Приказ от 05.07.2000 № 147 Об утверждении Положения о метрологической службе жилищно-коммунального хозяйства

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
      ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
          ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 147 від 05.07.2000
 
 
    Про затвердження Положення про метрологічну службу
        житлово-комунального господарства
 
       Із змінами, внесеними згідно з Наказом
         Державного комітету України з питань 
          житлово-комунального господарства
        N 24 від 04.02.2004 )
 
 
 
 
   Згідно із Законом України "Про метрологію та метрологічну
діяльність" для координації робіт, пов'язаних із
забезпеченням єдності вимірювань і здійсненням метрологічного
контролю  підприємств  та  організацій  житлово-комунального
господарства, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити та ввести в дію з 15 липня 2000 року Положення
про метрологічну службу житлово-комунального господарства.
 
   2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Комітету Семчука Г.М.
 
 Голова Комітету                    В.М.Гусаков
 
                    ЗАТВЕРДЖЕНО
             наказом Державного комітету будівництва,
             архітектури та житлової політики України
             від 5 липня 2000 р. N 147
 
              Положення
    про метрологічну службу Держжитлокомунгоспу України
 
    ( Назва Положення із змінами, внесеними згідно з
     Наказом Держжитлокомунгоспу N 24
     від 04.02.2004 )
 
 ( У тексті Положення слово "Держстандарт" в усіх відмінках
  замінено  словом  "Держспоживстандарт" у  відповідному 
  відмінку; слово  "Держбуд" в усіх відмінках замінено
  словом "Держжитлокомунгосп" у відповідному відмінку згідно
  з Наказом Держжитлокомунгоспу  N 24  
  від 04.02.2004 )
 
 
           I. Загальні положення
 
   1.1. Дане Положення розроблено на підставі Закону України
"Про метрологію та метрологічну діяльність" та
Типового положення про відомчі метрологічні служби Р 50-060-95 і
визначає  завдання,  обов'язки  і права метрологічної служби
житлово-комунального господарства (далі - метрологічна служба).
 
   1.2. Положення розповсюджується  на  метрологічні  служби
підприємств  та  організацій житлово-комунального господарства
незалежно від форми власності, що  здійснюють  роботи  щодо
забезпечення єдності вимірювань, метрологічного контролю і нагляду
під час експлуатації, капітального ремонту та  реконструкції
об'єктів житлово-комунальної сфери.
 
   1.3. У своїй діяльності метрологічна служба керується чинним
законодавством України, постановами і декретами КМУ, постановами
Держспоживстандарту України, нормативними документами державної
системи забезпечення єдності вимірювань (ДСВ), даним Положенням,
наказами та настановчими документами.
 
        II. Структура метрологічної служби
 
   2.1. Метрологічна служба включає:
   - службу   головного   метролога   житлово-комунального
господарства;
   - головну  організацію  метрологічної  служби  (ГОМС)  -
Науково-дослідний  і  конструкторсько-технологічний  інститут
міського господарства;
   - базові  організації  метрологічної служби (БОМС) - за
закріпленими сферами діяльності (видами робіт) за територіальним
поділом;
   - метрологічні служби підприємств і організацій;
   - інші підрозділи або посадові особи, на яких покладено
функції  з  метрологічного  забезпечення  виробництва  на
підприємствах.
 
   2.2. Задачі,  права  і  обов'язки  метрологічних  служб
підприємств  житлово-комунального  господарства  визначаються
відповідними положеннями, які розробляються на підставі даного
Положення.
 
   2.3. Структура і штати усіх ланок метрологічної  служби
визначаються керівниками підприємств і організацій відповідно до
обсягів робіт з урахуванням того, що роботи по забезпеченню
єдності вимірювань належать до основних видів робіт, а підрозділи
метрологічної служби - до основних виробничих підрозділів.
 
