Постановление от 12.05.2004 № 609 Об утверждении Порядка осуществление контроля за соблюдением сторонами обязательств по договору подряда о выполнении работ на строительстве объектов

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Заказать документ
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 12 травня 2004 р. N 609
                Київ
 
     Про затвердження Порядку здійснення контролю за
     дотриманням сторонами зобов'язань за договором
    підряду про виконання робіт на будівництві об'єктів
 
 
   Відповідно до  статті  3  Закону  України  "Про майнову
відповідальність за порушення умов договору підряду контракту)
про виконання робіт на будівництві об'єктів" Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Порядок здійснення контролю за дотриманням
сторонами зобов'язань за договором підряду про виконання робіт на
будівництві об'єктів, що додається.
 
   2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
 
   3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям привести власні
рішення у відповідність із цією постановою.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 21
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 12 травня 2004 р. N 609
 
               ПОРЯДОК
      здійснення контролю за дотриманням сторонами
     зобов'язань за договором підряду про виконання
         робіт на будівництві об'єктів
 
 
   1. Цей Порядок встановлює процедуру здійснення контролю за
дотриманням замовниками та підрядниками зобов'язань за умовами
договору підряду про виконання робіт на будівництві об'єктів
(далі - договір підряду) та вимог Закону України "Про майнову
відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту)
про виконання робіт на будівництві об'єктів" (далі -
Закон).
 
   Контролю підлягають  замовники  та  підрядники усіх форм
власності (далі - сторони), які після набрання чинності Законом
 уклали договір підряду про виконання робіт із нового
будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, капітального
ремонту об'єктів (будов), споруд та технічного переоснащення
підприємств (далі - будівництво), що здійснюються із залученням
коштів державного та місцевих бюджетів, коштів державних  і
комунальних підприємств, установ та організацій.
 
   2. Контроль за дотриманням сторонами договірних зобов'язань
та вимог, передбачених Законом (далі - контроль),
покладається  на  Держбуд,  а також на інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю, що входять до складу органів
містобудування і архітектури Автономної Республіки Крим, областей,
та інспекції державного архітектурно-будівельного  контролю  у
мм. Києві і Севастополі.
 
   3. Контроль здійснюється шляхом проведення перевірки  та
аналізу  повідомлень про невиконання або неналежне виконання
договірних зобов'язань, відповідальність  за  порушення  яких
передбачено договором підряду та Законом.
 
   4. Перевірка проводиться за планами, але не частіше ніж один
раз на рік.
 
   Плани перевірки складаються інспекціями щороку на підставі
реєстрів дозволів наданих на виконання будівельних робіт (далі -
реєстр), а також рішень Кабінету Міністрів України та відповідних
місцевих рад про розподіл коштів на будівництво, передбачених
державним та місцевими бюджетами на відповідний рік.
 
   У планах повинні зазначатися назви об'єктів (будов) та місце
їх розташування, основні параметри об'єктів (будов), строки та
вартість будівництва, джерела його фінансування, найменування
розпорядника  бюджетних  коштів  або інвестора, найменування,
реквізити та місцезнаходження сторін, дата проведення перевірки.
 
   План перевірки підписується керівником відповідного органу
містобудування і архітектури, до складу яких входить інспекція, чи
керівником інспекції державного архітектурно-будівельного контролю
у мм. Києві і Севастополі.
 
   План перевірки разом з витягом з реєстру переліку об'єктів,
на яких у поточному році виконуватимуться будівельні роботи із
залученням коштів державного, місцевих бюджетів, коштів державних
і комунальних підприємств, установ та організацій (далі - витяг з
реєстру), інспекція погоджує з Держбудом.
 
   Погоджені плани  перевірок  публікуються  в  офіційному
інформаційно-довідковому виданні   Держбуду   "Інформаційний
бюлетень".
 
   Підготовка інспекціями планів перевірки та погодження їх з
Держбудом здійснюється протягом 15 днів після прийняття Кабінетом
Міністрів України та місцевими радами рішень про розподіл коштів
на будівництво, передбачених державним та місцевими бюджетами на
поточний рік.
 
   Не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку перевірки
інспекції письмово інформують замовника та підрядника про дату її
проведення.
 
