Соглашение между Правительством Украины и Правительством Республики Молдова о взаимном признании лицензий на осуществление строительной деятельности, которые выдаются центрами из лицензирования Украины и Респ...

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
               Угода
     між Урядом України і Урядом Республіки Молдова
   про взаємне визнання ліцензій на здійснення будівельної
    діяльності, які видаються центрами з ліцензування
          України і Республіки Молдова
 
 
   Уряд України і Уряд Республіки Молдова, що далі іменуються
Сторонами,
   надаючи важливе   значення   радикальним   економічним
перетворенням, які викликані переходом до ринкової економіки,
входженням  до  світового  господарства,  широкою  участю  у
зовнішньоекономічній  діяльності  об'єднань,  організацій  і
підприємств, і беручи до уваги спільність пов'язаних з цим
проблем,
   з метою  створення  сприятливих умов для взаємовигідного
співробітництва учасників будівельної  діяльності  України  і
Республіки Молдова,
   враховуючи, що Україна і Республіка Молдова  є  членами
Міждержавної  науково-технічної  комісії  по стандартизації і
технічному нормуванню в будівництві, створеної за Угодою про
проведення узгодженої політики в сфері стандартизації, метрології
і сертифікації, підписаною Урядами держав-учасниць 13
березня 1992 року в місті Москва,
   домовились про нижченаведене:
 
               Стаття 1
 
   У цій Угоді нижченаведені терміни означають:
   "Ліцензія" - спеціальний дозвіл на право здійснення окремих
видів діяльності;
   "Будівельна діяльність" -  виконання  будівельно-монтажних
робіт, проектних робіт, інженерних вишукувань для будівництва,
виробництво будівельних матеріалів, виробів та конструкцій;
   "Центр з ліцензування" - державний орган з ліцензування
будівельної діяльності Сторін, що видає ліцензії у порядку,
встановленому законодавством Сторін;
   "Суб'єкт ліцензування" - установи, організації, підприємства
та громадяни, що здійснюють або мають намір розпочати будівельну
діяльність.
 
               Стаття 2
 
   Сторони, в частині відповідності порядків видачі ліцензій на
здійснення будівельної діяльності, діючих на територіях Сторін,
взаємно визнають ліцензії, які видаються центрами з ліцензування
України і Республіки Молдова.
   В інших випадках суб'єкти ліцензування отримують ліцензію
відповідно до порядків, зазначених у частині першій цієї статті.
 
               Стаття 3
 
   Встановлення порядку  взаємного  визнання  ліцензій,  які
видаються центрами з ліцензування України і Республіки Молдова, а
також вирішення інших питань в рамках цієї Угоди здійснюється
шляхом укладення договорів між Державним комітетом України у
справах  містобудування  і  архітектури  та Департаментом по
Архітектурі і Будівництву Республіки Молдова.
 
               Стаття 4
 
   Розмір плати за видачу ліцензії на здійснення будівельної
діяльності,  взаємовизнаний Сторонами, встановлюється в сумі,
еквівалентній 100 доларам США за кожну видану ліцензію.
   Оплата здійснюється в національній валюті країни, де суб'єкт
ліцензування має намір здійснювати будівельну діяльність, за
ринковим/аукціонним або біржевим/курсом національної валюти до
долара США на день прийняття заяви.
   Оплата за  видачу  ліцензії  на  здійснення  будівельної
діяльності, яка отримується не на основі взаємного визнання
ліцензій, провадиться суб'єктами ліцензування за правилами, що
діють відповідно в Україні і Республіці Молдова.
 
               Стаття 5
 
   Сторони з метою подальшого  розширення  сфери  взаємного
визнання державних ліцензій на здійснення будівельної діяльності,
які видаються центрами з ліцензування України і  Республіки
Молдова,   будуть  обмінюватися  інформацією,  здійснювати
співробітництво  з  гармонізації  правових,  нормативних  і
методологічних  документів  в  галузі державного ліцензування
будівельної діяльності.
 
               Стаття 6
 
   За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені
зміни та доповнення.
   Такі зміни та доповнення оформляються окремим Протоколом,
який є невід'ємною частиною цієї Угоди.
 
               Стаття 7
 
   Всі спірні питання відносно тлумачення або застосування цієї
Угоди Сторони вирішують шляхом консультацій або переговорів.
 
               Стаття 8
 
   Ця Угода набирає чинності з моменту підписання і діє протягом
п'яти років. Якщо ні одна із Сторін не зробить письмової заяви про
свій намір припинити дію цієї Угоди протягом часу не пізніше шести
місяців до закінчення терміну дії Угоди, то дія Угоди вважається
продовженою на наступні п'ять років.
 
   Вчинено в м. Алмати 19 травня 1995 року в двох дійсних
примірниках, кожний українською і молдавською мовами, причому
обидва тексти мають однакову силу.
 
 За Уряд України            За Уряд Республіки Молдова
 
 Голова Державного комітету      Генеральний директор
 України у справах           Департаменту по Архітектурі
 містобудування і архітектури     і Будівництву Республіки
                    Молдова
 
 Володимир Гусаков           Валерій Чеботарь