   2.4. Діяльність щодо забезпечення функціонування та розвитку
метрологічної служби координує Держжитлокомунгосп України через
Спеціалізовану організацію з енергетичного обстеження підприємств
та акредитації лабораторій ТОВ "Рудмаг".
 
   2.5.   Методичне  керівництво  метрологічною  службою
Держжитлокомунгоспу України здійснює керівник ТОВ "Рудмаг", на
якого покладаються функції головного метролога Держжитлокомунгоспу
України. Головний метролог періодично інформує Держжитлокомунгосп
про  стан  метрологічного  забезпечення в галузі та вносить
пропозиції щодо його поліпшення. ( Пункт 2.5 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Держжитлокомунгоспу N 24 від
04.02.2004 )
 
   2.6. Форми  взаємодії  ланок   метрологічної   служби
житлово-комунального господарства і державної метрологічної служби
встановлені ДСТУ 2682-94 "Метрологічне забезпечення.  Основні
положення".
 
   2.7. Метрологічна служба фінансується за рахунок коштів,
одержаних за надання метрологічних послуг.
 
      III. Основні завдання метрологічної служби
 
   3.1. Здійснення метрологічного контролю з метою забезпечення
дотримання  положень  Закону "Про метрологію та метрологічну
діяльність", інших актів законодавства і нормативних
документів  з  метрології на підприємствах і в організаціях
житлово-комунального господарства.
 
   3.2. Визначення основних напрямів діяльності, координація і
здійснення  робіт  з  метрологічного забезпечення досліджень,
розробки, виробництва, випробувань та послуг.
 
   3.3. Розроблення і впровадження сучасних методів і засобів
вимірювальної техніки, автоматизованого контрольно-вимірювального
обладнання, інформаційно-вимірювальних систем і комплексів, а
також відповідного калібрувального обладнання на підприємствах і
організаціях житлово-комунального господарства України.
 
   3.4. Участь у  розробленні  і  впровадженні  нормативних
документів з метрології у житлово-комунальному господарстві.
 
   3.5. Контроль за своєчасним поданням на державні приймальні
випробування засобів вимірювальної техніки, що використовується у
сферах, на які поширюється державний метрологічний нагляд.
 
   3.6. Проведення   разом  з  територіальними  органами
Держспоживстандарту України акредитації вимірювальних лабораторій
підприємств житлово-комунального господарства.
 
   3.7. Проведення атестації методик виконання вимірювань у
житлово-комунальній сфері.
 
   3.8. Проведення метрологічної експертизи технічних завдань,
проектної, конструкторської, технологічної документації, проектів
стандартів та інших нормативних документів.
 
   3.9. Забезпечення повірки, калібрування і ремонту засобів
вимірювальної техніки, здійснення метрологічного контролю за їхнім
станом і застосуванням, за дотриманням метрологічних норм і
правил.
 
   3.10. Взаємодія з науковими метрологічними організаціями і
територіальними органами Держспоживстандарту України з питань
метрологічного забезпечення, сприяння органам Держспоживстандарту
України при здійсненні ними державного метрологічного нагляду.
 
   3.11. Планування і участь  у  підготовці  і  підвищенні
кваліфікації кадрів у галузі метрології для житлово-комунального
господарства.
 
   3.12. Участь у роботах по міжнародному співробітництву в
галузі метрології.
 
   3.13. Організація робіт із підвищення ефективності заходів
метрологічного забезпечення в галузі безпеки праці за наявності
небезпечних і шкідливих виробничих чинників у житлово-комунальному
господарстві.
 
   3.14. Координація та контроль за діяльністю головної  і
базових організацій метрологічної служби.
 
   3.15. Проведення  аналізу  стану  вимірювань в галузі і
встановлення основних напрямів подальшого розвитку метрологічного
забезпечення.
 
   3.16. Забезпечення впровадження у житлово-комунальній сфері
державних і галузевих  стандартів  з  питань  метрологічного
забезпечення.
 