   5. У   разі  недотримання  умов  договору  підряду,
відповідальність за порушення яких передбачено договором підряду
та Законом, підрядник або замовник, відповідні права
яких порушено, зобов'язані протягом одного місяця з дня виявлення
порушення повідомити про це:
 
   Держбуд та інспекцію за місцем розташування об'єкта (будови),
якщо вартість будівництва становить 30 млн. гривень і більше;
 
   інспекцію за місцем розташування об'єкта (будови),  якщо
вартість будівництва не перевищує 30 млн. гривень.
 
   У повідомленні повинні зазначатися назва об'єкта (будови),
основні параметри та місце його (її) розташування, найменування,
реквізити та місцезнаходження сторін, найменування розпорядника
бюджетних коштів або інвестора, джерела фінансування та вартість
будівництва, строки будівництва, відповідні права сторони, які
порушено, та дату виявлення порушення, дії потерпілої сторони щодо
відновлення своїх прав та їх наслідки.
 
   Після усунення  винною  стороною  порушень  договірних
зобов'язань та сплати нею штрафних сум і відшкодування збитків
потерпіла сторона протягом 5 днів повідомляє про це Держбуд та
(або) інспекцію.
 
   За результатами аналізу повідомлень Держбудом або інспекцією
можуть проводитися позапланові перевірки.
 
   6. Для здійснення контролю, складання планів перевірок і
витягів з реєстрів можуть  залучатися  інспекції  державного
архітектурно-будівельного контролю у містах обласного значення та
районах.
 
   У ході контролю інспекції мають право в установленому порядку
отримувати від сторін договору підряду, а також від розпорядників
бюджетних коштів або інвесторів, органів державної статистики
необхідні  для  проведення  перевірок  документи (їх копії),
пояснення, іншу інформацію.
 
   7. У разі виявлення в ході контролю  фактів  порушення
договірних  зобов'язань,  відповідальність за які передбачено
договором підряду та Законом , а також вимог Закону
щодо зобов'язань сторін стягувати  в  установленому  порядку
неустойку (пеню) та вимагати відшкодування збитків, заподіяних
унаслідок недотримання договірних умов, інспекція протягом 5 днів
з моменту виявлення порушення, але не пізніше одного місяця від
дня порушення надсилає потерпілій стороні письмове попередження. У
попередженні повідомляється про зобов'язання потерпілої сторони
заявляти свої вимоги до винної сторони щодо стягнення неустойки
(пені) та відшкодування збитків, а також про санкції, які можуть
бути застосовані щодо неї відповідно до Закону, якщо
сторона протягом місяця після отримання попередження не вживе
заходів для дотримання вимог Закону і не поінформує про це
інспекцію з наданням відповідних підтвердних документів.
 
   До усунення  порушень  інспекція  проводить  моніторинг
дотримання сторонами договірних зобов'язань та  вимог  Закону
.
 
   8. Інспекції аналізують та узагальнюють результати контролю і
раз на півроку (до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом)
надають відповідну інформацію Держбуду.
 
   Держбуд проводить  вибіркову  перевірку  стану роботи із
здійснення контролю, його методичне забезпечення та координацію
діяльності інспекцій.
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 12 травня 2004 р. N 609
 
               ЗМІНИ,
    що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
 
 
   1. Пункт 3 Положення про державний архітектурно-будівельний
контроль, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
25 березня 1993 р. N 225 (ЗП України, 1993 р., N 9,
ст. 179; 1995 р., N 7, ст. 166), доповнити підпунктом 8 такого
змісту:
 
   "8) контроль за дотриманням сторонами договору підряду про
виконання робіт на будівництві об'єктів договірних зобов'язань та
вимог, передбачених Законом України "Про майнову відповідальність
за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт
на будівництві об'єктів" ,  аналіз,  узагальнення
результатів  контролю та інформування Держбуд про результати
контролю".
 
   2. Підпункт 12 пункту 4 Типового положення про управління
містобудування та архітектури обласної державної адміністрації,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня
2000 р. N 1146 (Офіційний вісник України, 2000 р.,
N 30, ст. 1267; 2002 р., N 39, ст. 1827), доповнити абзацом такого
змісту:
 
   "контроль за  дотриманням сторонами договору підряду про
виконання робіт на будівництві об'єктів договірних зобов'язань та
вимог, передбачених Законом України "Про майнову відповідальність
за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт
на будівництві об'єктів".

БУДСТАНДАРТ Online