуговування,
організації  харчування,  забезпечення  працюючих  спецодягом,
спецвзуттям та іншими засобами колективного та індивідуального
захисту, розглядаючи діючі норми і правила як мінімальні.
 
   21. Рекомендувати Українському державному союзу об'єднань
підприємств і організацій побутового обслуговування населення,
виконкомам місцевих Рад народних депутатів:
 
   організувати на  підприємствах  побутового  обслуговування
населення окремі дільниці (потоки) по хімічній чистці і пранню
спеціального одягу;
 
   створювати на будовах,  підприємствах  і  в  гуртожитках
робітників-будівельників мобільні комплексні пункти по наданню
працівникам побутових послуг.
 
   Удосконалення підготовки, перепідготовки і підвищення
            кваліфікації кадрів
 
   22. Рекомендувати Міністерству освіти УРСР, міністерствам і
відомствам УРСР, що здійснюють будівництво, будівельно-монтажним
організаціям, підприємствам будівельної індустрії і промисловості
будівельних матеріалів та їх об'єднанням:
 
   здійснювати підготовку,  перепідготовку  і   підвищення
кваліфікації робітників та спеціалістів на основі договорів між
учбовими  закладами  (підрозділами)  і  будівельно-монтажними
організаціями й підприємствами;
 
   зміцнювати навчально-матеріальну базу професійно-технічних і
середніх спеціальних учбових  закладів,  укомплектовувати  їх
кваліфікованими інженерно-педагогічними кадрами. Сприяти їм у
придбанні інструменту, устаткування та технічних засобів навчання.
 
   23. Рекомендувати   будівельно-монтажним   організаціям,
підприємствам будівельної індустрії і промисловості будівельних
матеріалів передавати концернам, асоціаціям та іншим об'єднанням
частину коштів, спрямовуваних на підготовку, перепідготовку і
підвищення  кваліфікації  кадрів,  для  використання  їх  в
централізованому   порядку   на   фінансування   розвитку
матеріально-технічної бази  учбових  закладів  і  методичного
забезпечення професійно-технічного навчання.
 
   24. Міністерству  фінансів  УРСР  починаючи з 1991 року
передбачати в бюджеті асигнування  на  фінансування  витрат,
пов'язаних з утриманням середніх спеціальних учбових закладів
будівельного профілю республіканського підпорядкування.
 
   25. Рекомендувати адміністрації, профспілковим комітетам та
радам  трудових  колективів  будівельно-монтажних організацій,
підприємств будівельної індустрії і промисловості будівельних
матеріалів  виплачувати  із  фонду споживання підприємств та
організацій одноразову допомогу на  господарське  обзаведення
випускникам професійно-технічних училищ і середніх спеціальних
учбових закладів, прийнятих на постійну роботу в ці організації і
на підприємства, після закінчення року їх роботи (або після
повернення зі служби в Радянській Армії).
 
   26. Дозволити керівникам професійно-технічних училищ, учбових
центрів, проектно-технологічних інститутів, трестів "Оргтехбуд" та
інших організацій, які здійснюють навчання робітників передовим
методам праці, провадити оплату праці робітників і спеціалістів,
прийнятих на роботу як  майстрів  виробничого  навчання  та
інструкторів передових методів праці, в межах середньої заробітної
плати, яку вони одержували за попереднім місцем роботи.
 
   27. Розподіл коштів на заходи, передбачені пунктами 4, 6, 11,
житла і місць в дитячих дошкільних закладах, які виділяються
відповідно до пункту 14 цієї постанови, провадиться на основі
договорів,  що укладаються між підрядними організаціями, які
здійснюють будівництво об'єкта.
 
   28. Чинність даної постанови поширюється на  будівельні,
монтажні, ремонтно-будівельні, реставраційні об'єднання, трести, в
тому числі трести механізації, управління та прирівняні до них
організації, підприємства будівельної індустрії і промисловості
будівельних матеріалів, незалежно від їх відомчої належності.
 

БУДСТАНДАРТ Online