   3.17. Організація  проведення галузевих нарад, семінарів,
конференцій, виставок з питань метрологічного забезпечення.
 
         IV. Права метрологічної служби
 
   4.1. Служба головного метролога має право:
   - залучати  в  установленому  порядку головну та базові
організації до виконання робіт з метрологічного забезпечення і
здійснювати контроль за їхньою діяльністю;
   - вимагати в установленому порядку від підприємств необхідні
матеріали з питань метрологічного забезпечення;
   - подавати пропозиції керівництву Держжитлокомунгоспу про
створення головних і базових організацій;
   - за дорученням Держжитлокомунгоспу бути представником в
органах виконавчої влади з питань метрологічного забезпечення;
   - брати участь у розгляді суперечностей, що стосуються оцінки
діяльності метрологічної служби житлово-комунального господарства;
   - видавати метрологічним службам підприємств галузі приписи,
спрямовані на запобігання чи усунення порушень метрологічних норм
і правил;
   - вести   листування  з  об'єднаннями,  корпораціями,
підприємствами і організаціями з питань, що відносяться  до
компетенції метрологічної служби.
 
      V. Головна організація метрологічної служби
 
   5.1. Головна організація метрологічної служби призначається
за рішенням Держжитлокомунгоспу України для координації робіт щодо
забезпечення  єдності  вимірювань  в  житлово-комунальному
господарстві і методичного керівництва базовими організаціями
метрологічної служби і метрологічними службами підприємств.
 
   5.2. Обов'язки головних організацій:
   - узагальнення та оцінка стану засобів вимірювальної техніки,
їх ремонту і використання, а також метрологічного забезпечення
розроблення, виробництва, випробувань і експлуатації продукції;
   - аналіз матеріалів, що подаються базовими організаціями,
щодо наявності, сфери використання  та  потреби  у  засобах
вимірювальної техніки  (в  т.ч. стандартних зразках складу і
властивостей речовин та матеріалів), підготовки пропозицій з
упорядкуванням  їх  номенклатури або створення нових засобів
вимірювальної техніки;
   - участь  в розробленні методик і засобів вимірювальної
техніки, створенні комплексів повірочного  і  калібрувального
обладнання,  узгодження  пропозицій  щодо  їх розроблення та
організація виробництва;
   - участь у розробленні та організація випуску стандартних
зразків складу і властивостей речовин та матеріалів;
   - організація  та  проведення  метрологічної  атестації,
калібрування і ремонту засобів вимірювальної техніки;
   - проведення робіт з розроблення, уніфікації, стандартизації
і атестації методик виконання вимірювань;
   - розгляд та підготовка пропозицій щодо узгодження проектів
державних і галузевих стандартів з метрологічного забезпечення,
участь у розробленні нормативних документів із метрології;
   - проведення робіт з метрологічного забезпечення випробувань
і сертифікації продукції, організація акредитації вимірювальних
лабораторій у житлово-комунальному господарстві;
   - виконання робіт з метрологічного забезпечення вимірювальних
каналів вимірювально-інформаційних систем і автоматизованих систем
керування технологічними процесами;
   - організація прокату засобів вимірювальної техніки;
   - зберігання і підтримання на належному рівні комплексів
повірочного і калібрувального обладнання;
   - проведення  метрологічної експертизи технічних завдань,
проектної, конструкторської, технологічної документації, проектів
стандартів;
   - організація, розроблення і виготовлення  калібрувальних
тавр, встановлення порядку їх зберігання, обліку та знищення;
   - здійснення  метрологічного  нагляду  за  розробленням,
виробництвом,  станом,  застосуванням  і  ремонтом  засобів
вимірювальної техніки, за дотриманням метрологічних норм і правил
на підприємствах житлово-комунального господарства;
   - організація  обліку  підприємств,  які  виготовляють,
ремонтують, продають і видають напрокат засоби вимірювальної
техніки, а також метрологічних служб і лабораторій, акредитованих
на право проведення метрологічних робіт;
   - вирішення  суперечностей,  що  виникають  в  роботі
метрологічних служб закріплених підприємств;
   - взаємодія з організаціями Держспоживстандарту України з
питань метрологічного забезпечення, що входять до компетенції
головної організації;
   -  сприяння органам Держспоживстандарту України під час
здійснення ними державного метрологічного нагляду і контролю;
   -  виконання  доручень  Держжитлокомунгоспу України щодо
міжнародної науково-технічної співпраці в галузі метрології і
стандартизації;
   - контроль впровадження стандартів, рекомендацій МОЗМ, ISO і
IEC в галузі метрології у житлово-комунальному господарстві;
   - створення  довідково-інформаційного  фонду  нормативних
документів з метрологічного забезпечення розроблення, виробництва
та інших основних видів діяльності.
 
   5.3. Права головної організації:
   - контролювати роботу закріплених базових організацій  і
метрологічних  служб  підприємств  з  питань  метрологічного
забезпечення  при  розробленні,  виробництві  продукції  та
експлуатації об'єктів, здійснення інших основних видів діяльності,
вимагати від керівників зазначених вище організацій і підприємств
усунення виявлених недоліків;
   - залучати в  установленому  порядку  закріплені  базові
організації і метрологічні служби закріплених підприємств до
виконання робіт з метрологічного забезпечення;
   - бути за дорученням Держжитлокомунгоспу представником в
органах Держспоживстандарту України та інших організаціях з питань
метрологічного забезпечення;
   - вносити пропозиції керівникам закріплених підприємств про
скасування нормативних документів, наказів, розпоряджень в галузі
метрологічного забезпечення, які суперечать чинному законодавству,
метрологічним нормам і правилам;
   - отримувати від метрологічних служб підприємств матеріали,
необхідні для проведення метрологічного контролю і нагляду;
   - подавати  пропозиції  про  заохочення   працівників
метрологічних служб, про накладення стягнень або притягнення до
відповідальності осіб, винних у порушенні метрологічних норм і
правил;
   - брати участь у вирішенні суперечностей, що стосуються
діяльності метрологічних служб закріплених підприємств.
 
      VI. Базова організація метрологічної служби
 
   6.1. Базова організація метрологічної служби призначається за
рішенням Держжитлокомунгоспу України для виконання робіт щодо
забезпечення  єдності вимірювань в сфері житлово-комунального
господарства, координації і методичного керівництва метрологічними
службами за закріпленими областями діяльності (видами робіт) за
територіальним принципом.
 
   6.2. Базова організація призначається Держжитлокомунгоспом
України   за   погодженням   з   метрологічною   службою
житлово-комунального господарства.
 
   6.3. Базова організація визначається з  числа  провідних
виробничих  об'єднань  та  підприємств,  науково-дослідних,
проектно-конструкторських і технологічних організацій, які мають в
метрологічній службі висококваліфікований персонал та обладнання,
необхідне для виконання доручених робіт. У базових організаціях
для виконання покладених завдань може створюватися самостійний
підрозділ, який очолює головний метролог, що призначається на
посаду і звільняється з неї наказом керівника підприємства.
 
   6.4. Базовій організації надається право:
   - контролювати  роботу  метрологічних  служб  і  стан
метрологічного   забезпечення   продукції  на  закріплених
підприємствах, а також вимагати від керівників усунення виявлених
недоліків;
   - залучати в установленому порядку працівників метрологічних
служб закріплених підприємств до проведення робіт з метрологічного
забезпечення;
   - отримувати  від  закріплених підприємств необхідні для
виконання своїх обов'язків матеріали з питань метрологічного
забезпечення;
   - брати участь у розгляданні суперечностей, що стосуються
діяльності метрологічних служб закріплених підприємств;
   - видавати метрологічним службам закріплених  підприємств
обов'язкові  приписи,  спрямовані на запобігання чи усунення
порушень метрологічних норм і правил;
   - вносити пропозиції керівникам закріплених підприємств про
скасування нормативних документів, наказів і розпоряджень, які
суперечать  чинному  законодавству  з  питань  метрологічного
забезпечення, метрологічним нормам і правилам;
   - подавати   пропозиції  про  заохочення  працівників
метрологічних служб, а також про притягнення до відповідальності
осіб, винних у порушенні метрологічних норм і правил.
 
   6.5. Обов'язки базових організацій в сфері своєї діяльності:
   - проведення аналізу стану вимірювань  і  метрологічного
забезпечення розроблення, виробництва, випробувань і експлуатації
продукції, також інших основних видів діяльності на закріплених
підприємствах;
   - визначення спільно з закріпленими підприємствами основних
напрямів  розвитку  метрологічного  забезпечення  розроблення,
виробництва, випробувань і експлуатації продукції, інших основних
видів діяльності, подання в головну організацію пропозицій про
проведення цих робіт;
   - підготовка і подання в головну організацію узагальнених
матеріалів і пропозицій до проектів планів державної і галузевої
стандартизації,  науково-дослідних  і дослідно-конструкторських
робіт в галузі метрології;
   - участь  у проведенні державних приймальних випробувань
засобів вимірювальної техніки, в розробленні і реалізації з
метрологічного забезпечення їх виробництва і експлуатації;
   - надання методичної і практичної допомоги підприємствам щодо
розроблення  і  впровадження  нової  вимірювальної  техніки,
установлення оптимальних міжкалібрувальних інтервалів;
   - організація і проведення метрологічної атестації, повірки,
калібрування і ремонту засобів вимірювальної техніки;
   - виконання   робіт   з  метрологічного  забезпечення
вимірювально-інформаційних  систем  і  автоматизованих  систем
керування технологічними процесами;
   - вивчення  наявності,  сфери  використання  і  потреби
закріплених підприємств у засобах вимірювальної техніки (в т.ч.
стандартних зразках складу і властивостей речовин і матеріалів),
розроблення і подання в головну організацію пропозицій щодо їх
придбання і створення;
   - проведення робіт з метрологічного забезпечення випробувань
і сертифікації;
   - здійснення  метрологічного  нагляду  за  розробленням,
виробництвом,  станом,  застосуванням  і  ремонтом  засобів
вимірювальної техніки, за дотриманням метрологічних норм та правил
на закріплених підприємствах;
   - сприяння органам Держспоживстандарту під час здійснення
ними державного метрологічного нагляду;
   - підготовка і проведення семінарів із обміну досвідом і
підвищення  кваліфікації  працівників  метрологічних  служб
закріплених підприємств;
   - взаємодія з органами Держспоживстандарту України, головними
і базовими організаціями суміжних галузей економіки;
   - підготовка інформаційних  матеріалів  з  метрологічного
забезпечення  в  закріпленій  за базовою організацією галузі
діяльності.
 
   6.6. На підрозділ метрологічної служби базової організації
можуть  бути  покладені  також  обов'язки  з  метрологічного
забезпечення своєї організації.
 
       VII. Метрологічна служба підприємства
 
   7.1. Метрологічна  служба  підприємства  створюється  для
організації  і виконання робіт з метрологічного забезпечення
розроблення, виробництва, випробувань і експлуатації продукції, а
також  інших  основних  видів  діяльності,  закріплених  за
підприємством.
 
   7.2. Метрологічну  службу  підприємства  очолює  головний
метролог, який призначається на посаду і звільняється з неї
керівником підприємства.
 
   7.3. Метрологічна  служба  підприємства  повинна  бути
акредитована  у  порядку,  встановленому  Держспоживстандартом
України.
 
   7.4. Метрологічна служба підприємства проводить свою роботу в
тісній взаємодії з іншими підрозділами підприємства.
 
   7.5. Метрологічній службі підприємства надається право:
   - залучати до виконання робіт з метрологічного забезпечення
інші підрозділи підприємства;
   - отримувати  від  керівників  підрозділів  матеріали  і
відомості, необхідні для виконання своїх обов'язків;
   - направляти у виробничі підрозділи обов'язкові для виконання
приписи про заборону використання засобів вимірювальної техніки,
які не пройшли повірку, калібрування, несправних чи у яких пройшов
термін чергової повірки чи калібрування;
   - подавати керівництву підприємства пропозиції про заохочення
працівників  за  впровадження  сучасних  методів  і  засобів
вимірювальної техніки, а також пропозиції про накладення стягнень
і притягнення до відповідальності осіб, винних у  порушенні
метрологічних норм і правил;
   - вносити керівництву підприємства пропозиції про скасування
наказів та розпоряджень, які суперечать чинному законодавству з
питань метрологічного забезпечення,  метрологічним  нормам  і
правилам.
 
   7.6. Обов'язки метрологічної служби підприємства:
   - аналіз вимірювань на стадіях  створення,  експлуатації
продукції та надання послуг;
   - проведення робіт щодо забезпечення єдності і потрібної
точності вимірювань, підвищення рівня метрологічного забезпечення;
   - визначення оптимальної номенклатури засобів вимірювальної
техніки і їх впровадження для забезпечення підвищення ефективності
виробництва і якості продукції;
   - виконання робіт із впровадження міждержавних, державних і
галузевих стандартів та  інших  нормативних  документів,  що
регламентують метрологічні норми і правила;
   - письмове повідомлення відповідного територіального органу
Держспоживстандарту  України  про  діяльність,  пов'язану  з
використанням, випуском з виробництва та ремонту, продажем і
видачею напрокат засобів вимірювальної техніки;
   - здійснення метрологічного контролю і нагляду;
   - створення  та впровадження сучасних методів і засобів
вимірювальної техніки;
   - розроблення і атестація методик виконання вимірювань на
підприємствах;
   - організація і проведення метрологічної експертизи технічних
завдань, проектної, конструкторської, технологічної документації,
проектів стандартів, звітів про науково-дослідні роботи та інших
нормативних документів;
   - розроблення та впровадження стандартів підприємства та
інших документів,  що  регламентують  питання  метрологічного
забезпечення розроблення виробництва випробувань та експлуатації
продукції та надання послуг;
   - участь у роботах з акредитації повірочних, вимірювальних та
випробувальних лабораторій;
   - участь  у проведенні аналізу причин випуску неякісної
продукції та інших збитків у виробництві, пов'язаних з порушенням
метрологічних норм і правил;
   - участь у підготовці до сертифікації продукції;
   - організація і проведення метрологічної атестації, повірки,
калібрування  і  ремонту  засобів  вимірювальної  техніки,
вимірювальних каналів  вимірювально-інформаційних  систем  та
автоматизованих систем керування технологічними процесами;
   - зберігання  і  підтримання на належному рівні робочих
еталонів, комплексів повірочного та калібрувального обладнання;
   - облік повірочних і калібрувальних тавр і забезпечення їх
зберігання та правильного використання;
   - оцінювання   метрологічних   характеристик   засобів
вимірювальної техніки і характеристик похибок методик виконання
вимірювань;
   - виконання  вимірювань,  пов'язаних  з  розв'язанням
розбіжностей між підрозділами, також високотоксичних вимірювань,
що потребують застосування унікальних  засобів  вимірювальної
техніки, відсутніх в інших підрозділах;
   - складання та  погодження  з  територіальними  органами
Держспоживстандарту переліків засобів вимірювальної техніки, що
перебувають  в  експлуатації та підлягають повірці, а також
забезпечення  своєчасного  проведення  повірки  та  державної
метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки.
 
 "Інформаційний бюлетень Держбуду", N 7, 2000 р.

БУДСТАНДАРТ Online